close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL168742B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL
(21) Numer zgłoszenia: 2 9 5 0 9 4
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(51) IntCl6:
(22) Data zgłoszenia: 0 1 . 0 7 .1 9 9 2
A01N 25/30
B01F 17/46
Biostatyczny emulgator dla olejowych adjuwantów aktywizujących działanie środków
ochrony roślin
(73)
(43)
(11) 168742
(13) B1
Uprawniony z patentu:
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle, PL
Zakłady Chemiczne "ROKITA" Spółka
Akcyjna, Brzeg Dolny, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
10.01.1994 BUP 01/94
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.04.1996 WUP 04/96
PL 168742
B1
(57)
Twórcy wynalazku:
Bronisław Naraniecki,
Kędzierzyn-Koźle, PL
Marek Marciński, Kędzierzyn-Koźle, PL
Gerard Bekierz, Kędzierzyn-Koźle, PL
Józef Mucha, Czechowice-Dziedzice, PL
Władysław Blicharczyk, Wrocław, PL
Jan Przondo, Wrocław, PL
Zbigniew Kossiński, Brzeg Dolny, PL
Zygmunt Zagała, Brzeg Dolny, PL
Józef Kowalski, Kędzierzyn-Koźle, PL
Biostatyczny emulgator dla olejowych adjuwantów aktywizujących działanie środków
ochrony roślin, zawierający mieszaninę dietanoloaminy i trietanoloaminy oraz mieszaninę
kwasów tłuszczowych nasyconych i nienasyconych, znam ienny tym, że składa się z 20-26,
korzystnie 24 części wagowych aminy o długości łańcucha węglowodorowego C 8-C24
zoksyetylenowanej 3-7, korzystnie 5 molami tlenku etylenu, 16-20, korzystnie 18 części
wagowych mieszaniny etanoloamin, zawierającej 35- 55, korzystnie 40 części wagowych
trietanoloaminy, 55-65, korzystnie 60 części wagowych dietanoloaminy, 16-20, korzystnie
18 części wagowych mieszaniny kwasów tłuszczowych nasyconych i nienasyconych o
łańcuchu węglowodorowym C 18, C20 , C22 , w której zawartość C 18 wynosi powyżej 70%,
25 -30, korzystnie 28 części wagowych estru d-sorbitu i kwasów tłuszczowych o długości
łańcucha C 12-C 22 , 9-15, korzystnie 12 części wagowych soli sodowej monoestru kwasu
sulfobursztynowego i alkoholu tłuszczowego etoksylowanego lub 8-14, korzystnie 10 części
wagowych soli sodowej monoestru kwasu sulfobursztynowego i oksyetylowanego nonylo
fenolu oraz ewentualnie do 5, korzystnie 3 części wagowych polioksyetylenowanych alkilo
fenoli o rodniku alkilacji C9 i stopniu etoksylacji średnio 5 lub 9.
BI OS TA T Y C Z N Y E M U L G A T O R OLA OLEJOWYCH A D J U W A N T Ó W A K T Y W I Z U J Ą C Y C H
DZ I A Ł A N I E ŚRODKÓW OCHRONY RO ŚLIN
Z a s t r z e ż e n i e
B i os ta ty cz ny
ochrony
roślin,
emulgator
kwasów
tł us zc z o w y c h
się
20-26,
z
cz ęś ci
wagowych
wagowych
24
18
nych
o
7 0 %,
2 5 - 30,
ła ńcuchu
dł u g o ś c i
kw a s u
10
części
3 - 7,
55-65,
28
sulfobursztynowego
cz ęś ci
w a go wy ch
nonylofenolu
alkilofenoli
mieszaniny
cz ęś ci
C12-C22
9-15,
,
i
soli
C
2
2
Przedmiotem
wynalazku
ni ej onowym,
fr ak cj i
jest
anionowym
estru
tł us zc z o w e g o
ka ti onowym,
oleju m i n e r a l n e g o w wodzie,
40
części
1 6 - 20,
3 cz ęś ci
i
nienasyco-
wynosi
kwasów
soli
po wy że j
tł us zc z o w y c h
o
sodowej
mo n o e s t r u
0-14,
korzystnie
lub
sulfobursztynowego
i
oksyetylowanego
wagowych polioksyetylenowanych
i st opniu et ok s y l a c j i
biostatyczny
i
i
korzystnie
d i et an ol oa mi ny ,
etoksylowanego
kwasu
16-20,
k o rz ys tn ie
zawartość
wagowych
że sk łada
węglowodorowego
nasyconych
d-sorbitu
cz ęś ci
śr od k ó w
oraz m i e s z a n i n ę
t y m ,
et ylenu,
3 5 - 55,
wagowych
k t ór ej
12
*
d z ia ła ni e
łań cucha
tłuszczowych
,
5, korzystnie
al k i l a c j i
tl en ku
części
kwasów
*
terz e
60
m o no es tr u
do
długości
zawierającej
wago wy ch
alkoholu
o
mo lami
ko rz ys tn ie
so d o w e j
oraz e w e n t u a l n i e
o rodniku
5
k o rz ys tn ie
C18,
aktywizujących
i trietanoloaminy
z n a m i e n n y
aminy
etanoloamin,
wagowych
korzystnie
wa gowych
korzystnie
węglowodorowym
łań cucha
ad ju wa nt ów
d i e t an ol oa mi ny
i nienasyconych,
części
mieszaniny
t r i e t a no lo am in y,
korzystnie
olejowych
mieszaninę
nasyconych
korzystnie
zoksyetylenowanej
18
dla
zawierający
p a t e n t o w e
śr e d n i o 5 lub 9.
*
emulgator,
zawierający
pr z e z n a c z o n y
stosowanej w fo rmie
do
składniki
emulgowania
o charak-
uszlachetnionej
em u l s j i w s p o m a g a j ą c e j
działanie
c h e m i c z n y c h śr od kó w oc hr o n y r o śl in typu he rb ic yd ów i g r a m i n i c y d ó w .
Do
sp or zą d z a n i a
wnym i
środkami
swoim
skła dz ie
em ul s j i
chemicznymi
emulgatory
w o dn o
- alejowych
st os uj e
się
o charakterze
przeznaczonych
konc en tr at y
niej onowym,
olejowe
do w s p ó ł d z i a ł a n i a
zawierające
emulgatory
a n i o no we
jak
z akty-
wiadomo
w
lub n i e j o n o w o
anionowe.
Do
p i er ws ze j
grupy
za l i c z a
się
ok sy et yl ow an e
alkohole
t ł u s zc zo we ,
oksyetylowane
a l k i l o f e n o l e , estry k w a s ó w t ł u s z c z o w y c h i sorbitu, estr y k w a s ó w t ł u s z c z o w y c h i ;pentaerytry
t u , o k s y e t y l a t y w y m i e n i o n y c h estrów,
Druga
grupa
oksyetylatów
to
przede
oksyet yl ow an e amidy k w a s ó w tłuszczowych.
wszystkim
sole
etanoloaminowe
kwasów
Tr ze c i ą grupę s t a n o w i ą o d p o w i e d n i e kompozycje n i e j o n o w o
Według
p o ls ki eg o
monooleinian
we d ł u g
su lf onowych,
si a r c z a n y
i sole kw asu a l k i l o b e n z e n o s u l f o n o w e g o .
so rbitu
po l s k i e g o
opis u
lub
opisu
patentowego
etoksylowany
patentowego
nr
- anionowe.
nr 80466 jako e m u l g a t o r
mono84135
lub
dw u-
st osuje
oleinian
st os uj e
się
się e t o k s y l o w a n y
pentaerytrytu, n a t o m i a s t
pochodne
penaerytrytu
lub
d - sorbit u.
W e d ł u g p o ls ki eg o
ga t o r
z a w i er aj ąc y
tano lo am in y,
opis u
patentowego
nr 116444 dla o l e j u m i n e r a l n e g o
o k s y e t y l o w a n y , n i e n as yc on y
al kohol
tł us z c z o w y ,
kwas
o p ra co wa no
emul-
oleinowy,
trie-
o k s y e t y l o w a n y n o n y l o f e n o l i azotyn sodu.
Z p o ls ki eg o opisu p a t e n t o w e g o nr 149420 znany jest e m u l g a t o r dla adju wa nt a o l e j o w e g o
s k ł a d a j ą c y się z 70-75 cz ęś ci w a g o w y c h tr ój oleinianu e t o k s y l o w a n e g o sorbitu,
wagowych
mo no o l e i n i a n u
so rb it u,
n- a l k i l o o k s y e t y l o w a n e g o f e no lu
0 , 05 -0 ,1 części w a go wy ch so li
4-5
części
wagowych
soli
a m o n ow ej
0, 2-0,5 części w a g o w y c h d i e t a n o l o a m i n y
20-21 cz ęś ci
siarczanowanego
i tr ie ta n o l o a m i n y ,
so dowej su lf ob ur s z t y n i a n u d w u - 2 - e t y l o h e k s y l o w e g o .
168
3
742
Emulgator stasowany do s p o r z ą d z a n i a emulsji uż ywanej w formie czyn ni ka p o p r a w i a j ą c e g o
sk ut e c z n o ś ć działania śr od kó w oc hr o n y roślin wi ni en po siadać n a s t ę p u j ą c e cechy:
- stabilność
jako
ko nc entrat,
łatwą
em ul g o w a l n o ś ć w oleju
do em ulsji
oraz
tr wa ło ść
w trakcie aplikacji,
- dobrą penetr ac ję w g ł ą b liścia
a r ó w n oc ze śn ie tworze ni e
trwałego monomolekularnego
filmu na liściu,
- odporność na rozwój
życia b i o l o g i c z n e g o w trakcie p r ze ch ow yw an ia ,
- nie powodo wa ć ko rozji ap ar a t u r y do sp or zą d z a n i a i uż yt k o w a n i a
środka,
- nie stanowić
składniki
nie
za gr oż en ia dla
toksyczne,
ul eg a j ą c e
śr od o w i s k a na tu r a l n e g o
biodegradacji
w
/zaw ie ra ć
otoc ze ni u
do
substancji
naturalne,
przyswajalnych
przez ekosystem/.
Wymienione
nie
wyżej
typy
emulgatorów
są wy st ar cz aj ąc o od porne na
p o si ad aj ą
r o zw ój
wi ę k s z o ś ć
z pożądanych
cech,
jedn ak że
życia or ga ni c z n e g o oraz nie po si a d a j ą mo żl i w o ś c i
tworze ni a ciągłej błony m o n o m o l e k u l a r n e j .
Celem wynalazku było o p r a c o w a n i e em ul ga to ra p r z e z n a c z o n e g o dla ol ej o w y c h w s p o m a g a c z y
ś r od k ó w ochrony roślin,
Istota
wynalazku
p o s i a d a j ą c e g o dobre własno śc i użytkowe.
polega
w a go wy ch
na s p o r z ą d z e n i u e m ul ga to ra s k ł a d a j ą c e g o
st nie
24 części
w a ne j
3-7 k o rz ys tn ie 5 mo lami
sz a n i n y etanoloamin,
16-20,
korzystnie
n a sy co ny ch
po w y ż e j
70%,
o długości
kw a s u
o
o d ł u g oś ci
t l en ku
za w i e r a j ą c e j
10
cz ęś ci
łańcuchu
25-30,
wagowych
korzystnie
wa go wy ch
oraz
soli
so dowej
wej
ok a z a ł o
o k sy et yl en ow an ej
i ok sy et yl en ow an eg o
cję
koro zy jn ą
cieczy,
rokującą
18 części w a g o w y c h
tłuszczowych
8
,
kwasu
że
z
wynosi
w a g o w y c h soli sodowej mo no e s t r u
części
z a st os ow an ie
etanoloaminami
da ło
w
lub
8 - 14 k o r z y s t n i e
i oksyetylowanego
w a g o wy ch
przebywania
skła dz ie
i
zw ię ks zo ną
równomierną przyczepność
czas
i nie-
i kw asów t ł u s z c z o w y c h
etoksylowanego
3
nasyconych
0
C
,
ó
j
2
w
t
e
z
kawartość C 1 8
r
sulfobursztynowego
k o rz ys tn ie
mie-
trietanoloaminy,
10
no
polioksyetylenowanych
C 9 i stopniu etok sy la cj i średnio 5 lub 9.
się,
łą cznie
dł uż sz y
kwasów
1
t ł us zc zo we go
5,
nonylofenolu
oraz
C
monoestru
do
al ki lo f e n o l i o rodniku alkila cj i
Nieocz ek iw an ie
k o rz ys tn ie
korzy-
C8-C24 z o k s y e t y l e n o
40 cz ęści w a g o w y c h
korzystnie12 część
i a l k o ho lu
ewentualnie
16-20,
ko rz ys tn ie
mi es z a n i n y
się z 20-26,
węglowodorowego
28 c z ęś ci wa go wy ch estru d - so rb it u
łańcucha C 12-C22, 9 - 15,
ny lo fe no lu
łańcucha
etylenu,
35-55,
węglowodorowym
su lf ob u r s z t y n o w e g o
c z ęś ci
aminy
solą
emulgatora
sodową
kwas u
biostatyczność
do liścia
substa nc ji
w formie
aktywnej
aminy
tłuszczo-
sulfobursztynowego
układu,
le ps zą
inhibi-
monomolekularnego
na
liściu,
przy
filmu
zachowa-
niu po zo st ał yc h cech.
W ł aś ci wą
zwilżalność
bursztynowego,
tywnym
zaś
as pektem
liścia
trwałość
zapewnia
układ
przedłuża
opracowanego
soli
do datek
emulgatora
jest
sodowych,
monoestru
polioksyetylenowych
n a tu ra ln e
kw a s u
sulfo
a l k i l o fe no li .
pochodzenie
Pozy-
większości
suro-
w c ó w /roślinne lub zwierzęce/.
P r z y k ł a d
dnio
5
molami
I.
tlenku
p odgrzewając
C 8 - C 24
mieszaninę
Do m i e s z a l n i k a
et yl en u
do
e t a n ol oa mi n
a m in y
temperatury
w
il ości
1020
i mieszaninę kwasów
glowodorowego
C18-C22 zawierającą 750
600
kg
or az
5.
1680
soli
kg
estru
sodowej
kg,
1500 kg ci ek łe j o k s y e t y l o w a n e j
o
przy
dł ugości
zawi er aj ąc ą
kg
kwasu
i kw as ów
kw a s u
łaricucha
ró w n o c z e s n y m
tł u s z c z o w y c h w il ości
d- s o r b i t u
mo no e s t r u
tł us zc zo we j
60-70°C
tr ie t a n o a m i n y
no cz e ś n i e
w p r o wa dz on o
610
kg
oleinowego.
su l f o b u r s z t y n o w e g o
Na st ę p n i e
o
2, 5-3,5 godz.
dług oś ci
i 410
kg
ła ńcucha w ę -
wprowadzono
łań cucha
i oksyetylowanego
jed-
C 12C 2 2 ,
no ny lo f e n o l u
9
C stopniu et ok sy la cj i
i
°
W temp er at ur ze ok oło
wdozowywano
dietanoloaminy
180 kg o o l i o k s y e t y l o w a n y c h a l k i l o f e n o l i o ro dniku alki la cj i
Całość mi eszano przez
węglowodorowego
mieszaniu
1025 kg o d ł u g oś ci
tł us zc z o w y c h
śre-
70 C, po cz ym s c h ł o d z o n o do
temperatury około 40°C i p r z e s ł a n o na stokaż.
U t r z y m a n o st abilny p r o d u k t w y t r z y m u j ą c y ba da ni a 14 dniowe
od po rn y na te mp eratury do -50°C,
lo am in ę i pH 5 % r-ru w o d n e g o 9,2.
Sporządzona na ba zie e m u l g a t o r a
1 0 5/ c m 3
de
la
utrzymywała
Pena
B iotest,
ten
poziom
po dc za s
gdy
w t e m p e r a t u r z e 50°C,
a l k a l i c z n o ś c i og ól ne j 19 w p r z e l i c z e n i u
5%
prze z
prób a
emulsja
okres
ol ejowa
badań
wz orcowa
tj.
uległa
sk ażona
14
dni
na d i e t a n o
b a kt er ia mi
-
zaka że ni u
test
do
dip
do
po ziomu
slide
po zi om u
firmy
107 / cm3 .
4
168
Kąt
granic zn y
zwilża ni a
powi er zc hn i
742
był
bliski
0
stopni
co
św ia dc zy
o
tw or z e n i u
w a r s t w y m o n o m o l e k u l a r n e j / m in im al ne napięcie po w i e r z c h n i o w e na granicy faz/.
P r z y k ł a d
3 - 5 m o la mi
tl enku
II.
Do
et yl en u aminy
mies za ln ik a
w p r o wa dz on o
tł us zczowej o długości
1550
kg
1050 kg m i es za ni ny et an o l o a m i n o sk ładzie jak w p r z y kł ad zi e I,
tłuszczowych
zawierających
tłuszczowych
o dł ug oś ci
łańcucha
kwas u sulfobursztynowego
P a r a m e t r y procesu:
Ot rz y m a n o
produkt
750
na
kw asu
oleinowego,
w ę g l o w o d or ow eg o
oksyetylowanej
1050 kg m i e s z a n i n y
1740 kg estru
C 1 2 - C 2 2
d-sorb it u
soli sodowej
i
C8-C24.
kwasów
kwasów
monoestru
i al koholu tłuszczowego e t o k s y l o w a n e g o .
te mp e r a t u r a
o pH
3% r-ru
d i e t a n o l o a m i n ę 18 i st ab il no śc i
Sp or z ą d z o n a
kg
ciekłej
ła ńcucha w ę g l o w o d o r o w e g o
jego
bazie
70-75°C, czas mi es z a n i a 2,5 godz.
wo dnego
9,1 al ka l i c z n o ś c i
og ólnej
w przeliczeniu
na
jak w przykładzie I.
3%
emulsja
olejowa
sk ażona sztu cz ni e
ut r z y m u j e
poziom
s k a ż e n i a przez 2 t y g o dn ie a zw il ż a l n o ś ć liścia jest zu pe łn a - kąt gran ic zn y z w i l ż a n i a
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,50 zł.
0°
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
429 Кб
Теги
pl168742b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа