close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL169492B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O SP O L IT A
PO L SK A
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL
297308
(21) N um er zgłoszenia
(11)169492
(13)B1
(51) IntC l6
F16D 33/20
U rząd P atentow y
R zeczypospolitej Polskiej
(22 ) D ata zgłoszenia
(54)
04.01.1993
Sprzęgło hydrokinetyczne
(73)
U praw niony z patentu:
Politechnika Warszawska, Warszawa, PL
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
11.07.1994 BUP 14/94
(72)
T w ó rcy w ynalazku:
Antom Tarnogrodzki, Warszawa,PL
Janusz Pyzik, Warszawa, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.07.1996 WUP 07/96
(74)
Pełnomocnik:
Kwiatkowski Stanisław M , Politechnika
Warszawska
PL 169492
B1
(57)
Sprzęgło hydrokinetyczne zaw ierające
pom pę odśrodkow ą, której wirnik osadzony
jest na wale wejściowym i m a otw ory obw odowe naprzeciw otw orów obw odow ych wirnika dośrodkow ej tu rbiny osadzonego na wale
wyjściowym, a ło p atk i obu w irników są p ro m ieniowe, znamienne tym, że prom ieniow e
łopatki (6) obu w irników (2, 4) są płaskie i
tw orzą kąt ostry (a) z płaszczyzną w irnika od
strony padającego strum ienia cieczy (S), przy
czym oba w irniki zw rócone są do siebie stro nam i płaskim i.
FIG 1
Sprzęgło hydrokinetyczne
Zastrzeżenie
patentowe
Sprzęgło hydrokinetyczne zaw ierające pom pę odśrodkow ą, której w irnik osadzony jest na
wale wejściowym i ma otw ory obw odow e naprzeciw otw orów obw odow ych w irnika dośrodkow ej
tu rbiny osadzonego na wale wyjściowym, a łopatki obu wirników są prom ieniow e, znamienne tym,
że prom ieniow e łopatki (6) obu w irników (2, 4) są płaskie i tw orzą kąt ostry (a) z płaszczyzną
w irnika od strony padającego strum ienia cieczy (S), przy czym oba w irniki zw rócone są do siebie
stronam i płaskimi.
* * *
Przedm iotem wynalazku jest sprzęgło hydrokinetyczne stosow ane zwłaszcza w napędach
pojazdów .
Z nane są sprzęgła hydrokinetyczne zawierające odśrodkow ą pom pę i turbinę dośrodkow ą
osadzone na współosiow ych w ałach. Ciecz przepływ a z przestrzeni przed p o m p ą za turbinę
otw oram i obw odow ym i. W irniki pom py i turbiny m ają bardzo skom plikow any kształt bowiem są
półtorusam i z prom ieniow ym i łopatkam i. W irnik pom py napędza wał wejściowy osadzony w tym
w irniku. Ciecz przepływ ająca z pom py do turbiny dośrodkow ej napędza tą turbinę. W irnik turbiny
połączony jest z wałem wyjściowym i pow oduje jego obrót.
Z nane sprzęgła charakteryzują się skom plikow aną budow ą i m ałą spraw nością.
Isto ta sprzęgła według w ynalazku polega na tym , ze prom ieniow e ło p atk i obu wirników są
płaskie i tw orzą kąt ostry z płaszczyzną w irnika od strony padającego strum ienia cieczy. Oba
w irniki zwrócone są do siebie stronam i płaskim i.
Sprzęgło według w ynalazku m a proste wirniki i m niejszy jest rozm iar wirników . Ze względu na
bardziej uporządkow any przepływ wynikający z wyraźnie prostoliniow ych kanałów m iędzyłopatkowych możliwe jest uzyskanie większej spraw ności sprzęgła.
Przedm iot w ynalazku jest przedstaw iony w przykładzie w ykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstaw ia sprzęgło w przekroju poprzecznym , fig. 2 przedstaw ia to sprzęgło w przekroju
A -A , fig. 3 przedstaw ia to sprzęgło w przekroju C-C, fig. 4 przedstaw ia przekrój B-B łopatek
wirnika pom py, a fig. 5 - pruekrój łopatek D -D w irnika turbiny.
N a wale wejściowym 1 osadzony jest w irnik pom py odśrodkow ej 2, zaś za wałem wejściowym
1 w zdłuż tej samej osi usytuow any jest wał wyjściowy 3, na którym osadzony jest w irnika turbiny
dośrodkow ej 4. Ł opatki 6 w irników są rozm ieszczone prom ieniow o w tarczach tych wirników.
Ł o p atk i 6 są proste, płaskie i tw orzą k ąt ostry α z płaszczyzną w irników od strony strum ienia S
cieczy. W irniki zwrócone są do siebie stronam i płaskim i. W tarczach wirników , pom py 2 i turbiny 4
są otw ory obw odow e 7 ,8 o jednakow ym przekroju, którym i ciecz przepływ a z tu rbiny 4 do pom py
2 i odw rotnie. Przepływ ten jest wynikiem działania przyspieszenia C onolisa pow stającego w tym
układzie. W ał wejściowy 1 połączony z silnikiem napędza pom pę 2 odśrodkow ą, k tó ra pow oduje
przepływ cieczy z p om py 2 do dośrodkow ej tu rbiny 4 i ją napędza. T u rb in a przekazuje obroty na
wał wyjściowy 3. Przepływ w sprzęgle jest uporządkow any dzięki wyraźnie prostoliniow ym kanałom m iędzyłopatkowym . P om pa 2 i tu rb in a 4 umieszczone są w obudow ie 5.
169492
FIG.5
FIG.1
FIG.4
169 492
D epartam ent W ydaw nictw UP RP. N akład 90 egz
C ena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
333 Кб
Теги
pl169492b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа