close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL171183B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)171183
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
301435
(51) IntCl6:
C01B 31/14
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
09.12.1993
B0 1J 2/28
Sposób granulowania węgli kamiennych wysokouwęglonych
(73)
Uprawniony z patentu:
Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
12.06.1995 BUP 12/95
(72)
Twórcy wynalazku:
Marek Stolarski, Wrocław, PL
Antoni Lesiak, Wałbrzych, PL
Stanisław Gryglewicz, Wrocław, PL
Marian Rutkowski, Wrocław, PL
Krystyna Putka, Wałbrzych, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.03.1997 WUP 03/97
(74)
Pełnomocnik:
Guzikowska Dorota,
Politechnika Wrocławska
PL 171183 B1
(57)
1. Sposób granulowania węgli kamiennych wysokouwęglonych, polegający na aglomeracji sferycznej cieczami pochodzenia karbochemicznego pyłu węglowego, znamienny
tym, że do pyłu węglowego dodaje się wodę w ilości od 2:1 do 10:1 w stosunku do masy
węgla i do całości, po intensywnym mieszaniu, wprowadza się smołę pochodzenia węglowego w ilości od 1:5 do 1:50 w przeliczeniu na masę węgla, po czym do uzyskanej mieszaniny,
po jej zdyspergowaniu, wprow adza się olej pochodzenia karbochem icznego w ilości od
1:5 do 1:50 w przeliczeniu na masę węgla, następnie całość m iesza się aż do uform ow ania
granul, które oddziela się od wody i zdyspergowanego w niej popiołu, suszy się w
temperaturze od 293 do 373 K.
Sposób granulowania węgli kamiennych wysokouwęglonych
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób granulowania węgli kamiennych wysokouwęglonych, polegający na aglomeracji sferycznej cieczami pochodzenia karbochemicznego pyłu węglowego, znamienny tym, ze
do pyłu węglowego dodaje się wodę w ilości od 2:1 do 10:1 w stosunku do masy węgla i do
całości, po intensywnym mieszaniu, wprowadza się smołę pochodzenia węglowego w ilości od
1:5 do 1:50 w przeliczeniu na masę węgla, po czym do uzyskanej mieszaniny, po jej zdyspergowaniu wprowadza się olej pochodzenia karbochem icznego w ilości od 1:5 do 1:50 w
przeliczeniu na masę węgla, następnie całość miesza się aż do uformowania granul, które
oddziela się od wody i zdyspergowanego w niej popiołu, suszy się w temperaturze od 293
do 373 K.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, ze jako smołę pochodzenia węglowego
stosuje się smółki odpadowe lub smołę koksowniczą, lub smołę pogazową.
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, ze jako olej pochodzenia karbochemicznego
stosuje się olej płuczkowy lub olej karbolowy.
4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się pył węglowy o granulacji
poniżej 0,5 mm.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest sposób granulowania węgli kamiennych wysokouwęglonych,
przeznaczonych zwłaszcza do wytwarzania węgli aktywnych o określonej granulacji i kształcie.
Powszechnie znane sposoby wytwarzania granulatów węglowych polegają na mieszaniu
pyłu węglowego z lepiszczem pochodzenia karbochemicznego, na przykład z pakiem smołowym. Z otrzymanej plastycznej mieszaniny formuje się wytłoczki, które następnie przycina się
na cylindry o pożądanych rozmiarach i poddaje procesowi karbonizacji.
Otrzymane granulaty i tym samym węgle aktywne charakteryzują się wysoką zawartością
substancji mineralnej, w tym związków siarki, co przesądza o ich małej użyteczności. Niedogodnością tego sposobu jest tez konieczność stosowania takich urządzeń jak prasy, granulatory
oraz prowadzenie procesu w wysokiej temperaturze.
Znany z pracy naukowej K. Szymocha, "Aglomeracja sferyczna węgla", Monografia 15,
Wrocław 1989 r., sposób granulowania węgli kamiennych polega na poddawaniu pyłów węglowych aglomeracji sferycznej. Pyły węglowe formuje się w granule o kształcie kulistym za
pomocą ciekłych węglowodorów jak też olejów mineralnych i roślinnych, takich jak: olej
napędowy, oleje smarowe, oleje pochodzenia karbochemicznego, olej rzepakowy. Proces ten
prowadzi się w temperaturze pokojowej.
Niedogodnością tego sposobu jest to, ze nie można stosować go do węgli o wysokim
stopniu uwęglenia, posiadającym słabo zwilżalną powierzchnię. Węgle te bardzo trudno poddają
się procesowi aglomeracji sferycznej, wymagają stosowania specjalnych cieczy wiążących i
długotrwałej obróbki.
Wynalazek dotyczy sposobu granulowania węgli kamiennych wysokouwęglonych, polegającego na aglomeracji sferycznej cieczami pochodzenia karbochemicznego pyłu węglowego.
Istotą wynalazku jest to, że do pyłu węglowego dodaje się wodę w ilości od 2:1 do 10:1
w stosunku do masy węgla, i do całości, po intensywnym mieszaniu, wprowadza się smołę
pochodzenia węglowego w ilości od 1:5 do 1:50 w przeliczeniu na masę węgla, po czym do
uzyskanej mieszaniny, po jej uprzednim zdyspergowaniu, wprowadza się olej pochodzenia
karbochemicznego w ilości od 1:5 do 1:50 w przeliczeniu na masę węgla, następnie całość miesza
171 183
3
się aż do uformowania granul, które oddziela się od wody i zdyspergowanego w niej popiołu i
suszy w temperaturze od 293 do 373 K. Korzystne jest gdy jako smołę pochodzenia węglowego
stosuje się smółki odpadowe lub smołę koksowniczą, lub smołę pogazową, natomiast jako olej
pochodzenia karbochemicznego stosuje się olej płuczkowy lub olej karbolowy. Korzystne jest
także stosowanie pyłu węglowego o granulacji poniżej 0,5 mm.
Sposobem według wynalazku wytwarza się kulistego kształtu aglomeryty węglowe o
znacznie obniżonej, w porównaniu z wyjściowym surowcem, zawartości popiołu. Można też
sterować ich wielkością, zmieniając takie parametry procesu jak stosunek stosowanych surowców węglowych do wody, cieczy wiążących i aktywujących, a także czasu i intensywności
mieszania.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładach wykonania.
P r z y k ł a d I. Z 1000 ml wody i 200 g rozdrobnionego do poniżej 0,5 mm węgla
semikoksowego wytwarza się zawiesinę przez mieszanie mieszadłem z prędkością obrotową
600 obr/min i równocześnie poprzez barbotaż powietrzny z prędkością 30 dm3/h na 1 dm3
zawiesiny, aż do momentu uzyskania dobrej dyspersji surowca węglowego. Następnie, nie
przerywając mieszania i barbotażu, dodaje się 50 ml smoły koksowniczej i dalej miesza się w
tych samych warunkach przez 20 minut, a następnie dodaje się 10 ml oleju płuczkowego.
Otrzymuje się kuliste granule, które oddziela się od wody oraz popiołu,następnie suszy się w
temperaturze 233 K i poddaje karbonizacjiw temperaturze 873 K. Otrzymane skarbonizowane
granule mają kształt kulisty i charakteryzują się następującymi właściwościami:
analiza sitowa - frakcja powyżej
2,5 - 40,7% (mm)
frakcja
2,0-2,5 - 45,0%
frakcja
1,5-2,0 - 2,4%
frakcja
1,5-1, 0 - 5,3%
frakcja poniżej
1,0 - 6,6%
zawartość popiołu (w przeliczeniu na stan suchy)
8,2%
stopień odpopielenia w odniesieniu do surowca wyjściowego
- 40,0%
wytrzymałość mechaniczna
- 98,1%
P r z y k ł a d II. Z 1200 ml wody i 200 g węgla antracytowego wytwarza się zawiesinę
przez mieszanie mieszadłem z prędkością obrotową 500 obr/min. Do otrzymanej zawiesiny
dodaje się 60 ml smoły koksowniczej i całość miesza się 30 minut z tą samą prędkością. Następnie
dodaje się 20 ml oleju płuczkowego. Po około 30 minutach powstałe granule oddziela się od
wody oraz popiołu. Wysuszone i skarbonizowane w temperaturze 873 K granule charakteryzują
się następującymi własnościami:
analiza sitowa - frakcje powyżej
2,5 - 15,2% (mm)
frakcja
2,0-2,5 - 20,4%
frakcja
1,5-2,0 - 21,8%
frakcja
1,5-1,0 - 38,7%
frakcja poniżej
1,0 - 3,9%
zawartość popiołu w przeliczeniu na stan suchy
6,3%
zawartość odpopielenia w odniesieniu do surowca wyjściowego 25,5%
wytrzymałość mechaniczna
- 99,1%
P r z y k ł a d III. Z 1000 ml wody i 200 g rozdrobnionego węgla antracytowego wytwarza
się zawiesinę poprzez mieszanie mechaniczne z prędkością obrotową 700 obr/min. Po uzyskaniu
dobrze zdyspergowanej zawiesiny dodaje się 65 ml smoły odpadowej pochodzącej z mycia
zbiorników smoły surowej i poddaje całość dalszemu mieszaniu przez 30 minut.Następnie
dodaje się mieszaninę oleju płuczkowego i karbolowego w stosunku 2:1 w ilości 20 ml. Po około
40 minutach granule oddziela się od wody oraz pozostającego na dnie naczynia popiołu, suszy
i karbonizuje w temperaturze 873 K. Wytworzone granule charakteryzują się następującymi
własnościami:
4
171 183
analiza sitowa - frakcja powyżej
2,5 - 26,7% (mm)
frakcja
2,0-2,5 - 40,0%
frakcja
1,5-2,0 - 14,1%
frakcja
1,0-1,5 - 15,3%
frakcja poniżej
1,0 - 3,9%
zawartość popiołu w przeliczeniu na stan suchy
stopień odpopielenia w odniesieniu do surowca wyjściowego
wytrzymałość mechaniczna
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
7,1 %
- 20,0%
- 99,6%
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
367 Кб
Теги
pl171183b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа