close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL170667B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY
(21) Numer zgłoszenia.
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia.
)PL (11)170667
9
(1
(13) B1
299548
(51) IntCl6:
B29C 35/04
B65G 15/30
30.06.1993
Urządzenie do łączenia i regeneracji taśmy przenośnika transportowego
(73)Uprawniony z patentu:
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe "MIROMAK” Spółka z o.o.,
Bełchatów, PL
09.01.1995 BUP 01/95
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.01.1997 WUP 01/97
PL 170667 B1
(5 7 )
(72)
Twórcy wynalazku:
Mieczysław Miroszewski, Bełchatów, PL
Adam Miroszewski, Gdańsk, PL
1 Urządzenie do łączenia i regeneracji taśmy przenośnika
transportowego, zaw ierające zespół dociskow o-grzew czy połączony hydraulicznie z zespołem grzewczym , przy czym zespół dociskow o-grzewczy zestawiony jest z górnej 1 dolnej płyty grzewczej
w postaci poduszek płynowych o kształcie płaskich zbiorników
metalowych, przy czym każda z poduszek płynow ych posiada króciec wlotowy i króciec wylotowy płynu grzew czego 1 te poduszki
płynowe mocowane są na złączu taśm y, górnym i dolnym zestawem
poprzecznic dociskowych, zaś zespół grzew czy zestawiony jest ze
zbiornika płynu grzewczego zaw ierającego w ew nątrz co najmniej
jeden grzejnik, filtra płynu grzew czego, pom py 1 przewodów połączonych odpowiednio z króćcem wlotow ym i w ylotow ym poduszek
płynow ych 1 ten zespół grzew czy zam knięty jest w obudowie z
izolacją termiczną i wyposażony je s t w urządzenia sterowania i
kontroli, zn am ienny tym , ze układ hydrauliczny płynu grzewczego
w urządzeniu stanowi układ zam knięty, zaś w zespole dociskowogrzewczym górną poduszkę płynową (1) stanowi, połączony z zespołem grzewczym (9) szeregowy zestaw co najmniej dwóch segmentów
(13,14), a dolną poduszkę płynow ą (2) stanow i, połączony z zespołem (9), szeregowy zestaw co najm niej dw óch segm entów (16,17),
przy czym w górnym zestawie segm entów (13, 14) znajduje się
jeden skrajny segment (14) o innej długości niż pozostałe segmenty,
oraz w dolnym zestawie segmentów (16, 17) znajduje się jeden
skrajny segment (17) o innej długości niż pozostałe segmenty
FIG 1
Urządzenie do łączenia i regeneracji taśmy
przenośnika transportowego
Zastrzeżenia
patentowe
1. Urządzenie do łączenia i regeneracji taśmy przenośnika transportowego, zawierające
zespół dociskowo-grzewczy połączony hydraulicznie z zespołem grzewczym, przy czym zespół
dociskowo-grzewczy zestawiony jest z górnej i dolnej płyty grzewczej w postaci poduszek
płynowych o kształcie płaskich zbiorników metalowych, przy czym każda z poduszek płynowych posiada króciec wlotowy i króciec wylotowy płynu grzewczego i te poduszki płynowe
mocowane są na złączu taśmy, górnym i dolnym zestawem poprzecznic dociskowych, zaś zespół
grzewczy zestawiony jest ze zbiornika płynu grzewczego zawierającego wewnątrz co najmniej
jeden grzejnik, filtra płynu grzewczego, pompy i przewodów połączonych odpowiednio z
króćcem wlotowym i wylotowym poduszek płynowych i ten zespół grzewczy zamknięty jest w
obudowie z izolacją termiczną i wyposażony jest w urządzenia sterowania i kontroli, znamienny
tym, że układ hydrauliczny płynu grzewczego w urządzeniu stanowi układ zamknięty, zaś w
zespole dociskowo-grzewczym górną poduszkę płynową (1) stanowi, połączony z zespołem
grzewczym (9) szeregowy zestaw co najmniej dwóch segmentów (13, 14), a dolną poduszkę
płynową (2) stanowi, połączony z zespołem (9), szeregowy zestaw co najmniej dwóch segmentów (16, 17), przy czym w górnym zestawie segmentów (13, 14) znajduje się jeden skrajny
segment (14) o innej długości niż pozostałe segmenty, oraz w dolnym zestawie segmentów (16,17)
znajduje się jeden skrajny segment (17) o innej długości niż pozostałe segmenty.
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że w górnej poduszce płynowej (1) i
dolnej poduszce płynowej (2), skrajne segmenty (14, 17) o innej długości niż pozostałe,
usytuowane są naprzemianlegle.
3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że do układu hydraulicznego zespołu
grzewczego (9) przyłączony jest przewód ciśnieniowy (51) kompresora powietrznego (50).
4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że układ hydrauliczny zespołu grzewczego (9) połączony jest przewodem (25) z pompą uzupełniającą (11).
5. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że rurowy grzejnik (36) ma kształt
cylindryczny i wyposażony jest wewnątrz w element grzejny (37) i na zewnątrz w płaszcz
chłodzący (38).
6. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że w zespole grzewczym (9) otwór ssący
pompy (24) połączony jest poprzez filtr (33) z przewodem (22) powrotu płynu grzewczego z
poduszek płynowych (1, 2), a wylot pompy (24) połączony jest z wlotem płynu do co najmniej
jednego grzejnika (36).
7. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że wszystkie segmenty (13,14) w górnym
zestawie i wszystkie segmenty (16,17) w dolnym zestawie, mają szerokość jednakową i większą
od szerokości taśmy transportowej (3).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do łączenia końców i regeneracji powierzchni
taśmy taśmowego przenośnika transportowego. Urządzenie ma zastosowanie przy naprawach
taśm metodą wulkanizacji.
Wspólnym elementem większości sposobów łączenia końców taśm przenośników transportowych jest wykonanie operacji wstępnych polegających na przygotowaniu dwóch końców
uszkodzonej taśmy. Końce taśmy przygotowuje się poprzez wykonanie stopni odpowiadających
ilości przekładek tkaninowych taśmy. Powierzchnię każdego stopnia stanowi pozbawiona gumy
przekładkowej lub okładkowej, powierzchnia tkaninowej przekładki w taśmie. Układ stopni
170 667
3
jednego końca taśmy stanowi lustrzane odbicie układu stopni drugiego końca taśmy. Tak
przygotowane oba końce taśmy powleka się klejem, a pozbawione gumy przestrzenie wypełnia
się warstwą gumy surowej. Oba końce taśmy dosuwa się do siebie i tak przygotowane złącze
umieszcza się między płytami grzewczymi urządzenia do wulkanizacji.
W urządzeniu do łączenia końców taśmy przenośnika taśmowego i regeneracji powierzchni taśmy, głównym elementem są płyty grzewcze. W znanych urządzeniach tego rodzaju
stosuje się głównie dwa systemy ogrzewania płyt. Stosuje się grzewczy płyn cyrkulujący w
kanałach płyt grzewczych, lub płyty ogrzewa się bezpośrednio elektrycznymi oporowymi
wkładkami grzewczymi. Rozwiązania, gdzie stosuje się płyn grzewczy, wymagają oddzielnego
zazwyczaj zespołu grzewczego tego płynu, wraz z przewodami i pompą wymuszającą obieg
płynu w układzie hydraulicznym urządzenia. W rozwiązaniu znanym z brytyjskiego opisu
patentowego nr 975114, płyta prasy grzejnej rury lub kanały grzewcze i chłodzące. Płyty górna
i dolna dociśnięte są do złącza taśmy belkami górnymi i belkami dolnymi. Kanały grzewcze i
chłodzące w płytach grzewczych wypełnione są cyrkulującą wodą lub innym środkiem ogrzewanym elektrycznie. Brzegi chłodzące płyt grzewczych wyposażone są wewnątrz w kanały
chłodzące. W edług innego rozwiązania, znanego z polskiego opisu patentowego nr 146 076,
urządzenie do łączenia końców taśmy przenośnika taśmowego, zestawione jest z zespołu
dociskowo-grzewczego oraz zespołu grzewczego. Zespół dociskowo-grzewczy zawiera górną i
dolną płytę grzewczą w postaci poduszek płynowych stanowiących płaskie zbiorniki metalowe.
Poduszki dociskane są do złącza taśmy górnym i dolnym zestawem belek dociskowych. Zespół
grzewczy połączony jest z zespołem dociskowo-grzewczym elastycznymi przewodami zasilania
i powrotu płynu grzewczego. Zespół grzewczy w tym znanym rozwiązaniu umieszczony jest w
obudowie z izolacją termiczną i zawiera urządzenia grzewcze płynu, pompę, wkład filtracyjny,
rozdzielacz oraz zespół urządzeń kontroli i sterowania. W tym znanym rozwiązaniu, układ
hydrauliczny płynu grzewczego składa się z części bezciśnieniowej i części ciśnieniowej, gdzie
wartość ciśnienia płynu grzewczego ustala się nastawami zaworów przelewowych. Elementem
wywołującym niezbędne dla procesu wulkanizacji ciśnienie płynu grzewczego, a zatem i
membran poduszek płynowych na wulkanizowane złącze taśmy jest pompa, zaś w układzie
konieczne jest zastosowanie złożonego układu kontroli i sterowania ciśnieniem płynu grzewczego. W innym rozwiązaniu znanym ze zgłoszenia PCT/DE87/00195, płyta prasująca zestawiona jest z podłużnych profili aluminiowych. Profile te zawierają na wewnętrznej powierzchni
kanały. Kanały te, co najmniej w części, wyposażone są w grzewcze elementy oporowe
zamocowane na stałe, lub tylko wsunięte do ich wnętrza. Według tego znanego rozwiązania, w
sąsiednich kanałach ułożone są na przemian elementy grzewcze i elementy chłodzące. Kanały
grzewcze i chłodzące w tym rozwiązaniu mogą w profilach aluminiowych tworzyć zarysy
różnych płaskich figur geometrycznych. Aluminiowe profile zamknięte mogą być pomiędzy
dwoma płaszczyznami blachy metalowej.
Celem wynalazku jest opracowanie nowej konstrukcji urządzenia do łączenia końców i
regeneracji powierzchni taśmy przenośnika transportowego, prostego w działaniu i pozwalającego wulkanizować różnej długości złącza bez zbędnych strat energii.
Według wynalazku, urządzenie do łączenia i regeneracji taśmy przenośnika transportowego, zawierające zespół dociskowo-grzewczy połączony hydraulicznie z zespołem grzewczym,
przy czym zespół dociskowo-grzewczy zestawiony jest z górnej i dolnej płyty grzewczej w
postaci poduszek płynowych w kształcie płaskich zbiorników metalowych, przy czym każda z
poduszek płynowych posiada króciec wlotowy i króciec wylotowy płynu grzewczego i te
poduszki płynowe zamocowane są na złączu taśmy, górnym i dolnym zestawem poprzecznic
dociskowych, zaś zespół grzewczy zestawiony jest ze zbiornika płynu grzewczego zawierającego wewnątrz co najmniej jeden grzejnik, filtra płynu grzewczego, pompy i przewodów połączonych odpowiednio z króćcem wlotowym i wylotowym poduszek płynowych i ten zespół
grzewczy zamknięty jest w obudowie z izolacją termiczną i wyposażony jest w urządzenia
sterowania i kontroli, charakteryzuje się tym, że układ hydrauliczny płynu grzewczego w
urządzeniu stanowi układ zamknięty, zaś w zespole dociskowo-grzewczym, górną poduszkę
płynową stanowi, połączony z zespołem grzewczym, szeregowy zestaw co najmniej dwóch
4
170 667
segmentów, a dolną poduszkę płynową stanowi, połączony z zespołem grzewczym, podobny
szeregowy zestaw co najmniej dwóch segmentów. W górnym zestawie segmentów, jeden
skrajny segment ma inną długość niż pozostałe segmenty. Podobnie w dolnym zestawie
segmentów, jeden skrajny ma inną długość niż pozostałe segmenty. W górnej i dolnej
poduszce płynowej, skrajne segmenty, o innej długości niż pozostałe, usytuowane są
naprzemianlegle, to znaczy na przeciwległych krańcach złącza.
Do układu hydraulicznego zespołu grzewczego przyłączony jest przewód ciśnieniowy
kompresora powietrznego. Ten układ hydrauliczny zespołu grzewczego połączony jest również
przewodem z pompą uzupełniającą ubytki płynu w układzie. Każdy z grzejników ma kształt
cylindryczny i wyposażony jest wewnątrz w element grzejny i na zewnątrz w płaszcz chłodzący.
W zespole grzewczym otwór ssący pompy połączony jest poprzez filtr przewodem powrotu
płynu grzewczego z poduszek płynowych, zaś wylot pompy płynu grzewczego połączony jest
z wlotem płynu do co najmniej jednego grzejnika. Segmenty w górnym i dolnym zestawie w
zespole dociskowo-grzewczym mają szerokość jednakową i większą od szerokości taśmy
przenośnika transportowego.
W urządzeniu według wynalazku zastosowano zamknięty układ hydrauliczny płynu
grzewczego. Dzięki temu nie wymaga się zasadniczo podwyższania ciśnienia płynu z
zewnątrz dla uzyskania żądanych parametrów procesu wulkanizacji. W zespole dociskowogrzewczym, za pośrednictwem poprzecznic górnych oraz dolnych i przez uzupełnianie w
układzie pom pą uzupełniającą, albo przez zwiększanie ciśnienia w układzie za pośrednictwem kompresora, uzyskuje się wstępny nacisk poduszek płynowych na złącze taśmy.
Następnie rozpoczyna się ogrzewanie płynu krążącego w zamkniętym układzie hydraulicznym urządzenia. W zrost temperatury powoduje zwiększenie objętości płynu grzewczego i
wzrost nacisku membran poduszek grzewczych na obie powierzchnie wulkanizowanego
złącza taśmy. Dzięki zaproponowanej konstrukcji, urządzenie w ym aga więc zasadniczo
jedynie regulacji temperatury i czasu wulkanizacji.
W urządzeniu zastosowano wielosegmentowe poduszki płynowe górną i dolną. W zależności od długości przygotowanego złącza taśmy, wykorzystuje się odpowiednią ilość segmentów
poduszek. Jednakowej konstrukcji segmenty połączone są szeregowo, stanowiąc górny i dolny
zestaw. Oba zestawy segmentów mają jednak jeden, skrajny segment o innej długości niż
pozostałe. Te skrajne segmenty usytuowane są w górnym i dolnym zestawie naprzemianlegle.
Pozwala to uniknąć pokrywania się miejsc styku segmentów w górnym i dolnym zestawie. Obieg
płynu grzewczego w szeregowo połączonych segmentach powoduje bardziej równomierne
rozprowadzenie ciepła, niż w jednej poduszce płynowej o tej samej długości co zestaw segmentów według wynalazku. Uzyskano bardziej równomierny rozkład temperatury na powierzchni
styku złącza z membranami górnego i dolnego zestawu segmentów poduszek płynowych.
Zespół grzewczy zawiera wewnątrz grzejniki w postaci rur z elementami grzewczymi
wewnątrz i płaszczem chłodzącym na zewnątrz. M ała bezwładność termiczna pojedynczego
grzejnika pozwala szybko osiągnąć wymaganą temperaturę płynu cyrkulującego w układzie.
Płaszcze chłodzące wokół grzejników pozwalają szybko ochłodzić układ i złącze po procesie
wulkanizacji.
Urządzenie według wynalazku przedstawiono w przykładzie wykonania na załączonym
rysunku, na którym fig. 1 obrazuje schemat urządzenia, fig. 2 - schemat zasilania hydraulicznego,
fig. 3 - zespół grzewczy w półwidoku półprzekroju z góry, fig. 4 - przekrój zespołu dociskowogrzewczego, fig. 5 - schemat złącza taśmy przy łączeniu na zakładkę, a fig. 6 - schemat złącza
taśmy przy łączeniu z zastosowaniem wkładki wzmacniającej.
Urządzenie zestawione jest z zespołu dociskowo-grzewczego i zespołu grzewczego.
Zespół dociskowo-grzewczy zawiera płytę grzewczą górną 1 i dolną 2. Płyty 1, 2 zamocowane
są po obu stronach złącza taśmy 3 za pośrednictwem szeregów górnych 4 i dolnych 5 poprzecznic
połączonych ze sobą elementami ściągającymi 6. Płyty grzewcze 1, 2 mają postać poduszek
olejowych będących płaskimi zbiornikami z blachy stalowej. Płyty 1 , 2 połączone są przewodami zasilania 7 i przewodami powrotu 8 oleju grzewczego, z zespołem grzewczym 9. Zespół
170 667
5
grzewczy 9 połączony jest przewodem 10 z pompą 11 uzupełniania ubytków oleju w układzie.
Układ hydrauliczny obiegu oleju grzewczego w urządzeniu stanowi układ zamknięty.
Poduszka grzewcza górna 1 zestawiona jest z trzech segmentów 12,13, 14. Jak pokazano
na rysunku fig. 2, skrajny prawy segment 14 poduszki górnej 1 jest szerszy od pozostałych
segmentów 12, 13 w tej poduszce 1. Poduszka grzewcza dolna 2 zestawiona jest z trzech
segmentów 15, 16,17. Skrajny lewy segment 17 jest szerszy od pozostałych segmentów 15,16
w tej poduszce dolnej 2. Poszczególne segmenty poduszek 1,2 połączone są między sobą tworząc
dwa układy szeregowe. Poduszki połączone są z króćcami wylotu 18 i powrotu 19 oleju
grzewczego w zespole grzewczym 9 za pośrednictwem zaworów szybkozłącznych 21 i przewodów elastycznych 22. Również poprzez zawór szybkozłączny 21 przyłączony jest do króćca
uzupełniania 20 przewód 25 pompy uzupełniającej 11. Gniazdo 23 wylotu oleju z pompy zębatej
24 połączone jest przewodami elastycznymi 22 z króćcami wlotowymi segmentów 14, 15 w
górnej 1 i dolnej 2 poduszce grzewczej. Na przewodzie wylotowym z pompy zębatej 24
przyłączony jest przewód wylotowy 25 pompy uzupełniającej 11, zawór spustowy 26 oraz zawór
bezpieczeństwa 27. Do przewodu wylotowego pompy zębatej 24 przyłączony jest również
przekaźnik ciśnienia 28 oraz zawór przelewowy 29 i termoregulator 30. Gniazdo 31 powrotu
oleju grzewczego połączone jest z przewodem 22 powrotu oleju z segmentów 12,17 poprzez
zbiornik wyrównawczy 32 z filtrem ssawnym 33. Zbiornik wyrównawczy 32 kontrolowany jest
zaworem przelewowym 29. Na wejściu do zbiornika wyrównawczego 32 przyłączony jest
manometr 34, termoregulator 35, a także przewód ciśnieniowy 51 kompresora powietrznego 50.
Zespół grzewczy zawiera układ rurowych grzejników 36. Każdy grzejnik 36 wyposażony jest
w element grzejny 37 oraz chłodzący płaszcz wodny 38. Zespół grzewczy stanowi zwartą,
przenośną konstrukcję wyposażoną w uchwyty 39 i koła jezdne 40.
Na fig. 5 i 6 przedstawiono dwa warianty przygotowania złącza taśmy do wulkanizacji w
urządzeniu według wynalazku. Fig. 5 pokazuje przygotowanie złącza taśmy przy łączeniu na
zakładkę. Powierzchnie przekładek 41 jednego końca taśmy pozbawia się gumy okładkowej 42
i gumy przekładkowej 43. Drugi koniec taśmy przygotowuje się tak samo, lecz stanowi on
lustrzane odbicie pierwotnie przygotowanego końca. Oba końce taśmy dosuwa się tak, aby dwie,
pozbawione gumy powierzchnie każdej przekładki zetknęły się ze sobą na całej powierzchni.
Uprzednio, wzdłuż całego złącza układa się pas gumy surowej 44 odpowiadający szerokości
łączonej taśmy. Tak przygotowane złącze, uzupełnione odcinkami gumy surowej 45, 46 umieszcza się między poduszkami grzewczymi urządzenia według wynalazku, dla przeprowadzenia
procesu wulkanizacji. N a fig. 6 pokazano inną metodę przygotowania złącza, gdzie przygotowane jak uprzednio końce taśmy dosunięto do siebie tak, że odkryte powierzchnie dwóch końców
każdej przekładki nie zachodzą na siebie. Między końcami taśmy, wzdłuż całego złącza ułożono
pas gumy surowej 44 oraz pas tkaniny wzmacniającej 49. Złącze uzupełnia się odcinkami gumy
surowej 45, 46. W trakcie montażu zespołu dociskowo-grzewczego na złączu, brzegi złącza
zabezpiecza się pasami uszczelniającymi 47,48.
Po założeniu na złącze zespołu dociskowo-grzewczego, mocowanego poprzecznicami,
wywiera się ciśnienie wstępne od 0,1 MPa do 0,8 MPa oraz w razie konieczności uzupełnia się
olej w układzie lub wywiera się wstępny nacisk za pośrednictwem kompresora 50. Następnie
rozpoczyna się ogrzewanie oleju krążącego w zamkniętym układzie hydraulicznym urządzenia.
Po osiągnięciu temperatury wulkanizacji o d 4 1 3 K d o 4 1 8 K oraz, co za tym idzie, ciśnienia od
0,75 MPa do 1,2 MPa, utrzymuje się te parametry przez wymagany czas wulkanizacji. Po
zakończeniu procesu wulkanizacji wyłącza się wszystkie sekcje grzejników i po okresie naturalnego studzenia uruchamia się chłodzenie oleju grzewczego za pośrednictwem płaszczy
chłodzących 38 wokół grzejników 36. Szybkość chłodzenia złącza reguluje się szybkością
przepływu czynnika chłodzącego w płaszczach grzejników 36.
170 667
170 667
FIG. 2
170 667
FIG. 3
170 667
FIG 4
FIG.
FIG. 6
5
170 667
FIG. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
551 Кб
Теги
pl170667b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа