close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL170176B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170176
(13) B1
296346
(21) Numer zgłoszenia:
(51) IntCl6:
B61J 3/04
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
(54 )
22.10.1992
Wózek przetokowy
(73)
(43)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe "PROJTRANS" Sp. z o.o.,
Bytom, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
04.05.1994 BUP 09/94
(72)
(45)
PL 170176 B1
(5 7 )
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.10.1996 WUP 10/96
1. Wózek przetokowy do przetaczania wagonów
kolejowych poruszający się po wewnętrznej stronie
szyn toru kolejowego, wyposażony w sprzęgające go
z kołami wagonu rolki zabudowane na uchylnych
dźwigniach, znamienny tym, ze posiada, usytuowane
w płaszczyźnie poziomej, wsparte z jednej strony o
przedłużenie (5) dźwigni (3) od strony wewnętrznej
wózka a z drugiej strony o ramię (1) wózka, sprężyny
(6) i zabudowane na dźwigniach (3) rolki (10) współpracujące z krzywkami (11) oraz urządzenie blokująco-zwalniające złożone z usytuowanych poziomo
dźwigni jednoramiennych (12) zamocowanych przegubowo do ramy (1) wózka i zamocowanych do nich
przegubowo, usytuowanych pionowo popychaczy
(13) z rolkami (14) do współpracy z krzywkami (15),
przy czym na powierzchni dolnej dźwigni jednoramiennych (12) są ukształtowane powierzchnie skośne (16) 1 uskoki (17).
Uprawniony z patentu:
Twórcy wynalazku:
Stanisław Walczyszyn, Bytom, PL
Adam Kwiatkowski, Bytom, PL
Andrzej Kielak, Tarnowskie Góry, PL
Zbigniew Dybek, Bytom, PL
Andrzej Białek, Żory, PL
Zdzisław Turek, Rybnik, PL
Fig. 2
Wó
zekp
r
z
e
tokowy
Zastrzeżenia patentowe
1
.Wó
z
ekp
r
z
e
tokowydop
r
z
e
t
a
c
z
an
i
aw
agonówko
l
e
jowy
chpo
ru
s
z
a
j
ą
cys
i
ępo w
ewn
ę
t
r
zn
e
js
t
ron
i
es
zynto
ruko
l
e
jow
ego
, wypo
s
a
żony wsp
r
z
ęg
a
j
ą
c
egozko
ł
am
iw
agonuro
lk
i
z
abudow
an
en
au
chy
lny
chd
źw
ign
i
a
ch
,znam
i
enny
tym
,ż
epo
s
i
ad
a
,u
sy
tuow
an
ewp
ł
a
s
z
c
zy
źn
i
e
po
z
iom
e
j
,w
sp
a
r
t
ez
j
edn
e
js
t
ronyop
r
z
ed
łu
ż
en
i
e(5
)d
źw
ign
i(3
)ods
t
rony w
ewn
ę
t
r
zn
e
j wó
zk
a
azd
rug
i
e
js
t
ronyor
am
i
ę(1
) wó
zk
a
,sp
r
ę
żyny(6
)iz
abudow
an
en
ad
źw
ign
i
a
ch(3
)ro
lk
i(10
)
w
spó
łp
r
a
cu
j
ą
c
ezk
r
zywk
am
i(11
)o
r
a
zu
r
z
ąd
z
en
i
eb
loku
j
ą
co
zw
a
ln
i
a
j
ą
c
ez
ło
żon
ezu
sy
tuow
a
ny
chpo
z
iomod
źw
ign
i
j
edno
r
am
i
enny
ch(12
)z
amo
cow
any
chp
r
z
egubowodor
amy(1
) wó
zk
a
iz
amo
cow
any
chdon
i
chp
r
z
egubowo
,u
sy
tuow
any
chp
ionowopopy
ch
a
c
zy(13
)zro
lk
am
i(1
4
)
dow
spó
łp
r
a
cyzk
r
zywk
am
i(15
)
,p
r
zyc
zymn
apow
i
e
r
z
chn
ido
ln
e
jd
źw
ign
i
j
edno
r
am
i
enny
ch
(12
)s
ąuk
s
z
t
a
ł
tow
an
epow
i
e
r
z
chn
i
esko
śn
e(16
)iu
skok
i(1
7
)
.
2
. Wó
z
ekp
r
z
e
tokowy w
ed
ługz
a
s
t
r
z
.1
,znam
i
ennytym
,ż
esp
r
ę
żyny(6
)s
ąo
s
ad
zon
ew
ru
rowy
chp
row
adn
i
c
a
ch(7
)
,(8
)
,zk
tó
ry
chj
edn
aj
e
s
tpo
ł
ą
c
zon
ap
r
z
egubowozp
r
z
ed
łu
ż
en
i
em
(5
)d
źw
ign
i(3
)ad
rug
azr
am
ą(11
)wó
zk
a
.
★ * *
P
r
z
edm
io
t
emwyn
a
l
a
zku
j
e
s
twó
z
ekp
r
z
e
tokowyp
r
z
e
zn
a
c
zonydop
r
z
e
t
a
c
z
an
i
aw
agonów
ko
l
e
jowy
chpod
c
z
a
sc
zynno
ś
c
im
an
ew
rowy
ch
,at
ak
ż
epod
s
t
aw
i
an
i
aiodb
io
ruw
agonówdoz
a
i wy
ł
adunku
. Wó
z
ekp
r
z
e
tokowyn
ap
ęd
z
anyj
e
s
todp
r
zy
c
i
ąg
a
rk
ipop
r
z
e
zuk
ł
adl
inowy
.Pod
w
zg
l
ęd
embudowyzn
an
es
ąwó
zk
ip
r
z
e
tokow
ewypo
s
a
żon
ewro
lk
iz
abudow
an
en
au
chy
lny
ch
d
źw
ign
i
a
chodd
z
i
a
ływu
j
ą
c
en
aob
r
z
e
ż
akó
łw
agonu
,zs
amo
c
zynnymsp
r
z
ęg
an
i
emzp
r
z
e
t
a
c
z
a
nym w
agon
emzn
a
jdu
j
ą
cyms
i
ęn
akoń
cusk
ł
adu
,umo
ż
l
iw
i
a
j
ą
c
ep
r
z
e
tok w
agonówty
lko w
j
ednymk
i
e
runku
.S
t
e
row
an
i
ero
lk
am
it
j
. wy
suwlubchow
an
i
er
e
a
l
i
zow
an
e
j
e
s
todl
inyn
ap
ędo
w
e
j
,z
a
l
e
żn
i
eodk
i
e
runkuru
chu wó
zk
a
.Pod
c
z
a
sru
chu wó
zk
a wk
i
e
runkup
r
z
e
tokuro
lk
is
ą
wy
suw
an
e
,apod
c
z
a
sru
chupow
ro
tn
egoro
lk
ichow
a
j
ąs
i
ę
.
Innymzn
anymro
zw
i
ą
z
an
i
emj
e
s
t wó
z
ekp
r
z
e
tokowyumo
ż
l
iw
i
a
j
ą
cyp
r
z
em
i
e
s
z
c
z
an
i
e
w
agonówwobuk
i
e
runk
a
ch
,p
r
zyc
zyms
t
e
row
an
i
ero
lk
am
isp
r
z
ęg
a
j
ą
cym
in
a
s
t
ępu
j
eododd
z
i
e
l
n
e
jl
inys
t
e
ru
j
ą
c
e
j
,co wym
ag
asp
e
c
j
a
ln
e
j
,skomp
l
ikow
an
e
jw
c
i
ąg
a
rk
id
l
al
inys
t
e
ru
j
ą
c
e
jo
r
a
z
odd
z
i
e
ln
egouk
ł
adul
inow
ego
.
Zn
an
es
ąt
ak
ż
ero
zw
i
ą
z
an
i
az
es
t
e
row
an
i
emro
l
eksp
r
z
ęg
a
j
ą
cy
chz
apomo
c
ąn
ap
ędu
e
l
ek
t
ry
c
zn
egoz
abudow
an
egon
awó
zku
,co wym
ag
ap
row
ad
z
en
i
ak
ab
l
ae
l
ek
t
ry
c
zn
ego
.
Op
i
s
an
e wó
zk
ip
r
z
e
tokow
epo
ru
s
z
a
j
ąs
i
ępo w
ewn
ę
t
r
zn
e
js
t
ron
i
es
zynto
ruko
l
e
jow
ego
w
zg
l
ędn
i
epoo
sobny
chs
zyn
a
chto
ru wó
zkówp
r
z
e
tokowy
ch
.
C
e
l
em wyn
a
l
a
zkuj
e
s
top
r
a
cow
an
i
ekon
s
t
ruk
c
j
i wó
zk
ap
r
z
e
tokow
egopo
zw
a
l
a
j
ą
c
egon
a
p
r
z
em
i
e
s
z
c
z
an
i
ew
agonów wobuk
i
e
runk
a
chzs
amo
c
zynnymsp
r
z
ęg
an
i
em wó
zk
azw
agon
em
o
r
a
zs
amo
c
zynnymod
sp
r
z
ęg
an
i
emb
e
zkon
i
e
c
zno
ś
c
is
to
sow
an
i
adod
a
tkowy
chl
inlubk
ab
l
i
.
C
e
lt
eno
s
i
ągn
i
ę
tod
z
i
ęk
izbudow
an
iu wó
zk
ap
r
z
e
tokow
egodop
r
z
e
t
a
c
z
an
i
aw
agonów
ko
l
e
jowy
chpo
ru
s
z
a
j
ą
c
egos
i
ępo w
ewn
ę
t
r
zn
e
js
t
ron
i
es
zynto
ruko
l
e
jow
ego wypo
s
a
żon
ego w
sp
r
z
ęg
a
j
ą
c
egozko
ł
am
iw
agonuro
lk
iz
abudow
an
en
au
chy
lny
chd
źw
ign
i
a
ch
,ch
a
r
ak
t
e
ry
zu
j
ą
c
egos
i
ętym
,ż
epo
s
i
ad
a
,u
sy
tuow
an
e wp
ł
a
s
z
c
zy
źn
i
epo
z
iom
e
j
,w
sp
a
r
t
ezj
edn
e
js
t
ronyo
p
r
z
ed
łu
ż
en
i
ed
źw
ign
iods
t
ronyw
ewn
ę
t
r
zn
e
j wó
zk
a
,azd
rug
i
e
js
t
ronyor
am
ęwó
zk
a
,sp
r
ę
żyny
iz
amo
cow
an
edod
źw
ign
iro
lk
iw
spó
łp
r
a
cu
j
ą
c
ezk
r
zywk
am
io
r
a
zu
r
z
ąd
z
en
i
ab
loku
j
ą
co
zw
a
l
n
i
a
j
ą
c
e
,z
ło
żon
ezu
sy
tuow
any
chpo
z
iomod
źw
ign
i
j
edno
r
am
i
enny
chz
amo
cow
any
chp
r
z
egubo
wodor
amywó
zk
aiz
amo
cow
any
chdon
i
chp
r
z
egubowo
,u
sy
tuow
any
chp
ionowopopy
ch
a
c
zy
zro
lk
am
idow
spó
łp
r
a
cyzk
r
zywk
am
i
,p
r
zyc
zymn
apow
i
e
r
z
chn
ido
ln
e
jd
źw
ign
i
j
edno
r
am
i
en
ny
chs
ąuk
s
z
t
a
ł
tow
an
epow
i
e
r
z
chn
i
esko
śn
eiu
skok
i
. Wó
z
ekch
a
r
ak
t
e
ry
zu
j
es
i
ęrówn
i
e
żtym
,ż
e
170176
3
sprężyny są osadzone w rurowych prowadnicach, z których jedna jest zamocowana przegubowo
do przedłużenia dźwigni a druga do ramy wózka.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia schematycznie wózek przetokowy w widoku z boku, fig. 2 - schematycznie mechanizm sprzęgania w widoku z góry, a fig. 3 - urządzenie blokująco-zwalniąjące.
Wózek przetokowy według wynalazku przystosowany jest do przemieszczania wagonów
kolejowych w obu kierunkach. Składa się z ramy 1, na której zabudowany jest mechanizm
sprzęgania oraz mechanizmu jazdy. Mechanizm sprzęgania składa się z dwóch par rolek 2
zabudowanych na uchylnych dźwigniach 3 osadzonych na osiach 4 przymocowanych do ramy
1. Dźwignie 3 posiadają przedłużenia 5, o które wsparte są usytuowane w płaszczyźnie poziomej,
od strony wewnętrznej wózka, sprężyny 6, wsparte z drugiej strony o ramę 1 wózka. Sprężyny
6 są osadzone w rurowych prowadnicach 7,8, z których prowadnica 7 połączona jest przegubowo
z końcem przedłużenia 5 dźwigni 3, a prowadnica 8 połączona jest przegubowo z ramą 1 wózka.
Sprężyny 6 są wstępnie ściśnięte. Do dźwigni 3 przymocowane są dźwignie pionowe 9 z
osadzonymi rolkami 10 do współpracy z krzywkami 11 zabudowanymi na torowisku wózka.
Każda dźwignia 3 jest zaopatrzona w urządzenie blokująco-zwalniąjące, złożone z usytuowanej poziomo dźwigni jednoramiennej 12 zamocowanej przegubowo do ramy 1 wózka i
zamocowanego do niej, usytuowanego pionowo popychacza 13 z rolką 14 do współpracy z
krzywką 15 zabudowaną na torowisku wózka. Na powierzchni dolnej dźwigni jednoramiennej
12 są ukształtowane powierzchnie skośne 16 i uskok 17. Popychacz 13 prowadzony jest w
prowadnicy 18. Mechanizm jazdy wózka stanowią cztery zespoły jezdne składające się z
ułożyskowanych tocznie kół 19 jeżdżących po wewnętrznej stronie stopki szyny kolejowej 20
oraz kół 21 opierających się o dolną płaszczyznę główki szyny kolejowej 20 od wewnętrznej
strony toru kolejowego. Odmianą wózka do przetoku wagonu w obu kierunkach jest wózek do
przetoku wagonu w jednym kierunku sprzęgany z dowolnym wagonem składu, ustawionym w
rejonie krzywki 15 sterującej sprzęganie. Ogólna budowa tej odmiany wózka podobna jest do
budowy wózka do przetoku dwukierunkowego. Różnica polega na tym, że wózek do przetoku
jednokierunkowego posiada tylko jedną parę rolek 2 osadzonych na uchylnych dźwigniach 3.
Ciągnięty linami 22 lub 23 wózek przemieszcza się na określonym odcinku torów
stanowiących obszar działania wózka. Na końcach tego obszaru znajdują się krzywki 11
współpracujące z rolkami 10, oddziaływujące na uchylne dźwignie 3 z zabudowanymi na nich
rolkami 2, służące do chowania tj. przemieszczania rolek 2 w kierunku do środka wózka.
Przedłużenie 5 dźwigni 3 znajduje się wtedy w przestrzeni 24, opierając się o uskok 17 dociskane
do niego za pomocą sprężyny 6. Zatem w położeniu wyjściowym wózek posiada rolki 2
schowane i zablokowane, tzn. gabaryt wózka mieści się w skrajnie kolejowej, co umożliwia
swobodny przejazd wagonów nad wózkiem.
W określonych punktach obszaru działania wózka znajdują się krzywki 15 stałe lub
sterowane, zwalniające przedłużenia 5 dźwigni 3. Uruchomiony wózek z położenia wyjściowego
przejeżdża ze schowanymi rolkami 2. Może przejechać także pod wagonem. Po najechaniu rolek
14 na krzywki 15 następuje ruch do góry popychaczy 13, które podnosząc dźwignie jednoramienne 12 powodują wyjście przedłużenia 5 dźwigni 3 z przestrzeni 24 i zwolnienie dźwigni 3.
Sprężyny 6 powodują wysuwanie tj. przemieszczanie rolek 2 w kierunku na zewnątrz wózka.
Przejeżdżający wózek z wysuniętymi rolkami 2 napotkawszy koła 25 najbliższej osi wagonu
powoduje ślizganie się powierzchni skośnej 26 prowadnika 27 po obrzeżu koła 25 wagonu.
Towarzyszy temu częściowe chowanie się pierwszej pary rolek 2 aż do momentu gdy koła 25
znajdą się między rolkami 2, jak przedstawiono na fig. 1, wtedy pierwsza para rolek 2 pod
działaniem sprężyny 6 zajmie ponownie położenie wysunięte. Przemieszczający się dalej wózek
powoduje, że druga para rolek 2 napiera na obrzeże kół 25 wagonu powodując sprzęgnięcie
wózka z wagonem i jego przemieszczenie. Odsprzęgnięcie wózka od wagonu następuje z chwilą
najechania rolek 10 na krzywki 11 kiedy to następuje chowanie dźwigni 3 z rolkami 2 i ich
zablokowanie w tym położeniu. Sprzęganie i odsprzęganie wózka przetokowego odbywa się
podczas ruchu.
Korzystnym skutkiem wynalazku jest konstrukcja wózka przetokowego do przemieszczania wagonów w obu kierunkach z samoczynnym sprzęganiem i odsprzęganiem wózka z
4
170 176
wagonem dzięki zastosowaniu sprężyn oddziaływujących na rolki 2 zabudowane na uchylnych
dźwigniach 3, w kierunku wysuwu rolek 2, rolek 10 zabudowanych na dźwigniach 3, współpracujących z krzywkami 11 usytuowanymi na torowisku wózka do chowania rolek 2 oraz urządzeń
blokująco-zwalniających do blokowania rolek 2 w stanie schowanym i zwolnienia rolek 2 - celem
ich wysuwu.
F ig .2
Fig 2
Fig. 3
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
526 Кб
Теги
pl170176b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа