close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL171413B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
R Z E C Z PO SPO L IT A
PO L SK A
(21)N um er zgłoszenia:
(2 2 ) D ata zgłoszenia:
305617
06.04.1993
( 5 1 ) In tC l6:
(86) D ata i num er zgłoszenia m iędzynarodow ego:
D21F 2/00
D 2 1 F 3/00
06.04.1993, PCT/US93/03201
U rząd Patentow y
R zeczypospolitej Polskiej
(11) 171413
)B1
3
(1
(87 ) D ata i num er publikacji zgłoszenia
m iędzynarodow ego:
28.10.1993, WO93/21379,
PCT Gazette nr 26/93
(54)
(30)
Bębnowe urządzenie do zdejmowania końca wstęgi papieru
Pierwszeństwo:
(73)
20.04.1992,US,07/871319
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
12.12.1994 BUP 25/94
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.04.1997 WUP 04/97
(5 7 )
Uprawniony z patentu:
(72)
Twórca wynalazku:
Thomas J. Lauterbach, Kalamazoo, US
(74)
Pełnomocnik:
Szafruga Anna, PHZ POLSERVICE
1 Bębnowe urządzenie do zdejmowania końca wstęgi papieru,
umieszczone pomiędzy sitem formującym a filcem prasującym,
owiniętym wokół części bębnowego urządzenia zawierającego usytuowaną w sąsiedztwie sita formującego perforowaną obrotową
powłokę z pierwszym końcem i drugim końcem, wewnątrz której
znajduje się stacjonarna piasta, w której jest usytuowana skrzynia
PL 171413 B1
końcowa o budowie sektorową, otoczona perforowaną obrotową
powłoką, przy czym skrzynia końcowa jest umieszczona w sąsiedztwie jednego z końców obrotowej powłoki i jest połączona z pierwszym źródłem podciśnienia, a w stacjonarnej piaście znajduje się
również komora tylna o budowie sektorowej, otoczona obrotową
powłoką i rozciągająca się między pierwszym końcem i drugim
końcom powłoki oraz połączona z pierwszym źródłem podciśnienia,
przy czym skrzynia końcowa i komora tylna są ze sobą połączone
przepływowo oraz w stacjonarnej piaście jest umieszczona komora
przednia o budowie sektorowej, rozciągająca się pomiędzy pierwszym i drugim końcem obrotowej powłoki i umieszczona przed komorą tylną, znam ienne tym, że komora przednia (50) jest połączona z drugim źródłem podciśnienia (52) o podciśnieniu większym niż
pierwsze źródło podciśnienia (28), a przekrój poprzeczny sektora
wyznaczonego przez skrzynię końcową (26) jest równy łącznemu
przekrojowi poprzecznemu sektorów wyznaczonych przez komorę
tylną (27) i komorę przednią (50)
,
BELOIT TECHNOLOGIES INC
Wilmington, US
F I G.1
Bębnowe urządzenie do zdejmowania końca wstęgi papieru
Zastrzeżenia
patentowe
1. Bębnowe urządzenie do zdejmowania końca wstęgi papieru, umieszczone pomiędzy
sitem formującym a filcem prasującym, owiniętym wokół części bębnowego urządzenia zawierającego usytuowaną w sąsiedztwie sita formującego perforowaną obrotową powłokę z pierwszym końcem i drugim końcem, wewnątrz której znajduje się stacjonarna piasta, w której jest
usytuowana skrzynia końcowa o budowie sektorowej, otoczona perforowaną obrotową powłoką, przy czym skrzynia końcowa jest umieszczona w sąsiedztwie jednego z końców obrotowej powłoki i jest połączona z pierwszym źródłem podciśnienia, a w stacjonarnej piaście
znajduje się również komora tylna o budowie sektorowej, otoczona obrotową powłoką i roz
ciągająca się między pierwszym końcem i drugim końcem powłoki oraz połączona z pierwszym źródłem podciśnienia, przy czym skrzynia końcowa i komora tylna są ze sobą połączone
przepływowo oraz w stacjonarnej piaście jest umieszczona komora przednia o budowie sektorowej, rozciągająca się pomiędzy pierwszym i drugim końcem obrotowej powłoki i umieszczona przed komorą tylną, znamienne tym, że komora przednia (50) jest połączona z drugim
źródłem podciśnienia (52) o podciśnieniu większym niż pierwsze źródło podciśnienia (28),
a przekrój poprzeczny sektora wyznaczonego przez skrzynię końcową (26) jest równy łącznemu przekrojowi poprzecznemu sektorów wyznaczonych przez komorę tylną (27) i komorę
przednią (50).
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że komora tylna (27) jest umieszczona
w sąsiedztwie części (16) obrotowej powłoki (18), na której jest nawinięty filc prasujący (14)
i bezpośrednio przed miejscem, w którym filc prasujący (14) odchodzi od obrotowej powłoki (18) za częścią (16), na której jest nawinięty.
3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że obrotowa powłoka (18) posiada
powierzchnię wewnętrzną (38) i powierzchnię zewnętrzną (40) oraz zawiera dużą liczbę otworów (41, 42, 43), z których każdy rozciąga się od powierzchni wewnętrznej (38) do powierzchni zewnętrznej (40) i otwory (41, 42, 43) są umieszczone na całej zewnętrznej powierzchni
obrotowej powłoki (16).
4. Urządzenie według zastrz. 2 albo 3, znamienne tym, że w sąsiedztwie pierwszego
końca (20) i drugiego końca (22) obrotowej powłoki (18) są usytuowane odpowiednio pierwszy czop (44) i drugi czop (46), umieszczone w stacjonarnej piaście (24).
* * *
Niniejszy wynalazek dotyczy bębnowego urządzenia do zdejmowania końca wstęgi papieru, przeznaczonego do zdejmowania końcówki wstęgi papieru z sita formującego i przenoszenia jej na filc prasujący, owinięty wokół części bębnowego urządzenia.
Z brytyjskiego opisu patentowego GB 733 242 znane jest bębnowe urządzenie do zdejmowania końca wstęgi papieru, zdejmujące końcówkę wstęgi sita formującego i przenoszące
ją na filc prasujący. Urządzenie jest umieszczone pomiędzy sitem formującym oraz filcem prasującym owiniętym wokół części bębnowego urządzenia. Ponadto urządzenie zawiera usytuowaną w sąsiedztwie sita formującego perforowaną obrotową powłokę z pierwszym końcem
i drugim końcem, wewnątrz której znajduje się stacjonarna piasta, w której jest usytuowana
skrzynia końcowa o strukturze sektorowej, otoczona perforowaną obrotową powłoką. Skrzynia końcowa jest umieszczona w sąsiedztwie jednego z końców obrotowej powłoki. W stacjonarnej piaście znajduje się również komora tylna o strukturze sektorowej, otoczona obrotową
powłoką i rozciągająca się między pierwszym końcem i drugim końcem powłoki Skrzynia
końcowa i komora tylna są ze sobą połączone przepływowo. W stacjonarnej piaście jest
umieszczona komora przednia o strukturze sektorowej, rozciągająca się między pierwszym
171 413
3
i drugim końcem obrotowej powłoki i umieszczona przed komorą tylną. W rozwiązaniu tym
zastosowano tylko jedno źródło podciśnienia i taki układ, że albo skrzynia końcowa, albo końcó w k a i komora przednia skrzyni końcowej oraz dwie komory są połączone przepływowo
z centralną częścią piasty, która to piasta sama jest podłączona do źródła podciśnienia.
Z brytyjskiego opisu patentowego GB 775 206 znany jest walec ssący, w którym
umieszczono skrzynię końcową i dwie komory. W powyższym opisie zastosowano także tylko
jedno źródło podciśnienia i taki układ, że albo sama skrzynia końcowa, albo skrzynia końcowa
i dwie komory są podłączone do źródła podciśnienia. Co więcej, skrzynia końcowa nie jest
przepływowo połączona z żadną z dwóch komór
Amerykański opis patentowy US 4 980 979 ujawnia podciśnieniowy walec przenoszący
posiadający przewód z uszczelkami końcowymi wyznaczającymi pierścieniowe komory tak, że
wyższe podciśnienie może być doprowadzane do końców powłoki walca.
Amerykański opis patentowy US 5 015 336 opisuje filcowy walec obrotowy, me zaś walec ssący, jak w obecnym wynalazku. W opisie tym obwodowo rozciągające się uszczelnienie
wyznacza pierścieniową komorę połączoną z wnętrzem walca w celu doprowadzenia podciśnienia do różnych miejsc wzdłuż walca.
Kolejny amerykański opis patentowy US 5 135 614 ujawnia walec ssący podzielony
przegrodami na trzy obszary próżniowe w kierunku wzdłużnym walca, przy czym boczne obszary są poddawane wyższemu podciśnieniu niż obszar środkowy.
W istniejących bębnowych urządzeniach do zdejmowania wstęgi papieru główny problem polega na tym, że po odłączeniu podciśnienia od skrzyni końcowej, przylegająca do niej
krawędź wstęgi wykazuje tendencję do odpadania od filcu prasującego, podczas gdy pozostała
część końcówki, rozszerzana w tym czasie do pełnego wymiaru, jest podtrzymywana przez
ciągnącą się w kierunku poprzecznym do maszynowego komorę próżniową. Celem obecnego
wynalazku jest rozwiązanie tego problemu.
Celem niniejszego wynalazku jest również uzyskanie bębnowego urządzenia zdejmującego z tylną komorą podciśnieniową połączoną ze skrzynią końcową w celu sterowania operacją przenoszenia końcówki z sita formującego na filc prasujący podczas rozszerzania końcówki
do pełnej szerokości wstęgi materiału.
Bębnowe urządzenie do zdejmowania końca wstęgi papieru według wynalazku, umieszczone pomiędzy sitem formującym a filcem pracującym, owiniętym wokół części bębnowego
urządzenia zawierającego usytuowaną w sąsiedztwie sita formującego perforowaną obrotową
powłokę z pierwszym końcem i drugim końcem, wewnątrz której znajduje się stacjonarna
piasta, w której jest usytuowana skrzynia końcowa o budowie sektorowej, otoczona perforowaną obrotową powłoką, przy czym skrzynia końcowa jest umieszczona w sąsiedztwie jednego z końców obrotowej powłoki i jest połączona z pierwszym źródłem podciśnienia, a w stacjonarnej piaście znajduje się również komora tylna o budowie sektorowej, otoczona obrotową
powłoką i rozciągająca się między pierwszym końcem i drugim końcem powłoki oraz połączona z pierwszym źródłem podciśnienia, przy czym skrzynia końcowa i komora tylna są ze
sobą połączone przepływowo oraz w stacjonarnej piaście jest umieszczona komora przednia
o budowie sektorowej, rozciągająca się pomiędzy pierwszym i drugim końcem obrotowej powłoki i umieszczona przed komorą tylną charakteryzuje się tym, że komora przednia jest połączona z drugim źródłem podciśnienia o podciśnieniu większym niż pierwsze źródło podciśnienia, a przekrój poprzeczny sektora wyznaczonego przez skrzynię końcową jest równy łącznemu przekrojowi poprzecznemu sektorów wyznaczonych przez komorę tylną i komorę przednią.
Korzystnie komora tylna jest umieszczona w sąsiedztwie części obrotowej powłoki, na
której jest nawinięty filc prasujący i bezpośrednio przed miejscem, w którym filc prasujący odchodzi od obrotowej powłoki za częścią, na której jest nawinięty.
Korzystnie obrotowa powłoka posiada powierzchnię wewnętrzną i powierzchnię zewnętrzną oraz zawiera dużą liczbę otworów, z których każdy rozciąga się od powierzchni
wewnętrznej do powierzchni zewnętrznej i otwory są umieszczone na całej zewnętrznej powierzchni obrotowej powłoki
4
171 413
Korzystnie w sąsiedztwie pierwszego końca i drugiego końca obrotowej powłoki są usytuowane odpowiednio pierwszy czop i drugi czop, umieszczone w stacjonarnej piaście.
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia rzut perspektywiczny bębnowego urządzenia do zdejmowania końca
wstęgi papieru według niniejszego wynalazku, fig. 2 przedstawia schemat bębna podciśnieniowego z fig. 1 w widoku od spodu, fig. 3 jest rzutem głównym poziomym urządzenia z fig. 1,
fig. 4 jest przekrojem poprzecznym poprowadzonym na fig. 3 wzdłuż linii 4-4 oraz fig. 5 jest
przekrojem poprzecznym poprowadzonym na fig. 5 wzdłuż linii 5-5.
Na wszystkich figurach rysunku części o podobnej funkcji oznaczono takimi samymi
oznaczeniami.
Na figurze 1 przedstawiono rzut perspektywiczny bębnowego urządzenia 10 do zdejmowania końca wstęgi papieru według niniejszego wynalazku, przeznaczonego do zdejmowania końcówki T wstęgi W z sita formującego 12 i przenoszenia jej na filc prasujący 14, owinięty wokół części 16 urządzenia bębnowego 10.
Bębnowe urządzenie 10 posiada obrotową powłokę 18 znajdującą się w pobliżu sita
formującego 12. Powłoka 18 ma dwa końce, pierwszy 20 i drugi 22.
Wewnątrz powłoki 18 znajduje się stacjonarna piasta 24, w której jest usytuowana
skrzynia końcowa 26, otoczona powłoką 18. Skrzynia końcowa 26 jest selektywnie łączona
z pierwszym źródłem podciśnienia 28 w taki sposób, że po odcięciu za pomocą obcinaka końcówek 30, końcówki T od wstęgi W na sicie formującym 12 końcówka T jest odciągana od sita
formującego 12 i przyciągana do filcu prasującego 14, owiniętego wokół obrotowej powłoki 18.
Na figurze 2 przedstawiono schematycznie widok od spodu bębnowego urządzenia 10,
na którym widać skrzynię końcową 26 współdziałającą z końcówką T wstęgi W. Jak widać na
fig. 2, w piaście 24 znajduje się również komora tylna 27, ciągnąca się pomiędzy obu końcami
powłoki 18, pierwszym 20 i drugim 22. Komora 27 jest otoczona powłoką 18 i połączona
z pierwszym źródłem podciśnienia 28. Urządzenie jest skonstruowane w taki sposób, że podczas rozszerzania końcówki T do pełnej szerokości wstęgi, co wskazano strzałką FWS, strumień powietrza, wskazany strzałką 34, płynącego przez filc prasujący 14 i przez perforowaną
powłokę 18 ku tylnej komorze 27 przyciąga rozszerzoną końcówkę W T do filca prasującego 14. Skrzynia końcowa 26 jest połączona przepływowo z komorą tylną 27, co uniemożliwia
końcówce wstęgi T odrywanie się od filca prasującego 14 w okolicach skrzyni końcowej 26
podczas jej rozszerzania.
Na figurze 3 przedstawiono rzut główny poziomy bębnowego urządzenia 10 do zdejmowania końca wstęgi papieru, na którym widać obcinak końcówek 30 poruszający się w kierunku poprzecznym do maszynowego CD, w wyniku czego na rozszerzonej końcówce WT
powstaje skośna krawędź przednia 36.
Na figurze 4 przedstawiono przekrój poprowadzony na fig. 3 wzdłuż linii 4-4. Na rysunku tym widać obrotową powłokę 18, posiadającą powierzchnię wewnętrzną 38 i zewnętrzną 40. W powłoce 18 znajduje się też pewna liczba otworów 41, 42 i 43 biegnących od powierzchni wewnętrznej 38 do powierzchni zewnętrznej 40. Otwory 41 do 43 znajdują się na
całej powierzchni powłoki 18.
Na figurze 2 widać stacjonarną piastę 24, w której znajduje się ponadto dwa czopy,
pierwszy 44 i drugi 46, usytuowane odpowiednio w sąsiedztwie obu końców obrotowej powłoki 18, pierwszego 20 i drugiego 22 na czopach 44 i 46 jest osadzona obrotowa powłoka 18
w sposób umożliwiający jej obracanie się względem piasty 24.
Na figurze 4 widać również skrzynię końcową 26 o budowie sektorowej, otwarta
część 48 tej skrzyni jest zwrócona ku części 16 powłoki 18, na której jest owinięty filc prasujący 14. Urządzenie jest skonstruowane w taki sposób, że po obcięciu końcówki T, do skrzyni
końcowej 26 jest podłączone podciśnienie, w wyniku czego powstaje strumień powietrza,
wskazany strzałką 34, który płynie ku skrzyni końcowej 26, odciągając końcówkę T od sita
formującego 12 i przyciągając ją do filcu prasującego 14, który jest owinięty wokół perforowanej powłoki 18.
171 413
5
Na figurze 5 przedstawiono przekrój poprzeczny przez urządzenie do zdejmowania końca wstęgi papieru poprowadzony na fig. 3 wzdłuż linii 5-5 Widać na nim komorę tylną 27
o budowie sektorowej znajdującą się w sąsiedztwie części 16 powłoki obrotowej 18, na której
jest owinięty filc prasujący 14. Komora tylna 27 znajduje się bezpośrednio przed tym miejscem,
w którym filc prasujący 14 odchodzi od powłoki 18 za częścią 16, na której jest nawinięty.
Jak widać na fig. 5, w piaście 24 znajduje się również komora przednia 50. Komora
przednia 50 ciągnie się pomiędzy dwoma końcami powłoki 18, pierwszym 20 i drugim 22
Komora przednia ma budowę sektorową i przekrój poprzeczny sektora wyznaczonego przez
skrzynię końcową 26 jest zasadniczo równy łącznemu przekrojowi poprzecznemu sektorów
wyznaczonych przez komorę tylną 27 i komorę przednią 50 Komora przednia 50 znajduje się
przed komorą tylną 27 i jest połączona z drugim źródłem podciśnienia 52. Urządzenie jest
skonstruowane w taki sposób, że po rozszerzeniu końcówki T do pełnej szerokości wstęgi FWS, komora przednia 50 jest łączona z drugim źródłem podciśnienia 52, w wyniku czego
wstęga materiału o pełnej szerokości FW S jest odciągana od sita formującego 12 i przyciągana
do filcu prasującego 14, w rezultacie wstęga materiału o pełnej szerokości FWS jest przenoszona z sita formującego 12 na filc prasujący 14.
Podciśnienie wytwarzane przez drugie źródło 52 jest większe od podciśnienia wytwarzanego przez pierwsze źródło 28, podłączone do skrzyni końcowej 26 i komory tylnej 27.
Niniejszy wynalazek umożliwia skonstruowanie podciśnieniowego bębnowego urządzenia do zdejmowania końca wstęgi papieru pozbawionego wad polegających na odrywaniu się
krawędzi wstęgi podczas operacji jej rozszerzania
171 413
FIG.2
FI G. 3
171 413
F IG. 4
FIG. 5
171 413
FI G.1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
553 Кб
Теги
pl171413b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа