close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL171985B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 171985
(13) B1
(21 ) Numer zgłoszenia.
303184
(51) IntCl6
A01G 27/00
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(30)
(22) Data zgłoszenia:
26.04.1994
Regulowane urządzenie do podlewania roślin
Pierwszeństwo:
(73)
27.04.1993,IT,B093U000093
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.07.1997 WUP 07/97
57)
PL 171985 B1
(
1 Regulow ane urządzenie do podlew ania roślin, zw łaszcza na balkonach
lub w mieszkaniach, składające się ze zbiornika na w odę z szeregiem otw orów
w ylotow ych w ody w je g o dnie, pojem nika odbierającego w odę z je j źródła,
posiadającego zw rócony ku górze otw ór i osadzonego obrotow o w ew nątrz
zbiornika na poziom ej osi przechodzącej przez środek ciężkości pojem nika
po jego napełnieniu w odą do kraw ędzi górnej, zespołu do regulacji natężenia
przepływ u w ody do pojem nika działającego na rurę doprow adzającą wodę
do pojem nika, przy czym w spom niany zespół je st usytuow any ponad otw orem pojem nika i reguluje dopływ wody do pojem nika, zespołu do utrzym yw ania pojem nika w takim położeniu, ze je g o otw ór je s t zw rócony ku górze,
co um ożliw ia dopływ do mego w ody z pierw szej rury doprow adzającej wodę
do czasu jej dojścia do poziom u znajdującego się pow yżej w spom nianej
poziom ej osi, i przyw racanie pojem nika do w spom nianego położenia, w
którym je g o otw ór je st zw rócony ku górze, po obrocie pojem nika w skutek
w ytrącenia z rów now agi przez w odę, której poziom doszedł pow yżej w sp o m nianej osi poziom ej i w ylaniu w spom nianej w ody do zbiornika, zn a m ien n e
ty m , ze zespół (4) do regulacji dopływ u w ody składa się z kom ory (41)
połączonej ze zbiornikiem (1) i posiadającej otw ór w lotow y (42) połączony
z rurą (S )doprow adzającą w odę, otw ór w ylotow y (43) um ożliw iający w odzie
dopływ do pojem nika (3), tłok (44) pływ ający, o pow ierzchni m niejszej niż
m inim alny w ew nętrzny przekrój poziom y kom ory (41), m ający m ożbw ość
poziom ego suw ania się w ew nątrz kom ory (41) i którem u m ożna uniem ożliw ić
osiągnięcie określonych pow yżej w ysokości pom iędzy otw orem w lotow ym
(42) i w ylotow ym (43) w celu um ożliw ienia zadaw ania i regulow ania poziomu w ody w kom orze (41), usztyw nioną sw obodną końców kę (5 a) pierwszej
rury (5) doprow adzającej wodę, zw róconą ku pływ ającem u tłokowi (44) i
pełniącą rolę zderzaka ograniczającego pionow y m chu ku górze w spom nianego pływ ającego tłoka (44) w w yniku skierow anej ku górze siły wyporu
w ody w kom orze (41), a ponadto posiada pręt (47) połączony z pojem nikiem
(3) i posiadający m niejszy przekrój niż przekrój otw oru w ylotow ego (43)
pojem nika (3) i m ający możliw ość w suw ania się do tego otw oru co najmniej
w jednym położeniu pojem nika (3) w sposób uniem ożliw iąjący narastanie w
otw orze w ylotow ym osadów pochodzących z zanieczyszczeń wody
Uprawniony z patentu:
G F. S.r.l., Correggio, IT
(72)
31.10.1994 BUP 22/94
(45)
A01G 9/24
Twórca wynalazku:
Pietro Negroni, Pianoro, IT
(74)
Pełnomocnik:
Szafruga Anna, POLSERVICE
FIG7
Regulowane urządzenie do podlewania roślin
Zastrzeżenia
patentowe
1. Regulowane urządzenie do podlewania roślin, zwłaszcza na balkonach lub w mieszkaniach, składające się ze zbiornika na wodę z szeregiem otworów wylotowych wody w jego dnie;
pojemnika odbierającego wodę z jej źródła, posiadającego zwrócony ku górze otwór i osadzonego obrotowo wewnątrz zbiornika na poziomej osi przechodzącej przez środek ciężkości
pojemnika po jego napełnieniu wodą do krawędzi górnej; zespołu do regulacji natężenia
przepływu wody do pojemnika, działającego na rurę doprowadzającą wodę do pojemnika, przy
czym wspomniany zespół jest usytuowany ponad otworem pojemnika i reguluje dopływ wody
do pojemnika; zespołu do utrzymywania pojemnika w takim położeniu, że jego otwór jest
zwrócony ku górze, co umożliwia dopływ do niego wody z pierwszej rury doprowadzającej
wodę do czasu jej dojścia do poziomu znajdującego się powyżej wspomnianej poziomej osi; i
przywracanie pojemnika do wspomnianego położenia, w którym jego otwór jest zwrócony ku
górze, po obrocie pojemnika wskutek wytrącenia z równowagi przez wodę, której poziom
doszedł powyżej wspomnianej osi poziomej i wylaniu wspomnianej wody do zbiornika,
znamienne tym, że zespół (4) do regulacji dopływu wody składa się z komory (41) połączonej
ze zbiornikiem (1) i posiadającej: otwór wlotowy (42) połączony z rurą (5) doprowadzającą
wodę; otwór wylotowy (43) umożliwiający wodzie dopływ do pojemnika (3); tłok (44) pływający, o powierzchni mniejszej niż minimalny wewnętrzny przekrój poziomy komory (41),
mający możliwość poziomego suwania się wewnątrz komory (41) i któremu można uniemożliwić osiągnięcie określonych powyżej wysokości pomiędzy otworem wlotowym (42) i
wylotowym (43) w celu umożliwienia zadawania i regulowania poziomu wody w komorze (41);
usztywnioną swobodną końcówkę (5a) pierwszej rury (5) doprowadzającej wodę, zwróconą ku
pływającemu tłokowi (44) i pełniącą rolę zderzaka ograniczającego pionowy ruch ku górze
wspomnianego pływającego tłoka (44) w wyniku skierowanej ku górze siły wyporu wody w
komorze (41), a ponadto posiada pręt (47) połączony z pojemnikiem (3) i posiadający mniejszy
przekrój niż przekrój otworu wylotowego (43) pojemnika (3) i mający możliwość wsuwania się
do tego otworu co najmniej w jednym położeniu pojemnika (3) w sposób uniemożliwiający
narastanie w otworze wylotowym osadów pochodzących z zanieczyszczeń wody.
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że pręt (47) jest połączony z podporą (61)
osadzoną obrotowo na osi (Z) przymocowaną trwale do zbiornika (1) lub komory (41) i posiada
część zderzakową (62) przeznaczoną do współdziałania z pojemnikiem (3) podczas jego obracania się w chwili wylewania z niego wody, przy czym podpora (61) jest poruszana pomiędzy
położeniem pierwszym, w którym działa na nią własny ciężar i pręt (47) znajduje się na zewnątrz
otworu wylotowego (43), a położeniem drugim, w którym działa na nią siła pojemnika (3)
podczas jego obracania się, a pręt (47) znajduje się w otworze (43), dzięki czemu pręt (47)
wykonuje ruch posuwisto zwrotny podczas napełniania i opróżniania pojemnika (3).
3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że pojemnik (3) jest połączony przy
otworze wylotowym (43) ze zbiornikiem (1) za pomocą widełek (45) posiadających punkty
podparcia (46) działające na pojemnik (3) za pośrednictwem osi poziomej (X) oraz punkt
mocowania wyznaczony przez wspomniany pręt (47), mający możliwość wsuwania się do
środka otworu wylotowego (43) i połączony ze sprężystym elementem (48) zapewniającym
sprężystą reakcję (R) przeciwnie skierowaną do siły ciężkości (P), z jaką działa ku dołowi
pojemnik (3) po napełnieniu, przy czym wspomniany pręt (47) może wykonywać ruch posuwisto
zwrotny podczas napełniania i opróżniania pojemnika (3).
4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że na swobodnym końcu (5a) rury (5)
doprowadzającej wodę znajduje się element do ustalania położenia pionowego, który umożliwia
ustawianie wspomnianego swobodnego końca (5a) wewnątrz komory (41) na różnych wysokościach według skali (49) z podziałką powiązaną z tą wysokością.
17198S
3
5. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że na swobodnym końcu (5a) znajduje
się element do ustalania położenia pionowego, który umożliwia ustawianie wspomnianego
swobodnego końca (5a) wewnątrz komory (41) na różnych wysokościach według skali (49) z
podziałką powiązaną z tą wysokością, składający się z gniazda (50) z przelotowym otworem,
którego przekrój poprzeczny jest równy zewnętrznemu przekrojowi poprzecznemu swobodnego
końca (5a), oraz stanowi szczelny przelot dla swobodnego końca (5a).
6. Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że elementem sprężystym (48) jest giętka
blacha (48a) osadzona jednym końcem w stałym punkcie na komorze (41) albo na zbiorniku (1),
a drugim końcem w pręcie (47).
7. Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że sprężystym elementem (48) jest
sprężyna (48b) działająca pomiędzy częścią widełek (45), a stałym punktem na komorze (41)
albo na zbiorniku (1).
8. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że w zbiorniku (1) przy otworach (2)
znajdują się liczne kesony (11), które są otwarte od góry i dzielą dolną część do wysokości (H),
która nie jest mniejsza od wysokości osiąganej przez ilość wody równą objętości pojemnika (3),
w wyniku czego objętość wody jest dzielona na mniejsze objętości, kierowane następnie do
poszczególnych doniczek (13) połączonych z otworami (2).
9. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że na pływającym tłoku (44), w miejscu
styczności swobodnego końca (5a) z rurą (5) doprowadzającą wodę, znajduje się zderzak (55)
wykonany ze sprężystego, odkształcalnego pod naciskiem materiału, takiego, że zderzak (55)
przywiera do swobodnego końca (5a) w celu zapobiegnięcia niepożądanemu wypływowi wody
z rury zasilającej (5).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest regulowane urządzenie do podlewania roślin.
Znane są różnorodne regulowane, działające w sposób ciągły, urządzenia do podlewania
skrzynek balkonowych i tarasowych z kwiatami lub roślinami, stosowane zwłaszcza podczas
wakacji lub w innych sytuacjach, kiedy właściciele są poza domem.
W większości znanych dotychczas przypadków są to urządzenia elektroniczne, wyposażone w elektroniczny programator, połączone za pośrednictwem otwartego zaworu ze źródłem
bieżącej wody oraz zaopatrzone na wylocie w szereg przewodów połączonych z roślinami w
sposób umożliwiający ich podlewanie. Programator umożliwia zaprogramowanie przez użytkownika sposobu podlewania i działa na zawór, regulując przepływ wody z jej źródła do
przewodów. Użytkownik musi tylko wybrać za pomocą przycisków i/lub pokręteł na programatorze odpowiedni program, który robi już resztę, a mianowicie realizuje czas włączenia podlewania, czas jego trwania, dzień podlewania i podobne.
Niestety, urządzenia tego typu mają pewne wady, a jedną z nich jest ich uzależnienie od
energii elektrycznej, co uniemożliwia jej wyłączanie w okresie nieobecności użytkownika przez
dłuższy okres czasu.
Następną wadą urządzenia tego typu jest konieczność pozostawienia otwartego zaworu
wody, co w razie awarii urządzenia podczas nieobecności użytkownika grozi stałym i powodującym znaczne szkody wypływem wody do pomieszczenia, w którym się znajduje.
Kolejną wadą tych urządzeń jest ich wysoki koszt w porównaniu z możliwościami
użytkowymi, wykorzystywanymi tylko podczas nieobecności użytkownika lub użytkowniczki
w domu przez dłuższy okres czasu.
Zgłaszający niniejszy wynalazek natkął się na te problemy podczas projektowania urządzenia według włoskiego opisu patentowego nr 1 234 704, składającego się ze zbiornika na wodę
i umieszczonego w jego podstawie dystrybutora z wieloma otworami wylotowymi wody i
otwartym pojemnikiem do jej odbioru. Pojemnik ten znajduje się wewnątrz zbiornika i jest
osadzony obrotowo na zbiorniku na osi poziomej przechodzącej przez jego środek ciężkości
(wyznaczony dla pełnego pojemnika). Urządzenie jest również wyposażone w zawory (z
kurkami) regulujące przepływ wody w rurociągach zasilających pojemnik. W skład urządzenia
4
171985
wchodzi również przeciwwaga do utrzymywania pojemnika w położeniu umożliwiającym
odbiór wody i przywracającym go z powrotem do tego samego położenia po opróżnieniu do
zbiornika w wyniku obrotu wokół osi.
Konstrukcja tego typu skutecznie rozwiązuje problem stałego ale niewielkiego ilościowo
podawania wody, zabezpieczającego przed możliwością zalania otoczenia, ale ma inne wady
związane z zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie. W razie wysokiej zawartości w
wodzie wodociągowej soli (zwłaszcza wapnia), wokół zaworu tworzą się osady powodujące
zmniejszanie, albo w innych sytuacjach zmiany, zasilania w wodę.
Głównym celem niniejszego wynalazku jest skonstruowanie urządzenia do podlewania
nie posiadającego wad urządzeń znanych ze stanu techniki i doprowadzającego wodę w ciągu
pewnego okresu czasu.
Regulowane urządzenie do podlewania roślin, zwłaszcza na balkonach lub w mieszkaniach, składające się ze zbiornika na wodę z szeregiem otworów wylotowych wody w jego dnie
( 1a); pojemnika odbierającego wodę z jej źródła, posiadającego zwrócony ku górze otwór i
osadzonego obrotowo wewnątrz zbiornika na poziomej osi przechodzącej przez środek ciężkości
pojemnika po jego napełnieniu wodą do krawędzi górnej; zespołu do regulacji natężenia
przepływu wody do pojemnika, działającego na mrę doprowadzającą wodę do pojemnika; przy
czym wspomniany zespół jest usytuowany ponad otworem pojemnika i reguluje dopływ wody
do pojemnika; zespołu do utrzymywania pojemnika w takim położeniu, ze jego otwór jest
zwrócony ku górze, co umożliwia dopływ do niego wody z pierwszej rury doprowadzającej
wodę do czasu jej dojścia do poziomu znajdującego się powyżej wspomnianej poziomej osi i
przywracanie pojemnika do wspomnianego położenia, w którym jego otwór jest zwrócony ku
górze, po obrocie pojemnika wskutek wytrącenia z równowagi przez wodę, której poziom
doszedł powyżej wspomnianej osi poziomej i wylaniu wspomnianej wody do zbiornika, według
wynalazku charakteryzuje się tym, że zespół do regulacji dopływu wody składa się z komory
połączonej ze zbiornikiem i posiadającej otwór wlotowy połączony z rurę doprowadzaj ącą wodę,
otwór wylotowy umożliwiający wodzie dopływ do pojemnika, tłok pływający o powierzchni
mniejszej niż minimalny wewnętrzny przekrój poziomy komory,mający możliwość poziomego
suwania się wewnątrz komory i któremu można uniemożliwić osiągnięcie określonych powyżej
wysokości pomiędzy otworem wlotowym i wylotowym w celu umożliwienia zadawania i
regulowania poziomu wody w komorze, usztywnioną swobodną końcówkę pierwszej rury
doprowadzającej wodę, zwróconą ku pływającemu tłokowi i pełniącą rolę zderzaka ograniczającego pionowy ruch ku górze wspomnianego pływającego tłoka w wyniku skierowanej
ku górze siły wyporu wody w komorze, a ponadto posiada pręt połączony z pojemnikiem i
posiadający mniejszy przekrój niż przekrój otworu wylotowego pojem nika i mający m ożliwość wsuwania się do tego otworu co najmniej w jednym położeniu pojemnika w sposób
uniemożliwiający narastanie w otworze wylotowym osadów pochodzących z zanieczyszczeń wody.
Korzystnie pręt jest połączony z podporą osadzoną obrotowo na osi przymocowaną trwale
do zbiornika lub komory i posiada część zderzakową przeznaczoną do współdziałania z pojemnikiem podczas jego obracania się w chwili wylewania z niego wody; przy czym podpora jest
poruszana pomiędzy położeniem pierwszym, w którym działa na nią własny ciężar i pręt znajduje
się na zewnątrz otworu wylotowego, a położeniem drugim, w którym działa na nią siła pojemnika
podczas jego obracania się, a pręt znajduje się w otworze, dzięki czemu pręt wykonuje ruch
posuwisto zwrotny podczas napełniania i opróżniania pojemnika.
Korzystnie pojemnik jest połączony przy otworze wylotowym ze zbiornikiem za pomocą
widełek posiadających punkty podparcia działające na pojemnik za pośrednictwem osi poziomej
oraz punkt mocowania wyznaczony przez wspomniany pręt,mający możliwość wsuwania się do
środka otworu wylotowego i połączony ze sprężystym elementem zapewniającym sprężystą
reakcję przeciwnie skierowaną do siły ciężkości, z jaką działa ku dołowi pojemnik po napełnieniu, przy czym wspomniany pręt może wykonywać ruch posuwisto zwrotny podczas napełniania
i opróżniania pojemnika.
171 985
5
Korzystnie na swobodnym końcu rury doprowadzającej wodę znajduje się element do ustalania
położenia pionowego, który umożliwia ustawianie wspomnianego swobodnego końca wewnątrz
komory na różnych wysokościach według skali z podziałką powiązaną z tą wysokością
Korzystnie na swobodnym końcu znajduje się element do ustalania położenia pionowego,
który umożliwia ustawianie wspomnianego swobodnego końca wewnątrz komory na różnych
wysokościach według skali z podziałką powiązaną z tą wysokością, składający się z gniazda z
przelotowym otworem, którego przekrój poprzeczny jest równy zewnętrznemu przekrojowi
poprzecznemu swobodnego końca, oraz stanowi szczelny przelot dla swobodnego końca.
Korzystnie elementem sprężystym jest giętka blacha osadzona jednym końcem w stałym
punkcie na komorze albo na zbiorniku, a drugim końcem w pręcie.
Korzystnie sprężystym elementem jest sprężyna działająca pomiędzy częścią widełek, a
stałym punktem na komorze albo na zbiorniku.
Korzystnie w zbiorniku przy otworach znajdują się liczne kesony, które są otwarte od góry
i dzielą dolną część do wysokości, która nie jest mniejsza od wysokości osiąganej przez ilość
wody równą objętości pojemnika, w wyniku czego objętość wody jest dzielona na mniejsze
objętości, kierowane następnie do poszczególnych doniczek połączonych z otworami.
Korzystnie na pływającym tłoku, w miejscu styczności swobodnego końca z rurą doprowadzającą wodę, znajduje się zderzak wykonany ze sprężystego, odkształcalnego pod naciskiem
materiału, takiego, że zderzak przywiera do swobodnego końca w celu zapobiegnięcia niepożądanemu wypływowi wody z rury zasilającej.
W związku z tym, przedmiotem wynalazku jest niezawodne urządzenie do podlewania nie
potrzebujące podłączenia do sieci elektrycznej ani wodociągowej i doprowadzające wodę do
roślin bez względu na znajdujące się w niej zanieczyszczenia.
Przedmiot wynalazku przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku, na którym:
fig. 1 przedstawia urządzenie w układzie roboczym, na rysunku schematycznym; fig. 2 urządzenie w przykładzie wykonania według wynalazku w rzucie bocznym z usuniętymi
pewnymi częściami, ze szczegółem w powiększeniu, pokazującym element do podłączania rury
zasilającej w wodę; fig. 3 - kolejny przykład wykonania urządzenia według wynalazku, z
pewnymi częściami usuniętymi w celu lepszego pokazania innych; fig. 4 - pojemnik w dwóch
położeniach skrajnych, pierwszym - podczas fazy napełniania, i drugim - podczas fazy opróżniania, na rysunku schematycznym; fig. 5 - pojemnik rozdzielający według wynalazku, z
niektórymi częściami usuniętymi w celu lepszego pokazania innych, w rzucie perspektywicznym; fig. 6 - urządzenie według wynalazku w następnym przykładzie wykonania, z pojemnikiem
pokazanym w fazie opróżniania, w rzucie bocznym (znowu po usunięciu pewnych części w celu
lepszego pokazania innych); fig. 7 - urządzenie w przykładzie wykonania pokazanym na fig. 6,
w rzucie od przewodu, z niektórymi częściami usuniętymi w celu lepszego pokazania innych,
na którym widać pojemnik w fazie opróżniania; fig. 8 - urządzenie w przykładzie wykonania
pokazanym na fig. 6, w rzucie częściowym od przodu, z niektórymi częściami usuniętymi w celu
lepszego pokazania innych, na którym widać pojemnik w fazie napełniania i dwa elementy w
powiększeniu, a mianowicie otwór wylotowy w rzucie głównym z góry i w rzucie od przodu, z
usuniętymi pewnymi częściami, podczas fazy opróżniania.
Jak widać na rysunkach, urządzenie składa się z dwóch zespołów zbiornika 1 i dystrybutora wody i co najmniej jednego otwartego pojemnika 3 odbiorczego wody, osadzonego
obrotowo wewnątrz zbiornika 1.
Jak widać na fig. 2, 3 i 4, zbiornik 1 ma kształt skrzyni z licznymi otworami 2 wylotowymi
wody w swoim dnie Ia, natomiast pojemnik 3 ma kształt ostrosłupa ściętego i znajduje się
wewnątrz zbiornika 1 w takim położeniu, że jego otwarta ścianka 3a (będąca większą podstawą
ostrosłupa) jest zwrócona ku górze i leży po przeciwległej stronie względem dna Ia zbiornika.
Jak się okaże dalej, pojemnik 3 jest osadzony obrotowo w zbiorniku 1 na osi poziomej,
oznaczonej przez X, przechodzącej przez jego środek ciężkości, którego położenie obliczono po
napełnieniu go wodą do miejsca znajdującego się tuż pod jego krawędzią górną. Cyfrą 4
oznaczono zespół do regulacji dopływu wody, podłączony do rury 5 doprowadzającej wodę
(korzystnie, podłączonej do zbiornika 12 lub do niskociśnieniowego źródła wody).
6
171985
W sytuacji pokazanej na fig. 1, woda dopływa z przenośnego zbiornika 12 zaopatrzonego
w uchwyt 15 i usytuowanego ponad jej wylotem. Zespół regulatorów wody składa się z co
najmniej jednej komory 41 z poziomą sekcją S, która w pokazanym przykładzie wykonania jest
stała. Sekcja ta jest osadzona na zbiorniku 1 i u góry posiada otwór wlotowy 42 połączony z rurą
5 doprowadzającą wodę, natomiast u dołu otwór wylotowy 4 do pojemnika 3.
W komorze 41 znajduje się pływający tłok 44 o nieco mniejszej powierzchni niż sekcja S
komory 41. Pływający tłok 44 może ślizgać się pionowo w komorze 41 i może znajdować się
na różnych wysokościach pomiędzy otworem wlotowym 42 a wylotowym 43, co umożliwia
zmiany poziomu wody, a tym samym ilość wody doprowadzanej otworem wylotowym 43.
Trwałe ustalenie położenia tłoka pływającego 44 uzyskano dzięki zaopatrzeniu komory
41 w sztywną końcówkę rurową 5a odpowiadającą swobodnemu końcowi rury zasilającej w
wodę 5 (końcówkę 5a może nawet stanowić druga rura, sztywniejsza niż oryginalna rura
zasilająca 5). Swobodny koniec 5a rury jest zwrócony ku dołowi i stanowi pionowy ogranicznik
siły wyporu wody znajdującej się w komorze działającej na pływający tłok 44.
W lub przy otworze wlotowym 42 komory 41 znajdują się elementy do mocowania
końcówki 5a rury na rożnych wysokościach odpowiadających każdemu ewentualnemu położeniu tłoka pływającego 44. Na szczególe na fig. 2 pokazano jedno z możliwych rozwiązań
elementu do mocowania końców 5a rury, uzyskane w wyniku przesunięcia wspomnianego końca
5a przez podobne w kształcie gniazdo 50. Dzięki temu uzyskano współczynnik tarcia umożliwiający ręczne ustalanie położenia rury 5a, a tym samym pływającego tłoka 44, na odpowiedniej
wysokości, a jednocześnie zapobiegający niepożądanemu przesuwaniu końca 5a rury w wyniku
działania na nią wody prącej od dołu na pływający tłok 44.
Podczas pracy urządzenia woda wpływa końcem 5a rury do komory 41 do chwili, kiedy
pływający tłok 44, popychany przez wodę ku górze, zetknie się ze swobodnym końcem 53
końcówki rurowej 5a, która wstrzymuje jego dalszy ruch i uniemożliwia wypływ wody do czasu
jej opadnięcia do poziomu poniżej wysokości odpowiadającej zetknięciu się pływającego tłoka 44
ze swobodnym końcem 53 końcówki rurowej 5a.
Korzystnie, w miejscu styku końcówki rurowej 5a ze swobodnym końcem 53 znajduje się
zderzak 55 wykonany z łatwo odkształcalnego, sprężystego materiału, dzięki czemu silnie
przylega do krawędzi swobodnego końca 53 i lepiej zapobiega przepływowi wody.
W miejscu mocowania rury 5a znajduje się pokrywa zewnętrzna 51, na której powierzchni
zewnętrznej jest podziałka 49. Do końcówki rurowej 5a jest trwale przymocowana wskazówka 52
wskazująca różne wysokości, a tym samym różne ciśnienia, przy których woda wypływa z
otworu wylotowego 43.
Pojemnik 3 jest połączony ze zbiornikiem 1 przy otworze wylotowym 43 komory 41 za
pomocą widełek 45. Widełki 45 posiadają punkty podparcia 46, w których osadzony jest na osi X
pojemnik 3, oraz pionowy pręt 47, którego przekrój poprzeczny jest mniejszy niż przekrój
poprzeczny otworu wylotowego 43. Pręt ten może ślizgać się wewnątrz tego otworu. Jego górna
część jest połączona ze sprężystym elementem 48 zapewniającym pionową i skierowaną przeciwnie sprężystą reakcję R względem wagi P, z jaką działa ku dołowi pojemnik 3 po napełnieniu.
Podobnie jak w poprzednim włoskim zgłoszeniu patentowym nr 1 234 704 niniejszego
wnioskodawcy, woda wpływa do pojemnika 3 w czasie kiedy jest on stabilny i znajduje się w
swoim położeniu wyjściowym. Dopływ wody trwa do chwili dojścia jej poziomu tuż pod
krawędź górną pojemnika. Do tego miejsca urządzenie znajduje się w równowadze, ale z chwilą
niewielkiego przekroczenia tego poziomu następuje przesunięcie się naturalnego środka ciężkości pojemnika 3, w wyniku czego obraca się on wokół swojej osi S do położenia, w którym bok 3a
znajdzie się praktycznie naprzeciwko otworów 2 (patrz fig. 4, położenie pokazane liniami
przerywanymi); w położeniu tym woda wylewa się do zbiornika 1. Następnie opróżniony
pojemnik 3 powraca do swojego położenia początkowego wspomagany w tym ruchu przez
płytkę 8 działającą jako przeciwwaga. Woda wpływa do otworów 2, a tym samym do rur 14, a
dalej do doniczek 13 z podlewanymi roślinami.
Po każdym napełnieniu, pojemnik 3 przemieszcza się w dół przed powrotem do położenia
wyższego niż bezpośrednio przed opróżnieniem. Pręt 47 (korzystnie, wykonany z metalu lub sztywnego
171985
7
tworzywa sztucznego), który w wyniku tego ślizga się w pionie wewnątrz otworu wylotowego
43 w komorze 41, usuwa osady z otworu wylotowego 43 i zapewnia stały przepływ wody.
Programowanie urządzenia polega na zmianie dostaw wody. W tym celu należy zmieniać
poziom pływającego tłoka 44 używając do tego w odpowiedni sposób podziałki. Zwiększenie
poziomu wody powoduje zwiększenie jej natężenia przepływu przez otwór wylotowy 43. Po
wypłynięciu otworem wylotowym 43, woda gromadzi się w pojemniku 3 i jest rozprowadzana
w opisany powyżej sposób.
Zmianę częstotliwości opróżniania pojemnika 3 można uzyskać poprzez zmianę jego
objętości albo poprzez wyposażenie urządzenia w drugi pojemnik 3 o większej objętości niż
pierwszy i osadzony obrotowo bezpośrednio w zbiorniku 1 za pojemnikiem 3. Takie rozwiązanie
zwiększa odstępy czasu pomiędzy kolejnymi opróżnieniami.
Elementem sprężystym 48 może być giętka blacha 48a, podobna do pokazanej na fig. 2,
połączona jednym ze swoich końców ze stałym punktem w komorze 41 lub zbiorniku 1, a drugim
z prętem 47.
W następnym przykładzie wykonania, pokazanym na fig. 3, w skład elementu 48 wchodzi
sprężyna 48b osadzona pomiędzy widełkami 45 a stałym punktem w komorze 41 lub zbiorniku 1.
W przykładzie wykonania pokazanym na fig. 6, 7 i 8, gdzie pojemnik 3 ma kształt
ostrosłupa trójkątnego osadzonego obrotowo w zbiorniku 1 na dwóch stałych strzęmiączkach 66,
pręt 47 jest osadzony w podporze 61 obracającej się wokół osi Z połączonej na stałe ze
zbiornikiem 1 lub komorą 41.
W podporze 61 znajduje się zderzak 62 pojemnika 3. Zderzak ten ma na rysunkach kształt
krzywki i współdziała z pojemnikiem 3 podczas jego obrotów.
Podpora 61 może przemieszczać się pomiędzy położeniem pierwszym (pokazanym na fig. 8),
w którym działa na nią siła własnego ciężaru, a pręt 47 jest w położeniu zewnętrznym względem
otworu wylotowego 43, a położeniem drugim (pokazanym na fig. 6 i 7 i na powiększonym
szczególe na fig. 8), w którym działa na niego siła obracającego się pojemnika 3, a pręt 47 jest
co najmniej częściowo wsunięty do otworu wylotowego 43. Zatem podczas napełniania i
opróżniania pojemnika 3 pręt 47 może poruszać się ruchem posuwisto zwrotnym.
Na fig. 8 pokazano sposób uzyskania okrągłego otworu wylotowego 43 ze szczeliną 43a.
W komorze 41, przy otworze wylotowym 43, może znajdować się gniazdo 64, w które wchodzi
(pod wpływem grawitacji) kulka z materiału cięższego od wody o średnicy większej niż średnica
kołowej części otworu wylotowego 43. Dzięki temu, woda znajdująca się w komorze 41 może
wypływać szczeliną 43a, i wpływać do leżącego pod spodem pojemnika 3. Kiedy pręt 47 wchodzi
w otwór wylotowy 43 i uniemożliwia powstawanie tam osadów, wypiera z niego kulkę
zwiększając przepływ wody, w wyniku czego większe niż zazwyczaj natężenie przepływ wody
intensyfikuje oczyszczające działanie pręta 47 na otwór 43a. Na rysunkach, przepływ wody
wskazano nieoznakowanymi strzałkami lub obrazami kropelek.
W zbiorniku 1, przy otworach 2, znajdują się liczne otwarte od góry kesony 11, dzielące
jego część dolną do wysokości H nie mniejszej niż wysokość osiągana przez ilość wody równą
objętości pojemnika 3 (i w żadnym przypadku do wysokości umożliwiającej ruchu pojemnika 3
podczas napełniania i opróżniania). Kesony 11 dzielą wodę na porcję o mniejszej objętości, każda
dla doniczek 13 połączonych z otworami 2 za pomocą przewodów 14. Podział tego typu
przedstawiono na fig. 5, gdzie w przykładzie wykonania różnym niż na innych rysunkach,
zbiornik 1, w którym nie ma pojemnika 3 jest podzielony poziomo na większej wysokości niż
wysokość odpowiadająca kesonom 11.
Pokazane na fig. 5 kesony 11 mają różne objętości w zależności od różnych ilości
dostarczanej wody, ale, oczywiście, w razie konieczności mogą mieć takie same objętości, o ile
ilości wody doprowadzane do różnych roślin mają być takie same.
171 985
FIG 2
FIG 3
FIG 4
171 985
FIG 6
171 985
FIG7
171 985
FIG 8
171 985
FIG 1
FIG 5
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 4,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
653 Кб
Теги
pl171985b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа