close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL169708B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169708
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia.
297227
(51) IntCl6:
B23Q 17/10
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(5 4 )
(22) Data zgłoszenia:
29.12.1992
Urządzenie wskaźnikowe prędkości obrotowej wrzeciona obrabiarki,
zwłaszcza do obróbki drewna
(73)
Uprawniony z patentu:
REMA S.A., Reszel, PL
(43)
Zgłoszenie oroszono:
11.07.1994 BUP 14/94
(72)
Twórcy wynalazku:
Lech Brzeziński, Reszel, PL
Longin Macioszek, Kętrzyn, PL
Sławomir Łasiewicki, Reszel, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.08.1996 WUP 08/96
(74)
Pełnomocnik:
Kamiński Zbigniew, Kancelaria Patentowa
PL 169708 B1
(57)
1. Urządzenie wskaźnikowe prędkości
obrotowej wrzeciona obrabiarki, zwłaszcza do
obróbki drewna, złożone z części mechanicznej, sprzężonej z przekładnią pasową napędzającą wrzeciono oraz ze współpracującego z
nią zespołu elektrycznego wyposażonego w
mikroprzełączniki, znamienne tym, że część
mechaniczna urządzenia składa się z elementu
(1) połączonego z zespołem skrzydełek (3), (4),
(5) zaopatrzonych w wycięcia (9), (10), (11) do
umieszczenia w nich pasków klinowych (7)
przekładni klinowo-pasowej, przy czym połączony z tym elementem (1) czop (13) współpracuje z mikroprzełącznikami (17), (18), (19)
zespołu elektrycznego połączonymi przewodami z lampkami sygnalizacyjnymi (22), (23),
(24), umieszczonymi korzystnie na pulpicie
sterowniczym obrabiarki.
Fig 1
Urządzenie wskaźnikowe prędkości obrotowej wrzeciona obrabiarki,
zwłaszcza do obróbki drewna
Zastrzeżenia
patentowe
1. Urządzenie wskaźnikowe prędkości obrotowej wrzeciona obrabiarki, zwłaszcza do obróbki
drewna, złożone z części mechanicznej, sprzężonej z przekładnią pasową napędzającą wrzeciono
oraz ze współpracującego z nią zespołu elektrycznego wyposażonego w mikroprzełączniki, znamienne tym, że część mechaniczna urządzenia składa się z elementu (1) połączonego z zespołem
skrzydełek (3), (4), (5) zaopatrzonych w wycięcia (9), (10), (11) do umieszczenia w nich pasków
klinowych (7) przekładni klinowo-pasowej, przy czym połączony z tym elementem (1) czop (13)
współpracuje z mikroprzełącznikami (17), (18), (19) zespołu elektrycznego połączonymi przewodami z lampkami sygnalizacyjnymi (22), (23), (24), umieszczonymi korzystnie na pulpicie sterowniczym obrabiarki.
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że element (1) części mechanicznej jest
osadzony przesuwnie na osi (2), połączonej z korpusem (12) zespołu elektrycznego i zaopatrzony w
sprężynę dociskową (11 a).
***
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie wskaźnikowe prędkości obrotowej wrzeciona obrabiarki, zwłaszcza do obróbki drewna, złożone z części mechanicznej, sprzężonej z przekładnią
pasową napędzającą wrzeciono oraz ze współpracującego z nią zespołu elektrycznego wyposażonego w mikroprzełączniki.
Znane są różne rozwiązania konstrukcyjne wskaźników prędkości obrotowej wrzeciona.
Znane tego typu urządzenia mechaniczne, zwane tachometrami, stanowią precyzyjne przyrządy,
które umożliwiają bardzo dokładne określenie prędkości obrotowej. Jednak ich niedogodnością
jest stosunkowo skomplikowana budowa i wysoki koszt, wskutek czego urządzenia te nie znalazły
zastosowania w obrabiarkach do obróbki drewna.
W ostatnim czasie liczne zastosowania mają również elektroniczne wskaźniki obrotowe, które
są znacznie tańsze od uprzednio wymienionych przyrządów i także umożliwiają wystarczająco
dokładny odczyt prędkości obrotowej wrzeciona. Tego typu urządzenia mają zastosowanie jedynie
do stolarskich urządzeń wieloformatowych, albo też do urządzeń wchodzących w skład linii
obróbczych. Natomiast, głównie ze względu na ich wrażliwość na drgania i uderzenia, nie znalazły
zastosowania do uniwersalnych obrabiarek do obróbki drewna na przykład pilarek tarczowych.
Zadaniem niniejszego wynalazku jest wypełnienie wspomnianej luki i skonstruowanie takiego
urządzenia wskaźnikowego prędkości obrotowej wrzeciona, które z jednej strony charakteryzowałoby się prostotą budowy, a tym samym pewnością działania, z drugiej zaś - niskimi kosztami
wytwarzania i odpornością na drgania i uderzenie, co umożliwiłoby zastosowanie go do uniwersalnych obrabiarek do obróbki drewna, zwłaszcza pilarek tarczowych.
Zadanie to rozwiązano przez konstrukcję urządzenia wskaźnikowego prędkości obrotowej
wrzeciona według wynalazku, które złożone jest z części mechanicznej, współpracującej z przekładnią pasową, napędzającą wrzeciono oraz ze sprzężonego z nią zespołu elektrycznego, włączającego odpowiednie lampki sygnalizacyjne oznaczające nastawioną prędkość obrotową wrzeciona
i umieszczone na pulpicie sterującym obrabiarki. Część mechaniczna urządzenia składa się z
elementu połączonego z zespołem skrzydełek, zaopatrzonych w wycięcia do umieszczenia w nich
pasków klinowych przekładni klinowo-pasowej, przy czym połączony z tym elementem czop
współpracuje z mikroprzełącznikami, połączonymi z lampkami sygnalizacyjnymi. Wspomniany
element jest korzystnie osadzony na osi, połączonej z korpusem zespołu elektrycznego i zaopatrzony w sprężynę dociskową.
169 708
3
Dzięki takiej konstrukcji eliminuje się możliwość awarii urządzenia, zapewniając jego pełną
niezawodność w warunkach eksploatacji obrabiarek do drewna, a równocześnie zapewnia odpowiednio niskie koszty jego wytwarzania, znikomo małe w porównaniu z kosztem samej obrabiarki.
Równocześnie zastosowanie urządzenia w znaczny sposób ułatwia obsługę obrabiarki. Ponadto
dodatnią cechą urządzenia według wynalazku jest to, że współpracuje ono bezpośrednio z przekładnią napędzającą wrzeciono, przyczyniając się do wyeliminowania ewentualnego błędnego
nastawienia prędkości przekładni pasowo-klinowej.
Wynalazek jest bliżej wyjaśniony na rysunku, przedstawiającym przykładowo urządzenie
wskaźnikowe prędkości obrotowej wrzeciona pilarki tarczowej, napędzanej przez trójstopniową
przekładnię pasowo-klinową, złożoną z dwóch pasków, na którym: fig. 1 - przedstawia część
mechaniczną urządzenia z przekładnią pasową, w widoku z przodu; fig. 2 - przekrój wzdłuż linii
A-A przez część mechaniczną i zespół elektryczny urządzenia, przy nastawieniu przekładni pasowej
na prędkość obrotową wrzeciona n3 = 5000 obr/min; fig. 3 - zespół wskaźników urządzenia na
pulpicie sterowniczym obrabiarki; fig. 4 - przekrój przez część mechaniczną i zespół elektryczny
urządzenia, przedstawiony na fig. 2 w położeniu odpowiadającym nastawieniu przekładni pasowej
na prędkość obrotową wrzeciona n2 = 4000 obr/min; fig. 5 - przekrój taki jak na fig. 4, lecz odpowiadający nastawieniu przekładni pasowej na prędkość obrotową wrzeciona n1 = 3000obr/min;
fig. 6 - przekrój poprzeczny wzdłuż linii B-B na fig. 2; a fig. 7 - częściowy przekrój w miejscu
połączenia części mechanicznej i zespołu elektrycznego urządzenia w stanie odsuniętym, w celu
zmiany nastawu prędkości obrotowej.
Urządzenie wskaźnikowe prędkości obrotowej wrzeciona, przedstawione przykładowo na
rysunku jest przeznaczone do współpracy z trójstopniową przekładnią pasową, napędzającą to
wrzeciono i składa się z dwóch podstawowych zespołów: z części mechanicznej, sprzężonej z
przekładnią pasową napędzającą wrzeciono obrabiarki oraz ze sprzężonego z nią zespołu elektrycznego, połączonego z pulpitem sterowniczym.
Część mechaniczną urządzenia, stanowi nastawnik złożony z płytki 1, osadzonej przesuwnie
na osi 2 i zaopatrzonej w układ skrzydełek 3, 4 i 5, których jest tyle, ile może być nastawów
przekładni pasowej. Przekładnia ta składa się z nie uwidocznionego na rysunku koła pasowego,
osadzonego na silniku elektrycznym, z wielostopniowego koła pasowego 6, zaklinowanego na
wrzecionie oraz z układu pasków 7. Skrzydełka 3, 4 i 5 są zaopatrzone w wycięcia 9, 10, 11,
umożliwiające przejście przez nie pasków napędzających 7 i przymocowane do wspólnej tulei 8,
również osadzonej na osi 2. Zespół mechaniczny jest ponadto zaopatrzony w sprężynę 11 a dociskającą płytkę 1 do korpusu 12 zespołu elektrycznego oraz w czop 13, wchodzący w każdym z
nastawionych położeń części mechanicznej w odpowiednie otwory 14,15,16 w korpusie 12 zespołu
elektrycznego.
Zespół elektryczny składa się z wymienionego uprzednio korpusu 12, w którego podstawie
znajdują się wymienione otwory 14,15,16 oraz z umieszczonych nad tymi otworami mikroprzełą
czników 17, 18, 19, umieszczonych w ten sposób, że ich końcówki 20 wchodzą we wspomniane
otwory 14, 15, 16. Korpus 12 zespołu elektrycznego jest przymocowany do korpusu 21 wrzecien
nika obrabiarki.
Mikroprzełączniki 17,18,19 są połączone przewodami z lampkami wskaźnikowymi 22,23,24
powodując włączenie każdej z tych lampek, w przypadku zadziałania odpowiedniego mikroprzełą
cznika. Lampki wskaźnikowe 22,23,24 są umieszczone na pulpicie sterowniczym 25 obrabiarki, na
którym znajdują się przełączniki i przyciski sterujące obrabiarką.
Działanie opisanego wyżej urządzenia wskaźnikowego prędkości obrotowej wrzeciona jest
następujące.
W celu nastawienia żądanej prędkości obrotowej na przykład n1 = 3000 obr/min wrzeciona
należy odsunąć płytkę 1 zespołu mechanicznego od korpusu 12 zespołu elektrycznego i obrócić ją w
takie położenie, aby paski klinowe 7 mogły znaleźć się w wycięciu skrzydełka n1 (fig. 7). W tym celu
należy paski te umieścić na odpowiednim stopniu koła pasowego 6. Po nastawieniu zwalnia się
płytkę 1, która pod działaniem sprężyny 11 zostaje dociśnięta do podstawy korpusu 12 zespołu
elektrycznego, przy czym czop 13 wchodzi w otwór 14 tej podstawy powodując przesunięcie
końcówki 20 mikroprzełącznika 19, włączając lampkę wskaźnikową 22 (która oznacza prędkość
obrotową n1= 3000 obr/min) na pulpicie sterownicznym 25.
4
169 708
W celu zmiany liczby obrotów wrzeciona, na przykład na wartość n2 = 4000 obr/min należy
ponownie odsunąć płytkę 1 i obrócić ją tak, aby paski klinowe 7 znalazły się w wycięciu 10
skrzydełka 5, przy czym czop 13, wchodząc w otwór 15 powoduje wówczas przesunięcie końcówki
20 mikroprzełącznika 18, a tym samym włączenie lampki sygnalizacyjnej 23, oznaczającej na
pulpicie sterowniczym prędkość obrotową n2 = 4000 obr/min. Należy zaznaczyć, że sam obrót
skrzydełek nie wystarcza do zmiany prędkości obrotowej wrzeciona, bowiem konieczne jest jeszcze
przesunięcie paska na odpowiedni stopień koła pasowego 6, natomiast wycięcia 9, 10, 11 w
skrzydełkach umożliwiają skontrolowanie odpowiedniego położenia tych pasów, blokując inne
położenia.
Urządzenie wskaźnikowe prędkości obrotowej wrzeciona według wynalazku może znaleźć
zastosowanie, zwłaszcza do obrabiarek do obróbki drewna, co w niczym nie ogranicza wynalazku,
bowiem urządzenie może być także stosowane do określenia prędkości obrotowej każdego wałka
lub koła.
169 708
Fig 2
Fig 3
169 708
Fig 6
Fig 7
169 708
Fig 4
Fig 5
169708
Fig 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
418 Кб
Теги
pl169708b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа