close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL171027B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171027
(13) B1
300188
(21 ) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy ( 2
Rzeczypospolitej Polskiej
2
)
Data zgłoszenia:
(51) IntCl6:
23.08.1993
H04B 5/54
H04B 1/02
)Układ nadajnika do zasilania liniowych bezzłączowych obwodów torowych napięciem o
4
(5
częstotliwości akustycznej kluczowanej częstotliwością sieci zasilającej
(73)
(43)
Uprawniony z patentu:
ABB Zwus Signal Sp. z o.o., Katowice, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
06.03.1995 BUP 05/95
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.02.1997 WUP 02/97
PL 171027 B1
(5 7 )
Układ nadajnika do zasilania liniowych bezzłączowych
obwodów torowych napięciem o częstotliwości akustycznej kluczowanej częstotliwością sieci zasilającej, wyposażony w układ zasilania połączony z oscylatorem połączonym z kolei z rezonansowym
separatorem oscylatora, mający ponadto układ ograniczania przepięć pochodzących od toru, filtr oraz układ sygnalizacji pracy,
znamienny tym, ze rezonansowy separator oscylatora (RSO) połączony jest z układem formowania symetrycznego przebiegu prostokątnego (UFP), którego wyjście połączone jest z kolei z jednym
z wejść symetrycznego wzmacniacza mocy (W M ), którego jedno
wyjście połączone jest z wejściem układu separatora i regulacji
napięcia wyjściowego (URN) połączonym z układem ograniczenia
przepięć pochodzących od toru (UOP) i jednocześnie z filtrem (F)
podłączonym do toru i połączonym z układem sygnalizacji pracy
(USP), przy czym wzmacniacz mocy (W M ) połączony jest swoim
drugim wyjściem z układem zasilania (UZ), a drugim wejściem
połączony jest z wyjściem klucza (K ), którego jedno wejście połączone jest z wyjściem układu sterowania kluczem (USK), którego
wejście połączonejest z jednym z wyjść układu zasilania (UZ), przy
czym drugie wejście klucza (K ) połączone jest z jednym z wyjść
układu polaryzacji (UP), którego trzy inne wyjścia połączone są
odpowiednio z oscylatorem (O), układem sterowania kluczem
(USK) i układem formowania symetrycznego przebiegu prostokątnego (UFP), przy czym układ polaryzacji (UP) połączony jest z
układem zasilania (UZ)
Twórcy wynalazku:
Jan Baran, Katowice, PL
Marek Buchacz, Piekary Śląskie, PL
Jan Wolnica, Katowice, PL
Elżbieta Zbronięc,
Siemianowice Śląskie, PL
Układ nadajnika do zasilania liniowych bezzłączowych
obwodów torowych napięciem o częstotliwości akustycznej
kluczowanej częstotliwością sieci zasilającej
Zastrzeżenie
patentowe
Układ nadajnika do zasilania liniowych bezzłączowych obwodów torowych napięciem o
częstotliwości akustycznej kluczowanej częstotliwością sieci zasilającej, wyposażony w układ
zasilania połączony z oscylatorem połączonym z kolei z rezonansowym separatorem oscylatora,
mający ponadto układ ograniczania przepięć pochodzących od toru, filtr oraz układ sygnalizacji
pracy, znam ienny tym, że rezonansowy separator oscylatora (RSO) połączony jest z układem
formowania symetrycznego przebiegu prostokątnego (UFP), którego wyjście połączone jest z
kolei z jednym z wejść symetrycznego wzmacniacza mocy (W M ), którego jedno wyjście
połączone jest z wejściem układu separatora i regulacji napięcia wyjściowego (URN) połączonym z układem ograniczenia przepięć pochodzących od toru (UOP) i jednocześnie z filtrem (F)
podłączonym do toru i połączonym z układem sygnalizacji pracy (USP), przy czym wzmacniacz
mocy (W M) połączony jest swoim drugim wyjściem z układem zasilania (UZ), a drugim
wejściem połączony jest z wyjściem klucza (K), którego jedno wejście połączone jest z wyjściem
układu sterowania kluczem (USK), którego wejście połączone jest z jednym z wyjść układu
zasilania (UZ), przy czym drugie wejście klucza (K) połączone jest z jednym z wyjść układu
polaryzacji (UP), którego trzy inne wyjścia połączone są odpowiednio z oscylatorem (O),
układem sterowania kluczem (USK) i układem formowania symetrycznego przebiegu prostokątnego (UFP), przy czym układ polaryzacji (UP) połączony jest z układem zasilania (UZ).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest układ nadajnika do zasilania liniowych bezzłączowych
obwodów torowych napięciem o częstotliwości akustycznej kluczowanej częstotliwością sieci
zasilającej.
Znany i stosowany układ nadajnika do zasilania liniowych bezzłączowych obwodów
torowych napięciem o częstotliwości akustycznej kluczowanej częstotliwością sieci zasilającej
zawiera układ zasilania połączony z oscylatorem, rezonansowym separatorem oscylatora i
wtórnikiem mocy. Oscylator połączony jest z rezonansowym separatorem oscylatora, który z
kolei połączony jest z wtórnikiem mocy, a ten z separatorem wyjściowym. Między układ
zasilania i separator wyjściowy włączony jest równolegle klucz. Separator wyjściowy połączony
jest z układem ograniczania przepięć pochodzących od toru, ten z kolei połączony jest z filtrem,
do którego przyłączony jest układ sygnalizacji pracy.
Wadami tego układu są: zbyt mała moc wyjściowa, brak możliwości jej podwyższenia tak,
by można było wydłużyć obwód torowy do 2000 m oraz bardzo duże straty mocy w obwodzie
kluczującym i we wzmacniaczu mocy.
Istota wynalazku polega na tym, że rezonansowy separator oscylatora połączony jest z
układem formowania symetrycznego przebiegu prostokątnego, którego wyjście połączone jest
z kolei z jednym z wejść symetrycznego wzmacniacza mocy, którego drugie wejście połączone
jest z wyjściem klucza. Jedno z wejść klucza połączone jest z wyjściem układu polaryzacji, a
drugie z wyjściem układu sterowania kluczem połączonego z układem zasilania. Jedno z wyjść
wzmacniacza mocy połączone jest z układem zasilania, a drugie z układem separatora i regulacji
napięcia wyjściowego, połączonym z kolei z wejściem układu ograniczenia przepięć pochodzących od toru i jednocześnie z filtrem podłączonym do toru i połączonym z układem sygnalizacji
pracy. Układ zasilania połączony jest z układem polaryzacji połączonym z oscylatorem, układem
sterowania kluczem i układem formowania symetrycznego przebiegu prostokątnego.
171 027
3
W układzie, według wynalazku, uzyskano, w porównaniu do dotychczas stosowanego,
czterokrotne zwiększenie mocy wyjściowej przy niezwiększonym poborze prądu ze źródła
zasilania i znaczną poprawę termicznych warunków pracy podzespołów nadajnika.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, który
przedstawia schemat blokowy układu nadajnika do zasilania liniowych bezzłączowych obwodów torowych napięciem o częstotliwości akustycznej kluczowanej częstotliwością sieci zasilającej.
Jak uwidoczniono na rysunku układ, według wynalazku, wyposażony jest w oscylator O,
którego wyjście połączone jest z rezonansowym separatorem oscylatora RSO, którego wyjście
połączone jest z układem formowania symetrycznego przebiegu prostokątnego U FP, którego
wyjście z kolei połączone jest z jednym z wejść symetrycznego wzmacniacza mocy W M . Drugie
wejście wzmacniacza W M jest połączone z wyjściem klucza K, którego wejście jest połączone
z wyjściem układu sterowania kluczem USK. Wejście układu USK jest połączone z jednym z
wyjść układu zasilania UZ.
Wyjście symetrycznego wzmacniacza mocy W M jest połączone z układem separatora i
regulacji napięcia wyjściowego URN, którego wyjście jest połączone z układem ograniczenia
przepięć pochodzących od toru U O P i jednocześnie z filtrem szeregowym F, którego wyjście
jest podłączone do układu sygnalizacji pracy USP i stanowi jednocześnie wyjście nadajnika.
Układy nadajnika są zasilane z układu zasilania UZ, który jest połączony z oscylatorem O, z
symetrycznym wzmacniaczem mocy W M oraz z wejściem układu polaryzacji UP. Układ
polaryzacji UP połączony jest z oscylatorem O, układem sterowania kluczem USK, oraz z
układem formowania symetrycznego przebiegu prostokątnego UFP.
Układ, według wynalazku, działa w sposób następujący. Oscylator O wytwarza napięcie
sinusoidalne, które jest wzmacniane w rezonansowym separatorze oscylatora R SO i ulega
dalszemu wzmocnieniu w układzie formowania symetrycznego przebiegu prostokątnego UFP.
Wzmocnienie tego stopnia jest na tyle duże, iż na wyjściu uzyskuje się dw a przebiegi prostokątne
przesunięte o 180°, które sterują wzmacniaczem mocy WM. Wzmacniacz W M jest sterowany
kluczem K wysterowanym z układu sterowania klucza USK. Wzmacniacz W M jest obciążony
układem separatora i regulacji napięcia URN, który zapewnia izolację od toru oraz dopasowanie
wyjścia wzmacniacza do obciążenia. Z układu separatora i regulacji napięcia URN sygnał jest
kierowany, poprzez układ ograniczenia przepięć pochodzących od toru UOP, na układ filtru
szeregowego F, za którym uzyskuje się sygnał sinusoidalny. Sygnał ten jest kierowany na
wyjście nadajnika i dalej do toru, a jednocześnie zasila on układ sygnalizacji pracy USP. Układy
nadajnika są zasilane z układu zasilacza UZ oraz układu polaryzacji UP, który zapewnia
optymalne punkty pracy elementów półprzewodnikowych.
171 027
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
346 Кб
Теги
pl171027b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа