close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL171967B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(1
)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)171967
2
(13) B1
(2
1 ) Numer zgłoszenia.
300182
(51) IntCl6.
A24C 5/42
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(30)
Data zgłoszenia:
24.08.1993
Nabój tytoniowy do samodzielnego wytwarzania papierosów
oraz przyrząd do samodzielnego wytwarzania papierosów
Pierwszeństwo:
(7 3)
EFKA-Werke Fritz Kiehn GmbH,
Trossingen, DE
25.08.1992,DE,P4228227.6
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
Twórcy wynalazku:
Heinrich W. Ruppert, Trossingen, DE
Gunter Schütze, Trossingen, DE
Klaus Gatschmann, Trossingen, DE
05.04.1994 BUP 07/94
(45)
Uprawniony z patentu:
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.07.1997 WUP 07/97
(7 4)
Pełnomocnik:
Dziarnowska Monika, POLSERVICE
PL 171967 B1
(57)
1 Nabój tytoniowy do samodzielnego wytwarzania papierosów, w szczególności przy użyciu prefabrykowanej gilzy papierosowej, posiadający postać
co najmniej jednej porcji, zawierającej każdorazowo
co najmniej dwie działki oraz zawierającej wewnętrzny i/lub zewnętrzny środek spajający, przy czym każda
działka zawiera tytoń w ilości potrzebnej w przybliżeniu
na jeden papieros, i przy czym powierzchnia boczna
porcji tytoniu i/lub działek jest przepuszczalna dla
powietrza dla uniemożliwienia zaciągania się 1 palenia
tytoniu, znam ienny tym , ze stanowiąca go porcja
tytoniu (47) składa się z co najmniej dwóch pałeczkowych i połączonych ze sobą w pasmo (51), korzystnie
sklejonych, działek (50), względnie z płasko-owalnego pakietu tytoniu zawierającego co najmniej dwie
działki (48), o ograniczonej spoistości porcji tytoniu
(47), zachowywanej do momentu oddzielania działki
(48 lub 50), w którym zarówno ta działka jak i działka
z nią sąsiadująca są nieuchronnie uszkadzane lub zrywane z utratą ich wewnętrznej spoistości.
FIG.1
Nabój tytoniowy do samodzielnego wytwarzania papierosów
oraz przyrząd do samodzielnego wytwarzania papierosów
Zastrzeżenia
patentowe
1. Nabój tytoniowy do samodzielnego wytwarzania papierosów, w szczególności przy
użyciu prefabrykowanej gilzy papierosowej, posiadający postać co najmniej jednej porcji,
zawierającej każdorazowo co najmniej dwie dziatki oraz zawierającej wewnętrzny i/lub zewnętrzny środek spajający, przy czym każda działka zawiera tytoń w ilości potrzebnej w przybliżeniu
na jeden papieros, i przy czym powierzchnia boczna porcji tytoniu i/lub działek jest przepuszczalna dla powietrza dla uniemożliwienia zaciągania się i palenia tytoniu, znamienny tym, ze
stanowiąca go porcja tytoniu (47) składa się z co najmniej dwóch pałeczkowych i połączonych
ze sobą w pasmo (51), korzystnie sklejonych, działek (50), względnie z płasko-owalnego pakietu
tytoniu zawierającego co najmniej dwie działki (48), o ograniczonej spoistości porcji tytoniu
(47), zachowywanej do momentu oddzielania działki (48 lub 50), w którym zarówno ta działka
jak i działka z nią sąsiadująca są nieuchronnie uszkadzane lub zrywane z utratą ich wewnętrznej
spoistości.
2. Nabój tytoniowy według zastrz. 1, znamienny tym, że porcja tytoniu (47) i/lub działka
(48 lub 50) ma długość odpowiadającą długości wnętrza gilzy papierosowej, w szczególności
prefabrykowanej gilzy papierosowej.
3. Nabój tytoniowy według zastrz. 1, znamienny tym, że porcje tytoniu (47) i/lub działki
tytoniu (50) są na zewnątrz spojone owijką (49) wykonaną z materiału palnego, natomiast
wewnątrz są spojone palnymi spoiwami tytoniowymi.
4. Nabój tytoniowy według zastrz. 1, znamienny tym, że tytoń wewnątrz porcji (47) i/lub
wewnątrz działek (50), jest sprasowany.
5. Przyrząd do samodzielnego wytwarzania papierosów, korzystnie do nabijania prefabrykowanych gilz papierosowych, w szczególności gilz papierosowych z filtrem, z mającą otwór
wsadowy komorą prasowania tytoniu z tulejką do nakładania gilzy papierosowej, zaciskiem do
przytrzymywania tej gilzy, na tulejce, oraz z wypychaczem do usuwania pałeczki tytoniowej z
komory prasowania i wprowadzania do gilzy papierosowej, znamienny tym, że otwór wsadowy
tytoniu (13), komory prasowania (14) z przesuwnym poprzecznie do jej kierunku wzdłużnego
tłoczkiem (17) jest dopasowany do zasobnika (52) mieszczącego porcje tytoniu (47).
6. Przyrząd według zastrz. 5, znamienny tym, że zasobnik (52) stanowi umieszczona
nad otworem wsadowym (13) wsuwka pojemnikowa (53), której swobodny przekrój odpowiada
przekrojowi otworu wsadowego tytoniu (13).
7. Przyrząd według zastrz. 6, znamienny tym, że we wsuwce pojemnikowej (53)
zamocowany jest przesuwnie popychacz (54) do nasuwania działek tytoniu (48 lub 50) w otwartą
komorę prasowania (14).
8. Przyrząd według zastrz. 6, znamienny tym, że co najmniej na jednej stronie wzdłużnej
wsuwki (53) jest ukształtowane wycięcie (55) ciągnące się aż do poziomu tuż nad otworem
wsadowym tytoniu (13) do dociskania lub nasuwania działek porcji tytoniu (47).
9. Przyrząd według zastrz. 6, znamienny tym, że z otworem wsadowym tytoniu (13)
połączony jest usytuowany nad tłoczkiem (17), przesuwny, przynajmniej na części długości
komory prasowania (14) element odcinający (1).
10. Przyrząd według zastrz. 9, znamienny tym, że element odcinający (1) jest ułożyskowany przesuwnie, posuwisto-zwrotnie, równolegle do tłoczka (17) oraz jest sprzężony z połączonym z tłoczkiem (17) manipulatorem (23).
11. Przyrząd według zastrz. 10, znamienny tym, że tłoczek (17) i element odcinający (1)
mają krzywkę sterującą, w szczególności rowek sterujący tłoczka (2) lub rowek sterujący
elementu odcinającego (3), za pomocą których współpracują z manipulatorem (23), w szczególności z uformowanymi na nim czopami (6).
171967
3
12. Przyrząd według zastrz. 11, znamienny tym, że manipulator (23) ma dwie zróżnicowane krzywki sterujące, w szczególności rowki sterujące, za pomocą których jest połączony z
tłoczkiem (17) z jednej strony i z elementem odcinającym (1) z drugiej strony.
13. Przyrząd według zastrz. 9, znamienny tym, że element odcinający (1) ma przebiegające skośnie wzdłuż długości komory prasowania (14) gilotynowe ostrze (5).
14. Przyrząd według zastrz. 9, znamienny tym, że element odcinający (1) ma daszkowate
ostrze (5).
15. Przyrząd według zastrz. 9, znamienny tym, że element odcinający (1) ma ostrze (5)
w postaci zębów piły.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest nabój tytoniowy do samodzielnego wytwarzania papierosów
przy użyciu prefabrykowanej gilzy papierosowej.
Przedmiotem wynalazku jest także przyrząd do samodzielnego wytwarzania papierosów
z wykorzystaniem wspomnianego wyżej naboju tytoniowego.
Znany jest z niemieckiego opisu patentowego nr DE-C-3244906 nabój tytoniowy w postaci
jednakowych w przybliżeniu działek składających się na jednostkowe opakowanie handlowe,
przy czym tytoń jest skupiony całkowicie lub przynajmniej częściowo za pomocą owijki z
palnego materiału. Z myślą o samodzielnym wytwarzaniu "skręta" papierosowego każda działka
jest ukształtowana pałeczkowo i odpowiada w przybliżeniu ilości tytoniu potrzebnej na jeden
papieros. Owijka znanego naboju tytoniowego jest wykonana z dziurkowanego lub siateczkowego materiału uniemożliwiającego zaciąganie się przy paleniu. Znany nabój tytoniowy jest
podzielony na pałeczkowe działki przez prasowanie, żłobkowanie, wytłaczanie, perforowanie,
wycinanie, wplatanie nitek lub tym podobnie.
Działki w opisywanym przykładzie wykonania są uszeregowane obok siebie tworząc
"taśmę nabojową", przy czym dają się łatwo oddzielać bez rozrywania poszczególnych działek
i bez utraty ich wewnętrznej spoistości. Znany tytoń może zawierać przynajmniej miejscowo
środek wiążący dla zwiększenia wewnętrznej spoistości każdej działki.
Znany nabój tytoniowy umożliwia samodzielne wytwarzanie papierosów z niepalnego
materiału bez specjalnych środków pomocniczych, jak opakowania pomocnicze.
W wielu krajach występuje problem, że nabój tytoniowy znanego rodzaju, który
umożliwia oddzielanie prętowych działek bez ich uszkodzenia celem sam odzielnego wytwarzania papierosów przez owijanie bibułką papierosową, jest opodatkowany tak samo jak
papierosy. To samo dotyczy zresztą porcji tytoniow ych znanych z niem ieckiego opisu
patentow ego nr D E-C-3407461 lub z europejskiego opisu patentow ego nr E P -B -155514.
U podstaw wynalazku leży zadanie utworzenia naboju tytoniowego, który będzie
posiadał wszystkie zalety wstępnie porcjowanych działek tytoniu do samodzielnego wytwarzania papierosów i będzie wykorzystywał przywilej podatkowy także w krajach, w których
pałeczkowe porcje tytoniu, jako takie wprawdzie niepalne, ale nadające się do palenia po
owinięciu bibułką papierosową, są opodatkowane jak papierosy.
Ponadto zadaniem tego wynalazku jest utworzenie przyrządu do samodzielnego wytwarzania papierosów z wykorzystaniem naboju tytoniowego ukształtowanego według wynalazku,
i to korzystnie przy maksymalnym wykorzystaniu znanych mechanizmów używanych w przyrządach do nabijania papierosów.
W zakresie naboju tytoniowego do samodzielnego wytwarzania papierosów, w szczególności przy użyciu prefabrykowanej gilzy papierosowej, posiadającego postać co najmniej jednej
porcji, zawierającej każdorazowo co najmniej dwie działki oraz zawierającej wewnętrzny i/lub
zewnętrzny środek spajający, przy czym każda działka zawiera tytoń w ilości potrzebnej w
przybliżeniu na jeden papieros, i przy czym powierzchnia boczna porcji tytoniu i/lub działek jest
przepuszczalna dla powietrza dla uniemożliwienia zaciągania się i palenia tytoniu, zgodnie z
wynalazkiem, stanowiąca ten nabój porcja tytoniu składa się z co najmniej dwóch pałeczkowych
4
171967
i połączonych ze sobą w pasmo, korzystnie sklejonych, działek, względnie z płasko-owalnego
pakietu tytoniu zawierającego co najmniej dwie działki, o ograniczonej spoistości porcji tytoniu,
zachowywanej do momentu oddzielania działki, w którym zarówno ta działka jak i działka z nią
sąsiadująca są nieuchronnie uszkadzane lub zrywane z utratą ich wewnętrznej spoistości.
Oznacza to, ze przy oddzielaniu działki ani ona ani działka z nią sąsiadująca nie mogą być
przeprowadzone bez specjalnych środków do prefabrykowanej gilzy papierosowej. Przy oddzielaniu działki następuje takie naruszenie spoistości działki, że rozpada się ona normalnie w rękach.
To samo dotyczy działki sąsiadującej bezpośrednio z działką oddzieloną. Tak więc przy oddzielaniu
działki nie pozostaje nic innego jak porcja tytoniu rozłożona na długości gilzy mieszczącej tytoń.
W pierwszym alternatywnym wykonaniu, działek pałeczkowych, połączonych pasmowo,
korzystnie sklejonych, mamy tę korzyść, że pałeczki tytoniowe mogą być wytwarzane na
zmodyfikowanej maszynie do produkcji papierosów, tak jak papierosy, przez odcinanie z
ciągłego pasma tytoniu. Potem skleja się je ze sobą bokami tworząc taśmę prętów tytoniowych,
przy czym klejenie wykonuje się korzystnie w ten sposób, żeby przy oddzielaniu działki z tej
taśmy następowało rozerwanie zarówno tej działki jak i z nią sąsiadującej. W tym celu klej
przenika wzdłuż spoiny klejonej do zewnętrznych osłonek poszczególnych pałeczek tytoniowych. Gdy te ostatnie są zespolone wewnętrznym spoiwem, klej wnika normalnie do każdej
pałeczki tytoniowej, żeby zapewnić wspomniane rozerwanie przy oddzielaniu pałeczek od
siebie.
Nabój tytoniowy w postaci płasko owalnego pakietu, zawierającego dwie lub więcej
działek tytoniu, przy czym spoistość zapewnia mu superporowata owijka z materiału palnego,
posiada tę zaletę, że w porównaniu do stanu techniki wypala się znacznie mniej "papieru", to
jest materiału na owijki każdej działki tytoniu. Dzięki temu zwiększa się znacznie akceptacja
tego naboju tytoniowego przez konsumenta.
Porcje tytoniu i/lub działki tytoniu są na zewnątrz spojone owijką wykonaną z materiału
palnego, natomiast wewnątrz są spojone palnymi spoiwami tytoniowymi.
Aby uniemożliwić ręczne manipulowanie odciętymi działkami, tytoń, jest w porcji lub w
każdej działce korzystnie sprasowany. Oznacza to, że po utraceniu wewnętrznej zwartości każda
działka rozluźnia się promieniowo i traci stabilność swojego kształtu.
Istota wynalazku w zakresie przyrządu do samodzielnego wytwarzania papierosów przy
wykorzystaniu naboju tytoniowego i do nabijania prefabrykowanych gilz papierosowych, w
szczególności gilz papierosowych z filtrem, z mającą otwór wsadowy komorą prasowania
tytoniu, w której tytoń załadowany przez otwór jest sprasowywany w pałeczkowe pasmo
tłoczkiem przesuwnym poprzecznie do kierunku wzdłużnego komory, z tulejką do nakładania
gilzy papierosowej, zaciskiem do przytrzymywania tej gilzy na tulejce, oraz z wypychaczem do
usuwania pałeczki tytoniowej z komory prasowania i wprowadzania do gilzy papierosowej,
według wynalazku ma otwór wsadowy tytoniu do komory prasowania z przesuwnym poprzecznie do jej kierunku wzdłużnego tłoczkiem otoczony przez zasobnik mieszczący porcje tytoniu i
umożliwiający jego działkowe wprowadzanie do komory prasowania.
Korzystnie, zasobnik stanowi umieszczona nad otworem wsadowym wsuwka, której
swobodny przekrój odpowiada przekrojowi otworu wsadowego tytoniu.
Korzystnie, we wsuwce pojemnikowej zamocowany jest przesuwnie popychacz do nasuwania działek tytoniu w otwartą komorę prasowania.
Na co najmniej jednej stronie wzdłużnej wsuwki jest ukształtowane wycięcie (ciągnące
się aż do poziomu tuż nad otworem wsadowym tytoniu) do dociskania lub nasuwania działek
porcji tytoniu.
Z otworem wsadowym tytoniu współpracuje usytuowany nad tłoczkiem, przesuwny,
przynajmniej na części długości komory prasowania elementu oddzielający, np. wyciskacz lub
tym podobny, przy czym korzystnie ruch odcinania wyprzedza ruch tłoczka w kierunku naciskania. Korzystnie, element odcinający jest ułożyskowany przesuwnie, posuwisto-zwrotnie,
równolegle do tłoczka oraz jest sprzężony z połączonym z tłoczkiem manipulatorem.
171967
5
Zgodnie z dalszą cechą wynalazku, tłoczek i element odcinający mają krzywkę sterującą,
w szczególności rowek sterujący tłoczka lub rowek sterujący elementu odcinającego, za pomocą
których współpracują z manipulatorem, w szczególności z uformowanymi na nim czopami.
Manipulator ma dwie zróżnicowane krzywki sterujące, w szczególności rowki sterujące,
za pomocą których współpracuje z tłoczkiem z jednej strony i z elementem odcinającym z drugiej
strony, w szczególności za pośrednictwem czopów uformowanych na tłoczku i elemencie
odcinającym, w ten sposób, że przy ruchu manipulatora w kierunku prasowania tytoniu element
odcinający znajduje się w końcowym położeniu odcinania, zanim tłoczek zostanie uruchomiony
w kierunku prasowania.
Element odcinający ma przebiegające skośnie wzdłuż długości komory prasowania ostrze
gilotynowe lub daszkowate lub ostrze w postaci zębów piły.
Przedmiot wynalazku jest bliżej objaśniony w przykładach wykonania na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia nabój tytoniowy w widoku perspektywicznym; fig. 2 - nabój
tytoniowy w drugim przykładzie wykonania w widoku perspektywicznym; fig. 3 do 5 - część
przyrządu do samodzielnego wytwarzania papierosów przyporządkowaną otworowi wsadowemu komory prasowania nabijacza w odniesieniu do tłoczka, w przekroju wzdłużnym; fig. 7 element odcinający tytoniu umieszczony w nabijaczu, w ujęciu schematycznym i w widoku z
boku; fig. 8 - element odcinający tytoniu umieszczony w nabijaczu w innym przykładzie
wykonania i w widoku z boku, i fig. 9 - zasobnik tytoniu przyporządkowany otworowi
wsadowemu komory prasowania nabijacza w innym przykładzie wykonania i w widoku perspektywicznym.
Zgodnie z fig. 1 przeznaczona do samodzielnego wytwarzania papierosów przy użyciu
prefabrykowanych gilz papierosowych, w szczególności gilz z filtrem, porcja tytoniu 47 składa
się co najmniej dwóch, a tu a sześciu działek spojonych zewnętrzną owijką z superporowatego
i palnego materiału, przy czym każda działka zawiera tytoń w ilości potrzebnej w przybliżeniu
na jeden papieros. Sześć działek porcji 47 według fig. 1 oznaczono odnośnikiem 48.
W spomnianą owijkę spajającą sześć działek 48 oznaczono odnośnikiem 49. Jest ona
wykonana z superporowatej bibułki papierosowej lub włókniny papierosowej, która jest materiałem palnym i dzięki porowatości jest przepuszczalny dla powietrza tak, że porcja tytoniu 47
jako taka nie nadaje się do zaciągania przy paleniu (wciągania dymu) a więc i palenia. W tym
celu porcję tytoniu 47 trzeba podzielić na działki 48 i każdą z tych działek zawinąć w bibułkę
papierosową, w szczególności wprowadzić w prefabrykowaną gilzę papierosową.
Porcja tytoniu 47 według fig. 1jest ukształtowana jako płasko owalny lub płasko-profilowany pakiet tytoniu, czyli poszczególne działki 48 w obrębie tego pakietu lub zewnętrznej owijki
49 są zespolone ze sobą, to znaczy nie są oddzielone od siebie.
Nieco inaczej jest to rozwiązane według fig. 2. Mianowicie, porcja tytoniu 47 jest
podzielona na pojedyncze, w tym przykładzie osiem, pałeczkowych działek 50, połączonych ze
sobą w pasmo nabojowe 51, w szczególności sklejonych ze sobą wzdłużnymi spoinami klejowymi 52.
Poszczególne pałeczki tytoniowe 50 można wytwarzać na zmodernizowanej maszynie do
obróbki pasm tytoniu, podobnie jak porcie tytoniu papierosowego według znanego ze stanu
techniki opisu EP-B-155514.
Pałeczki tytoniowe 50 po ich wytworzeniu układane są grupowo obok siebie i sklejane
wzdłuż tworzącej w taki sposób, że przy oddzielaniu działki 50 następuje nieuchronnie uszkodzenie lub rozerwanie działki oddzielanej i bezpośrednio w nią sąsiadującej. Następuje przy tym
naruszenie wewnętrznej spoistości z takim skutkiem, że po oddzieleniu działki nie można w
zasadzie wprowadzić tytoniu w prefabrykowaną gilzę papierosową. Potrzebny jest do tego
przyrząd, w szczególności nabijacz. Można sobie wyobrazić owinięcie takiej rozerwanej działki
bibułką papierosową ręcznie albo za pomocą znanej owijarki, uzyskując w efekcie coś w rodzaju
"skręta" papierosowego. Jednak wykonanie takiego skręta wymaga nie lada zręczności. Zaleta
opisanej porcji tytoniu w powiązaniu z tradycyjnym skręcaniem papierosów polega jednak na
tym, że tytoń jest dokładnie porcjowany i prawie równomiernie rozłożony na długości papierosa.
6
171967
Tak więc opisana porcja tytoniu z działkami 50 daje przy samoskręcaniu papierosów znaczne
korzyści w porównaniu do stanu techniki.
Przede wszystkim należy zauważyć, że poszczególne działki po utracie wewnętrznej
spoistości stają się dość rozluźnione, tak że bibułkę papierosową można owinąć w tradycyjny
sposób wokół tytoniu z jego promieniowym ściskaniem, i w efekcie powstaje papieros nadający
się do zaciągania.
Żeby wzmocnić dodatkowo wspomniany efekt, tytoń w porcji 47 lub w działkach 50 jest
korzystnie sprasowany promieniowo. Żeby zapewnić rozrywanie działek 50 w opisany sposób,
wykorzystuje się do łączenia poszczególnych działek 50 klej, który wnika w materiał owijki tak,
że przy odrywaniu działki następuje nieuchronnie rozerwanie osłonki zarówno tej działki jak i
działki sąsiedniej. Gdy poszczególne działki są spojone ze sobą wewnętrznym środkiem wiążącym lub spoiwem, klej wnika korzystnie w nabój tytoniowy, dla wyeliminowania wewnętrznej
spoistości po oderwaniu działki.
Długość porcji tytoniu 47 z reguły odpowiada w przybliżeniu długości wnętrza gilzy
papierosowej, w której ma być umieszczona działka tytoniu.
Opisane porcje tytoniu są powiązane z odpowiednio dopasowanym przyrządem do nabijania papierosów przy użyciu prefabrykowanych gilz papierosowych.
Na przykładzie fig. 3 do 6 opisano bliżej odpowiednio dostosowany nabijacz papierosów.
Posiada on obudowę, która składa się z części dolnej 1 i z części górnej 12. W części górnej
obudowy znajduje się podłużny otwór, mianowicie otwór wsadowy tytoniu 13, który ma ujście
do komory prasowania tytoniu 14. Komora prasowania 14 jest ograniczona z jednej strony
półokrągłą ścianką 40, a po przeciwnej stronie półkolistą powierzchnią 16 przesuwnego poziomo
tłoczka 17. Wewnętrzna ścianka 40 należy do przyporządkowanej komorze prasowania 14
zewnętrznej ścianki bocznej 41, która jest podwójna i której zewnętrzny element ściankowy 42
jest przesuwny względem wewnętrznej ścianki 40 w kierunku wypychania tytoniu. W tym celu
zewnętrzny element ściankowy 42 ma nasadkę 43, która przechodzi przez szczelinę wzdłużną
44 w wewnętrznej ściance 40 i jest w niej ułożyskowana ślizgowo.
Nasadka 43 stanowi podparcie dla wypychacza suwakowego 25. Zewnętrzny element
ściankowy 42 i wypychacz 25 tworzą zespolony element konstrukcyjny przesuwny w kierunku
wzdłużnym komory prasowania 14 ruchem posuwisto-zwrotnym. Poza tym zewnętrzny element
ściankowy 42 jest połączony za pośrednictwem prowadnicy z dolnym podcięciem 46 z częścią
dolną obudowy 11 tworząc prowadnicę prostoliniową. Po stronie górnej zewnętrznego elementu
ściankowego 42 znajduje się uchwyt 29.
Z przeciwległym względem półkolistej powierzchni 16 końcem 20 tłoczka 17 sprzęgnięta
jest dźwignia 21, która stanowi jednocześnie manipulator 23, w postaci np. kształtki wtryskowej
z tworzywa sztucznego. Manipulator 23 jest ułożyskowany odchylnie na poziomej osi, która jest
wyznaczona przez czopy łożyskowe 22 uformowane z boku na manipulatorze 23. Czopy te są
ułożyskowane obrotowo w półmiskowych panewkach łożyskowych 45, przy czym są w nich
utrzymane za pomocą występu 39 na stronie wewnętrznej górnej części obudowy 12.
Na przeciwległym końcu 20 tłoczka 17 uformowano w osiowym odstępie od siebie dwa
boczki końcowe 24, przy czym na zwróconych ku sobie stronach wewnętrznych tych boczków
ukształtowano po jednym kątowym rowku sterującym 2, w który wchodzą uformowane z boku
na manipulatorze 23 czopy prowadzące 6, przy czym oba czopy prowadzące 6 są ukształtowane
po obu stronach zewnętrznych bocznych ścianek ograniczających manipulatora 23. Po stronach
wewnętrznych tych bocznych ścianek manipulatora 23 uformowano również czopy prowadzące,
zbiegające się z czopami 6. Czopy te odpowiadają łukowym rowkom sterującym 3, przy czym
każdy z tych rowków 3 jest ukształtowany po stronie zewnętrznej dwóch boczków 18 umieszczonych także w odstępie osiowym od siebie, jednak między dwoma już wspomnianymi
kątowymi boczkami 24. Boczki 18 są częścią składową elementu odcinającego 1 poruszającego
się ruchem posuwisto-zwrotnym między górną częścią obudowy 12 i tłoczkiem 17.
Rowki sterujące 2 i 3 ukształtowano i rozmieszczono względem siebie tak, że przy
naciskaniu manipulatora 23 w kierunku prasowania tytoniu (strzałka 19) element odcinający 1
wyprzedza tłoczek 17.
171967
7
Korzystne jest takie sprzężenie poruszającego się równolegle do tłoczka 17 elementu
odcinającego 1 z manipulatorem 23, żeby ruch tłoczka 17 w kierunku prasowania zaczynał się
dopiero wtedy, gdy element odcinający 1 przejdzie otwór wsadowy tytoniu 13, to jest znajdzie
się w końcowym położeniu odcinania. Aby to uzyskać, w odmianie wykonania według fig. 6
znajduje się kątowy rowek sterujący 2, w kształcie litery L, przy czym krótsze ramię litery L
przebiega w odstępie od tłoczka 17 i w przybliżeniu równolegle do jego kierunku ruchu i jest
skierowane od komory prasowanej 14. Ponadto prześwit górnego ramienia poziomego rowka
sterującego 2 jest większy od średnicy zewnętrznej przynależnego czopa 6 tak, że przy przechylaniu manipulatora 23 w kierunku prasowania 19, poczynając od położenia napełnienia, czop
prowadzący 6 pozostaje początkowo nieruchomy w górnym ramieniu rowka 2, a więc tłoczek
17 pozostaje w swoim cofniętym położeniu według fig. 6. Jednak czopy uformowane po stronie
wewnętrznej na manipulatorze 23 i zbiegające się z czopami 6 współdziałają już od początku z
rowkami sterującymi 3 przyporządkowanymi elementowi odcinającemu 1 tak, że ten rusza
bezzwłocznie w kierunku odcinania tytoniu. W efekcie element odcinający 1jest w pełni czynny,
zanim zacznie działać tłoczek 17.
Opisany przebieg ruchu można prześledzić na podstawie fig. 3 do 5. Przy otwieraniu
komory prasowania tytoniu 14 przebieg ruchu jest dokładnie odwrotny, tzn. element odcinający
1 opóźnia się względem tłoczka 17.
Żeby tłoczek 17 pozostał w położeniu prasowania, w dolnym końcu każdego rowka
sterującego 2 znajduje się poszerzenie 15, w które wchodzą czopy prowadzące 6. Jak widać z
fig. 6, poszerzenie 15 i związane z nim położenie ustalone leżą poniżej myślowo poprowadzonej
linii łączącej komorę prasowania 14 i łożysko przechylnego manipulatora 23. Położenie ustalone
manipulatora jest więc położeniem "nad punktem martwym".
Otworami wsadowemu tytoniu 13 przyporządkowano zasobnik 52 mieszczący wspomnianą porcję tytoniu 47, według fig. 1 lub fig. 2 umożliwiający wprowadzenie tytoniu działkami z
tej porcji. W przedstawionej odmianie wykonania, zasobnik jest utworzony przez umieszczoną
nad otworem wsadowym 13 wsuwkę pojemnikową 53, której swobodny przekrój odpowiada
przekrojowi otworu wsadowego tytoniu 13. Wsuwka pojemnikowa 53 może posiadać popychacz
do wsuwania działek tytoniu w otwartą komorę prasowania 14 nabijacza. Na fig. 3 do 6 nie
pokazano takiego popychacza, lecz zaznaczono tylko jego obecność strzałką 54.
Żeby uniknąć stosowania popychacza 54 do wsuwania porcji tytoniu 47, wyposażono
wsuwkę pojemnikową 53 według fig. 9 w wycięcie 55 po obu stronach wzdłużnych. Wycięcie
55 ciągnie się od górnej krawędzi wsuwki 53 aż do poziomu tuż nad otworem wsadowym tytoniu
13. Wycięcie 55 służy do wciskania lub nasuwania działek tytoniu porcji 47, np. palcem
wskazującym użytkownika. Dzięki temu zbędny staje się wspomniany popychacz 54 do wprowadzania działek porcji tytoniu 47 według fig. 1 lub fig. 2.
Jak pokazano na fig. 3 do 5, za pomocą wsuwki pojemnikowej 53 i otworu wsadowego
tytoniu 13 wprowadza się tytoń, np. w postaci porcji 47 według fig. 1, najpierw do komory
prasowania 14, przy czym jak widać na fig. 3 porcje tytoniu 47 wchodzi we wsuwkę pojemnikową 53 dotąd, aż swoim dolnym obrzeżem dotknie dna komory prasowania 14. Następnie
wyprzedzający element odcinający 1 oddziela działkę 48 od porcji tytoniu 47 z jednoczesnym
zamknięciem otworu wsadowego 13. W tym celu krawędź przednia 4 elementu odcinającego 1
przesuwnego w komorze prasowania 14 ma nożowe ostrze 5, które zgodnie z fig. 7 może mieć
kształt gilotyny przebiegającej skośnie do długości komory prasowania 14. W alternatywnym
wykonaniu według fig. 8 ostrze 5 ma kształt daszkowaty, a wreszcie można także zastosować
ostrze 5 mające kształt zębów piły.
Zamiast elementu odcinającego 1 można również przewidzieć odpowiednio skuteczny
wyciskacz lub podobny element oddzielający.
Odcięta z porcji tytoniu 47 działka 48 tracąc swoją wewnętrzną spoistość jest wtaczana
normalnie elementem odcinającym 1 do komory prasowania tytoniu 14. Ewentualnie wystające
resztki tytoniu i resztki porowatej owijki 49 są odcinane między ostrzem 5 i przeciwległą
względem tłoczka 17 krawędzią ograniczającą 7 otworu wsadowego 13 tak, że oddzielona
działka 48 wraz z odciętą owijką 49 znajduje się całkowicie w komorze prasowania tytoniu 14.
8
171 967
Wykonane wreszcie pałeczkowe pasmo tytoniu 10 według fig. 5 można następnie łatwo
wypchnąć z komory prasowania 14. Poza tym z fig. 5 można jeszcze zorientować się, że w
kierunku prasowania tytoniu tłoczek 17 i krawędź przednia 4 lub ostrze 5 elementu odcinającego
1 zbiegają się ze sobą, w związku z czym półkolista powierzchnia 16tłoczka 17 jest odpowiednio
przedłużona elementem odcinającym 1.
W identyczny sposób jak porcja tytoniu 47 według fig. 1 jest obrabiana taka porcja według
fig. 2 przy użyciu opisanego nabijacza.
W komfortowym przyrządzie zamiast opisanego elementu odcinającego 1 można zastosować piłkę napędzaną silniczkiem elektrycznym, w szczególności także odpowiadającą elementowi odcinającemu 1 według fig. 3 do 6 piłkę tarczową wchodzącą w otwór wsadowy tytoniu.
W mniej komfortowym nabijaczu można także wyobrazić sobie, że element odcinający 1
przesuwany jest w położenie odcinania tytoniu specjalną rękojeścią. W takim przypadku element
odcinający może mieć kształt noża kuchennego, który wprowadzany jest przez szczelinę w
dolnej strefie wsuwki pojemnikowej 53 w kierunku wzdłużnym komory prasowanej, przy czym
następuje oddzielanie potrzebnej działki 48 lub 50.
Dla ułatwienia oddzielania działek 48 w odmianie wykonania porcji tytoniu według fig. 1
owijka 49 może mieć perforację 56 w kierunku wzdłużnym, która wyznacza limę podziału
wzdłużnego dwóch sąsiednich działek 48. Zamiast linii perforacyjnych 56 mogą być też
ukształtowane w owijce 49 innego rodzaju linie zadanego rozdziału, które muszą mieć taką
wytrzymałość, żeby zapewniały zwartość porcji tytoniu 47 poza magazynkiem 52 opisanego
nabijacza.
FIG.3
FIG 4
FI G . 5
FIG. 6
171 967
FIG. 7
F IG .8
FIG. 9
171 967
FIG.1
FIG. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
756 Кб
Теги
pl171967b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа