close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL171494B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O SP O L IT A
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
(21) N um er zgłoszenia
(22) D ata zgłoszenia
301209
0 2 .0 3 .1 9 9 3
(8 6) D ata i num er zgłoszenia m iędzynarodow ego·
02.03.1993, PCT/EP93/00465
U rząd P atentow y
R zeczypospolitej Polskiej
(11) 171494
(1
)B1
3
(51) IntC l6.
B65D 81/00
(8 7 ) Data i num er publikacji zgłoszenia
m iędzynarodow ego
16.09.1993, W 093/17932,
PCT Gazette nr 22/93
(5 4 )
(30)
Wkład wymienny urządzenia do parzenia napojów
P ierw sze ń stw o :
(73)
LUIGI LAVAZZA SPA, Turyn, IT
04.03.1992,IT J 0 9 2 A 0 0 0 1 80
(43)
Z głoszenie ogłoszono:
(72)
O u d z ie le n iu p a te n tu ogłoszono:
30.05.1997 WUP 05/97
PL 171494 B1
(5 7 )
1 W kład wymienny urządzenia do parzenia napojów, mający sztywny, cylindryczny, pusty w środku
korpus do um ieszczania sypkiego materiału napoju, zawierający nieperforowaną ścianę boczną oraz perforowaną
część centralną, stanowiącą wlot korpusu 1 przeciwległe
ułożone perforowane denko, stanowiące wylot korpusu,
przy czym wokół części centralnej jest ukształtowany zew nętrzny, obwodowy pierścieniowy występ z tworzywa
sztucznego stykający się z zewnętrznym źródłem ciepła w
postaci ogrzewanej płyty urządzenia do parzenia napojów , znam ienny tym , ze zewnętrzny obwodowy występ
(26) z tworzywa sztucznego jest plastycznie odkształcalny pod wpływem zewnętrznego źródła ciepła i m a uformowaną ścianę czołową (28) stanowiącą część powierzchni
bocznej stożka ściętego o rozwartym kącie wierzchołkowym, którego wierzchołek usytuowany jest w osi korpusu (10), przy czym tem peratura m ięknienia w ystępu
(26) je st nizsza niz tem peratura w rzenia w ody, a jeg o
tem peratura topnienia je st w yzsza mź tem peratura
w rzenia wody
T w ó rc a w y n a la z k u :
Carlo Cordone, Mediolan, IT
16.05.1994 BUP 10/94
(45)
U p ra w n io n y z p a te n tu :
(74)
P ełn o m o c n ik :
Szafruga Anna, POLSERVICE
FIG. 1
Wkład wymienny urządzenia do parzenia napojów
Zastrzeżenia
patentowe
1. Wkład wymienny urządzenia do parzenia napojów, mający sztywny, cylindryczny,
pusty w środku korpus do umieszczania sypkiego materiału napoju, zawierający nieperforowaną
ścianę boczną oraz perforowaną część centralną, stanowiącą wlot korpusu i przeciwległe ułożone
perforowane denko, stanowiące wylot korpusu, przy czym wokół części centralnej jest ukształtowany zewnętrzny, obwodowy pierścieniowy występ z tworzywa sztucznego stykający się
z, zewnętrznym źródłem ciepła w postaci ogrzewanej płyty urządzenia do parzenia napojów,
znamienny tym, że zewnętrzny obwodowy występ (26) z tworzywa sztucznego jest plastycznie
odkształcalny pod wpływem zewnętrznego źródła ciepła i ma uformowaną ścianę czołową (28)
stanowiącą część powierzchni bocznej stożka ściętego o rozwartym kącie wierzchołkowym,
którego wierzchołek usytuowany jest w osi korpusu ( 10), przy czym temperatura mięknienia
występu (26) jest niższa niż temperatura wrzenia wody, a jego temperatura topnienia jest wyższa
niż temperatura wrzenia wody.
2 Wkład według zastrz. 1, znamienny tym, że pomiędzy ścianą czołową (28) i zewnętrzną, boczną ścianą (30) występu (26) jest ukształtowana odkształcalna pod wpływem nacisku
mechanicznego pierścieniowa krawędź (32).
3. Wkład według zastrz. 1, znamienny tym, że rozwarty kąt wierzchołkowy ściany
czołowej (28) ma wartość około 175°.
4. Wkład według zastrz. 1, znamienny tym, że kąt pomiędzy pierścieniową ścianą czołową
(28) i zewnętrzną boczną ścianą (30), co najmniej w obszarze pierścieniowej krawędzi (32) ma
wartość około 90°.
5. Wkład według zastrz. 2, znamienny tym, że występ (26) jest z polipropylenu.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest wkład wymienny urządzenia do parzenia napojów, stosowany zwłaszcza w urządzeniach do ekstrakcji lub dozowania gorących napojów.
Znany jest z francuskiego opisu patentowego FR A-2 041 380 wkład wymienny zawierający obwodowy, pierścieniowy występ stanowiący uszczelnienie współpracującego z płytą
wylotową urządzenia do parzenia. Takie uszczelnienie, zabezpiecza przed wyciekiem gorącej
wody pod ciśnieniem, doprowadzanej do wkładu wymiennego poprzez perforowaną część jego
górnej ściany ze środka płyty doprowadzającej, umieszczonej w urządzeniu do parzenia.
Ponieważ ciśnienie gorącej wody doprowadzanej za pomocą płyty doprowadzającej
wynosi 1-1,5 MPa płyta naciska na pierścieniowy występ i szczelnie sprzęga się z nim,
uniemożliwiając gorącej wodzie wyciekanie na obrzeżu przed dopłynięciem do środka wkładu.
Często zdarza się, że wspomniane powyżej sprzężenie nie jest dokładne ze względu na to,
że płyta i ściana czołowa występu nie są ułożone w jednej płaszczyźnie.
Wkład wymienny urządzenia do parzenia napojów według wynalazku, charakteryzuje się
tym, że zewnętrzny obwodowy występ z tworzywa sztucznego jest plastycznie odkształcalny
pod wpływem zewnętrznego źródła ciepła i ma uformowaną ścianę czołową stanowiącą część
powierzchni bocznej stożka ściętego o rozwartym kącie wierzchołkowym, którego wierzchołek
usytuowany jest w osi korpusu, przy czym temperatura mięknienia występu jest niższa niż
temperatura wrzenia wody, a jego temperatura topnienia jest wyższa niż temperatura wrzenia
wody.
Korzystnie, pomiędzy ścianą czołową i zewnętrzną boczną ścianą występu jest ukształtowana odkształcalna pod wpływem nacisku mechanicznego pierścieniowa krawędź.
Korzystnie, rozwarty kąt wierzchołkowy ściany czołowej ma wartość około 175°.
171 494
3
Korzystnie, kąt pomiędzy pierścieniową ścianą czołową i zewnętrzną boczną ścianą, co
najmniej w obszarze pierścieniowej krawędzi ma wartość około 90°.
Korzystnie występ jest z polipropylenu.
Wkład wymienny według wynalazku zapewnia szczelne połączenie płytki z pierścieniowym występem, nawet w przypadku kiedy obie te części nie są ułożone w jednej płaszczyźnie.
Szczelne połączenie uzyskuje się poprzez wykonanie pierścieniowego występu z tworzywa
sztucznego, które mięknie pod działaniem temperatury, do jakiej jest ogrzewana płyta doprowadzająca wodę do układu wymiennego. Dodatkowe zabezpieczenie zapewnia pierścieniowa
krawędź, która spłaszcza się mechanicznie za pomocą płyty doprowadzającej po zmięknięciu
materiału z tworzywa sztucznego.
W takim układzie odkształcenie występu pod działaniem ciepła kompensuje wszystkie
usterki wynikające z braku współpłaszczyznowości pierścieniowego występu i płytki, co gwarantuje skuteczne uszczelnienie pod ciśnieniem.
Dodatkową zaletę stanowi ukształtowanie ściany czołowej pierścieniowego występu, która
ma powierzchnię pochyloną, w kierunku środka ściany czołowej, pod małym kątem. W związku
z tym w miarę mięknienia pierścieniowego występu płyta naciska na powierzchnię tego występu,
która szybko powiększa się gdy płyta opada, przy czym następuje szybkie zmniejszenie nacisku
jcdnostokowcgo na górną powierzchnię występu. Zmniejszeniu nacisku jednostkowego towarzyszy stopniowe twardnienie materiału z tworzywa sztucznego, co w końcu zatrzymuje odkształcanie występu przed jego całkowitym zmięknięciem.
Przedmiot wynalazku przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig.
1 przedstawia wkład wymienny w rzucie perspektywicznym, fig. 2 jest powiększonym przekrojem poprzecznym wkładu wymiennego, fig. 3 - fragment przekroju poprzecznego, w powiększeniu, oznaczonego kółkiem III na fig. 2, fig. 4 przedstawia część przekroju poprzecznego,
podobnego do przekroju z fig. 3, na którym schematycznie przedstawiono odkształcenie części
płytki doprowadzającej wodę.
Jak przedstawiono na fig. 1 i 2 wkład wymienny posiada pusty w środku korpus 10
stanowiący obudowę, i ma kształt cylindryczny. W korpusie 10 umieszczona jest porcja granulatu, proszku lub innego materiału sypkiego M (fig. 2), z którego wytwarza się napój za pomocą
gorącej wody pod ciśnieniem, przesączonej przez granulat, który ulega rozpuszczeniu lub
zaparzeniu.
Urządzenie do parzenia kawy, w którym stosowany jest tego typu wkład wymienny
ujawnione jest w Europejskim opisie patentowym EP-A-0 041 031.
Korpus 10 zawiera zasobnik 12 oraz pokrywę 14 wykonaną korzystnie ze sztywnego
tworzywa sztucznego przeznaczonego dla wyrobów spożywczych.
Materiał ze sztywnego tworzywa sztucznego stanowi korzystnie polipropylen o temperaturze mięknienia około 100°C. Ta właściwość materiału jest niezbędna ze względu na przeznaczenie wkładu wymiennego.
Pojemnik 12 ma kształt kubka, którego cylindryczna ściana boczna 16 jest meperforowana
i stanowi jednocześnie boczną ścianę 16 korpusu 10. Pojemnik 12 zawiera denko 18 stanowiące
otwór wylotowy, koipusu 10. Na obwodzie denko 18 ma ukształtowane pierścieniowe żebro 19,
stanowiące uszczelnienia pomiędzy płytą lub podobnym elementem urządzenia do parzenia, na
którym to elemencie jest oparty wkład wymienny podczas użytkowania.
Denko 18 jest perforowane i ma dużą liczbę otworów, jak przedstawiono na przykład w
opisie patentowym EP-A-0 041 931, lub ma pojedynczy centralny otwór, jak ujawniono w opisie
patentowym EP-A-0 057 671.
Pokrywa 14 zawiera perforowaną, okrągłą część centralną 20, stanowiącą ścianę wlotową
korpusu 10. Część centralna 20 jest otoczona od zewnątrz obwodowym pierścieniowym kołnierzem 22, którego wymiary są dopasowane do odpowiedniego pierścieniowego kołnierza 24
pojemnika 12 i stanowi jeden element górnej krawędzi ściany bocznej 16 pojemnika 12.
Jak przedstawiono na fig. 1 część centralna 20 ma ukształtowanych wiele otworów lub
szczelin.
4
171 494
Powierzchnia zewnętrzna perforowanej części centralnej 20 pokrywy 14 jest otoczona
poprzez zewnętrzny, obwodowy pierścieniowy występ 26.
Zgodnie z fig. 3, zewnętrzny, obwodowy pierścieniowy występ 26, otaczający perforowaną część centralną 20 ściany wlotowej, ma ścianę czołową 28 w kształcie stożka ściętego, którego
wierzchołek jest usytuowany w osi wkładu wymiennego. Kąt wierzchołkowy ściany czołowej
28 w kształcie stożka ściętego jest rozwarty. Korzystnie, kąt ten jest prawie płaski i wynosi około
175°C.
Pierścieniowy występ 26 ma zewnętrzną ścianę boczną 30. która przecina się ze ścianą
czołową 28 w kształcie stożka ściętego i tworzy pierścieniową krawędź 32.
Korzystnie, kąt zawarty pomiędzy ścianą czołową 28 i wewnętrzną ścianą boczną 30, co
najmniej w obszarze pierścieniowej krawędzi 32 wynosi około 90°.
Występ 26, oraz korzystnie cały korpus 10, stanowi polipropylen przeznaczony do wyrobów
spożywczych, którego temperatura mięknienia jest nieco niższa od temperatury wrzenia wody,
natomiast temperatura topnienia jest wyższa od temperatury wrzenia wody (na przykład wynosi
110°C).
Przedstawiona na fig. 4 płyta metalowa P, stanowiąca część urządzenia do zaparzania kawy
lub innego urządzenia do zaparzania napojów, znanego na przykład z opisu patentowego EP-A-0
041 031, zawiera otwór centralny, (nie oznaczony), poprzez który doprowadza się gorącą wodę,
na przykład wodę o temperaturze 90°C i ciśnieniu od 1 : 106 Pa do 15 : 105 Pa.
Dla doprowadzenia gorącej wody pod ciśnieniem płytę P opuszcza się w dół lub dociska
się zgodnie z kierunkiem strzałki F do pierścieniowego występu 26. Temperatura płyty P jest
równa temperaturze gorącej wody, i wynosi około 90°C.
Pod mechanicznym naciskiem wywieranym w kierunku strzałki F, płyta P początkowo
zmiękcza i odkształca krawędź 32 pierścieniowego występu 26, a następnie częściowo, górną
część występu 26.
Na figurze 4 część występu 26 przed zmięknięciem oznaczono jako 26a, natomiast jako
wybrzuszenie 26b oznaczono zmiękczoną część 26a, ułożoną pod krawędzią 32.
Płaska powierzchnia pod wpływem nacisku S płyty P silnie odkształciła ścianę czołową
28, początkowo mającą kształt stożka ściętego, w wyniku czego powstała płaska powierzchnia
28a, uszczelniająca powierzchnię S płyty P.
Takie rozwiązanie gwarantuje szczelne połączenie, uniemożliwiające wyciek gorącej
wody, będącej pod ciśnieniem, spod krawędzi 32, usytuowanej pomiędzy perforowaną częścią
centralną 20 pokrywy 14, a odpowiadającej jej obszarem centralnym płyty P.
Tworzywo sztuczne, z którego jest wykonany pierścieniowy występ 26, mięknie pod
działaniem wysokiej temperatury lecz nie topi się, ponieważ jego temperatura nie przekracza
wartości około 100°C, czyli temperatury wody doprowadzanej do wkładu wymiennego. Tworzywo to utrzymuje się w stanie skupienia przypominającym gumę, zachowując się praktycznie
jak sprężysta uszczelka, przez co zwiększa się szczelność połączenia.
Zgodnie z fig. 4, połączenie stykowe pomiędzy płytą P a występem 26, które stanowi
zmiękczona część 28a, ukształtowane w wyniku termicznego odkształcenia tworzywa sztucznego (z którego jest wykonana krawędź 32 i pozostała część występu 26), stanowi główną część
ściany czołowej 28 w kształcie stożka ściętego. Gwarantuje to taką wartość nacisku jednostkowego w kierunku strzałki F, że nie następuje całkowite zmięknięcie występu 28, co mogłoby
spowodować pogorszenie szczelności połączenia.
171 494
FIG. 4
F IG. 3
FIG. 1
FIG. 2
171 494
D epartam ent W ydaw nictw U P RP. N akład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
508 Кб
Теги
pl171494b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа