close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL169800B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)169800
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
295235
(51) IntCl6.
C09K 17/00
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
08.07.1992
54)Sposób
(
spajania skał w wyrobiskach górniczych i substancja klejowa do spajania skał
w wyrobiskach górniczych
(73)
(43)
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i
Produkcyjne "GEPEX" Spółka z o.o.,
Wodzisław Śląski, PL
Zgłoszenie oroszono:
10.01.1994 BUP 01/94
Uprawniony z patentu:
(72)
Twórcy wynalazku:
Piotr Grzegorzek, Wodzisław Śląski, PL
Jerzy Szałek, Wodzisław Śląski, PL
Jerzy Szymura, Wodzisław Śląski, PL
Maciej Grzegorzek, Wodzisław Śląski, PL
(4 5)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
PL 169800 B1
30.08.1996 WUP 08/96
(74)
Pełnomocnik:
Buchcik Henryk, (Rzecznik Patentowy-Patentanwalt-Agent De Brevets-Patent Attorney)
(57)1. Sposób spajania skal w wyrobiskach górniczych, chemicznie spienianą substancją klejową, zawierającą jako główny składnik żywicę formaldehydo-mocznikową w ilości od 60 do 66 procent suchej masy, a
wolnego formaldehydu nie więcej jak 0,3 procent, o lepkości od 500 do 2000 mPas. w·temperaturze 20°C, albo
w temperaturze 25°C od 60 do 240 mPas. oraz utwardzacz, znamienny tym, że do wlotu wysokociśnieniowej,
mieszającej głowicy podaje się pod ciśnieniem od 1 do 6 MPa w ilości czterech części klejową masę, złożoną
z roztworu żywicy formaldehydo-mocznikowej od 60 do 85 procent, z 10 do 40 procent organicznego
wypełniacza - inhibitora w postaci skrobi oraz od 0,5 do 10 procent związków węglanowych w postaci
rozdrobnionego węglanu wapnia lub sodu, najkorzystniej 79 procent roztworu żywicy formaldehydo-mocznikowej, 20 procent organicznego wypełniacza - inhibitora w postaci skrobi oraz 1 procent związków węglanowych w postaci rozdrobnionego węglanu wapnia albo sodu, zaś przeciwległe bądź równolegle do wlotu klejowej
masy w wysokociśnieniowej, mieszającej głowicy podaje się utwardzacz w postaci roztworów kwasów
fosforowego o stężeniu od 8 do 30 procent, lub solnego o stężeniu od 2 do 10 procent, przy czym na wlocie do
spajanej calizny substancja klejowa wraz z utwardzaczem w stosunku czterech części klejowej masy i jednej
części utwardzacza wprowadzana jest pod ciśnieniem od 1 do 6 MPa.
4. Substancja klejowa do spajania skał w górniczych wyrobiskach, chemicznie spienianymi klejowymi
masami zawierającymi jako główny składnik żywicę formaldehydo-mocznikową w ilości od 60 do 66 procent
suchej masy, a wolnego formaldehydu nie więcej jak 0,3 procent, zawierająca od 60 do 85 procent roztworu
żywicy formaldehydo-mocznikowej, znam ienna tym, ze w 100 procentach klejowej masy ma od 10 do 40
procent organicznego wypełniacza - inhibitora w postaci skrobi 1 od 0,5 do 10 procent związków węglanowych
w postaci rozdrobnionego węglanu wapnia lub sodu, najkorzystniej 20 procent organicznego wypełniacza-inhibitora w postaci skrobi oraz 1 procent związków węglanowych w postaci rozdrobnionego węglanu wapnia
lub sodu w roztworze żywicy formaldehydo-mocznikowej o zawartości 60 procent suchej masy, w tym do 0,3
procent wolnego formaldehydu, zaś w jednej części utwardzacza w postaci roztworu kwasów zawiera od 2 do
10 procent kwasu solnego, albo od 8 do 30 procent kwasu fosforowego.
Sposób spajania skał w wyrobiskach górniczych
i substancja klejowa do spajania skał
w wyrobiskach górniczych
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób spajania skał w w yrobiskach górniczych, chem icznie spienianą substancją
klejową, zaw ierającą jako główny składnik żyw icę form aldehydo-m ocznikow ą w ilości od 60
do 66 procent suchej masy, a wolnego form aldehydu nie więcej jak 0,3 procent, o lepkości od
500 do 2000 mPas. w tem peraturze 20°C, albo w tem peraturze 25°C od 60 do 240 mPas. oraz
utwardzacz, znamienny tym, że do wlotu w ysokociśnieniowej, m ieszającej głowicy podaje się
pod ciśnieniem od 1 do 6 M Pa w ilości czterech części klejow ą masę, złożoną z roztw oru żywicy
form aldehydo-m ocznikow ej od 60 do 85 procent, z 10 do 40 procent organicznego wypełniacza
- inhibitora w postaci skrobi oraz od 0,5 do 10 procent związków w ęglanow ych w postaci
rozdrobnionego w ęglanu w apnia lub sodu, najkorzystniej 79 procent roztw oru żywicy formaldehydo-m ocznikow ej, 20 procent organicznego w ypełniacza - inhibitora w postaci skrobi oraz
1 procent zw iązków w ęglanow ych w postaci rozdrobnionego w ęglanu w apnia albo sodu, zaś
przeciw ległe bądź rów nolegle do wlotu klejowej masy w w ysokociśnieniow ej, mieszającej
głowicy podaje się utw ardzacz w postaci roztworów kw asów fosforow ego o stężeniu od 8 do 30
procent, lub solnego o stężeniu od 2 do 10 procent, przy czym na w locie do spajanej calizny
substancja klejow a w raz z utw ardzaczem w stosunku czterech części klejow ej masy i jednej
części utw ardzacza w prow adzana je st pod ciśnieniem od 1 do 6 MPa.
2. Sposób spajania skał w edług zastrz. 1, znamienny tym, że do m ieszającej, w ysokociśnieniowej głow icy podaje się jedną część utw ardzacza w postaci roztw oru kw asu fosforowego,
najkorzystniej o stężeniu od 10 do 15 procent.
3. Sposób spajania skał w edług zastrz. 1, znamienny tym, że do m ieszającej, wysokociśnieniowej głow icy podaje się jed n ą część utw ardzacza w postaci roztw oru kw asu solnego,
najkorzystniej o stężeniu od 3 do 6 procent.
4. Substancja klejow a do spajania skał w górniczych w yrobiskach, chem icznie spienianymi klejow ym i m asam i zawierającym i jako główny składnik żyw icę form aldehydo-m ocznikow ą
w ilości od 60 do 66 procent suchej masy, a w olnego form aldehydu nie więcej ja k 0,3 procent,
zaw ierająca od 60 do 85 procent roztworu żywicy form aldehydo-m ocznikow ej, znamienna tym,
że w 100 procentach klejowej masy m a od 10 do ,40 procent organicznego w ypełniacza inhibitora w postaci skrobi i od 0,5 do 10 procent związków w ęglanow ych w postaci rozdrobnionego w ęglanu w apnia lub sodu, najkorzystniej 20 procent organicznego w ypełniacza-inhibitora w postaci skrobi oraz 1 procent zw iązków w ęglanow ych w postaci rozdrobnionego węglanu
w apnia lub sodu w roztw orze żywicy form aldehydo-m ocznikow ej o zaw artości 60 procent
suchej masy, w tym do 0,3 procent wolnego form aldehydu, źaś w jednej części utw ardzacza w
postaci roztw oru kw asów zaw iera od 2 do 10 procent kw asu solnego, albo od 8 do 30 procent
kwasu fosforowego.
5. Substancja klejow a, w edług zastrz. 4, znamienna tym, że w jednej części utw ardzacza
w postaci roztw oru kw asu solnego m a najkorzystniej od 3 do 6 procent kw asu solnego.
6. Substancja klejow a w edług zastrz. 4, znamienna tym, że w jednej części utw ardzacza
w postaci roztw oru kw asu fosforow ego ma najkorzystniej od 10 do 15 procent kwasu fosforowego.
*
*
*
W ynalazek rozw iązuje sposób spajania skał w w yrobiskach górniczych chem icznie spajaną substancją klejow ą zaw ierającą jako główny składnik form aldehydo-m ocznikow ą żywicę
w ilości od 60 do 66 procent suchej masy, a w olnego form aldehydu nie więcej ja k 0,3 procent,
169 800
3
o lepkości od 500 do 2000 mPas. w tem peraturze 20°C, albo od 60 do 240 mPas. w tem peraturze
25°C oraz utwardzacz.
A ktualnie z dostępnej literatury naukowo-technicznej krajowej - m iesięcznik "Przegląd
Górniczy nr 10 z 1977 roku, strony od 454 do 458" oraz z książki doc. dr hab. inż. W ładysław a
M iłkow skiego, m gr inż. Ew y G liw a i inż. Piotra Szedel pt.: "W zm acnianie i uszczelnianie
górotworu środkami chem icznym i", W ydaw nictw o "Śląsk" - K atow ice 1982 rok, znane są
sposoby i instalacje do w zm acniania oraz uszczelniania górotworu za pom ocą chem icznych
środków. Z literatury tej wynika, że w kraju i za granicą za najkorzystniejsze uw aża się środki
chem iczne do stabilizacji stropow ych skał jako wodne roztwory m onom erów m ocznikow o-form aldehydow ych z utw ardzaczem w postaci solnego kwasu, albo m ocznikow e żyw ice klejowe
7. eterem m etylow ym , m elam ino-form aldehydow ym i utw ardzaczem zaw ierającym solny kwas,
fosforan jednoam onow y, bądź w postaci żywicy m ocznikow o-form aldehydow ej o stosunku
mocznika do form aldehydu jak 1 : 1,6 z utw ardzaczem zaw ierającym kw as solny względnie
fosforowy lub szczawiowy z fosforanem jednoam onow ym , jednosodow ym , a także salm iakiem ,
jako środkami antybuforow ym i przeciw działającym i buforowaniu odczynu kw aśnego roztworu
przez skały do których odbyw a się iniekcja mieszanin zespalających. Ponadto stosow ane są
wodne roztwory ligninosulfam ianów wapnia, glinu albo epoksydow e żyw ice z katalizatoram i w
postaci dwuchrom ianu sodowego oraz chlorek żelazowy i fosforan jednoam onow y (w form ie
przyspieszacza), który jako iniekcyjny roztw ór w postaci mieszaniny w ieloskładnikow ej wtłacza
się pod ciśnieniem , na m anom etrze pom py 0,4 M Pa i przy w ydajności na jeden otw ór w caliźnie
około 0,7 litra na m inutę przy rozm ieszczeniu iniekcyjnych otw orów w okół w yrobiska tak, by
wtłaczana klejąca substancja lub uszczelniająca w poszczególne otw ory tw orzyła szczelny
płaszcz ochronny w okół wyrobiska.
Do stosow ania wym ienionych substancji sklejających oraz w zm acniających skały stosuje
się samorozprężne, iniekcyjne nabojnice osadzone w odw ierconych otw orach, poprzez które
klejowe m ieszaniny w tłacza się za pom ocą wysokociśnieniowych pom p - stanow iących jeden z
zespołów agregatu do naw ilżania pod ciśnieniem calizny węglowej. Przykładow o dla w zm acniania gruntów i uszczelniania skał górotworu za pom ocą dw uroztw orow ych środków chem icznych w Japonii rozw iązano instalację ciśnieniow o-strum ieniow ą do iniekcji. Podobnie
rozw iązują problem iniekcji znane firmy zachodnioeuropejskie, stosując w ielofunkcyjne pompy
o stosunku m ieszania składników 1 : 1 oraz 4 :1 żywicznych substancji klejow ych i katalizatora.
Znana je st rów nież dw uskładnikow a pianka poliuretanow a przeznaczona do konsolidacji silnie
spękanego górotw oru oraz w ypełniania pustek.
Przykładow o ekspansyjną piankę poliuretanow ą podaje się do skał górotw oru w odm ianach, jednej przeznaczonej dla skał silnie spękanych oraz w drugiej przeznaczonej dla skał silnie
spękanych i w ilgotnych w celu tam ow ania wody i uszczelniania calizny. W zależności od
przeznaczenia, żyw icę poliuretanow ą w ilości jednej części wagowej w stosunku do jednej części
wagowej katalizatora w tłacza się do calizny pod ciśnieniem od 0,2 do 0,7 M P a przy gęstości w
temperaturze 25 stopni C elsjusza jeden gram żywicy na centym etr sześcienny oraz 1,2 gram a na
centym etr sześcienny katalizatora, albo w temperaturze otoczenia 20 stopni C elsjusza o gęstości
żywicy i katalizatora 1,3 gram a na centym etr sześcienny, ale przy stosunku czterech części
dwuskładnikowej żyw icy poliuretanowej i jednej części katalizatora. W tłaczana substancja,
zawiera zw iązki szkodliw e dla środowiska pracy, ale po napotkaniu w iększej pustki rozpręża się
tworząc piankę spajającą caliznę.
Literatura patentow a zaw iera rów nież znane rozwiązania dotyczące w zm acniania i uszczelniania górotw oru za pom ocą środków chem icznych, polegające na ich podaw aniu do strefy
uszczelnianej lub klejonej, dla zw iększenia spoistości i wytrzym ałości, jak o dw u i w ieloroztw orowych środków stanow iących na wlocie do pom py w ieloskładnikow ą m ieszaninę o określonym
czasie żelow ania od 30 do 60 minut, a której zasięg działania - przenikania zw iększa się za
pom ocą sprężonego pow ietrza. W śród znanych z polskiej literatury patentow ej rozw iązań należy
wymienić takie patenty jak: nr 85 949 - znany jako mieszanina w odnego roztw oru lignosufonianu
glinowego i dw uchrom ianu sodowego, czy nr 101 922 - znane jako sposób otrzym yw ania i
stosowania środka do utw ardzania luźnych i m ałozwięzłych skał, albo nr 109 889 polegający na
w prowadzaniu do w iertniczego otworu pod ciśnieniem, niezależnie od katalizatora, czasu
4
169 800
wiązania, pozostałych składników zaczynu wypełniających przestrzeń uszczelnianej części
wiertniczego otworu a m ieszających się ze sobą i wnikających w szczeliny górotw oru, przy czym
równocześnie zachodzi reakcja w szystkich składników oraz przejście zaczynu w uszczelniające
tworzywo. Ponadto rozwiązany został sposób stabilizacji skał na drodze iniekcji m ieszaniny
stabilizującej oraz sposób stabilizacji gruntów, ja k to zostało przedstaw ione w opisie patentowym nr 121 399.
Jednakże najbliższym rozw iązaniem je st w ynalazek opatentow any w Polsce za num erem
152 592 jako sposób i instalacja do w zm acniania oraz uszczelniania górotworu, w którym sposób
wykonywania mieszaniny do w zm acniania oraz uszczelniania górotworu środkami chem icznymi w podziem nych eksploatacyjnych i korytarzow ych wyrobiskach, pod stropam i i z ociosami,
w których w ystępują skały słabe, kruche, spękane i zawodnione, albo wodne horyzonty o silnej
i bardzo silnej agresywności korozyjnej wód, zw łaszcza w głębinow ych kopalniach z silnym i
bardzo silnym zagrożeniem m etanow ym , polega na równoległym podaw aniu do mieszającej,
wysokociśnieniowej głowicy, przyłączonej do iniekcyjnej nabojnicy instalacji do w ykonyw ania
wieloskładnikowej mieszaniny zespalającej skały o czasie żelow ania od 1 do 30 m inut, chem icznych substancji w postaci żywic, jako podstaw ow ej, zespalającej substancji oraz katalizatora
i/lub katalizatora z antybuforem, rozpuszczonych w wodzie o takiej zaw artości składników
w gotowej m ieszaninie, aby zaw ierała najkorzystniejsze ilości od 0,2 do 3 procent czystych
składników katalizatora z antybuforem na w agow ą jednostkę podstaw ow ych składników zespalających skały.
W zależności od mineralnej struktury klejonych skał, względnie izolow anych wodnych
horyzontów o bardzo silnej agresyw ności korozyjnej i żądanej wytrzym ałości luźnych skał po
ich ustabilizowaniu. Powstałą w m ieszającej, wysokociśnieniowej głowicy w ieloskładnikow ą
mieszaninę podaje się do odw ierconego w caliźnie otworu pod optym alnym ciśnieniem od 1 do
6 M Pa, osiąganym na wylocie z iniekcyjnej instalacji zakończonej iniekcyjną nabojnicą, za
pom ocą wysokociśnieniowych pom p bądź innych urządzeń podających podstaw ow e składniki
oraz katalizator z antybuforem o początkow ej lepkości na w ylocie z m ieszającej, w ysokociśnieniowej głowicy od 4 do 15 mPas.
N iedogodnością, w spólną dla w szystkich substancji klejących skały, a opartych o żywice
m ocznikowo-form aldehydowe, je st w ydzielanie się do atmosfery w olnego form aldehydu, którego zawartość w suchej substancji w ilości 60 procent w wodzie wynosi 0,3 i więcej procent, a
tym samym w ym aga dla stosow ania w podziem iach kopalń odstępstw od obow iązujących
przepisów bezpieczeństw a i higieny pracy. Ponadto stosowanie szczególnie rygorystycznych
środków ostrożności, co m a szczególne znaczenie przy stosowaniu żyw ic poliuretanow ych, aby
zabezpieczyć pracow ników przed skutkam i poparzeń podczas sporządzania substancji klejowej.
Celem w ynalazku jest osiągnięcie substancji klejowej o głębokiej penetracji szczelin i
spękań górotworu oraz o w ysokim stopniu spieniania, a przy tym łatw o urabialnej znanym i
skrawającym i bądź strugającymi m aszynam i, stosowanym i do urabiania w ęglow ej calizny, albo
drążenia korytarzowych wyrobisk, wolnej a co najmniej mniejszej od 0,3 procent zawartości
wolnego form aldehydu, w ydzielanego do atm osfery środowiska pracy, zaś zadaniem technicznym postaw ionym do rozw iązania je st dokonanie sposobu i substancji klejowej do spajania skał
w górniczych w yrobiskach, chem icznie spienianym i żywicami form aldehydo-m ocznikow ym i o
bardzo niskiej zaw artości w olnego form aldehydu w wodnym roztworze, m niejszej od 0,3 procent
i o właściwościach spieniania rów nych bądź korzystniejszych od wartości spieniania żywic
poliuretanowych.
Nakreślony cel został osiągnięty, a postaw ione zadanie techniczne zostało rozw iązane w
istocie wynalazku jako sposób i substancja klejow a do spajania skał w w yrobiskach górniczych,
chem icznie spienianymi żywicami form aldehydo-m ocznikow ym i, zaw ierającym i w swojej suchej masie od 60 do 66 procent, a w olnego form aldehydu nie więcej jak 0,3 procent o lepkości
od 500 do 2000 mPas. w tem peraturze 20°C albo od 60 do 240 mPas. w tem peraturze 25°C oraz
utwardzacz, w którym sposób spajania polega na podawaniu do wlotu w ysokociśnieniow ej,
mieszającej głowicy pod ciśnieniem od 1 do 6 M Pa czterech części klejow ej m asy złożonej z
roztworu od 60 do 85 procent żyw icy form aldehydo-m ocznikow ej, z 10 do 40 procent organicznego w ypełniacza - inhibitora w postaci skrobi oraz od 0,5 do 10 procent zw iązków w ęglano-
169 800
5
wych w postaci rozdrobnionego węglanu w apnia lub sodu. N ajkorzystniej jest, jeżeli podaje się
do 79 procent roztworu żywicy form aldehydo-m ocznikow ej 20 procent organicznego w ypełniacza - inhibitora w postaci skrobi oraz 1 procent związków w ęglanow ych w postaci rozdrobnionego węglanu wapnia albo sodu. N atom iast przeciw ległe bądź rów nolegle do wlotu masy
klejowej w w ysokociśnieniowej, mieszającej głowicy podaje się utw ardzacze w postaci roztw orów kwasów fosforow ego o stężeniu od 8 do 30 procent, lub solnego o stężeniu od 2 do 10
procent, przy czym na w ylocie z w ysokociśnieniowej, mieszającej głow icy do spajanej calizny,
substancja klej owa z utw ardzaczem w stosunku czterech części substancji klejowej i jednej części
utwardzacza w prow adzana je st pod ciśnieniem od 1 do 6 MPa.
Substancja klejow a do spajania skał w górniczych wyrobiskach, chem icznie spienianymi
żywicami form aldehydo-m ocznikow ym i, zaw ierająca od 60 do 85 procent roztw oru żywicy
formaldehydo-mocznikowej o stałej m asie od 60 do 66 procent, a w olnego form aldehydu nie
więcej niż 0,3 procent i lepkości roztw oru od 500 do 2000 mPas. w tem peraturze 20°C oraz od
60 do 240 mPas. w tem peraturze 25°C, w 100 procentach masy klejowej m a od 10 do 40 procent
organicznego w ypełniacza - inhibitora w postaci skrobi i od 0,5 do 10 procent związków
węglanowych w postaci rozdrobnionego węglanu w apnia lub sodu. N atom iast najkorzystniej
jest, jeżeli substancja klejow a zaw iera 20 procent organicznego w ypełniacza - inhibitora w
postaci skrobi oraz 1 procent zw iązków węglanowych w postaci rozdrobnionego węglanu
wapnia lub sodu w roztw orze żyw icy form aldehydo-m ocznikow ej o zaw artości 60 procent
suchej masy substancji, w tym do 0,3 procent w olnego form aldehydu. Ponadto dodawany
utwardzacz w postaci roztworu kw asów w jednej swojej części zaw iera od 2 do 10 procent kwasu
solnego, albo od 8 do 30 procent kw asu fosforowego. K orzystnie jest, jeżeli jed n a część
utwardzacza w postaci roztw oru kw asów zaw iera od 2 do 10 procent kw asu solnego, albo od 8
do 30 procent kwasu fosforowego, ale najkorzystniej od 3 do 6 procent kw asu solnego, bądź od
10 do 15 procent kwasu fosforowego.
Zaletą dokonanego rozw iązania je st osiągnięcie sposobu i substancji klejowej do spajania
skał w wyrobiskach górniczych, w którym , w nadspodziewanie korzystny sposób następuje na
drodze chemicznej spienianie żywicy form aldehydo-m ocznikow ej, pow odujące w ielokrotne
powiększenie objętości substancji klejowej z zachowaniem identycznych, a naw et korzystniejszych własności spajania i klejenia skał górotworu w stosunku do żyw ic poliuretanow ych, przy
czym substancja klejow a na bazie żywicy form aldehydo-m ocznikow ej o zaw artości do 0,3
procent wolnego form aldehydu w ydziela do atmosfery środowiska pracy zaledw ie śladow e ilości
szkodliwych substancji w porów naniu do żywic poliuretanow ych. N atom iast w wyniku zastosowanego na wlocie do w ysokociśnieniow ej, mieszającej głowicy ciśnienia od 1 do 6 M Pa
substancji klejowej, pow oduje nadspodziewanie głęboką penetrację szczelin w górotworze, w
których po rozprężeniu przybiera postać pianki, nie tracąc w łasności spajających, a przy tym
dodatkowo m a w łasności pozw alające na urabianie sklejonej calizny skalnej znanym i m aszynami górniczymi, skrawającym i, frezującym i i strugającymi. Ponadto w stosunku do substancji klejowych na bazie żywic poliuretanow ych, tak sposób, jak też otrzym yw ana klejowa
substancja są korzystniejsze w stosowaniu ze względów ekologicznych i ochrony zdrow ia
pracowników przed niekorzystnym i skutkam i, w związku z w ydzielaniem szkodliw ych dla
zdrowia substancji, które w przypadku substancji klejowej osiągniętej w edług wynalazku,
wiązane są w całości przez kwasowy utwardzacz, przy czym nie zw iązany w chem icznej reakcji
z żywicą form aldehydo-m ocznikow ą utw ardzacz pow oduje utw ardzenie substancji klejowej i
przyspiesza czas procesu klejenia skał górotworu.
Sposób spajania skał górotworu w wyrobiskach górniczych, zgodnie z istotą wynalazku,
w którym do stosowania tego sposobu w ykorzystuje się instalację znaną z polskiego opisu
patentowego nr 152 592, do której podaje się, na wlot w ysokociśnieniowej, m ieszającej głowicy
przyłączonej do iniekcyjnej nabojnicy, uprzednio przygotow aną substancję klejow ą pod ciśnieniem od 1 do 6 M Pa, zaś do jej drugiego wlotu skierow anego rów nolegle bądź przeciw ległe
do wlotu substancji klejowej utw ardzacz. Substancję klejow ą przygotow uje się z roztworu
żywicy form aldehydo-m ocznikow ej, która zaw iera jako główny składnik żyw icę form aldehydo-mocznikową w ilości od 60 do 66 procent suchej masy, a w olnego form aldehydu nie więcej
jak 0,3 procent i stanowi roztw ór o lepkości od 500 do 2000 mPas. przy tem peraturze 20°C oraz
6
169 800
od 60 do 240 mPas. w tem peraturze 25°C, do którego dodaje się, na ilość od 60 do 85 procent
roztworu żywicy form aldehydo-m ocznikow ej od 10 do 40 procent organicznego w ypełniacza inhibitora w postaci skrobi oraz od 0,5 do 10 procent związków w ęglanow ych w postaci
rozdrobnionego w ęglanu w apnia lub sodu, podając do w ysokociśnieniow ej, m ieszającej głowicy
substancję klejową, zaś rów nolegle albo przeciwległe do niej utw ardzacz w stosunku 4 : 1 czyli
na cztery części substancji klejowej jed n ą część utwardzacza, pod ciśnieniem od 1 do 6 MPa.
Podawany do w ysokociśnieniow ej, mieszającej głowicy utwardzacz stanow i roztw ór kwasów
solnego o stężeniu od 2 do 10 procent, bądź fosforowego o stężeniu od 8 do 30 procent. N atom iast
najkorzystniejszy efekt zostanie osiągnięty jeżeli na 79 procent roztworu żyw icy form aldehydom ocznikowej w jednej części wagowej lub objętościowej będzie 20 procent organicznego
w ypełniacza - inhibitora w postaci skrobi oraz 1 procent związków w ęglanow ych w postaci
rozdrobnionego węglanu w apnia albo sodu, zaś w utwardzaczu stanow iącym roztw ór kwasów
stężenie kwasu solnego w yniesie od 3 do 6 procent, natom iast kwasu fosforow ego od 10 do 15
procent. Z w ysokociśnieniow ej, m ieszającej głowicy substancja klejow a łącznie z utw ardzaczem
podaw ana je st poprzez iniekcyjną nabojnicę do górotworu pod ciśnieniem od 1 do 6 M Pa.
Substancję klejow ą, pozw alającą na głęboką penetrację spękań i chem icznie spienianą
uzyskuje się poprzez dodaw anie do roztworu od 60 do 85 procent żywicy form aldehydo-m ocznikowej o stałej m asie 66 procent, a w olnego formaldehydu nie więcej ja k 0,3 procent i lepkości
roztworu od 500 do 2000 mPas. w tem peraturze 20°C oraz w tem peraturze 25°C od 60 do
240 mPas. na 100 procent masy klejowej dodaje się do roztworu od 60 do 85 procent żywicy
form aldehydo-m ocznikow ej od 10 do 40 procent organicznego w ypełniacza - inhibitora w
postaci skrobi i od 0,5 do 10 procent związków węglanowych w postaci rozdrobnionego węglanu
sodu lub wapnia. K orzystnie je st jeżeli substancję klejow ą złożoną z 60 procent suchej masy
żywicy form aldehydo-m ocznikow ej w roztworze, a wolnego form aldehydu nie więcej jak 0,3
procent dodaje się 20 procent organicznego wypełniacza - inhibitora w postaci skrobi oraz 1
procent zw iązków w ęglanow ych w postaci rozdrobnionego węglanu sodu albo w apnia. N atom iast utw ardzacz w postaci kwasu zaw iera roztw ór o stężeniu od 3 do 6 procent kw asu solnego,
bądź od 10 do 15 procent kw asu fosforowego. Osiągnięta w ten sposób substancja klejow a po
wylocie z iniekcyjnej nabojnicy pow iększa swoją objętość pięciokrotnie z zachow aniem bardzo
dobrych w łaściw ości spajających skały i to do twardości pozwalającej na urabianie znanymi
maszynam i, przy czym tw ardość substancji klejowej i korzystne spajanie skał osiąga się poprzez
zw iązanie utw ardzaczem w olnego form aldehydu, którego nadm iar w chem icznym procesie
pow oduje tw ardnienie substancji klejowej proporcjonalnie do czasu ja k i chce się uzyskać
sklejanie podaje się ilość utw ardzacza.
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
551 Кб
Теги
pl169800b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа