close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL171180B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)171180
(13) B1
(21 ) Numer zgłoszenia: 304650
( 22 ) Data zgłoszenia
20.01.1993
(86) Data i numer zgłoszenia m iędzynarodowego-
20.01.1993, PCT/SE93/00026
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego·
(51) IntCl6.
G01F 17/00
G 01F 22/02
22.07.1993, W093/14383,
PCT Gazette nr 18/93
(5 4 )
(30)
Urządzenie do pomiaru objętości ładunków, zwłaszcza drewna
Pierwszeństwo:
(73)
20.01.1992,SE,9200139
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
Lindberg Ebbe, Sóderala, SE
(72)
17.10.1994 BUP 21/94
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.03.1997 WUP 03/97
PL 171180 B1
(5 7 )1. Urządzenie do pomiaru objętości ła-dunków , zw łaszcza drew na, złożone ze
szczelnie zamykanej kom ory, do której
wprowadzany jest ładunek o mierzonej objętości, z zespołu do zmniejszania objętości tej
komory oraz z zespołu do pomiaru ciśnienia
powietrza w komorze, znamienne tym, że
jest wyposażone w sztywno połączona ze
stojakiem (10) urządzenia wysięgnik (8), do
którego jest przymocowana nieruchoma platforma (4) do przyjęcia ładunku oraz w ramę
(14), na której jest osadzona przesuwnie osłona (11), tworząca wnętrze komory pomiarowej, w połączoną nieruchomo ze stojakiem
głowicę (17), zamykającą tę komorę i zaopatrzoną w pierścieniową płytę (21) z uszczelką
(23) oraz w miech (18, 20) do zmniejszenia
pojemności komory, a ponadto jest korzystnie wyposażone w układ elektroniczny (28),
połączony z manometrami (29, 24) komory
pomiarowej i zaprogramowany na obliczanie
objętości.
Uprawniony z patentu:
Twórca wynalazku:
Ebbe Lindberg, Sóderala, SE
(74)
Pełnomocnik:
Kamiński Zbigniew, Kancelaria Patentowa
Urządzenie do pomiaru objętości ładunków, zwłaszcza drewna
Zastrzeżenia
patentowe
1. Urządzenie do pomiaru objętości ładunków, zwłaszcza drewna, złożone ze szczelnie
zamykanej komory, do której wprowadzany jest ładunek o mierzonej objętości, z zespołu do
zmniejszania objętości tej komory oraz z zespołu do pomiaru ciśnienia powietrza w komorze,
znamienne tym, że jest wyposażone w sztywno połączony ze stojakiem (10) urządzenia
wysięgnik (8), do którego jest przymocowana nieruchoma platforma (4) do przyjęcia ładunku
oraz w ramę (14), na której jest osadzona przesuwnie osłona (11), tworząca wnętrze komory
pomiarowej, w połączoną nieruchomo ze stojakiem głowicę (17), zamykającą tę komorę i
zaopatrzoną w pierścieniową płytę (21) z uszczelką (23) oraz w miech (18,20) do zmniejszenia
pojemności komory, a ponadto jest korzystnie wyposażone w układ elektroniczny (28), połączony z manometrami (29, 24) komory pomiarowej i zaprogramowany na obliczanie objętości.
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że jest wyposażone w umieszczony w jego
ramie (14) napęd (15) przesuwu osłony (11), korzystnie w postaci siłownika hydraulicznego.
3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że miech (18, 20) głowicy (17) składa
się z dwóch szczelnie połączonych części (18) i (20), mających kształt pobocznicy stożka
ściętego, wykonanych z elastycznej blachy i połączonych wzajemnie za pomocą pierścienia
uszczelniającego (19), przy czym część (18) miecha jest połączona ze stojakiem (10), zaś część
(20) miecha z pierścieniową płytą (21) zaopatrzoną w uszczelkę (23), otaczającą otwór (22)
głowicy (17).
4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że osłona (11) jest zaopatrzona w
otaczające jej otwór sztywne obrzeże (25), w które przy zamykaniu komory wchodzi osadzona
w pierścieniowej płycie (21) uszczelka (23) głowicy (17).
5. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że osłona (11) jest zaopatrzona w
zderzak (26), zaś rama (14) we współpracujący z nimi wyłącznik krańcowy (27), połączony z
napędem (15) przesuwu osłony (11).
6. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że między dolną powierzchnią wysięgnika (8) i górną powierzchnią ramy (14) znajduje się wolna przestrzeń do wprowadzania dolnej
ścianki osłony (11).
* * *
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru objętości ładunków, zwłaszcza
drewna, złożone ze szczelnie zamykanej komory, do której wprowadzany jest mierzony ładunek,
z zespołu do zmniejszania objętości tej komory oraz z zespołu do pomiaru ciśnienia powietrza
w komorze.
Znane urządzenia do pomiaru objętości ładunków mają różnorodne zastosowania, przedmiot wynalazku ma jednak zastosowanie przede wszystkim do pomiaru objętości w przemyśle
leśnym, zwłaszcza pomiaru objętości drewna do wyrobu pulpy papierowej, wycenianego w
jednostkach objętości, a nie ciężaru. W szczególności dotyczy to pomiaru objętości ładunku
drewna, dostarczanego ciężarówką do celulozowni, co umożliwia wypłatę dostawcy właściwej
należności.
Urządzenie do pomiaru objętości, na podstawie zmian ciśnienia w komorze pomiarowej,
zaproponowano w opisie patentowym nr WO 90/05896 stanowiącym publikację zgłoszenia
międzynarodowego PCT/SE89/00663. Opisane w nim urządzenie składa się ze szczelnie zamykanej komory, do której wprowadzana jest ciężarówka z ładunkiem. Następnie komora zostaje
szczelnie zamknięta, przy czym po zmierzeniu ciśnienia powietrza wewnątrz niej, zmienia się
objętość komory i ponownie mierzy się ciśnienie wewnątrz niej. Z różnicy ciśnień i stałej
objętości komory określa się na podstawie wzorów fizycznych dla gazu, po uprzednim odjęciu
znanej objętości pustej ciężarówki - objętość umieszczonego na niej ładunku. Jeżeli objętość
pustej ciężarówki nie jest znana, to po jej rozładunku wprowadza się do komory samą ciężarówką, powtarzając pomiar objętości.
171 180
3
Mimo że urządzenie to umożliwia dokonanie, w prosty i wystarczająco dokładny sposób,
pomiaru aktualnej objętości ładunku umieszczonego na ciężarówce, to jednak nie umożliwia
pomiaru objętości poszczególnych części ładunku, zabieranych często od wielu dostawców.
Ciężarówka przybywa bowiem na stanowisko pomiarowe z wieloma ładunkami od różnych
dostawców, zaś dokonanie oddzielnego pomiaru poszczególnych części ładunku, za pomocą
tego urządzenia, jest skomplikowane i czasochłonne.
Zadaniem niniejszego wynalazku jest opracowanie urządzenia do dokładnego pomiaru
objętości, zwłaszcza częściowych ładunków drewna. Urządzenie według wynalazku może
stanowić korzystnie uzupełnienie opisanego poprzednio znanego urządzenia, stwarzając wespół
z mm zespół, umożliwiający dokonanie zarówno pomiaru objętości ładunków częściowych, jak
i całego ładunku znajdującego się na ciężarówce.
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru objętości ładunków, zwłaszcza
drewna, wyposażone w sztywno połączony ze stojakiem urządzenia wysięgnik, do którego jest
przymocowana nieruchoma platforma do przyjęcia ładunku oraz w ramę, na której jest osadzona
przesuwnie osłona, tworząca wnętrze komory pomiarowej, w połączoną nieruchomo ze stojakiem głowicę, zamykającą tę komorę i zaopatrzoną w pierścieniową płytę z uszczelką oraz w
miech do zmniejszenia pojemności komory, a ponadto jest korzystnie wyposażone w układ
elektroniczny, połączony z manometrami komory pomiarowej i zaprogramowany na obliczanie
objętości.
Urządzenie według wynalazku jest ponadto wyposażone w umieszczony w jego ramie
napęd do przesuwania osłony wzdłuż ramy. korzystnie w postaci siłownika hydraulicznego.
Zespól służący do zmniejszania pojemności głowicy urządzenia według wynalazku stanowi miech, złożony z dwóch szczelnie połączonych części, mających kształt pobocznicy stożka
ściętego, wykonanych z elastycznej blachy i połączonych wzajemnie za pomocą pierścienia
uszczelaniającego, przy czym jedna część miecha jest połączona ze stojakiem, zaś druga z
pierścieniową płytą zaopatrzoną w uszczelkę, otaczającą otwór głowicy.
Przesuwna osłona urządzenia jest ponadto zaopatrzona w otaczające jej otwór sztywne
obrzeże, współpracujące przy zamykaniu komory pomiarowej z uszczelką, osadzoną w pierścieniowej płytce głowicy, a także w zderzak, zaś rama we współpiacujący z nimi wyłącznik
krańcowy, połączony z napędem przesuwu osłony.
Między dolną powierzchnią wysięgnika i górną powierzchnią ramy znajduje się wolna
przestrzeń, umożliwiająca wprowadzanie do niej dolnej ścianki osłony, natomiast jego głowica
jest nieruchoma i połączona ze stojakiem.
Dzięki powyższym cechom urządzenie według wynalazku umożliwia racjonalny pomiar
objętości ładunków częściowych, zwłaszcza drewna, ponieważ platforma do przyjęcia ładunku
znajduje się na zewnątrz osłony, a po przeniesieniu na nią ładunku częściowego platforma wraz
z ładunkiem wprowadzana jest do wnętrza nasuwanej na nią osłony, a następnie po zamknięciu
otworu osłony przez głowicę, utworzona zostaje zamknięta szczelnie komora pomiarowa. Do
rozładowania ładunków częściowych z ciężarówki i kolejnego umieszczania ich na platformie
urządzenia można stosować wózek widłowy lub pojazd z chwytakiem.
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania uwidoczniono na rysunku, na którym: fig.
1 przedstawia najbardziej korzystne rozwiązanie urządzenia według wynalazku w położeniu
otwartym, w widoku z góry, fig. 2 - urządzenie według fig. 2 w położeniu otwartym, w widoku
z boku z częściowym przekrojem, fig. 3 - prawą część urządzenia według fig. 3 w położeniu
zamkniętym przy pełnej objętości komory, w widoku z boku, fig 4 - prawą część urządzenia
według fig. 4 w położeniu zamkniętym przy zmniejszonej objętości komory, w widoku z boku
Korzystne rozwiązanie urządzenia według wynalazku do pomiaru objętości ładunków
przedstawiają fig. 1 i 2. Urządzenie 3 jest wyposażone w platformę 4 z podstawą 5 oraz z
wystającymi z boku platformy 4, w kierunku do góry, elementami obejmującymi 6. Dzięki temu
platforma 4 tworzy rodzaj pojemnika dostosowanego do przejmowania podłużnych elementów,
zwłaszcza dłużyc, desek itp. Podstawa 5 spoczywa na klinowych podporach 7, umieszczonych
na wysięgniku 8 przymocowanym do stojaka 10, który jest trwale osadzony w podłożu 9. Stojak
może być zaopatrzony w różnego rodzaju wsporniki i usztywnienia nie pokazane na rysunku.
1 7 1 180
4
Urządzenie 3 jest ponadto wyposażone w gazoszczelną osłonę 11 ograniczoną ścianami,
zaś od strony czołowej zaopatrzoną w zamykany otwór 12, otoczony sztywnym obrzeżem 25,
przez który platforma 4 może być wprowadzona do wnętrza osłony 11. Osłona 11 ma postać
wydłużonego pojemnika o przekroju w dowolnym kształcie, na przykład okrągłym, owalnym
lub kwadratowym, przy czym długość osłony przekracza długość ładunku. Osłona 11 jest
osadzona przesuwnie w ramie 14, znajdującej się pod wysięgnikiem 8 i jest przesuwana wzdłuż
tej ramy za pomocą umieszczonego w niej napędu 15, korzystnie siłownika hydraulicznego
(przedstawionego linią przerywaną na fig. 1).
Urządzenie 3 jest ponadto zaopatrzone w głowicę 17, przymocowaną swą tylną ścianą 16
do stojaka 10 i mającą postać miecha 18, 20. Obydwie części 18 i 20 miecha są wykonane z
wygiętej w kształcie pobocznicy stożka ściętego plastycznej blachy i szczelnie wzajemnie
połączone za pomocą obwodowego pierścienia uszczelniającego 19. Część 20 miecha jest
ponadto szczelnie połączona z pierścieniową płytą 21, zaopatrzoną w otwór 22 oraz w pierścieniową uszczelkę 23, otaczającą ten otwór 22.
Głowica 17, szczelnie łączona z osłoną 11, tworzy komorę powietrzną, której objętość
może być zmniejszana przez ściśnięcie miecha 18, 20, przy czym jest ponadto wyposażona w
manometr 24 do pomiaru ciśnienia wewnątrz tej komory.
Działanie urządzenia według wynalazku jest następujące. W celu zmierzenia objętości
wiązki dłużyc 13, umieszcza się je, korzystnie za pomocą nieuwidocznionego na rysunku
chwytaka, na platformie 4 między wystającymi elementami obejmującymi 6, po czym uruchamia
się napęd 15, powodując przesunięcie osłony 11 wzdłuż ramy 14 w kierunku na prawo (fig. 1 i
2). Osłona 11, która swą dolną częścią wsuwa się pod wysięgnik 8, otacza platformę 4 wraz z
wiązką dłużyc 13, zaś po dojściu jej czołowego obrzeża 25 do głowicy 17, obrzeże to styka się
z uszczelką 23 otaczającą otwór 22, tworząc wewnątrz osłony 11 i głowicy 17 szczelnie
zamkniętą komorę pomiarową. W ten sposób wnętrze komory, wraz ze znajdującą się wewnątr 2
niej platformą, podporami i ładunkiem dłużyc, wypełnia określona ilość gazu (powietrza),
zależna od objętości ładunku, przy czym ciśnienie gazu w komorze (fig. 3) jest równe ciśnieniu
atmosferycznemu.
Przy dalszym ruchu osłony 11 w kierunku na prawo (korzystnie bez żadnej przerwy), p o
osiągnięciu przez nią pozycji przedstawionej na fig. 3 rozpoczyna się ściskanie miecha 18, 2C
głowicy 17, aż do osiągnięcia pozycji przedstawionej na fig. 4, w której zderzak 26, umieszczony
w dolnej części osłony 11, uruchamia wyłącznik krańcowy 27, przymocowany do ramy 14
powodując wyłączenie napędu 15. Zwiększone odpowiednio ciśnienie gazu (powietrza) wewnątrz komory zostaje przy tym mierzone za pomocą manometru 24, zaś wynik pomiaru jesli
przekazywany do układu elektronicznego 28, umieszczonego na stojaku 10. Układ elektroniczny
28 jest tak zaprogramowany, że na podstawie informacji o wartości ciśnienia oblicza objętość
ładunku umieszczonego na platformie, a ponadto może wykonać również wydruk tej objętości
Wewnątrz pojazdu transportującego ładunek korzystnie jest umieszczony przycisk do bezprzewodowego przekazania do układu elektronicznego 28 informacji o seryjnym numerze mierzo
nego ładunku.
Do obliczania objętości ładunku przez układ elektroniczny, zgodnie z prawem Boyle’aM ariotte’a, wykorzystuje się następujący wzór:
gdzie:
objętość mierzonego ładunku,
V o g objętość całkowicie pustej komory w pozycji przedstawionej na fig. 3,
V PL stałą objętość platformy, wraz z wyposażeniem (podpory 7 i elementy obejmujące 6),
AV stała różnica objętości komory w pozycji według fig. 3 i pozycji według fig. 4,
P 1ciśnienie gazu w komorze w pozycji według fig. 3,
P 2 ciśnienie gazu w komorze w pozycji według fig. 4.
V ła d
1 7 1 180
5
Używając zawsze tej samej platformy i tego samego wyposażenia do pomiaru objętości
towarów lub ładunków, wartości V o g i VPL są znane już wcześniej i przechowywane w pamięci
układu elektronicznego, zaś dzięki zawsze jednakowemu ustawieniu wyłącznika krańcowego
27, stała i znana jest również wartość różnicy objętości ∆V i także przechowywana w układzie
elektronicznym 28. P 1jest mierzonym ciśnieniem atmosferycznym, zaś P 2 - wynikiem pomiaru
ciśnienia, po zmniejszeniu objętości komory, przy czym obydwie te wartości są przekazywane
do układu elektronicznego 28, umożliwiając dokonanie przez ten układ, przy użyciu wzoru (1)
obliczenia objętości ładunku.
Urządzenie według wynalazku jest korzystnie zaopatrzone w połączony z manometrami
29 i 24 monitor, umieszczony na osłonie 11 w sposób dobrze widoczny dla operatora i kierowcy
ciężarówki. Monitor jest wyskalowany w jednostkach objętości podaje przybliżoną objętość
ładunku, którą operator może porównać z dokładną wartością, obliczoną przez układ elektroniczny, zyskując pewność poprawności pomiaru.
Na fig. 2 uwidoczniono również zestaw wiertarski 30, za pomocą którego można uzyskać
próbki drewna z dłużyc w celu oddzielnego określenia ich gęstości.
Urządzenie 3 jest ponadto zaopatrzone w niezależny od platformy 4 podest 31 zagłębiony
w ziemi, na który wjeżdża ciężarówka, przy czym umieszczone pod nim czujniki 32 ciężaru
służą do samoczynnego uruchamiania napędu 15. Zamiast lub oprócz czujników 32 pod
podestem 31 mogą być umieszczone akumulatory energii potencjalnej, magazynujące ją na
przykład w postaci ciśnienia układu hydraulicznego. Urządzenie 3 w tym przypadku nie wymaga
doprowadzenia energii zewnętrznej, bowiem dla zasilania układu elektronicznego i manometrów
można wówczas użyć baterii.
Ponadto czujniki ciężaru 32 umożliwiają dodatkowy pomiar gęstości ładunku.
Wynalazek nie jest ograniczony tylko do opisanego rozwiązania. Można bowiem wprowadzić wiele modyfikacji nie zmieniających jego podstawowej zasady. Osłona może być na
przykład stała, zaś poruszać się platforma, dzięki wyposażeniu jej i stojaka 10 z głowicą 17 w
koła jezdne, toczące się po torze ułożonym na ziemi.
Jest również możliwe rozwiązanie, w którym głowica tworzy sztywną ścianę, zamykającą
komorę, natomiast osłona (na przykład w układzie teleskopowym) umożliwia zmniejszenie
objętości komory, jak również rozwiązanie, w którym zarówno osłona jak 1 głowica mogą
zmieniać swą objętość, przy czym obydwa te człony są ruchome i stykają się ze sobą, na przykład
w środku platformy.
Głowica urządzenia może być oczywiście zaopatrzona w różne typy miechów.
Mimo, że urządzenie według wynalazku jest zasadniczo przystosowane do mierzenia
objętości częściowych ładunków dłużyc, zwłaszcza do wyrobu papieru, to może być również
stosowane do pomiaru objętości innego rodzaju towarów.
171 180
17
1 7 1 180
171 180
Departament Wydawnictw UP RP Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
484 Кб
Теги
pl171180b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа