close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL171577B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 171577
(13) B1
R Z E C Z PO SPO L IT A
PO LSK A
(21) N um e r z g ł o s z e n i a .
3
0 0 3 6
7
(5 1 ) IntC l6:
C09J 133/08
U rząd Patentowy
R zeczypospolitej Polskiej
(
5
4
)
(22) D ata zgłoszenia
09.09.1993
Klej emulsyjny akrylowy dla budownictwa
(73)
Uprawniony z patentu:
"Poiifarb" S.A., Wrocław, PL
(43)
(45)
Zgłoszenie ogłoszono:
20.03.1995 BUP 06/95
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.05.1997 WUP 05/97
(72)
Twórcy wynalazku:
Halina Amołowska, Wrocław, PL
Edward Płatek, Wrocław PL
Stanisław Jędryka, Wrocław, PL
Henryk Zdanowicz, Wrocław, PL
Hieronim Kozanecki, Wrocław, PL
Wojciech Rospond, Wrocław, PL
Adam Krzyżanowski, Wrocław, PL
Stefan Maciocha, Wrocław, PL
Edward W laz, Wrocław, PL
Teresa Rudzianiec, Wrocław, PL
Urszula Radochońska, Wrocław, PL
PL 171577 B1
( 5 7 ) Klej emulsyjny akrylowy dla budownictwa zawierający węglan wapnia, kaolin,
środki dyspergujące, zagęszczające i grzybobójcze, znamienny tym, że jako substancję
klejącą stosuje się dyspersję terpolimeru akrylowo-styrenowo-maleinowego w ilości 30 70% wag złożonego ze styrenu w ilości 25 - 60% wag. akrylanu n - alkilu o długości
łańcucha C 1 - C4 w ilości 10 - 70%., maleinianu dwubutylu w ilości 5 - 30% wag., amidu,
lub metyloamidu kwasu akrylowego, lub metakrylowego w ilości 0,25 - 1,0% wag.,
anionowego polielektrolitu stanowiącego mieszaninę polikwasu akrylowego, lub metakrylowego i jego soli alkalicznej w ilości 0,3 - 1,3% wag., przy czym stosunek polikwasu
do jego soli wynosi 1:0,4 - 0,7.
Klej emulsyjny akrylowy dla budownictwa
Zastrzeżenie
patentowe
Klej emulsyjny akrylowy dla budownictwa zawierający węglan wapnia, kaolin, środki
dyspergujące, zagęszczające i grzybobójcze, znamienny tym, ze jako substancję klejącą stosuje
się dyspersję terpolimeru akrylowo-styrenowo-maleinowego w ilości 30 - 70% wag. złożonego
ze styrenu w ilości 25 - 60% wag. akrylanu n - alkilu o długości łańcucha C 1 - C4 w ilości 10 70% wag., maleimanu dwubutylu w ilości 5 - 30% wag., amidu, lub metyloamidu kwasu
akrylowego, lub metakrylowego w ilości 0,25 - 1,0% wag., anionowego polielektrolitu stanowiącego mieszaninę polikwasu akrylowego, lub metakrylowego i jego soli alkalicznej w ilości
0,3 - 1,3% wag., przy czym stosunek polikwasu do jego soli wynosi 1:0,4 - 0,7.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest klej emulsyjny akrylowy przeznaczony dla klejenia parkietów, mozaiki parkietowej, płytek szklanych i ceramicznych oraz wszelkiego rodzaju elementów
wykończeniowych w mieszkaniach i budynkach.
W budownictwie stosuje się go jako materiał wiążący, w szczególności do połączeń
następujących zestawów materiałowych beton-beton, beton-drewno, beton-cerarruka, beton-sty
ropian, beton-folia aluminiowa, drewno-drewno. Kleje emulsyjne stanowią mieszaninę lepiszcza, wypełniaczy, oraz różnego rodzaju środków pomocniczych, takich jak środki zagęszczające,
środki obniżające napięcie powierzchniowe, środki dyspergujące, środki grzybobójcze, bakteriobójcze itp. Jako lepiszcze stosuje się wodne dyspersje polioctanu winylu plastyfikowanego i
nieplastyfikowanego, wodne dyspersje akrylowe, lub akrylowo-styrenowe. Wadą klejów sporządzonych na dyspersjach polioctanowinylowych, zwłaszcza plastyfikowanych jest bardzo
słaba odporność na działanie wody i alkalia oraz tendencja do odkształceń, pełzania spoin pod
wpływem naprężeń.
Z brytyjskiego opisu patentowego nr 1440337 znane jest, że w celu poprawienia własności
wodoodpornych kleju z estru poliwinylowego wprowadza się żywicę mocznikową. Są to jednak
mieszaniny nietrwałe. Kleje polioctanowinylowe plastyfikowane zawierają duże ilości szkodliwego dla zdrowia ftalanu dwubutylu, jak również węglowodorowe rozpuszczalniki głównie
toluen, stwarzają zagrożenie toksyczne dla ludzi. Bardziej odporne na działanie warunków
atmosferycznych są kleje na dyspersjach butadienowo-styrenowych, ale ze względu na zawartość butadienu ulegają szybszemu starzeniu.
Kleje na dyspersjach akrylowych i akrylowo-styrenowych posiadają dobrą odporność na
wodę i alkalia, ale ze względu na wysoką temperaturę tworzenia filmu wynoszącą 10 - 25°C,
konieczne jest wprowadzanie środków obniżających temperaturę tworzenia filmu, jak glikole,
octany, węglowodory. W prowadzanie tych substancji działa niekorzystnie na własności wyrobu,
jak również na otoczenie. Np. wprowadzenie glikoli pogarsza właściwości adhezyjne kleju oraz
zmniejsza odporność na działanie wody. Wprowadzanie rozpuszczalników stwarza zagrożenie
toksyczne dla ludzi.
Celem wynalazku jest otrzymanie kleju emulsyjnego o wysokich parametrach adhezyjnych w miarę uniw ersalnego w zastosowaniu, nie stw arzającego zagrożenia toksycznego
dla ludzi, zarówno w produkcji kleju, stosowania jak i użytkow ania. Istota wynalazku polega
na zastosowaniu do w ytw arzania kleju terpolimeru, styrenu, akrylanu butylu i maleimanu
dwubutylu.
Zgodnie z wynalazkiem klej emulsyjny dla budownictwa składa się ze znanych wypełniaczy, takich jak kreda i kaolin, środków pomocniczych i substancji klejącej tj. wodnej dyspersji
terpolimeru o składzie styren, w ilości 25 - 60% wag., akrylanu n - alkilu o długości łańcucha w
171 577
3
grupie alkilowej C 1 - C4 w ilości 10 - 70% wag. maleinianu dwubutylu w ilości 5 - 30% wag.
amidu, lub - metyloamidu kwasu akrylowego, lub metakrylowego w ilości 0,25 - 1% wag.
amonowo czynnego polielektrolitu stanowiącego mieszaninę polikwasu akrylowego, lub metakrylowego w ilości 0,25 - 1% wag. i anionowo czynnego polielektrolitu stanowiącego mieszaninę polikwasu akrylowego, lub metakrylowego i jego soli alkalicznych w ilości 0,3 -1,3% wag.,
przy czym stosunek polikwasu do jego soli alkalicznej wynosi 1:0,4 - 0,7.
Klej według wynalazku charakteryzuje się krótkim czasem wiązania w temperaturze
pokojowej, dużą przyczepnością do różnych podłoży i wysoką wytrzymałością na odrywanie.
W składzie recepturowym kleju, obok wypełniaczy występują: zagęszczacz ghnokrzemian
potasu z grupy montmorylomitu pn. Bentonit, środek powierzchniowo czynny heksametafosfo
ran sodu, środek grzybobójczy tj. 2 - merkaptobenzotiazol pn. "Pleśniochron", środek powierzchniowo czynny tj. poliakrylan amonu pn. Pigmentverteiler A.
Środek odpieniający tj. produkt na bazie oleju mineralnego w kompozycji ze związkami
polimerycznymi odpieniającymi, jak również z niewielką ilością kopolimeru Siloxanu. Środek
występuje pn. Byk VP 040.
Produkcja kleju polega na wstępnym zarobieniu pasty zużyciem części dyspersji, środków
zwilżających, wypełniaczy i zagęstnika, a następnie uzupełnieniu dyspersji i pozostałych składników.
Przykład I
Heksametafosforan sodu
0,07 cz. wag.
Bentonit
1,70 cz. wag.
Pigmentverteiler
0,03 cz. wag.
Węglan wapnia (kreda)
23,30 cz. wag.
Kaolin
13,83 cz. wag.
Byk VP 040
0,07 cz. wag.
Pleśniochron
0,50 cz. wag.
Dyspersja akrylowo-styrenowo-maleinowa
60,50 cz. wag.
Dyspersja terpolimeru o składzie: styren, akrylan n-alkilu, maleinian dwubutylu, amidu
lub metyloamidu kwasu akrylowego lub metakrylowego w ilości 0,25 -1% wag. i polielektrolitu
stanowiącego mieszaninę polikwasu akrylowego, lub metakrylowego w ilości 0,25 - 1% wag.
Klej posiada wysoką adhezję do betonu i deszczułek podłogowych.
P r z y k ł a d II
Heksametafosforan sodu
0,07 cz. wag.
Bentonit
1,70 cz. wag.
Pigmentverteiler A
0,03 cz. wag.
Węglan wapnia (kreda)
10,00 cz. wag.
Kaolin
27,13 cz. wag.
Byk VP 040
0,07 cz. wag.
Pleśniochron
0,50 cz. wag.
Dyspersja akrylowo-styrenowo-maleinowa
60,50 cz. wag.
Dyspersja terpolimeru o składzie: styren, akrylan n-alkilu, maleinian dwubutylu, amidu
lub metyloamidu kwasu akrylowego lub metakrylowego w ilości 0,25 -1 % wag. i polielektrolitu
stanowiącego mieszaninę polikwasu akrylowego, lub metakrylowego w ilości 0,25 - 1% wag.
Klej posiada dużą adhezję i własności tiksotropowe.
P r z y k ł a d III
Heksametafosforan sodu
0,07 cz. wag.
Bentonit
1,70 cz. wag.
Pigmentverteiler A
0,03 cz. wag.
Węglan wapnia (kreda)
30,00 cz. wag.
Kaolin
7,13 cz. wag.
Pleśniochron
0,50 cz. wag.
Byk VP 040
0,07 cz. wag.
Dyspersja akrylowo-styrenowo-maleinowa
60,50 cz. wag.
171 577
4
Dyspersja terpolimeru o składzie, styren, akrylan n-alkilu, maleinian dwubutylu, amidu
lub metyloamidu kwasu akrylowego lub metakrylowego w ilości 0,25 -1 % wag. i polielektrolitu
s t a n
l u
b
o w
i
m
e
ą c
t a
e
k
g
r
o
y
l
m
o
i e
w
s
e
z a n
g
o
i
n
w
ę
i
p
l
o
o
l i k
ś
c
w
i
a
0
s
,
u
2
a
5
k
-
r
y l o
1
%
w
e
w
g
a
o
,
g
.
Klej posiada dużą adhezję i jasną barwę.
P r z y k ł a d IV
Heksametafosforan sodu
0,07 cz. wag.
Bentonit
1,70 cz. wag.
Pigmentverteiler
0,03 cz. wag.
Węglan wapnia (kreda)
28,30 cz. wag
Kaolin
18,83 cz. wag.
Byk VP 040
0,07 cz. wag.
Pleśniochron
0,50 cz. wag.
Dyspersja akrylowo-styrenowo-maleinowa
50,50 cz. wag.
Dyspersja terpolimeru o składzie: styren, akrylan n-alkilu, maleinian dwubutylu, amidu
lub metyloamidu kwasu akrylowego lub metakrylowego w ilości 0,25 -1% wag. i polielektrolitu
stanowiącego mieszaninę polikwasu akrylowego, lub metakrylowego w ilości 0,25 - 1% wag.
Klej posiada dużą adhezję do płytek ceramicznych.
Klei emulsyjny akrylowy według wynalazku ma następujące własności fizykochemiczne.
Gęstość w 20°C
(g/cm3)
s : 1,4
Lepkość umowna (Ford 0 10) w 20°C
(s)
7 - 40
Sucha pozostałość
(%)
65
Czas odlepu w 20°C
(minuty)
20 - 60
Wytrzymałość spoiny na odrywanie
(kg/cm2)
6,5
Zdolność rozcieńczania kleju wodą w stosunku 1:1
zupełna
D epartam ent W ydawnictw UP RP. N akład 90 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
5
Размер файла
381 Кб
Теги
pl171577b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа