close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL170738B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170738
(22) Data zgłoszenia:
(13) B1
302400
(2 1) Numer zgłoszenia:
27.05.1993
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
27.05.1993, PCT/EP93/01331
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
23.12.1993, WO93/25459,
PCT Gazette nr 30/93
(
Urządzenie do regulacji położenia stosu kopert
(30)
5
4
)
Pierwszeństwo:
(73)
(45)
PL 170738
B1
(57)
Zgłoszenie ogłoszono:
25.07.1994 BUP 15/94
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.01.1997 WUP 01/97
(74)
1. Urządzenie do regulacji położenia stosu kopert
dla maszyny drukarskiej wykonującej nadruki na kopertach mające podajnik stosu kopert oraz urządzenie przyssawkowe podające koperty do maszyny drukarskiej,
znamienne tym, ze do podstawy (2) podajnika jest
zamocowany przynajmniej jeden uchwyt (5) z co najmniej jednym regulowanym i wymiennym elementem
sprężystym (3), na którym jest wsparta górna powierzchnia podajnika (1).
B65H 1/12
Uprawniony z patentu:
Burger Manfred, Schwechat, AT
12.06.1992,AT,A1201/92
(43)
(51) IntCl6:
Twórca wynalazku:
Manfred Burger, Schwechat, AT
Pełnomocnik:
Stypułkowski Heliodor, HELPAT
F ig . 1
Urządzenie do regulacji położenia stosu kopert
Zastrzeżenia
patentowe
1. Urządzenie do regulacji położenia stosu kopert dla maszyny drukarskiej wykonującej nadruki
na kopertach mające podajnik stosu kopert oraz urządzenie przyssawkowe podające koperty do
maszyny drukarskiej, znamienne tym, że do podstawy (2) podajnika jest zamocowany przynajmniej
jeden uchwyt (5) z co najmniej jednym regulowanym i wymiennym elementem sprężystym (3), na
którym jest wsparta górna powierzchnia podajnika (1).
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że górna powierzchnia podajnika (1) jest
po jednej stronie połączona przegubem (4) z powierzchnią boczną (11) urządzenia, a po
przeciwległej stronie jest podparta elementem sprężystym (3).
3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że górna powierzchnia podajnika (1) jest
po stronie stanowiącej jej szerokość podparta dwoma elementami sprężystymi (3), a po drugiej
stronie przez krzyżak (8).
4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że górna powierzchnia podajnika (1) jest
po jednej stronie stanowiącej jej szerokość podparta przez element sprężysty (3), a po drugiej
stronie przez krzyżak (8) i w środku podstawy (2) ma zamocowany drążek (9), który przechodzi
przez górną powierzchnię podajnika (1) i jest połączony z ruchomą powierzchnię nośną (10).
*
*
*
Wynalazek dotyczy urządzenia do regulacji położenia stosu kopert będącego urządzeniem
pomocniczym dla maszyny drukarskiej wykonującej nadruki na kopertach, przy czym zawsze
najwyżej położona koperta ze stosu kopert leżącego na ruchomej górnej powierzchni przenoszona jest w położenie poziome i za pomocą urządzenia ssącego doprowadzana do urządzenia
drukujące.
Tego rodzaju urządzenia pomocnicze nadają się do wszystkich znanych rodzajów maszyn
drukarskich, to znaczy do druku wypukłego, płaskiego, wklęsłego i sitowego. Podczas wykonywania nadruków na kopertach za pomocą takich maszyn drukarskich powstaje problem polegający na równym ułożeniu powierzchni stosu kopert. Koperty ułożone w dużej liczbie w stosie
są za pomocą urządzenia ssącego transportowane na stół podawczy, na którym prowadzi się
proces drukowania. Przy ułożeniu w stosie dużej liczby kopert powstaje różnica poziomów
spowodowana nierówną grubością poszczególnych części kopert, gdyż na skutek posiadanych
nakładek i/lub wielowarstwowego klejenia się w swych grubszych obszarach położone wyżej
niż w cieńszych obszarach i dlatego nie jest zapewnione poziome położenie najwyższej koperty,
która pobierana jest przez urządzenie ssące. W wyniku tego jest ona źle przyssawana, tak że druk
nie może być wykonany precyzyjnie i dokładnie. Aby temu zapobiec konieczne jest dokonywanie wyrównania poziomu, które dotychczas polegało na tym, że przed procesem drukowania
wkładano w stos kopert pomiędzy koperty wałeczki, kliny lub tym podobne i podczas druku
musiano je usuwać. Z tego powodu podczas całego przebiegu drukowania zawsze jedna osoba
musiała być obecna przy maszynie drukarskiej.
Zadaniem wynalazku jest stworzenie urządzenia do podawania stosu kopert, w którym
następuje wyrównanie ich poziomu w ten sposób, że zawsze każda najwyżej położona koperta
mająca być pobrana przez urządzenie ssące jest położona poziomo, przez co unika się konieczności wkładania i usuwania wałeczków, klinów i tym podobnych oraz stałej obecności obsługi.
Zadanie to zostało rozwiązane w skonstruowanym według wynalazku urządzeniu do regulacji
położenia stosu kopert mającym podstawę z zamocowanym na niej co najmniej jednym uchwytem z co najmniej jednym regulowanym i wymiennym elementem sprężystym, na którym
wspiera się górna powierzchnia podajnika. Takie wykonanie urządzenia do regulacji położenia
170 738
3
koperty rozwiązuje wspomniane zadanie ustawienia najwyżej położonej koperty w pozycji
poziomej przez to, że górna powierzchnia zależnie od wysokości stosu kopert ustawia się
odpowiednio do różnej grubości stosu.
W korzystnym wykonaniu wynalazku górna powierzchnia podajnika jest po jednej stronie
połączona przegubowo z powierzchnią boczną urządzenia, a po przeciwnej stronie wspiera się
na elemencie sprężystym. Taka konstrukcja stanowi szczególnie prostą postać wykonania
urządzenia do regulacji położenia stosu kopert, które jest tanie w produkcji.
W dalszym korzystnym wykonaniu wynalazku górna powierzchnia podajnika jest wsparta
z jednej poprzecznej strony na dwóch elementach sprężystych, a z drugiej strony na krzyżaku.
Takie wykonanie według wynalazku umożliwia nie tylko jednostronne wyrównanie, lecz także
wyrównanie ze wszystkich czterech stron. Według dalszego wykonania wynalazku górna
powierzchnia podajnika jest po jednej poprzecznej stronie wsparta na elemencie sprężystym, a
po drugiej na krzyżaku, przy czym po środku podstawy jest umocowany stały drążek przeprowadzony przez górną powierzchnię i zaopatrzony w ruchomą powierzchnię nośną.
Takie wykonanie urządzenia do regulacji położenia koperty umożliwia oprócz opisanego
wyrównania poziomu zapobieżenie zwisowi kopert w ich środkowym obszarze i utworzenie dla
najwyższej koperty położenia poziomego względnie płaskiego.
Urządzenie według wynalazku zostało szczegółowo pokazane w przykładzie wykonania
na rysunku na którym: fig. 1 przedstawia schematyczny widok pierwszego przykładu wykonania
urządzenia do regulacji położenia stosu kopert; fig. 2 przedstawia schematyczny widok urządzenia do regulacji położenia stosu kopert przy różnych jego wysokościach; fig. 3 przedstawia
schematyczny widok drugiego przykładu wykonania urządzenia do regulacji położenia stosu
kopert; fig. 4 przedstawia schematyczny widok trzeciego przykładu wykonania urządzenia do
regulacji położenia stosu kopert.
Urządzenie do regulacji położenia stosu kopert składa się z podstawy 2 i górnej
powierzchni podajnika 1, na którą zostaje ułożony stos kopert oraz zależnie od przykładu
wykonania z jednego lub wielu elementów sprężystych 3 i z elementu podnoszącego
mianowicie ruchomego krzyżaka 8, a także z umiejscowionego drążka 9 wyposażonego w
ruchomą powierzchnię nośną 10.
Przedstawione na figurze 1 i 2 urządzenie ma podstawę 2 z przylegającą powierzchnią
boczną 11 połączoną przegubem 4 z powierzchnią górną podajnika 1, która jest wsparta z
przeciwległej strony na elemencie sprężystym 3 umieszczonym w uchwycie 5 pomiędzy
podstawą 2 i górną powierzchnią podajnika 1. Koperta formatu zgodnego z DIN C 5/6
posiadająca na swej dłuższej lub na poprzecznej stronie nakładkę powoduje większy nacisk
w tym obszarze. Z tego względu po stronie na której znajduje się nakładka i nacisk jest
większy na skutek obecności elementu sprężystego 3, koperty na ruchomej powierzchni
podajnika 1 przyjmują skośne położenie, które jednak dla najwyżej położonej w stosie
koperty zostaje wyrównane tak, że zawsze najwyżej położona koperta, która może być
przejęta przez urządzenie ssące 7 znajduje się w położeniu poziomym.
W drugim przykładzie wykonania urządzenia do regulacji położenia koperty przedstawionym na figurze 3 pokazano podstawę 2 z dwoma elementami sprężystymi 3 umieszczonymi w
uchwytach 5 oraz dodatkowy element nośny w postaci ruchomego krzyżaka 8, które to elementy
są połączone z górną powierzchnią podajnika 1. Na górnej powierzchni 1 spoczywa stos kopert
nie pokazany na figurze 3.
Ta postać wykonania służy do uzyskiwania poziomego położenia najwyższej koperty ze
stosu kopert formatu DIN C 5. Koperty te są zagięte po swej dłuższej stronie i po węższej stronie,
a po drugiej stronie są zagięte i trójwarstwowo sklejone, natomiast po drugiej węższej stronie
mają nakładkę i są jeszcze zagięte. Oznacza to, że różnica poziomów ułożonych w stosie kopert
jest różna ze wszystkich czterech stron. Konieczne jest więc wyrównanie obejmujące wszystkie
cztery strony koperty. Dlatego też pomiędzy górną powierzchnią podajnika 1 i podstawą 2 są
umieszczone co najmniej dwa elementy sprężyste 3, które spełniają tę samą rolę jak w pierwszym
przykładzie wykonania, a ponadto jest umieszczony dodatkowy ruchomy element nośny, mianowicie ruchomy krzyżak 8, który powoduje, że górna powierzchnia podajnika 1 może poruszać
4
170 738
się w każdym kierunku po każdej stronie do dołu względnie do góry zależnie od zwiększonego
nacisku spowodowanego liczbą zagięć i warstw.
W ten sposób tak jak w pierwszej postaci wykonania uzyskuje się to, że zawsze koperta
najwyżej położona w stosie chwytana jest przez urządzenie ssące w położeniu poziomym.
W trzeciej postaci wykonania przedstawionej na figurze 4 pomiędzy podstawą 2 i górną
powierzchnią podajnika 1 są umieszczone elementy sprężyste 3 osadzone w uchwytach 5 oraz
ruchomy krzyżak 8. Pomiędzy elementami sprężystymi 3 i krzyżakiem 8 po środku podstawy 2
jest dodatkowo umieszczony drążek 9 przeprowadzony przez górną powierzchnię 1, na którego
końcu jest umieszczona ruchoma powierzchnia nośna 10.
Za pomocą takiego wykonania rozwiązany został problem poziomowania dużych kopert.
Dla kopert o formacie według DIN C 4 i jeszcze większych powstaje problem, że poczynając od
określonej liczby ułożonych w stosie kopert przeginają się one i z tego powodu nie jest
zapewnione poziome położenie najwyżej położonej koperty. Nie wystarcza tu jak w ostatnio
przedstawionym wykonaniu wyrównywanie poziomu za pomocą elementów sprężystych 3 i
ruchomego krzyżaka 8. W tym przypadku dochodzi działanie ruchomej powierzchni nośnej 10
umieszczonej na drążku 9.
Jak pokazano na fig. 4, stos kopert przede wszystkim spoczywa na powierzchni nośnej 10
umieszczonej przy zamocowanym drążku 9, przechodzącym poprzez otwór w górnej powierzchni podajnika 1. Górna powierzchnia kopert pod działaniem elementów sprężystych 3 i
ruchomego krzyżaka 8 porusza się tak, że wyrównanie poziomu jest zapewnione przez elementy
sprężyste 3 i ruchomy krzyżak 8 oraz przez zamocowany drążek z ruchomą powierzchnią 10.
W ten sposób, tak jak w przypadku pierwszego i drugiego przykładu wykonania najwyżej
położona w stosie koperta przejmowana jest zawsze przez urządzenie ssące w położeniu
poziomym.
170 738
Fig. 3
Fig.4
170 738
Fig. 1
Fig.2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
404 Кб
Теги
pl170738b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа