close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL170062B1

код для вставкиСкачать
)OPIS PATENTOWY (19)PL
2
(1
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(
5
(43)
4
)
(11) 170062
(22) Data zgłoszenia:
298387
(51) Int.Cl.6:
C07D 237/22
02.04.1993
Sposób wytwarzania 4-amino-5-chloro-1-fenylopirydazonu-6
Zgłoszenie ogłoszono:
03.10.1994 BUP 20/94
( 7 3 ) Uprawniony z patentu:
Akademia Medyczna, Wrocław, PL
( 7 2 ) Twórcy wynalazku:
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.10.1996 WUP 10/96
Sposób wytwarzania 4-amino-5-chloro-1-fenylopirydazonu-6 o wzorze 1, znamienny tym, że dichloropirydazon poddaje
się reakcji z benzyloaminą w etanolu, a otrzymany nowy 4-benzyloam ino-5-chloro-1fenylopirydazon-6 o wzorze 2 debenzyluje
się wodorem, w obecności katalizatora palladowego.
Wzór 1
PL 170062
B1
(57)
Ryszard Jasztold-Howorko, Wrocław, PL
Zdzisław Machoń, Wrocław, PL
Stanisław Ryng, Wrocław, PL
Wzór 2
Sposób wytwarzania 4-amino-5-chloro- 1-fenylopirydazonu-6
Zastrzeżenie
patentowe
Sposób wytwarzania 4-amino-5-chloro-1-fenylopirydazonu-6 o wzorze 1, znamienny
tym, że dichloropirydazon poddaje się reakcji z benzyloaminą w etanolu, a otrzymany nowy
4-benzyloamino-5-chloro-1-fenylopirydazon-6 o wzorze 2 debenzyluje się wodorem, w obecności katalizatora palladowego.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 4-amino-5-chloro-1-fenylopirydazonu-6, o wzorze 1 będącego półproduktem do otrzymywania metylosiarczanu-4-amino-6-metoksy-1-fenylopirydazyny, znacznego pod nazwami Amezinum lub Regulton, mającego działanie
regulujące ciśnienie tętnicze krwi.
Z opisów patentowych RFN nr 1 912 941, 2 245 248 i 2 139 687 znany jest sposób
otrzymywania 4-amino-5-chloro-1-fenylopirydazonu-6, o wzorze 1, polegający na kondensacji
kwasu mukochlorowego z fenylohydrazyną, w wyniku czego otrzymuje się4,5-dichloro-1-fenylopirydazon-6, który przy ciśnieniu 10 MPa, w atmosferze amoniaku, przeprowadza się drogą
amonolizy w 4-amino-5-chloro-1-fenylopirydazon-6, któremu towarzyszy izomeryczne połączenie w ilości około 30% w postaci 5-amino-4-chloro-1-fenylopirydazonu-6, trudnego do
usunięcia, 4-amino-5-chloro-1-fenylopirydazon-6 poddaje się reakcji dehalogenacji, a następnie
przeprowadza w metylosiarczan-4-amino-6-metoksy-1-fenylopirydazynę działaniem siarczanu
dimetylowego.
Znane z wymienionych patentów sposoby różnią się od siebie drobnymi modyfikacjami
w warunkach prowadzenia reakcji. Prowadzenie syntezy, we wszystkich tych sposobach, charakteryzuje się podstawowym czynnikiem utrudniającym, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i
technologicznej, którym jest wysokie ciśnienie o wartości 10 MPa, niezbędne do wprowadzenia
grupy aminowej w pozycję 4,5-dichloro-1-fenylopirydazyny. Dodatkową trudnością, przy takim
prowadzeniu reakcji, jest konieczność usuwania związku izomerycznego za pomocą dodatkowych operacji, co znacznie obniża wydajność reakcji aminowania.
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania4-amino-5-chloro-1-fenylopirydazonu-6 o wzorze 1, którego istota polega na poddaniu reakcji dichloropirydazonu z benzyloaminą w etanolu,
a następnie debenzylacji wodorem powstałego nowego 4-benzylo-amino-5-chloro-1-fenylopirydazonu-6- o wzorze 2 pod ciśnieniem atmosferycznym, w obecności katalizatora palladowego.
Tak otrzymany 4-amino-5-chloro-1-fenylopirydazon-6 przeprowadza się znanymi metodami w metylosiarczan-4-amino-6-metoksy-1-fenylopirydazynę, najpierw w reakcji dehalogenacji, a następnie za pomocą siarczanu dimetylowego, stanowiącą lek o międzynarodowej
nazwie Amezinum i fabrycznej nazwie Regulton, który szybko i długotrwale reguluje ciśnienie
tętnicze krwi poprzez działanie zarówno na mięsień sercowy, jak też na naczynia tętnicze i żylne.
W sposobie według wynalazku zbędne jest stosowanie podwyższonego ciśnienia oraz
oczyszczania produktu z trudnego do usunięcia związku izomerycznego, co jest konieczne w
znanych sposobach. W wyniku stosowania sposobu zgodnego z wynalazkiem otrzymuje się
jednorodny produkt z wydajnością powyżej 90% wydajności teoretycznej.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania.
Przykład.
Etap 1. Do kolby o pojemności 750 ml wprowadza się 24 g dichloropirydazonu i 80 ml
benzyloaminy w 400 ml etanolu 96° i ogrzewa we wrzeniu i przy mieszaniu przez czas 6 godzin.
Podczas pierwszej godziny ogrzewania 4,5 dichloropochodna rozpuszcza się, a następnie
wypada osad produktu reakcji. Po czasie 6 godzin mieszaninę reakcyjną oziębia się, ciągle
mieszając, a następnie odsącza się produkt reakcji i przemywa etanolem. Otrzymuje się 28,4 g
170 062
3
4-benzyloamino-5-chloro-1-fenylopirydazonu-6, o temperaturze topnienia 207 - 208°C, z wydajnością równą 91,6% wydajności teoretycznej.
Etap 2. 40 g 4-benzyloamino-5-chloro-1-fenylo-pirydazonu-6 umieszcza się w dwulitrowej kolbie trójszyjnej, wyposażonej w silne mieszadło magnetyczne oraz dodaje się 1,5 1
lodowatego kwasu octowego i 5 g 10% palladu na węglu. Z tak zbudowanej aparatury usuwa
się powietrze i prowadzi reakcję wodorem, pod ciśnieniem atmosferycznym. Przed rozpoczęciem redukcji kolbę przedmuchuje się wodorem. W pierwszej godzinie uwodornienie prowadzi
się w temperaturze pokojowej, a następnie podwyższa temperaturę do 50°C i kontynuuje
redukcję jeszcze przez 5 godzin. Następnie usuwa się wodór znad mieszaniny reakcyjnej przez
przedmuchanie azotem i odsącza katalizator. Przesącz oddestylowuje się do sucha, pozostałość
zadaje się 20 ml wody i miesza przez 30 minut, następnie odsącza się produkt i zawiesza go w
20 ml chloroformu oraz miesza przez czas 30 minut. Po tym czasie odsącza się 27,1 g
4-amino-5-chloro-1-fenylopirydazonu-6, o temperaturze topnienia 198 - 203°C, z wydajnością
równą 95,4% wydajności teoretycznej.
170 062
Wzó r 1
Wzór 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
320 Кб
Теги
pl170062b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа