close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL169012B1

код для вставкиСкачать
RZECZPO
SPO
LITAPO
LSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
(21) Numer zgłoszenia:
297268
(11) 169012
(13) B1
(51) Int.C l.6:
F 16K 1/38
U rz ą d Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(43)
(22) Data zgłoszenia:
30.12.1992
Zespół wylotowy zaworu redukcyjnego
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
Zakład Urządzeń Gazowniczych
"GAZOMET", Rawicz, PL
11.07.1994 BUP 14/94
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.05.1996 WUP 05/96
PL 169012 B1
( 57)
1. Zespół wylotowy zaworu redukcyjnego, zawierający tuleję umieszczoną suwliwie w gniazdach
oraz grzybek położony w osi podłużnej tulei, znamienny tym, że ma występ (5 ) będący przedłużeniem
gniazda (3) umieszczony wraz z grzybkiem (2) i uszczelką podatną (6) wewnątrz części wylotowej (4)
tulei (1), wybrania przelotowe (12) położone na obwodzie końcówki (9) części wylotowej (4) oraz gniazdo
zamykające (10) utworzone z części stożkowej i cylindrycznej usytuowane na przejściu otworu (11) tulei
(1) w otwór wylotowy (8) końcówki (9), przy czym
uszczelka podatna (6) wystaje na całym obwodzie
ponad powierzchnią zewnętrzną występu (5) gniazda
(3) i części cylindrycznej (7) grzybka (2), a dno (14)
każdego wybrania przelotowego (12) jest położone za osią
poprzeczną uszczelki podatnej (6) będącej w gnieździe
zamykającym (10) w kierunku powierzchni czołowej (13)
końcówki (9) części wylotowej (4).
U praw niony z patentu:
(72)
T w órcy w ynalazku:
Rudolf Rak, Rawicz, PL
Adrian Łoś, Rawicz, PL
Fig.1
Zespół wylotowy zaworu redukcyjnego
Zastrzeżenia
patentowe
1. Zespół wylotowy zaworu redukcyjnego, zawierający tuleję umieszczoną suwliwie w
gniazdach oraz grzybek położony w osi podłużnej tulei, znamienny tym, że ma występ (5)
będący przedłużeniem gniazda (3) umieszczony wraz z grzybkiem (2) i uszczelką podatną (6)
wewnątrz części wylotowej (4) tulei (1), wybrania przelotowe (12) położone na obwodzie
końcówki (9) części wylotowej (4) oraz gniazdo zamykające (10) utworzone z części stożkowej
i cylindrycznej usytuowane na przejściu otworu (11) tulei (1) w otwór wylotowy (8) końcówki
(9), przy czym uszczelka podatna (6) wystaje na całym obwodzie ponad powierzchnią zewnętrzną występu (5) gniazda (3) i części cylindrycznej (7) grzybka (2), a dno (14) każdego wybrania
przelotowego (12) jest położone za osią poprzeczną uszczelki podatnej (6) będącej w gnieździe
zamykającym (10) w kierunku powierzchni czołowej (13) końcówki (9) części wylotowej (4).
2. Zespół wylotowy według zastrz. 1, znamienny tym, że każde wybranie przelotowe (12)
ma postać czworokąta, korzystnie trapezu i jest otwarte od strony powierzchni czołowej (13)
końcówki (9).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest zespół wylotowy zaworu redukcyjnego przeznaczony do
przepuszczania odpowiedniej ilości gazów w celu utrzymywania stałego ciśnienia wylotowego
gazów doprowadzanych do instalacji.
Znany jest zespół wylotowy zaworu redukcyjnego przedstawiony w zgłoszeniu wynalazku
P.236825, BUP 26/83. Zespół wylotowy stanowiący część układu redukcyjnego zbudowany jest
z rury z umieszczonym na niej tłokiem, a w nowszych rozwiązaniach połączonej z membraną.
Rura osadzona suwliwie w gniazdach współpracuje swą przednią częścią z grzybkiem przymocowanym do króćca i ustytuowanym w osi podłużnej rury. Część grzybka od strony styku z
przednią częścią rury wyposażona jest w wkładkę stożkową. We wnętrzu przedniej części rury
umieszczona jest tuleja współpracująca z powierzchnią stożkową wkładki grzybka. Na skutek
otwierania i zamykania przepływu gazów powierzchnie uszczelniające zespołu wylotowego
ulegają stopniowemu zużyciu. W wyniku stałej współpracy elementów roboczych zespołu
wylotowego, stykające się części wkładki stożkowej grzybka i tulei rury na skutek uderzeń
przesuwającej się rury z tłokiem narażone są na przyspieszone zniszczenie przejawiające się
przede wszystkim wybiciem i zdeformowaniem części wkładki stożkowej. Pogorszenie warunków przylegania i styku powierzchni zamykających i uszczelniających przepływ utrudnia
uszczelnienie wylotu gazów powodując zmniejszenie walorów użytkowych zaworu. Znany
zespół wylotowy na skutek zbyt dużej bezwładności pracuje nieprecyzyjnie przy małych
poborach gazów.
Znany jest również z patentu amerykańskiego nr 3633608 zespół wylotowy zawierający
rurę współpracującą z grzybkiem zakończonym powierzchnią płaską. W części grzybka stykającej się z rurą umieszczona jest płaska uszczelka, do której w czasie zamknięcia przylega
przednia powierzchnia czołowa rury. Uszczelka przymocowana do płaskiej powierzchni grzybka
za pomocą wkręta o łbie w kształcie ściętego stożka ma średnicę zewnętrzną równą średnicy
podstawy grzybka oraz co najmniej równą średnicę zewnętrznej rury. W wymienionych zespołach wylotowych wypływ czynnika gazowego następuje otworem wypływowym rury w wyniku
odsunięcia rury od powierzchni grzybka i otwarciu przestrzeni wypływowej. W przypadku
zespołu opisanego w patencie amerykańskim strumień wydobywających się gazów opływa dolną
płaską powierzchnię grzybka i wypływa kanałem wylotowym do instalacji. Płaska powierzchnia
umieszczona poprzecznie do kierunku głównego przepływu gazów umożliwia powstanie nieregularnego strumienia w obrębie bocznej powierzchni uszczelki grzybka, co powoduje wzrost
169 012
3
natężenia hałasu wydobywającego się z zaworu. Stosowanie znanych zespołów wylotowych
powoduje zwiększenie kosztów wytwarzania i eksploatacji zaworów redukcyjnych oraz jest
uciążliwe dla otoczenia z uwagi na podwyższony poziom hałasu.
W celu wyeliminowania powyższych niedogodności opracowano zespół wylotowy o
skutecznym działaniu. Istota rozwiązania polega na umieszczeniu wewnątrz części wylotowej
tulei grzybka z uszczelką podatną przymocowanych rozłącznie do występu będącego przedłużeniem gniazda. Uszczelka podatna położona pomiędzy powierzchniami czołowymi grzybka i
występu gniazda wystaje na całym obwodzie ponad powierzchnię zewnętrzną występu i części
cylindrycznej grzybka. Uszczelka w czasie zamknięcia wypływu gazów z tulei przylega do
powierzchni gniazda zamykającego. Gniazdo zamykające utworzone z części stożkowej i
cylindrycznej przystaje do otworu wylotowego końcówki części wylotowej i jest usytuowane
na przejściu otworu tulei w otwór wylotowy końcówki. Na obwodzie końcówki części wylotowej
rozmieszczone są wybrania przelotowe umożliwiające wypływ gazów przez powierzchnię
boczną końcówki. Każde wybranie przelotowe ma postać czworokąta, korzystnie trapezu i jest
otwarte od strony powierzchni czołowej końcówki części wylotowej. Dno każdego wybrania
przelotowego jest położone za osią poprzeczną uszczelki podatnej będącej w gnieździe
zamykającej w stronę powierzchni czołowej końcówki części wylotowej. Stale umieszczenie
grzybka wewnątrz części wylotowej tulei w czasie eksploatacji zaworu powoduje ukierunkowanie wypływu czynnika gazowego. Strumień gazów wychodzący przez wybrania przelotowe nie
napotyka na wystające elementy uszczelniające i ruchem uporządkowanym wpływa do gniazda
zespołu usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie części wylotowej tulei. Zastosowanie
wybrań przelotowych rozmieszczonych na obwodzie końcówki umożliwia płynną regulację
przepływu gazów. Zespół wylotowy charakteryzuje się stabilną pracą oraz zwiększa trwałość i
niezawodność działania zaworu redukcyjnego.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 pokazuje zespół wylotowy w przekroju podłużnym, w czasie zamknięcia wypływu gazów,
fig. 2 - fragment końcówki części wylotowej rury z wybraniami przelotowymi, a fig. 3 - fragment
części wylotowej z gniazdem i uszczelką.
Zespół wylotowy zaworu redukcyjnego według wynalazku stanowiący część układu
regulacyjnego zbudowany jest z tulei 1, grzybka 2 i gniazda 3 usytuowanych wewnątrz korpusu
zaworu. Tuleja 1 jest połączona z tłokiem lub membraną nie pokazanych na rysunku. W części
wylotowej 4 tulei 1, w jej osi podłużnej umieszczony jest grzybek 2 przymocowany rozłącznie
do występu 5 będącego przedłużeniem gniazda 3. Pomiędzy powierzchniami czołowymi grzybka 2 i występu 5 gniazda 3 osadzona jest uszczelka podatna 6 wykonana z gumy. Uszczelka
podatna 6 wystaje na całym obwodzie ponad powierzchnię zewnętrzną występu 5 gniazda 3 i
części cylindrycznej 7 grzybka 2. Do zakończenia otworu wylotowego 8 usytuowanego w
końcówce 9 części wylotowej 4 przystaje gniazdo zamykające 10, utworzone z części stożkowej
przechodzącej w część cylindryczną. Gniazdo zamykające 10 usytuowane jest na przejściu
otworu 11 tulei 1 w otwór wylotowy 8 końcówki 9 części wylotowej 4. Na obwodzie końcówki
9 części wylotowej 4 tulei 1 znajdują się wybrania przelotowe 12 umożliwiające wypływ gazów
z tulei 1 poprzez powierzchnię boczną końcówki 9. Każde wybranie przelotowe 12 ma kształt
trapezu o bokach rozchodzących się na zewnątrz w stronę powierzchni czołowej 13 końcówki
9 i jest otwarte od powierzchni czołowej 13 końcówki 9. Dno 14 każdego wybrania przelotowego
12 jest położone za osią poprzeczną uszczelki podatnej 6 będącej w gnieździe zamykającym 10
patrząc w kierunku powierzchni czołowej 13 końcówki 9 części wylotowej 4.
W trakcie eksploatacji zaworu grzybek 2 wraz z uszczelką podatną 6 znajdują się we
wnętrzu części wylotowej 4 tulei 1. W czasie zamknięcia wypływu gazów uszczelka podatna 6
przylega do powierzchni gniazda zamykającego 10. W wyniku działania układu regulacyjnego
na skutek różnicy ciśnień panujących w komorach zaworu następuje przesuwanie tłoka z tuleją
1 powodujące otwarcie przepływu gazów. Dalsze przemieszczenie tulei 1 powoduje zwiększenie
wypływu przez odsłanianie przestrzeni wybrań przelotowych 12.
169 012
Fig. 1
F ig . 2
Fig. 3
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,50 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
5
Размер файла
432 Кб
Теги
pl169012b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа