close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL172078B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)
OPIS PATENTOWY
(1 9 )
PL
(11)
172078
(13) B 1
(21 ) N u m e r z g ł o s z e n i a : 2 9 9 4 7 9
( 5 1) Int.C l.6
H02P 9/06
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(43)
(22) Data zgłoszenia:
24.0 6 .1 9 9 3
Układ elektro-mechaniczny napędu generatora
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
27.12.1994 BUP 26/94
( 45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.07.1997 WUP 07/97
PL 172078 B1
(
5 7 ) Układ elektro-mechaniczny napędu generatora,
zawierający silnik elektryczny sprzęzony poprzez
sprzęgło, przekładnię zębatą z zespołem pom p,
znam ienny tym , ze poszczególne pompy hydrauliczne (6). napędzane pośrednio i oddzielnie od silników elektrycznych (2) um ieszczone są pionowo w
zbiorniku olejowym (6a) i połączone są oddzielnymi przewodami olejowym i (7), poprzez przewód
zbiorczy (7a) z silnikiem hydraulicznym (8), który
sprzęzony za pomocą sprzęgła hydraulicznego (10)
z generatorem (11) umieszczony jest powyżej zbiornika (6a), a przebieg oleju między pompami (6) a
silnikiem (8) jest w obiegu zamkniętym
Uprawniony z patentu:
Mól Jerzy, Gliwice, PL
( 72 )
Twórca wynalazku:
Jerzy Mól, Gliwice, PL
Układ elektro-mechaniczny napędu generatora
Zastrzeżenie
patentowe
Układ elektro-mechaniczny napędu generatora, zawierający silnik elektryczny sprzęzony
poprzez sprzęgło, przekładnię zębatą z zespołem pomp, znamienny tym, ze poszczególne
pompy hydrauliczne (6), napędzane pośrednio i oddzielnie od silników elektrycznych (2)
umieszczone są pionowo w zbiorniku olejowym (6a) i połączone są oddzielnymi przewodami
olejowymi (7), poprzez przewód zbiorczy (7a) z silnikiem hydraulicznym (8), który sprzężony
za pomocą sprzęgła hydraulicznego ( 10) z generatorem ( 11) umieszczony jest powyżej zbiornika
(6a), a przebieg oleju między pompami (6) a silnikiem (8) jest w obiegu zamkniętym.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest układ elektro-mechaniczny napędu generatora do zasilania
energią elektryczną różnych odbiorników mocy.
Znane są różne układy elektro-mechaniczne do przenoszenia mocy do różnych odbiorników. Na przykład znany jest zbliżony układ, przedstawiony w Poradniku Inżyniera Mechanika,
W ydawnictwa Naukowo Technicznego w Warszawie, tom drugi, na stronie 1354, na której
uwidoczniony jest na rysunku XIX,34 schemat włączania pompy zasilającej. Według tego
schematu układ zawiera silnik elektryczny, napędzający poprzez sprzęgło przekładnię zębatą
oraz zespół pomp, to jest wstępną, zasilania i pompę skroplin.
Istotą wynalazku jest układ elektro-mechaniczny napędu generatora przy zastosowaniu
zespołu silników elektrycznych, połączonych oddzielnie poprzez sprzęgła i przekładnie z
zespołem pomp hydraulicznych. W układzie tym zastosowano silnik hydrauliczny i sprzęgło
hydrauliczne, sprzężone z wałkiem generatora. Nadto poszczególne pompy hydrauliczne połączone są oddzielnymi przewodami ze zbiorczym przewodem, doprowadzającym medium do
silnika hydraulicznego w obiegu zamkniętym. Nadto pompy hydrauliczne umieszczone są
pionowo w zbiorniku olejowym, a silnik hydrauliczny umieszczony jest nad zbiornikiem
olejowym.
Układ według wynalazku dzięki zastosowaniu w nim silnika hydraulicznego i sprzęgła
hydraulicznego oraz zespołu pomp hydraulicznych zapewnia łagodny rozruch generatora, jego
równomierną pracę przy dużej sprawności działania i małych stratach energetycznych. Może
być zastosowany do różnych odbiorników mocy o różnych parametrach w zależności od
zapotrzebowania. M oże również przy osiągniętych nominalnych parametrach elektrycznych
generatora potrzebnych dla odbiornika, nadwyżkę mocy przekazywać silnikom elektrycznym,
przez chwilowe ich wyłączenie z zewnętrznej sieci zasilania.
Układ według wynalazku uwidoczniono w przykładzie wykonania na załączonym rysunku, na którym przedstawiony został schematycznie.
Układ według wynalazku ma podłączone do sieci zasilającej 1 cztery silniki elektryczne 2,
z których każdy silnik 2 sprzężony jest w układzie liniowym oddzielnie ze sprzęgłem 3,
dalej z przekładnią zębatą 4, z kołem zamachowym 5 oraz z pompą hydr auliczną 6.
Poszczególne pompy 6 połączone są oddzielnymi przewodami 7 ze zbiorczym przewodem
olejowym 7a, połączonym z kolei z silnikiem hydraulicznym 8. Nadto silnik hydrauliczny 8
sprzężony jest wspólnym wałkiem 9 z hydraulicznym sprzęgłem odśrodkowym 10, przenoszący
moment obrotowy na wałek generatora 11. Ponadto pompy hydrauliczne 6 umieszczone są jedna
nad drugą w pionie w zbiorniku olejowym 6a, a nad zbiornikiem 6a osadzony jest silnik
hydrauliczny 8, z którego pod wpływem siły grawitacyjnej spływ a olej zbiorczym przew odem 7 a do zbiornika 6a, przy czym obieg oleju jest zamknięty.
172 078
172 078
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
331 Кб
Теги
pl172078b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа