close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL168685B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
1
( 2)
OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168685
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
289324
(5 1) IntCl6:
E04B 2/96
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(43)
06.03.1991
Konstrukcja nośna elewacji budynku
(54)
(30)
Data zgłoszenia:
Pierwszeństwo:
06.03.1990,IT,19583A/90
(73)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
18.11.1991 BUP 23/91
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
29.03.1996 WUP 03/96
PL 168885
B1
(57)
1. Konstrukcja nośna elewacji budynku za­
wierająca dwa zespoły, przy czym pierwszy zespół
tworzy pionowy, pusty w środku, słup mający pio­
nowe boki oraz ukształtowany pionowy występ wy­
stający z jednego z boków, natomiast drugi zespół
tworzą poziome, puste w środku, poprzeczne belki
mające cztery, parami prostopadłe do siebie, boki
oraz ukształtowany poprzeczny boczny występ wy­
stający z jednego z boków, tworzący obudowane
gniazdo wyposażone w element mocujący dla prze­
suwanego pręta ryglowego wykonującego ruch po­
suwisto-zwrotny w kierunku wzdłużnym względem
występu słupa, znamienna tym, ze element kotwią­
cy (200), na którym są oparte boki (17, 19) poprze­
cznej belki (2) posiadającej wycięcie (220) jest
przymocowany od zewnątrz do płaskiego boku słupa
(1), (90), (101), zaś pręt ryglowy (27) jest oparty
o występ (13) słupa (1), (90), (101), do którego jest
przymocowany ogranicznik (33), (34), (38).
Uprawniony z patentu:
HYDRO ALLUMINIO ORNAGO S.p.A.,
Mediolan, IT
(74)
Twórca wynalazku:
Edoardo Zanoni, Mediolan, IT
Pełnomocnik:
Wilamowska-Maracewicz Elżbieta, PHZ
POLSERVICE
Fig.1
Konstrukcja nośna elewacji budynku
Z a s t r z e ż e n i a p a t e n t o we
1. Konstrukcja nośna elewacji budynku zawierająca dwa zespoły, przy czym pierwszy
zespół tworzy pionowy, pusty w środku, słup mający pionowe boki oraz ukształtowany pio­
nowy występ wystający z jednego z boków, natomiast drugi zespół tworzą poziome, puste
w środku, poprzeczne belki mające cztery, parami prostopadłe do siebie, boki oraz ukształto­
wany poprzeczny boczny występ wystający z jednego z boków, tworzący obudowane gniazdo
wyposażone w element mocujący dla przesuwanego pręta ryglowego wykonującego ruch posuwisto-zwrotny w kierunku wzdłużnym względem występu słupa, znamienna tym, ze ele­
ment kotwiący (200), na którym są oparte boki (17, 19) poprzecznej belki (2) posiadającej
wycięcie (220) jest przymocowany od zewnątrz do płaskiego boku słupa (1), (90), (101), zaś
pręt ryglowy (27) jest oparty o występ (13) słupa (1), (90), (101), do którego jest przymoco­
wany ogranicznik (33), (34), (38).
2. Konstrukcja według zastrz. 1, znamienna tym, że pionowy metalowy ogranicznik
(33) jest przymocowany do występu (13) za pomocą dociskowego elementu (35) i termoizola­
cyjnego elementu (36).
3. Konstrukcja według zastrz. 1, znamienna tym, że pionowy ogranicznik (34) z two­
rzywa sztucznego jest przymocowany do występu (13) za pomocą dociskowego elementu
(37).
4. Konstrukcja według zastrz. 1, znamienna tym, że poziomy ogranicznik (38) metalo­
wy jest przymocowany do występu (24) poprzecznej belki (2) za pomocą dociskowego ele­
mentu (29).
5. Konstrukcja według zastrz. 1, znamienna tym, ze element kotwiący (200) jest przy­
mocowany do słupa (1) złożonego z dwóch oddzielnych części (160), (161).
6. Konstrukcja według zastrz. 2, znamienna tym, że pionowy metalowy ogranicznik
(33) składa się z dwóch oddzielnych elementów (45, 46), przy czym element (46) posiada
wgłębienie (114), w którym jest umieszczona uszczelka (116) do zamocowania płyty szklanej
(117).
7. Konstrukcja według zastrz. 3, znamienna tym, że pionowy ogranicznik (34) z two­
rzywa sztucznego składa się z dwóch elementów (47, 48), przy czym element (48) jest połą­
czony z kształtownikiem (118) posiadającym wgłębienie (119), w którym jest umieszczona
uszczelka (120) oraz płyta szklana (51).
8. Konstrukcja według zastrz. 1, znamienna tym, że element kotwiący (200) jest przy­
mocowany do słupa (90) posiadającego trzy boki prostoliniowe, w przekroju poprzecznym,
przy czym pierwszy bok (91) i drugi bok (92) ustawione są względem siebie pod kątem pros­
tym, natomiast końce trzeciego boku (93) są połączone z dwoma bokami (91, 92) za pomocą
kształtowników (94, 95).
9. Konstrukcja według zastrz. 1, znamienna tym, że element kotwiący (200) jest przy­
mocowany do słupa (101), którego trzy boki (102, 103, 104) ustawione są parami pod kątem
prostym względem siebie, zaś na dwusiecznej kąta wewnętrznego zawartego pomiędzy pły­
tami szklanymi (41), znajduje się ścianka działowa (105) zakończona rozwidleniem (106)
oraz kształtownik (109) łączący boki (104) słupa (101) z rozwidleniem (106) i posiadający
wgłębienia (107,108).
10. Konstrukcja według zastrz. 1, znamienna tym, że wycięcie (220) jest w obu poprze­
cznych belkach (2) ustawionych względem siebie pod kątem ostrym (a) utworzonym pomię­
dzy pierwszym bokiem (16) jednej belki poprzecznej (2) i trzecim bokiem (18) drugiej belki
poprzecznej (2), a pomiędzy tymi dwiema belkami poprzecznymi (2) jest umieszczony łącz­
nik składający się z dwóch kształtowników (121, 123) połączonych ze sobą przegubem (122)
3
168 685
umieszczonym od strony styku ścian belek (2), przy czym łącznik ten po przeciwnej stronie
przegubu (122) ma kształt łukowy, a obie części łukowe są wykonane na zakładkę.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja nośna elewacji budynku.
Znana jest z opisu niemieckiego wzoru użytkowego nr 8617042 konstrukcja nośna po­
siadająca parę poprzecznych belek połączonych ze słupem za pomocą zagłębień w położonych
naprzeciwko siebie bocznych ściankach słupa oraz za pomocą otworu przelotowego znajdują­
cego się w bocznym występie słupa, pomiędzy jego ściankami. We wgłębieniach w kształcie
litery C są umieszczone wkładki mające kształt litery C, w których zostają umieszczone po­
przeczne belki. Pręt ślizga się wzdłuż jednej z belek poprzecznych i przechodzi przez otwór
aż do połączenia z drugą poprzeczną belką znajdującą się po przeciwnej stronie występu słu­
pa. Tak mocowane są do słupa obie poprzeczne belki. To rozwiązanie wymaga zastosowania
obróbki maszynowej słupa, co jest trudne, jeżeli słup jest bardzo długi, ma długość przykła­
dowo 3m do 7m. Trzeba stosować urządzenie o wysokiej precyzji aby uzyskać współliniowe
ustawienie otworu, przez który przesuwa się pręt.
Celem wynalazku jest konstrukcja nośna elewacji budynku nie wymagająca obróbki ma­
szynowej słupa i której wykonanie jest łatwiejsze.
Konstrukcja nośna elewacji budynku według wynalazku zawierająca dwa zespoły, przy
czym pierwszy zespół tworzy pionowy, pusty w środku, słup mający pionowe boki oraz uksz­
tałtowany pionowy występ wystający z jednego z boków, natomiast drugi zespół tworzą po­
ziome, puste w środku, poprzeczne belki mające cztery, parami prostopadłe do siebie, boki
oraz ukształtowany poprzeczny boczny występ wystający z jednego z boków, tworzący obu­
dowane gniazdo wyposażone w element mocujący dla przesuwnego pręta ryglowego wykonu­
jącego ruch posuwisto-zwr otny w kierunku wzdłużnym względem występu słupa, charaktery­
zuje się tym, że element kotwiący, na którym są oparte boki poprzecznej belki posiadającej
wycięcie jest przymocowany od zewnątrz do płaskiego boku słupa, zaś pręt ryglowy jest opar­
ty o występ słupa, do którego jest przymocowany ogranicznik.
Korzystnie pionowy metalowy ogranicznik jest przymocowany do występu za pomocą
dociskowego elementu i termoizolacyjnego elementu.
Korzystnie pionowy ogranicznik z tworzywa sztucznego jest przymocowany do występu
za pomocą dociskowego elementu.
Korzystnie poziomy ogranicznik metalowy jest przymocowany do występu poprzecznej
belki za pomocą dociskowego elementu.
Korzystnie element kotwiący jest przymocowany do słupa złożonego z dwóch oddziel­
nych części.
Korzystnie pionowy metalowy ogranicznik składa się z dwóch oddzielnych elementów,
przy czym element posiada wgłębienie, w którym jest umieszczona uszczelka do zamocowa­
nia płyty szklanej.
Korzystnie pionowy ogranicznik z tworzywa sztucznego składa się z dwóch elementów,
przy czym element jest połączony z kształtownikiem posiadającym wgłębienie, w którym jest
umieszczona uszczelka oraz płyta szklana.
Korzystnie element kotwiący jest przymocowany do słupa posiadającego trzy boki pros­
toliniowe, w przekroju poprzecznym, przy czym pierwszy bok i drugi bok ustawione są
względem siebie pod kątem prostym, natomiast końce trzeciego boku są połączone z dwoma
bokami za pomocą kształtowników.
Korzystnie element kotwiący jest przymocowany do słupa, którego trzy boki ustawione
są parami pod kątem prostym względem siebie, zaś na dwusiecznej kąta wewnętrznego zawar­
tego pomiędzy płytami szklanymi, znajduje się ścianka działowa zakończona rozwidleniem
oraz kształtownik łączący boki słupa z rozwidleniem i posiadający wgłębienia.
4
168 685
Korzystnie wycięcie jest w obu poprzecznych belkach ustawionych względem siebie
pod kątem ostrym utworzonym pomiędzy pierwszym bokiem jednej belki poprzecznej i trze­
cim bokiem drugiej belki poprzecznej, a pomiędzy tymi dwiema belkami poprzecznymi jest
umieszczony łącznik składający się z dwóch kształtowników połączonych ze sobą przegubem
umieszczonym od strony styku ścian belek, przy czym łącznik ten po przeciwnej stronie prze­
gubu ma kształt łukowy, a obie części łukowe są wykonane na zakładkę.
Dzięki rozwiązaniu według wynalazku uzyskano prostą konstrukcję nośną, którą można
szybko zmontować. Ponadto belka poprzeczna ulega swobodnemu wydłużeniu i kurczeniu się
w zależności od wahań temperatury. W tak wykonanych ramach można montować okna, które
otwiera się, albo okna, które są nieruchome lub też inne płyty.
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest przedstawiony na rysunku, na któ­
rym fig. 1 przedstawia słup z zamocowanym elementem kotwiącym i odsuniętą od niego bel­
ką poprzeczną w widoku aksonometrycznym, fig. 2 przedstawia słup z dosuniętą belką po­
przeczną mającą usunięty pręt ryglujący w widoku aksonometrycznym, fig. 3 przedstawia słup
z dosuniętą belką poprzeczną i odsuniętą zatyczkę, w widoku aksonometrycznym, fig. 4
przedstawia słup z dosuniętą belką poprzeczną w przekroju poprzecznym, fig. 5 przedstawia
słup z dosuniętą belką poprzeczną mającą wysunięty pręt ryglujący w przekroju poprzecznym,
fig. 6 przedstawia słup z dosuniętą belką poprzeczną i dosuniętą zatyczką w przekroju poprze­
cznym, fig. 7 przedstawia słup z zamocowaną sekcją i zamocowanymi płytami szklanymi
w przekroju poprzecznym, fig. 8 przedstawia słup z zamocowaną płytą szklaną w przekroju
poprzecznym, fig. 9 przedstawia dwuczęściowy słup z zamocowanymi płytami szklanymi
w przekroju poprzecznym, fig. 10 przedstawia słup z jedną płytą szklaną zamocowaną na stałe
i drugą płytą szklaną uchylną na zewnątrz w przekroju poprzecznym, fig. 11 przedstawia dru­
gie rozwiązanie słupa z jedną płytą szklaną zamocowaną na stałe i drugą płytą szklaną uchyl­
ną na zewnątrz w przekroju poprzecznym, fig. 12 przedstawia słup narożny z zamocowanymi
płytami szklanymi w przekroju poprzecznym, fig. 13 przedstawia drugie rozwiązanie słupa
narożnego z zamocowanymi płytami szklanymi w przekroju poprzecznym, fig. 14 przedsta­
wia belkę poprzeczną z zamocowanymi płytami szklanymi w przekroju pionowym poprze­
cznie względem belki, fig. 15 przedstawia połączenie belek poprzecznych z zamocowanymi
płytami szklanymi w przekroju pionowym poprzecznie względem belki.
Jak przedstawiono na fig. 1 konstrukcja nośna elewacji budynku zawiera słup 1, na któ­
rym jest zamocowana poprzeczna belka 2. Słup zawiera obudowę 301 posiadająca od wew­
nątrz wzdłużny pionowy otwór 14 otoczony czterema, tworzącymi prostokąt bokami. Trzy
boki, pierwszy 3, drugi 4 i trzeci 5 mają zewnętrzne powierzchnie gładkie, zaś czwarty bok 6
posiada po zewnętrznej stronie wiele wgłębień 7, 8, 9, 10 oraz odchodzący na zewnątrz
i biegnący wzdłuż słupa 1 występ 13. Występ 13 posiada wgłębienie 12 i jest zakończony
rozwidleniem 11. Belka poprzeczna 2 zawiera obudowę 302 posiadającą od wewnątrz wycię­
cie 220 oraz wzdłużny poziomy otwór 15 otoczony czterema, tworzącymi prostokąt bokami.
Trzy boki belki poprzecznej 2 pierwszy 16, drugi 17 i trzeci 18 mają zewnętrzne powierzchnie
gładkie, zaś czwarty bok 19 belki poprzecznej 2 posiada z zewnętrznej strony wiele wgłębień
20, 21, 22, 23 oraz odchodzący od niego na zewnątrz występ 24. Występ 24 od spodniej stro­
ny posiada gniazdo 28 i wgłębienie 25. Występ 24 jest zakończony rozwidleniem 26. Na fig. 1
przedstawiono zespół słupa 1 z belką poprzeczną 2 odsuniętą od słupa 1, zaś na fig. 2 przed­
stawiono zespół słupa 1 z zamocowaną na nim i dosuniętą do niego belką poprzeczną 2. Belka
poprzeczna 2 jest zamocowana na słupie 1 za pomocą elementu kotwiącego 200 i pręta regulu­
jącego 27. Element kotwiący 200 jest przymocowany do zewnętrznej powierzchni trzeciego
boku 5 słupa 1 (fig. 1, 4) za pomocą śrub 400 i jest wsunięty w belkę poprzeczną 2 w taki spo­
sób, że drugi bok 17 belki poprzecznej 2 jest oparty na elemencie kotwiącym 200, zaś belka
poprzeczna 2 jest dosuniętą do słupa 1. Położenie belki poprzecznej 2 jest ustalone za pomocą
pręta ryglowego 27 przesuwanego w gnieździe 28 i mocowanego w odpowiednim położeniu
za pomocą śruby 29. Pręt ryglujący 27 jest przesuwany w gnieździe 28 belki poprzecznej 2 aż
do oparcia się o czwarty bok 6 słupa 1, a dokładniej o występ 13 tego boku 6, jak to przedsta­
168 685
5
wiono na fig. 2. Pomiędzy słupem 1 a częścią belki poprzecznej 2 jest utworzona wolna prze­
strzeń 30 (fig. 4, 5), która jest zasłonięta zatyczką 32 jak to pokazano na fig. 3 i 6. Zatyczka
32, wykonana przykładowo z tworzywa sztucznego jest umieszczona w styku pomiędzy słu­
pem 1 a belką poprzeczną 2 aby zapobiec wnikaniu wody.
Jak przedstawiono na fig. 4, 5 i 6 do zespołu słupa 1 z belką poprzeczną 2 jest przymo­
cowany pionowy ogranicznik 33 z aluminium. Pionowy ogranicznik 33 jest połączony z ele­
mentem dociskowym 35 połączonym z występem 13 słupa 1 za pomocą elementu termoizola­
cyjnego 36 w kształcie litery H, który z jednej strony jest połączony z rozwidleniem 11 wystę­
pu 13, a z drugiej strony jest połączony za pomocą występów z elementem dociskowym 35.
Na fig. 7 jest przedstawiony słup 1 z przymocowanymi do niego płytami szklanymi 41,
przy czym jedna płyta szklana 41 jest umieszczona bezpośrednio w słupie 1, a druga płyta
szklana 41 jest umocowana w słupie 1 za pośrednictwem sekcji 43, przy czym element docis­
kowy 35 służy do mocowania płyty szklanej 41 i sekcji 43. Sekcja 43 jest utworzona z zamo­
cowanej na stałe ramy i występu prowadzącego 304 tworzącego konstrukcję podobną do płyty.
W takich połączeniach pomiędzy powierzchniami płyty szklanej 41 i sekcji 43, sekcji 43
i słupa 1, płyty szklanej 41 i słupa 1 oraz sekcji 43, płyty szklanej 41 i elementu dociskowego
35 są umieszczone uszczelki 44.
Na fig. 8 jest przedstawiony pionowy ogranicznik 34 z tworzywa sztucznego połączony
z występem 13 słupa 1 za pomocą elementu dociskowego 37 w kształcie litery H, który z jed­
nej strony styka się z rozwidleniem 11 występu 13, a z drugiej strony jest ustawiony równoleg­
le do pionowego ogranicznika 34 z tworzywa sztucznego zakleszczając się z klapkami 31, te­
go pionowego ogranicznika 34. Do słupa 1jest tu przymocowana z jednej strony płyta szklana
41, a z drugiej strony płyta 42. Przy zastosowaniu pionowego ogranicznika 34 z tworzywa
sztucznego jego klapki 31 pełnią również rolę uszczelnienia, dlatego uszczelki 44 są umiesz­
czone jedynie pomiędzy płytą szklaną 41 i płytą 42 a słupem 1.
Na fig. 9 przedstawiono słup 1 składający się z dwóch oddzielnych części pierwszej 160
i drugiej 161.
Pierwsza część 160 posiada pierwszy bok 82, umieszczony od wewnątrz konstrukcji
równolegle do płaszczyzny płyt szklanych, a druga część 161 posiada umieszczony analogicz­
nie pierwszy bok 83. Oba te boki 82 i 83 są równo oddalone od płyt szklanych 41 umocowa­
nych na stałe w każdej części 160, 161 słupa 1. Oba boki 82 i 83 mają wzdłużny rowek wew­
nątrz którego jest umieszczona uszczelka 81 łącząca obie części pierwszą 160 i drugą 161.
Pierwsza część 160 ma prostoliniowy bok 84, a druga część 161 ma prostoliniowy bok 85,
przy czym prostoliniowe boki 84, 85 obu części 160, 161 są ustawione prostopadle do
wspomnianych pierwszych boków 82 i 83 i z nimi połączone. Prostoliniowe boki 84, 85 są
zakończone kształtownikami 305 położonymi naprzeciwko pierwszych boków 82 i 83 i do
nich równoległymi. Kształtowniki 305 mają liczne poprzeczne występy, z których dwa leżące
naprzeciwległe względem siebie tworzą wgłębienie 87 wewnątrz którego jest umieszczony
kształtownik 86 zakończony po przeciwnej stronie rozwidleniem 11. Kształtownik 86 łączy
obie części 160, 161 słupa 1.
Na fig. 10 przedstawiono słup 1 z jedną płytą szklaną 41 umocowaną na stałe i drugą
płytą szklaną 117 umocowaną uchylnie na zewnątrz. W tym wypadku pionowy ogranicznik 33
jest złożony z dwóch części 45, 46. Pierwsza część 45 jest przymocowana za pośrednictwem
elementu termoizolacyjnego 36 do rozwidlenia 11 występu 13 słupa 1. Między tą częścią 45
pionowego ogranicznika 33 a słupem 1jest umocowana na stałe płyta szklana 41. Druga część
46 pionowego ogranicznika 33 jest umocowana ruchomo i zawiera wgłębienie 114, w którym
jest umieszczona uszczelka 116 oraz płyta szklana 117. Druga część 46 pionowego ogranicz­
nika 33 ma wystającą na zewnątrz część z umieszczoną na niej uszczelką 116.
Na fig. 11 przedstawiono słup 1 z jedną płytą szklaną 41 umocowaną na stałe i drugą
płytą szklaną 51 umocowaną wychylnie na zewnątrz oraz z pionowym ogranicznikiem 34
z tworzywa sztucznego. W tym przypadku pionowy ogranicznik 34 składa się z pierwszej
części 47 umocowanej za pośrednictwem elementu dociskowego 37 na stałe do słupa 1 i dru­
6
168 685
giej części 48 w której jest umieszczony kształtownik 118 mający wgłębienie 119 z umoco­
waną w nim uszczelką 120. W tym kształtowniku 118 jest umocowana płyta szklana 51.
Na fig. 12 jest przedstawiony narożny słup 90 naroża wypukłego z umocowanymi
w nim pod kątem prostym płytami szklanymi 41. Narożny słup 90 ma dwa połączone ze sobą
prostoliniowe boki pierwszy 91 i drugi 92 usytuowane względem siebie pod kątem prostym.
Trzeci prostoliniowy bok 93 słupa 90, ustawiony skośnie względem boków 91 i 92, jest z nimi
połączony za pośrednictwem łączących kształtowników 94 i 95, z których każdy posiada trzy
wgłębienia 96, 97, 98, między którymi znajduje się rozwidlenie 99 będące odpowiednikiem
rozwidlenia 11 słupa 1. We wgłębieniach 96 i 98 są umieszczone uszczelki 44. Między
uszczelkami 44 umieszczonymi we wgłębieniu 96 i w elemencie dociskowym 35 są umoco­
wane płyty szklane 41, zaś między uszczelkami 44 umieszczonymi we wgłębieniu 98 i w ele­
mencie dociskowym 44 jest umocowany kątownik aluminiowy 100.
Na fig. 13 jest przedstawiony słup narożny 101 naroża wklęsłego, do wykorzystania
przy wewnętrznym załamaniu ściany pod kątem prostym. Słup 101 zawiera boki wewnętrzne
102, środkowe 103 i zewnętrzne 104 parami ustawione względem siebie pod kątem prostym
tak, że słup 101 w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do litery L. W miejscu połą­
czenia ze sobą boków wewnętrznych 102 jest przymocowana ścianka działowa 105 ustawiona
na dwusiecznej kąta wewnętrznego zawartego pomiędzy płytami szklanymi 41. Ścianka dzia­
łowa 105 jest zakończona rozwidleniem 106 połączonym z bokami 104 słupa 101 za pomocą
kształtowników 109 posiadających wgłębienia 107, 108. Rozwidlenie 106 jest połączone za
pośrednictwem dwuteowego elementu termoizolacyjnego 36 z dociskanym elementem 111
połączonym następnie z pionowym ogranicznikiem 112.
Na fig. 14 jest przedstawiona belka poprzeczna 2 z zamocowanymi na niej płytami
szklanymi 41 poprzez uszczelki 44 umieszczone we wgłębieniach 20, 23. Do występu 24 bel­
ki poprzecznej 2 jest przymocowany element dociskowy 39 za pomocą elementu termoizola­
cyjnego 40 w kształcie litery H, który z jednej strony jest zamocowany na rozwidleniu 26 wy­
stępu 24, a z drugiej strony jest połączony z elementem dociskowym 39. Z zewnętrznej strony
elementu dociskowego 39 jest na nim zamocowany metalowy poziomy ogranicznik 38.
Na fig. 15 przedstawione zostały dwie belki poprzeczne 2 ustawione względem siebie
bokami 16 i 18 pod ostrym kątem a i pomiędzy tymi bokami 16 i 18 belek poprzecznych 2
jest umieszczony łącznik składający się z dwóch części 121 i 123 połączonych ze sobą prze­
gubem 122 umieszczonym od strony styku boków 16 i 18 belek poprzecznych 2. Każda z tych
dwóch części 121 i 123 łącznika, po przeciwnej stronie przegubu 122 ma łukowo wygiętą
część 121, 123, a obie te części 121, 123 są wykonane na zakładkę. Łącznik od strony elewa­
cji jest zakryty kształtownikiem 124 z dwiema płytami izolacyjnymi umocowanym w belkach
poprzecznych 2.
Montaż konstrukcji po niej jest następujący. Poprzeczna belka 2 jest wsuwana w ele­
ment kotwiący 200 przymocowany śrubami 400 do trzeciego boku 5 słupa 1 tak, że drugi bok
17 belki poprzecznej 2 jest oparty na elemencie kotwiącym 200. Belka poprzeczna 2 jest dosuwana do słupa 1, a pręt ryglujący 27 jest przesuwany w gnieździe 28 belki poprzecznej 2, aż
do oparcia o słup 1, a następnie jest zaciskany w tym położeniu za pomocą śrub 29. Wolna
przestrzeń pomiędzy słupem 1 a belką poprzeczną 2 jest zasłonięta zatyczką 32, a następnie
do słupa 1 i belki poprzecznej 2 są mocowane takie elementy jak element termoizolacyjny 36,
40, element dociskowy 35, 37, 39, ogranicznik pionowy 33, 34, i ogranicznik poziomy 38,
sekcja 43, płyta szklana 41, 117, 51, uszczelki 44, płyta 42, oraz pozostałe elementy tworzące
elewację ścian płaskich załamań i naroży budynku.
168 685
168 685
Fig. 2
168 685
Fig.3
168 685
Fig.4
168 685
Fig. 5
168 685
Fig. 6
168 685
Fig.7
168 685
Fig. 8
168 685
Fig. 9
168 685
Fig.10
168 685
F i g . 11
168 685
Fig. 12
168 685
Fig. 13
168 685
Fig. 14
168 685
Fig. 15
168 685
Fig.1
Departament Wydawnictw UP RP Nakład 90 egz
Cena 1,50 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
878 Кб
Теги
pl168685b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа