close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL168018B1

код для вставкиСкачать
R ZEC ZPO SPO LITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)168018
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
295057
(51) IntCl6:
B21C 23/02
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(2)Data zgłoszenia:
(54 )
25.06.1992
Sposób wyciskania materiałów
©
(43)
Uprawniony z patentu:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
08.02.1993 BUP 03/93
(72)Twórcy wynalazku:
Andrzej Korbel, Kraków, PL
Włodzimierz Bochniak, Kraków, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.12.1995 WUP 12/95
(74)
Pełnomocnik:
Adamek-Obłąkowska Maria, Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
( 5 7 ) . Sposób wyciskania materiałów współbieżnie lub przeciwbieżnie, znamienny tym,
że podczas wyciskania dokonuje się skręcania materiału wsadowego względem matrycy lub
matrycy, względnie jej części w stosunku do materiału wsadowego, przy czym kierunek
skręcania leży korzystnie w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wyciskania.
00
Sposób wyciskania materiałów
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób wyciskania materiałów współbieżnie lub przeciwbieżnie, znamienny tym, że
podczas wyciskania dokonuje się skręcania materiału wsadowego względem matrycy lub
matrycy, względnie jej części w stosunku do materiału wsadowego, przy czym kierunek
skręcania leży korzystnie w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wyciskania.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że skręcanie prowadzi się w sposób cykliczny
z częstotliwością nie niższą od 0,5 Hz i amplitudą nie wyższą niż ± 120°.
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że skręcanie prowadzi się w sposób ciągły
z prędkością obrotową wyższą niż 0,1 s-1.
4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że skręcanie prowadzi się z przerwami.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest sposób wyciskania materiałów, zwłaszcza metali i ich
stopów.
Wyciskanie polega na tym, że metal zamknięty w pojemniku jest wyciskany przez otwór
matrycy i otrzymuje kształt przekroju poprzecznego, odpowiadający kształtowi matrycy.
Znany jest współbieżny i przeciwbieżny sposób wyciskania materiałów. Współbieżny
sposób wyciskania polega na przepychaniu wlewka przez nieruchomą matrycę w celu redukcji
jego przekroju natomiast w przeciwbieżnym sposobie, wyciskanie dokonuje się poprzez posuwisty ruch matrycy do wlewka. Oba sposoby wymagają znacznego zużycia energii.
Istota wynalazku polega na tym, że podczas wyciskania dokonuje się skręcania materiału
wsadowego względem matrycy lub matrycy, względnie jej części w stosunku do materiału
wsadowego, przy czym kierunek skręcania leży korzystnie w płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku wyciskania.
Skręcanie może odbywać się z przerwami. Skręcanie prowadzi się w sposób cykliczny z
częstotliwością nie niższą od 0,5 Hz i amplitudą nie wyższą niż ± 120° lub w sposób ciągły z
prędkością obrotową wyższą niż 0,1 s-1 . Częstotliwość i amplituda skręcania zależnie są głównie
od wielkości redukcji przekroju podczas wyciskania prędkości i temperatury wyciskania, a także
rodzaju wyciskanego materiału.
Obniżenie siły wyciskania sposobem według wynalazku polega na wytworzeniu w strefie
odkształcenia warunków wymuszonej zmiany drogi odkształcenia, umożliwiającej permanentne
prowadzenie procesu w warunkach tak zwanej obcej dystrybucji dyslokacji.
Zaletą sposobu według wynalazku jest to, że całkowita energia wydatkowana na wyciskanie jest znacznie niższa od wymaganej w konwencjonalnie prowadzonym procesie. W szczególności nacisk na matrycę pochodzący od wyciskanego materiału może zostać obniżony
dziesięciokrotnie.
Otrzymany wyrób odznacza się lepszą jednorodnością strukturalną i korzystniejszymi
własnościami mechanicznymi w porównaniu z uzyskanymi w tradycyjnym wyciskaniu.
Dodatkową zaletą jest możliwość konstrukcji urządzeń o wielokrotnie niższych wymaganiach wytrzymałościowych, a więc tańszych i materiałooszczędnych.
P r z y k ł a d : Wyciskano przeciwbieżnie wlewek aluminiowy o średnicy 22 mm, w celu
zmniejszenia średnicy do 12 mm w temperaturze 520K z prędkością posuwistego ruchu stempla
1 cm/min. Siła wyciskania wynosiła 61 KN. Po zastosowaniu cyklicznego obrotu matrycy
względem pojemnika z wlewkiem o kąt ± 25° z częstotliwością 1,5 cykla/s siła wyciskania spadla
do 9,7 KN.
D e p a rta m e n t W y d a w n ic tw U P RP. N ak ład 90 egz
C en a 1,50 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
269 Кб
Теги
pl168018b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа