close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL169373B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
( 2 1) Numer zgłoszenia:
296781
(11) 169373
(13) B1
(51) IntCl6:
G02B 1/08
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(43)
(22) Data zgłoszenia:
26.11.1992
Sposób i aparatura do otrzymywania substancji optycznie czynnej
Zgłoszenie ogłoszono:
30.05.1994 BUP 11/94
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.07.1996 WUP 07/96
PL 169373
B1
(5 7 )
1. Sposób otrzymywania substancji optycznie
czynnej za pom ocą pola magnetycznego, znamienny
tym, ze daną substancję, na przykład wodę, poddaje
się działaniu zmiennego pola magnetycznego, gdzie
składowe zmiennego pola magnetycznego m ają niejednakow e wartości naprężeń (H i#H j), przy czym
substancje umieszcza się wewnątrz cewki elektrom agnetycznej, w której jest generowane zmienne
pole magnetyczne lub przemieszcza się wewnątrz
cewki.
2. A paratura do otrzym ywania substancji
optycznie czynnej za pom ocą pola magnetycznego,
znamienna tym, ze ma cewkę elektromagnetyczną
(CE) p o dłączoną do au to tra n sfo rm a to ra (A)
poprzez rezystor (R1) oraz diodę (D) zbocznikowaną rezystorem (R2), we wnętrzu której znajduje
się pojem nik szklany na substancję albo rura
szklana jako część obiegu zamkniętego z pom pą (P)
oraz zbiornikiem (Z).
(73)
Uprawniony z patentu:
Uniwersytet Śląski, Katowice, PL
(72)
Twórca wynalazku:
Aleksander Zem anek, Sosnow iec, PL
Fig.1
Fig.2
Sposób i aparatura do otrzymywania substancji optycznie czynnej
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób otrzymywania substancji optycznie czynnej za pomocą pola magnetycznego, znamienny tym, że daną substancję, na przykład wodę, poddaje się działaniu zmiennego pola magnetycznego, gdzie składowe zmiennego pola magnetycznego mają niejednakowe wartości naprężeń
(Hi#H j), przy czym substancje umieszcza się wewnątrz cewki elektromagnetycznej, w której jest
generowane zmienne pole magnetyczne lub przemieszcza się wewnątrz cewki.
2. Aparatura do otrzymywania substancji optycznie czynnej za pomocą pola magnetycznego,
znamienna tym, że ma cewkę elektromagnetyczną (CE) podłączoną do autotransformatora (A)
poprzez rezystor (R1) oraz diodę (D) zbocznikowaną rezystorem (R2), we wnętrzu której znajduje
się pojemnik szklany na substancję albo rura szklana jako część obiegu zamkniętego z pompą (P)
oraz zbiornikiem (Z).
***
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania substancji optycznie czynnej za pomocą
zmiennego pola magnetycznego i aparatura do stosowania tego sposobu.
Substancja optyczna czynna to taka, która skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego.
Warunkiem koniecznym na to, aby substancja była czynna optycznie, to brak płaszczyzny symetrii
na poziomie molekularnym, wykazywany przez cząsteczki tej substancji, albo na poziomie
makropróbki (kwarc α , kwarc β ). Zatem substancje, których cząsteczki posiadają płaszczyznę
symetrii jak na przykład H 2 O, CH Cl3 , CCl4 , CeH6 i tak dalej w zwykłych warunkach nie są
optycznie czynne. Jednak umieszczenie każdej substancji, w więc i takiej jak wyżej opisane w stałym
polu magnetycznym wywołuje w niej dyssymetrię i powoduje, że będąc w polu magnetycznym staje
się optycznie czynna, jest to zjawisko Faradaye'a. Usunięcie pola magnetycznego powoduje zanik
czynności optycznej substancji, chyba że sama z natury jest optycznie czynna. Czynność substancji
można również wymusić za pomocą spolaryzowanego światła laserowego, tak zwany efekt Kerra.
W obu powyższych przypadkach substancja, która nie jest z natury optycznie czynna, na przykład
H 2 O, CH Cl3 , C Cl4 , CeH6, PhNO2 i tak dalej, po usunięciu stałego pola magnetycznego czy światła
laserowego traci swą czynność optyczną. Korzyści z opracowania metody trwałego wymuszania
czynności optycznej takich substancji jak wymieniono będą zapewne ogromne. Jeśli idzie o H 2 O,
zmienione działanie biologiczne optycznie czynnej wody na organizmy roślinne czy zwierzęce,
ewentualnie mogą być korzystne. Jeśli chodzi o substancje organiczne, istniałaby możliwość
prowadzenia reakcji w środowisku optycznie czynnego rozpuszczalnika, albo możliwość wykonywania chromatografii za pomocą optycznie czynnego rozpuszczalnika (rozdział enancjomerów).
Powyższe względy wymagają więc opracowania sposobu trwałego wymuszania czynności
optycznej substancji, które nie są z natury optycznie czynne oraz prostej aparatury do realizowania
tego sposobu. Jak już zaznaczono, magnesowanie za pomocą stałego pola magnetycznego jest
nieskuteczne. Nieco bardziej skuteczne jest magnesowanie za pomocą magnetyzera, który jest
zbudowany ze stosu magnesów a magnesowana substancja przepływa przezeń. Stosowane w
przemyśle magnetyzery na tyle zmieniają własności H 2 O, że nie osadza się kamień kotłowy, a gdy
magnetyzer założono do instalacji grzewczej, gdy kamień kotłowy już w niej był, H 2 O z magnetyzera powoduje jego usunięcie. Wadą magnetyzera wody stosowanego w przemyśle jest to, że nie da
się regulować natężeń pól magnetycznych jego magnesów (magnesy są stałe).
Celem wynalazku jest usunięcie dotyczasowych wad i stworzenie możliwości skutecznego
magnesowania substancji. Okazało się niespodziewanie, że ten cel można uzyskać poddając substancje działaniu zmiennego pola magnetycznego o odpowiednim stosunku natężeń jego składowych. Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że proces magnesowania substancji
prowadzi się w zmiennym polu magnetycznym o częstości γ, przy czym stosuje się składowe tego
169 373
3
pola o niejednakowym natężeniu (Hi≠Hj). Substancje umieszcza się wewnątrz cewki elektromagnetycznej, w której jest generowane zmienne pole magnetyczne lub przemieszcza się wewnątrz
cewki. Zmienne pole magnetyczne wytwarzane jest za pomocą generatora częstości w cewce
elektromagnetycznej. Dla częstości 50 Hz można stosować zwykły autotransformator. Cewka
powinna być chłodzona, ze względu na wydzielającą się dużą ilość ciepła. Substancję umieszcza się
wewnątrz cewki elektromagnetycznej albo przepompowuje przezeń i zawraca z powrotem w ciągu
odpowiedniego długiego czasu.
P r z y k ł a d . Wewnątrz cewki elektromagnetycznej umieszcza się pojemnik szklany zawierający substancję poddawaną magnesowaniu, bądź też przepompowuje ją w obiegu zamkniętym
poprzez cewkę. Rura umieszczona wewnątrz cewki powinna być szklana. Następnie działa się na
substancję zmiennym polem magnetycznym (Hi≠Hj) o częstości y, wytworzonym w cewce przez
generator częstości lub autotransformator dla γ = 50 Hh. Po około 1 do 10 minut otrzymuje się
substancję optycznie czynną, która swą czynność optyczną utrzymuje co najmniej 0,5 godziny.
Aparatura potrzebna do stosowania powyższego sposobu jest uwidoczniona schematycznie w
przykładowym wykonaniu na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia ogólny schemat aparatu, a
fig. 32 - schemat aparatu dla częstości 50 Hz.
Zgodnie z wynalazkiem aparatura składa się z cewki elektromagnetycznej CE, podłączonej do
generatora częstości G. W przypadku stosowania częstości 50 Hz, cewka CE jest podłączona do
autotransformatora A poprzez R 1, diodę D zbocznikowaną rezystorem R2. We wnętrzu cewki
znajduje się pojemnik szklany na substancję albo rura szklana jako część obiegu zamkniętego z
pompą P oraz zbiornikiem Z. Rysunek wykonano dla obiegu zamkniętego. Cewka jest chłodzona
na przykład wentylatorem. Otrzymywanie substancji optycznie czynnej rozpoczyna się od umieszczenia pojemnika szklanego z tą substancją wewnątrz cewki elektromagnetycznej CE, lub też
przez przepompowywanie substancji pompą P, gdy magnesowanie wykonuje się w obiegu zamkniętym. Następnie, włącza się generatora G z wybraną częstością y, (Hi≠Hj). W przypadku pracy
z częstotliwością 50 Hz włącza się autotransformator A ustawiając na jego wyjściu odpowiednią
wartość napięcia oraz ustalając wcześniej odpowiednie wartości rezystorów R 1 i R2. Magnesowanie prowadzi się w ciągu 1 do 10 minut, a następnie wyłącza się generator częstości G bądź
autotransformator A. W ten sposób postępując otrzymuje się optycznie czynną substancję, która
utrzymuje swą czynność optyczną co najmniej przez 0,5 godziny.
169373
Fig.1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
431 Кб
Теги
pl169373b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа