close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL168419B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
A
IT
L
S
O
P
C
E
Z
R
(12)
OPIS PATENTOWY (19)PL
294287
(21) Numer zgłoszenia:
(11) 168419
(13) B1
(51) IntCl6:
E21F 17/06H
7/36
02P
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(5 4 )
(22) Data zgłoszenia:
Zgłoszenie ogłoszono:
18.10.1993 BUP 21/93
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
29.02.1996 WUP 02/96
PL 168419 B1
E21C 35/00
E21D 23/00
Układ zasilający górniczy kombajn ścianowy
(43)
5
( 7)
17.04.1992
Układ zasilający górniczy kombajn ścianowy
wyposażony w dwa silniki napędzające organy urabiające i w styczniki, z których jeden jest połączony z
elementem opóźniającym oraz dodatkowo we wziernik
wzrokowej kontroli przerwy izolacyjnej widocznej na
odłączniku, znamienny tym, że w ognioszczelnym znanym wyłączniku rewersyjnym ( 1 ), umieszczonym w
chodniku przyścianowym, ma zabudowane dwa styczniki (3,4), z których każdy jest połączony za pomocą
odrębnego przewodu trójżyłowego (6 ) z odnośnym
silnikiem napędowym (7,8) poprzez trójfazowy odłącznik (9,10) umieszczony w skrzyni aparaturowej (11)
kombajnu.
(73)
Uprawniony z patentu:
Bytomska Spółka Węglowa S.A. - Kopalnia
Węgla Kamiennego
"Powstańców Śląskich", Bytom, PL
(72)
Twórca wynalazku:
Bogusław Sosinka, Bytom, PL
Układ zasilający górniczy kombajn ścianowy
Zastrzeżenie
patentowe
Układ zasilający górniczy kombajn ścianowy wyposażony w dwa silniki napędzające
organy urabiające i w styczniki, z których jeden jest połączony z elementem opóźniającym oraz
dodatkowo we wziernik wzrokowej kontroli przerwy izolacyjnej widocznej na odłączniku,
znamienny tym, że w ognioszczelnym znanym wyłączniku rewersyjnym (1), umieszczonym w
chodniku przyścianowym, ma zabudowane dwa styczniki (3,4), z których każdy jest połączony
za pomocą odrębnego przewodu trójżyłowego (6) z odnośnym silnikiem napędowym (7,8)
poprzez trójfazowy odłącznik (9, 10) umieszczony w skrzyni aparaturowej (11) kombajnu.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest układ zasilający górniczy kombajn ścianowy wyposażony w
dwa silniki napędzające organy urabiające.
W procesie urabiania pokładów węgla systemem ścianowym, w podziemiach kopalń
powszechnie stosowane są kombajny ścianowe zaopatrzone w jeden lub w dwa organy urabiające. Kombajny wyposażone w dwa organy urabiające mają również dwa silniki napędzające te
organy. Dotychczas zasilanie silników napędzających odbywało się za pomocą trójżyłowego
przewodu z podstacji poprzez ognioszczelny wyłącznik umieszczony w pobliżu ściany w
chodniku przyścianowym. W celu wyeliminowania jednoczesnego załączania obu silników
napędzających organy urabiające po podaniu napięcia z wyłącznika, w skrzyni aparaturowej
kombajnu zabudowany jest stycznik próżniowy współpracujący z elementem opóźniającym
załączenie jednego z silników. Stycznik ten ma styki umieszczone w szklanych bańkach
próżniowych, które są bardzo wrażliwe na wstrząsy. Wskutek tego w czasie pracy kombajnu w
trudnych warunkach kopalnianych, często następuje rozszczelnienie się baniek próżniowych, co
powoduje konieczność wymiany stycznika. Ponadto przepisy górnicze wymagają, aby w czasie
prac remontowo-konserwacyjnych kombajnu utworzona była widoczna przerwa izolacyjna.
Przerwę tę dotychczas osiągano przez wykręcanie sprzęgła, co jest czynnością dość uciążliwą
ze względu na ograniczoną przestrzeń, zwłaszcza w pokładach o małej miąższości. Poza tym po
kilkukrotnym wykręceniu sprzęgła, praktycznie nie nadaje się już ono do dalszego stosowania
i z konieczności trzeba je wymieniać na nowe.
Z opisu polskiego patentu nr 121 658 znany jest zestaw łącznikowy wieloodpływowy,
który ma zespół przyłączowy zasilania, korzystnie z dwoma równoległymi torami i torem
przelotu z urządzeniem kontroli obciążenia torów równolegle połączonych. Do tych torów jest
przyłączony tor zawierający rozłącznik izolacyjny próżniowy, łącznik zabezpieczeniowy i
próżniowy z napięciem elektromagnesowym, zamkiem, wyzwalaczem napięciowym i zabezpieczeniem przeciążeniowym, połączonym z torami sieci centralnej, korzystnie o sześciu odpływach ze stykami próżniowymi. Człony zwarciowe zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych są
połączone z wyzwalaczem zanikowym, łącznika zabezpieczeniowego.
Natomiast z opisu polskiego patentu nr 131 327 znany jest zestaw łącznikowy rewersyjny
z hermetycznie zamkniętymi zestykami łączeniowymi przeznaczony do wykonywania czynności łączeniowych i rewersyjnych napędów maszyn górniczych. Zasada działania tego zestawu
polega na tym, że wszystkie zestyki łączeniowe w torach głównych i pomocniczych są w
osłonach hermetycznych. W przypadku pracy rewersyjnej jego zwieracz jest zamknięty i
styczniki próżniowe pracują na przemian na jeden odpływ zmieniając kolejność faz z wykluczeniem możliwości równoczesnego załączania obu styczników próżniowych. Przez trwałą blokadę
jednego z zespołów sterowniczych, zestaw łącznikowy będzie realizował sterowanie napędu
dwusilnikowego z pełną rezerwą w torze głównym i w obwodzie sterowania.
168 419
3
Opisane wyżej urządzenia jakkolwiek wprowadzają pewne zabezpieczenia kombajnu
ścianowego, to jednak nie likwidują podstawowej niedogodności jaką są częste awarie i związane
z tym straty w wydobyciu węgla na skutek rozszczelnienia się baniek próżniowych w czasie
pracy kombajnu.
Wady te i niedogodności usuwa natomiast całkowicie układ zasilający kombajn, będący
przedmiotem niniejszego wynalazku.
Istota tego układu polega na tym, że w ognioszczelnym wyłączniku rewersyjnym, umieszczonym w chodniku przyścianowym, zabudowane są dwa styczniki, z których jeden połączony
jest z elementem opóźniającym. Poza tym każdy z tych styczników jest połączony z jednym
silnikiem napędowym za pomocą przewodu trójżyłowego poprzez trójfazowy wyłącznik zabudowany w skrzyni aparaturowej kombajnu.
Zaletą układu zasilającego według wynalazku, między innymi jest to, że elementy sterowania kombajnem, wrażliwe na wstrząsy i uderzenia przez spadające odłamki skał, zostały
umieszczone w wyłączniku zlokalizowanym w chodniku przyścianowym, a nie w skrzyni
aparaturowej kombajnu. Taki układ zasilania ma również i tę zaletę, że elementy o wrażliwej
konstrukcji są tu łatwo dostępne w celu kontroli czy konserwacji, czego niestety nie było w
żadnym kombajnie zasilanym za pomocą znanego dotychczas układu.
Przedmiot wynalazku jest dokładniej wyjaśniony na załączonym rysunku, który przedstawia schemat blokowy układu zasilającego.
Jak uwidoczniono na rysunku, układ zasilający według wynalazku, składa się ze znanego,
ognioszczelnego wyłącznika rewersyjnego 1, umieszczonego w chodniku przyścianowym w
niewielkiej odległości od frontu ściany urabianej za pomocą kombajnu, połączonego przewodem
trójżyłowym 2 z podstacją 6 kV. W wyłączniku tym zabudowane są dwa styczniki 3 , 4, z których
jeden stycznik 4 jest połączony z elementem opóźniającym 5. Poza tym każdy z tych styczników
jest połączony odrębnym przewodem trójżyłowym 6 z jednym silnikiem napędowym 7, 8
poprzez trójfazowy wyłącznik 9, 10 umieszczony w skrzyni aparaturowej 11 kombajnu zaopatrzonej we wziernik 12 wzrokowej kontroli przerwy izolacyjnej widocznej na odłączniku.
Układ zasilania według wynalazku działa w następujący sposób. Załączenie napięcia
zasilania w wyłączniku rewersyjnym 1 poprzez stycznik 3 i odłącznik 9 spowoduje uruchomienie silnika napędowego 7. Natomiast stycznik 4 załączy się ze zwłoką czasową poprzez
element opóźniający 5, co spowoduje dopływ prądu do drugiego silnika napędowego 8
poprzez odłącznik 10.
168 419
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,50 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
346 Кб
Теги
pl168419b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа