close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL167788B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
(11) 167788
(13) B1
(2 1 ) Numer zgłoszenia: 293580
(51) IntCl6:
H 0 5 K 5 /0 6
G05F 1/10
Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 22.02.1992
Rzeczypospolitej Polskiej
(
54
)
Obudowa regulatora napięcia
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
23.08.1993 BUP17/93
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.11.1995WUP11/95
PL 167788 B1
(57)
(73)
Uprawniony z patentu:
"Elmot" S.A. Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Świdnica, PL
(72)
Twórcy wynalazku:
Czesław Hubisz, Świdnica, PL
Jerzy Grdal, Świdnica, PL
Obudowa regulatora napięcia zawierająca płytkę montażową z układem elektronicznym osadzoną zatopioną masą uszczelniającą, z wyprowadzonymi przez przepust zam ontow any w obu d o w ie p rzew od am i,
znamienna tym, że otwór (8) pod przepust
(5) ukształtowane ma okienka (10) a przepust
(5) wyposażony jest w stopki (15) z garbnikami, zaczep (11) i ramiona (12) z występami
(13), przy czym przepust (5) osadzony jest w
otworze (8) obudowy (1) tak, że stopki (15)
przytwierdzajągo do dna obudowy (1) a zaczep
(11) opiera się o krawędź (9) w otworze (8).
fig 1
Obudowa regulatora napięcia
Zastrzeżenie patentowe
Obudowa regulatora napięcia zawierająca płytkę montażową z układem elektronicznym
osadzoną zatopioną masą uszczelniającą, z wyprowadzonymi przez przepust zamontowany w
obudowie przewodami, znamienna tym, że otwór (8) pod przepust (5) ukształtowane ma
okienka (10) a przepust (5) wyposażony jest w stopki (15) z garbnikami, zaczep (11) i ramiona
(12) z występami (13), przy czym przepust (5) osadzony jest w otworze (8) obudowy (1) tak, że
stopki (15) przytwierdzają go do dna obudowy (1) a zaczep (11) opiera się o krawędź (9) w
otworze (8).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest obudowa regulatora napięcia.
Znany i najbardziej zbliżony do przedmiotu wynalazku jest elektroniczny regulator
napięcia prądnicy w obudowie według wzoru użytkowego RU 41779. Przedmiotem wzoru
użytkowego jest obudowa elektronicznego regulatora. Składa się ona z podstawy i pokrywy
złączonych przy pomocy połączenia przylgowego i wkrętów łączonych z nakrętkami. W
podstawie obudowy są umieszczone trzy przepusty, które mają z obu stron wypusty dla pewnego
zamocowania w obudowie, połączone z płytką drukowaną, kontaktowych płaskowników. Przez
otwór w podstawie przechodzi dioda zamocowana do wspornika, zabezpieczona przed zwarciem
z nim za pomocą osłony zabezpieczającej. Wkręty do zacisku przechodzą przez gwintowane
otwory w kontaktowych płaskownikach. Tranzystor mocy zamocowany do płytki drukowanej
jest trwale połączony z kontaktowym płaskownikiem, pełniącym jednocześnie rolę radiatora.
Istotą wynalazku jest obudowa regulatora napięcia zawierająca płytkę montażową z
układem elektronicznym zatopioną masą uszczelniającą z wyprowadzonymi przez przepust
zamontowany w obudowie przewodami. Obudowa charakteryzuje się tym, że otwór pod przepust
ukształtowane ma okienka, a przepust wyposażony jest w stopki z garbikami, zaczep i ramiona
z występami. Przepust osadzony jest w otworze obudowy tak, że stopki przytwierdzają go do
dna obudowy a zaczep opiera się o krawędź w otworze. Korzystne skutki wynalazku to zwarta
konstrukcja, łatwe i pewne mocowanie przepustu do obudowy, oraz przez zastosowanie labiryntowego przejścia przewodów przez przepust uzyskanie zabezpieczenia przewodów przed mechanicznym ich wyjęciem z układu.
Obudowa regulatora napięcia według wynalazku pokazana jest na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia widok ogólny regulatora, fig. 2 - przekrój wzdłużny regulatora, fig. 3 - widok
ogólny obudowy regulatora, fig. 4 - przekrój poprzeczny obudowy regulatora, fig. 5 - rzut
pionowy przepustu, fig. 6 - rzut poziomy przepustu, fig. 7 - rzut boczny przepustu.
Obudowa według wynalazku zbudowana jest następująco: do obudowy 1 przytwierdzona
jest płytka montażowa z układem elektronicznym 2, z której łącznik masy 6 przynitowany jest
do ścianki obudowy 1. W dnie obudowy wykonany jest otwór 8 i okienka 10. W otworze 8
obudowy 1 osadzony jest przepust 5 z podstawą 16 tak, że stopki 15 przepustu 5 mocują go do
dna obudowy 1 a zaczep 11 przepustu 5 opiera się o krawędź 9 w otworze 8. Przewody
elektryczne 3 i 4 wyprowadzone od płytki montażowej z układem elektronicznym 2 przechodzą
pod ramieniem 12 przepustu 5 i wyprowadzone są na zewnątrz regulatora. Całość wypełniona
jest w obudowie 1 masą uszczelniającą 7.
167 788
167 788
fig. 5
fig. 6
fig. 7
167 788
fig. J
fig. 4
167 788
fig. 1
fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,50 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
390 Кб
Теги
pl167788b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа