close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL171047B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)171047
(13)B1
299798
(21) Numer zgłoszenia:
(51) IntCl6:
B62M31/02
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(5 4 )
(43)
(22) Data zgłoszenia:
26.07.1993
Mechanizm pedałowy, zwłaszcza dla pojazdów napędzanych siłą mięśni ludzkich
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
Rumszewicz Jarosław, Mielec, PL
Hediger Jerome, Highland, US
06.02.1995 BUP 03/95
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.02.1997 WUP 02/97
PL 171047
B1
(57 )
Uprawniony z patentu:
(72)
Twórcy wynalazku:
Jarosław Rumszewicz, Mielec, PL
Jerome Hediger, Highland, US
1. Mechanizm pedałowy zwłaszcza dla
pojazdów napędzanych siłą mięśni ludzkich,
wyposażony w wahacze z pedałami połączonych popychaczami z mechanizmem korbowym, znamienny tym, że wahacze (1) z
pedałami (2) wahliwie osadzone na wspólnej
osi (A) i połączone popychaczami (3) z
mechanizmem korbowym (4) są tak umiejscowione, że prosta (C) przechodząca przez
skrajne punkty położenia wahaczy (1) nie
przecina się z osią obrotu (B) mechanizmu
korbowego (4).
Fig. 1
Mechanizm pedałowy zwłaszcza dla pojazdów napędzanych
siłą mięśni ludzkich
Zastrzeżenia
patentowe
1. Mechanizm pedałowy zwłaszcza dla pojazdów napędzanych siłą mięśni ludzkich,
wyposażony w wahacze z pedałami połączonych popychaczami z mechanizmem korbowym,
znamienny tym, że wahacze (1) z pedałami (2) wahliwie osadzone na wspólnej osi (A) i
połączone popychaczami (3) z mechanizmem korbowym (4) są tak umiejscowione, że prosta
(C) przechodząca przez skrajne punkty położenia wahaczy (1) nie przecina się z osią obrotu (B)
mechanizmu korbowego (4).
2. Mechanizm według zastrz. 1, znamienny tym, że korzystna odległość pomiędzy osią
(A) wahaczy (1) a osią obrotu (B) mechanizmu korbowego (4) mierzona promieniem (R)
mechanizmu korbowego wynosi od 1 do 10 promieni (R) mechanizmu korbowego (4).
3. Mechanizm według zastrz. 1, znamienny tym, że korzystna długość wahaczy (1)
mierzona promieniem (R) mechanizmu korbowego (4) wynosi od 1 do 10 promieni (R)
mechanizmu korbowego (4).
4. Mechanizm według zastrz. 1, znamienny tym, że korzystna długość popychaczy (3)
łączących wahacze (1) z mechanizmem korbowym (4) mierzona promieniem (R) mechanizmu
korbowego (4) wynosi od 1 do 10 promieni (R) mechanizmu korbowego (4).
* * *
Przedmiotem wynalazku jest mechanizm pedałowy, zwłaszcza dla pojazdów napędzanych
siłą mięśni ludzkich, który może być stosowany w pojazdach lądowych, wodnych i powietrznych, a szczególnie w pojazdach napędzanych siłą mięśni ludzkich, gdzie człowiek przyjmuje
pozycję leżącą lub półleżącą. Mechanizm, będący przedmiotem wynalazku może być, również
zastosowany wszędzie tam, gdzie ruch posuwisto-zwrotny ma być płynnie zamieniony na ruch
obrotowy.
Znany pospolicie rowerowy mechanizm korbowy, jest dla rowerzysty, który wprawia go
w ruch w pozycji leżącej lub półleżącej, nieergonomiczny. Stopy będące w ruchu okrężnym
stawiają dla rowerzysty dodatkowy opór. Pedałujący w pozycji leżącej lub półleżącej człowiek
zużywa dodatkową energię na pokonanie sił ciężkości nóg w punktach martwych mechanizmu
korbowego. Poza tym, rowerowy mechanizm korbowy będący w ruchu wraz ze stopami
rowerzysty, zajmuje dużo miejsca, szczególnie daje się to odczuć w przypadkach, gdy pojazd
napędzany takim mechanizmem ma być obudowany aerodynamiczną owiewką.
Znany jest również mechanizm z patentu US 4 029 334 wprowadzający dodatkowe
elementy współpracujące z wycięciami krzywkowymi umieszczonymi na końcach korb mechanizmu korbowego, pozwalające zminimalizować wpływ punktów martwych rowerowego mechanizmu korbowo-pedałowego. Jednak zastosowanie tych dodatkowych elementów podraża
mechanizm i komplikuje go wykonawczo i eksploatacyjnie.
Znane są również nie mniej skomplikowane mechanizmy popychaczowo-zapadkowe lub
linkowo-zapadkowe, które również wprowadzają komplikacje wykonawczo-eksploatacyjne.
We wszystkich wymienionych tutaj mechanizmach oddziaływanie stopy człowieka wprawiającego rowerowy mechanizm korbowy w ruch jest równe lub mniejsze od kąta półpełnego
(≤ 180°) obrotu rowerowego mechanizmu korbowego. Celem wynalazku jest skonstruowanie
prostego mechanizmu pedałowego, który ruch posuwisto-zwrotny stóp (a nieokrężny) pedałującego człowieka w pozycji leżącej lub półleżącej płynnie zamieni na ruch obrotowy, a punkty
martwe charakterystyczne w tego typu mechanizmach, nie będą stanowiły przeszkody w
płynnym sposobie zamiany ruchu posuwisto-zwrotnego na obrotowy.
171 047
3
Cel ten został osiągnięty przez skonstruowanie mechanizmu, w którym wahacze z pedałami, wahliwie osadzone na wspólnej osi i połączone popychaczami z mechanizmem korbowym
są tak umiejscowione, że prosta przechodząca przez skrajne punkty położenia wahaczy nie
przecina się z osią obrotu mechanizmu korbowego. Korzystne jest, gdy odległość pomiędzy osią
obrotu mechanizmu korbowego a osią obrotu wahaczy mierzona promieniem mechanizmu
korbowego wynosi od 1 do 10 promieni mechanizmu korbowego, długość wahaczy mierzona
promieniem mechanizmu korbowego wynosi od 1 do 10 promieni mechanizmu korbowego, a
długość popychaczy łączących mechanizm korbowy z wahaczami mierzona promieniem mechanizmu korbowego wynosi od 1 do 10 promieni mechanizmu korbowego.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładach wykonania na rysunku, którego
fig. 1 przedstawia widok z boku, a fig. 2 - widok aksonometryczny mechanizmu. Fig. 3
przedstawia skutek działania mechanizmu, gdzie prędkość liniowa wahacza jest pokazana w
funkcji kąta obrotu mechanizmu korbowego, natomiast fig. 4 - sumaryczną moc jednostkową w
funkcji kąta obrotu mechanizmu korbowego jaką jest w stanie przekazać mechanizm pedałowy.
Wahacze 1 z pedałami 2 wahliwie zamocowane na wspólnej osi A, połączone popychaczami 3 z mechanizmem korbowym 4 o promieniu R, osadzonym na osi obrotu B, którego kąt
roboczy a jest większy od powrotnego kąta jałowego β. Prosta C przechodząca przez skrajne
punkty położenia wahaczy nie przecina się z osią obrotu B mechanizmu korbowego 4.
Fig. 3
Fig. 4
171 047
Fig. 1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
404 Кб
Теги
pl171047b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа