close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL168192B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL
(11)168192
(13) B1
(21)
Numer zgłoszenia:
294006
(51) IntCl6:
B01D 53/18
UrządPatentowyRzeczypospolitej Polskiej
(54 )
(22) Data zgłoszenia:
25.03.1992
Reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spalinowych z gazowych związków siarki
(73)
(43)
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
“PROSYNCHEM" Spółka z o.o., Gliwice, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
04.10.1993 BUP 20/93
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.01.1996 WUP 01/96
PL 168192 B1
1. Reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spa(57) linowych, z gazowych związków siarki metodą półsuchą, mający kształt odwróconej litery U z wlotem
gazów z jednej strony i wylotem gazów z drugiej
strony oraz posiadający zwężkę Venturiego w jednym
z ramion obudowy powyżej wlotu gazów zawierających gazowe związki siarki i tlenek alkaliczny lub
tlenek ziem alkalicznych, znamienny tym, ze w gardzieli zwężki Venturiego zamontowany jest zespół
dysz (3) doprowadzający alkaliczne wody odpadowe,
przy czym zwężka (2) jest tak umieszczona, że pomiędzy krawędzią jej dyfuzora a obudową utworzone są
szczeliny (4) będące wejściem do przestrzeni odprowadzającej (5) wstępnie oddzielone stałe produkty
reakcji, a powyżej tych szczelin (4) na pewnym odcinku długości reaktora powierzchnia przekroju poziomego stopniowo się zwiększa, natomiast w drugim
ramieniu obudowy powyżej wylotu (8) oczyszczonych gazów zaopatrzony jest w króćce (7) dozujące
gorące powietrze, a poniżej wylotu (8) - w odbieralnik
(9) stałych produktów reakcji.
Uprawniony z patentu:
Twórcy wynalazku:
Janusz Bednarczyk, Gliwice, PL
Zbigniew Głowniak, Gliwice, PL
Zenon Hryń, Gliwice, PL
Helga Kossak, Gliwice, PL
REAKTOR DO OCZYSZCZANIA GAZÓW, ZWŁASZCZA SPALINOWYCH,
Z GAZOWYCH ZWIĄZKÓW SIARKI
Z a s t r z e ż e n i a
1.
Reaktor
do
metodą półsuchą,
tem
gazów
z
oczyszczania
gazów,
zwłaszcza
mający kształt odwróconej
drugiej
strony
oraz
z n a m i e n n y
spalinowych,
litery
posiadający
powyżej wlotu gazów zawierających gazowe
alkalicznych,
p a t e n t o w e
z
gazowych
związków
siarki
U z wlotem gazów z jednej strony i w ylo-
zwężkę
Venturiego
w
jednym
z ramion
obudowy
związki siarki i tlenek alkaliczny lub tlenek ziem
tym,
że w gardzieli zwężki Venturiego zamontowany jest
zespół dysz /3/ doprowadzający alkaliczne wody odpadowe, przy czym zwężka /2/ jest tak u mieszczona,
że
pomiędzy
wejściem
do
przestrzeni
powyżej
mego
krawędzią
jej
dyfuzora
odprowadzającej
a
/5/
obudową
wstępnie
utworzone
oddzielone
są
szczeliny
stałe
/4/
produkty
będące
reakcji,
a
tych szczelin /4/ na pewnym odcinku długości reaktora powierzchnia przekroju pozio-
stopniowo
się
zwiększa,
natomiast
w drugim
ramieniu
obudowy
powyżej
wylotu
/8/ oczy-
szczonych gazów zaopatrzony jest w króćce /7/ dozujące gorące powietrze, a poniżej wylotu /8/
- w odbieralnik /9/ stałych produktów reakcji.
2. Reaktor według zastrz.
1, z n a m i e n n y
tym,
że w części konfuzorowej zwężki
Venturiego /2/ wyposażony jest w otwory /10/ doprowadzające gorące gazy do przestrzeni odprowadzającej /5/ stałe produkty reakcji.
3. Reaktor według zastrz.
1 albo 2, z n a m i e n n y
tym,
że powyżej szczelin /4/
posiada dysze / 6/ doprowadzające zarodniki krystalizacji.
*
Przedmiotem wynalazku
jest
reaktor
*
*
do oczyszczania
gazów,
zwłaszcza
gazów
spalinowych,
z gazowych związków siarki metodą półsuchą.
Podczas
gazów
wytwarzania
spalinowych,
szkodliwość
tego
energii
w elektrowniach
zawierających
gazu
dla
między
organizmów
innymi
żywych
i elektrociepłowniach
powstają
dwutlenek
względu
od
lat
siarki.
problem
Ze
jego
duże
ilości
na
wyjątkową
neutralizacji
i budowy
urządzeń do tego celu jest przedmiotem zainteresowania wielu firm.
Jedną
z metod dość powszechnie stosowanych jest metoda półsucha polegająca na dodawaniu
do gazów spalinowych tlenków alkalicznych w postaci pyłu, a następnie wody.
Przebieg
nieorganicznych
reakcji
jonowych
jest bardzo
szybki.
Ograniczeniem
jest
tutaj
proces dyfuzji. Przy dużych masowych przepływach gazów spalinowych i prędkości jego przepływu
rzędu
10 m/s czas będący do dyspozycji
na przeprowadzenie
tych reakcji ograniczony jest do
kilku sekund. Zmniejszenie bowiem prędkości przepływu doprowadziłoby do powiększenia reaktora
do olbrzymich rozmiarów.
W elektrowniach i elektrociepłowniach zasadniczą trudnością w szerokim wprowadzeniu technologii
odsiarczania
spalin
jest brak miejsca na instalację do odsiarczania
i towarzyszące
jej urządzenia.
Zwykle
zbiornika
przerwy
stanowi
dołowi.
i zak ł ócenia
precyzji,
Dąży
reaktor
ku
duży
Zasilanie
zbiornik,
takiego
w produkcji.
a wodną
reaktora
Regulowanie
zawiesinę
rozpyla
się
z
górnej
zawiesiną jest bardzo kłopotliwe,
rozpylaniem wodnej
części
powoduje
zawiesiny wymaga wielkiej
ponieważ krople, które są zbyt duże, pozostają w postaci cieczy na dnie reaktora.
się do utrzymania
tak dużej gęstości wodnej
zawiesiny wodorotlenku,
by ciepło zawarte
w gazach spalinowych wystarczyło na odparowanie wody wprowadzanej do reaktora tak,
aby pro-
dukt absorpcji można było odzyskiwać w postaci suchego proszku.
Znane
są
także
reaktory
rurowe
o kształcie
litery
U do prowadzenia
tego typu reakcji.
Reaktor posiada z jednej strony wlot zanieczyszczonych gazów spalinowych, a z drugiej wylot
tych gazów zawierających już związane chemicznie związki siarki w postaci stałej.
168
192
3
Znany jest z opisu polskiego zgłoszenia patentowego P-150 998 absorber międzystopniowy do
absorpcji trójtlenku siarki. Składa się on ze znanego absorbera Venturiego w pozycji stojącej
z doprowadzeniami gazu i kwasu siarkowego w górnej części i odstojnikiem kwasu siarkowego na
dnie.
Powyżej odstojn ika umieszczon y jest pionowo , jako przewód odprowadzający zawirowywacz,
a z nim połączony jest znany osadnik dla cząstek kwasu siarkowego zawartych w gazie ze studzienką kwasu siarkowego na dnie, poniżej otworu wlotowego zawirowywacza i otworem wylotowym
dla gazu w g ó rnej części.
Zawirowywacz ten ma kształt zwężki Venturiego.
Znany jest również z opisu polskiego zgłoszenia patentowego P-273 436 układ odpylania w
procesie produkcji wyrobów wapienno-piaskowych w postaci ciągu, w któ rym na wlocie odpylanego
powietrza znajduje się zwężka z króćcem zraszającym połączona poprzez kolektor z wentylatorem
i dalej z odkraplaczem, połączonymi z kolei przewodami spływowymi z osadnikiem mokrym, którego
część nasadowa połączona jest poprzez pompę recyrkulacyjną z króćcem zraszającym.
Podstawową wadą dotychczas stosowanych urządzeń do odsiarczania gazów jest ich mała skuteczność odsiarczania.
Reaktor
do
oczyszczania
kształt odwróconej
litery
gazów,
zwłaszcza
spalinowych,
z
gazowych
związków
siarki
ma
U z wlotem gazów z jednej strony i wylotem z drugiej strony oraz
posiada zwężkę Venturiego w jednym z ramion obudowy powyżej wlotu gazów zawierających gazowe
związki siarki i tlenek alkaliczny lub tlenek ziem alkalicznych. Reaktor ten według wynalazku
charakteryzuje się tym,
że w gardzieli
alkaliczne wody odadowe.
dyfuzora
a obudową
zwężki zamontowany jest zespół dysz doprowadzających
Zwężka Venturiego tak jest
reaktora utworzone
umieszczona,
że pomiędzy krawędzią jej
są szczeliny będące wejściem do przestrzeni odprowa-
dzającej wstępnie oddzielone stałe produkty reakcji.
Powyżej tych szczelin na pewnym odcinku
długości reaktora powierzchnia przekroju poziomego stopniowo zwiększa się. Natomiast w drugim
ramieniu obudowy powyżej wylotu oczyszczonych gazów reaktor zaopatrzony jest w króćce dozujące gorące powietrze, a poniżej wylotu - w odbieralnik stałych produktów reakcji.
Korzystnym jest
otwory
jeśli reaktor w części konfuzorowej zwężki V e n t u n e g o
doprowadzające
gorące
gazy
do
przestrzeni
odprowadzającej
wyposażony jest w
stałe
produkty
reakcji.
Również osiągnięcie korzystnych skutków wynalazku uzyskuje się, gdy reaktor powyżej szczelin
posiada dysze doprowadzające zarodniki krystalizacji.
Zastosowanie reaktora według wynalazku pozwala na uzyskanie wysokiego stopnia odsiarczenia gazów oraz na zmniejszenie emisji pyłów i związków siarki do atmosfery.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia reaktor w przekroju pionowym.
Reaktor posiada obudowę w kształcie
odwróconej litery U. Z jednej, strony posiada wlot 1
zanieczyszczonych gazów. W tym samym ramieniu obudowy powyżej wlotu 1 gazów umieszczona jest
zwężka Venturiego 2 składająca się z części konfuzorowej,
części
konfuzorowej
rozmieszczone
są
małe
otwory
gardzieli i części dyfuzorowej.
10 doprowadzające
gorące
gazy
W
osuszające
do przestrzeni odprowadzającej 5. W gardzieli zwężki Venturiego umieszczony jest zespół dysz
3 wprowadzających
alkaliczne
wody odpadowe.
Pomiędzy krawędzią dyfuzora
zwężki
2 a obudową
utworzone są szczeliny 4 stanowiące wejście do przestrzeni odprowadzającej 5 wstępnie oddzielone
stałe
produkty
reakcji.
Powyżej
tych
szczelin
4 powierzchnia
pewnym odcinku długości reaktora stopniowo się zwiększa.
nie części
dyfuzorowej
zwężki
2. Powyżej
zwężki
przekroju
poziomego
na
Ściany obudowy stanowią przedłuże-
2 reaktor wyposażony jest w dysze 6 dopro-
wadzające zarodniki krystalizacji. Natomiast w drugim ramieniu obudowy powyżej wylotu 8 gazów
oczyszczanych znajdują się wloty 7 gorącego powietrza, a
poniżej tego wylotu umieszczony
jest
odbieralnik 9 stałych produktów reakcji.
Reaktor
będący
przedmiotem
wynalazku
umieszczony jest pomiędzy kotłem
się paliwo zawierające siarkę i jednocześnie dodaje się
- w którym spala
związek alkaliczny ulegający w
tych
warunkach rozkładowi, a separatorem pyłów np. elektrofiltrem.
Wypływające
turiego
z kotła
2 zwiększając
wodami
odpadowymi
części
reaktora,
gazy
spalinowe
swoją prędkość.
wraz
z tlenkiem wapnia
W gardzieli
doprowadzanymi dyszami
zwężki
gazy
są kierowane do zwężki Vente są zraszane
alkalicznymi
3. Po nawilżeniu przepływają do dyfuzora i dalszej
gdzie ich prędkość ulega stopniowemu zmniejszeniu.
Na skutek zawirowania i
168 192
4
zmniejszenia prędkości przepływu
w postać stałą
związków siarki
część
zawartych w strumieniu gazowym popiołów i związanych
opada do przestrzeni odbierającej
5, w któ rej zostają dosu-
szone wpływającym otworami 10 strumieniem spalin oraz odprowadzone na zewnątrz.
ścia do przestrzeni
krystalizacyji. W
siarki
w postać
górnej
stałą.
gorącym powietrzem.
Powyżej w e j -
odbierającej 5 zostały rozmieszczone dysze 6 do wprowadzania
części
Spaliny
reaktora
następuje
przepływają
do
ostateczne
drugiej
części
zarodników
związanie
gazowych
związków
reaktora,
gdzie
osuszane
są
Stałe produkty reakcji są odbierane z odbieralnika 9 umieszczonego poniżej
wylotu 8 spalin do elektroflitra.
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,50 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
402 Кб
Теги
pl168192b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа