close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL172089B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 1720899
8
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia: 302931
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(2)Data zgłoszenia:
(5 4 )
05.04.1994
Koder numerów telefonicznych
(73)
(43)
(51)Int.Cl.6:
H04M 1/66
Uprawniony z patentu:
Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Telekomunikacji w Rzeszowie, Rzeszów, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
16.10.1995 BUP 21/95
(72)
Twórcy wynalazku:
Jan Foltman, Rzeszów, PL
Janusz Kawa, Rzeszów, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.07.1997 WUP 07/97
(74)
Pełnomocnik:
PL 172089 B1
Warzybok Tadeusz, PUiPH "INICJATOR"
Sp. z o.o., Biuro Patentowe
(57)Koder numerów telefonicznych, znamien
ny tym, że zawiera przekaźnik (P1) zasilany napięciem - 50V oraz przekaźnik (P2), połączony z
pierwszym wejściem licznika impulsów (LI) oraz
z pierwszym wejściem układu zasilającego (UZ),
którego drugie wejście jest dołączone do napięcia 50V, a jego wyjście jest połączone z wejściem
licznika impulsów (LI), komparatora (K) i licznika
cyfr (LC), przy czym wejścia BCD licznika impulsów (Li) są połączone z wejściami kom paratora
(K), do którego kolejnych wejść dołączone są
wyjścia BCD zespołu nastawnika (ZN), natomiast
wyjście przesuwające i blokujące komparatora (K)
są połączone z odpowiednimi wejściami licznika
cyfr (LC), a jego wyjścia od 1 do n1 połączone są z
wejściami zespołu nastawnika (ZN), zaś wyjście
n-tej cyfry licznika cyfr (LC) jest połączone,
poprzez sumator (S), z układem sterującym przekaźnika (P1), a drugie wejście sumatora (S) jest
połączone z wyjściem sterującym układu pomiarowego (UP), którego wyjście jest połączone ze stykami (S1 i S2) przekaźnika (P1).
K oder num erów telefonicznych
Zastrzeżenie
patentowe
Koder numerów telefonicznych, znamienny tym, że zawiera przekaźnik (P1) zasilany
napięciem - 50V oraz przekaźnik (P2), połączony z pierwszym wejściem licznika impulsów
(LI) oraz z pierwszym wejściem układu zasilającego (UZ), którego drugie wejście jest
dołączone do napięcia - 50V, a jego wyjście jest połączone z wejściem licznika impulsów
(LI), komparatora (K) i licznika cyfr (LC), przy czym wejścia BCD licznika impulsów (Li)
są połączone z wejściami komparatora (K), do którego kolejnych wejść dołączone są wyjścia
BCD zespołu nastawnika (ZN), natomiast wyjście przesuwające i blokujące komparatora
(K) są połączone z odpowiednimi wejściami licznika cyfr (LC), a jego wyjścia od 1 do n-1
połączone są z wejściami zespołu nastawnika (ZN), zaś wyjście n-tej cyfry licznika cyfr (LC)
jest połączone, poprzez sumator (S), z układem sterującym przekaźnika (P1), a drugie
wejście sumatora (S) jest połączone z wyjściem sterującym układu pomiarowego (UP),
którego wyjście jest połączone ze stykami (S1 i S2) przekaźnika (P1).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest koder numerów telefonicznych, uniemożliwiający korzystanie z aparatu telefonicznego przez osobę nieuprawnioną, bez zgody abonenta uprawnionego, oraz chroniący przed dołączeniem się osób trzecich do jego linii abonenckiej.
Dotychczas brak jest możliwości zabezpieczenia na centrali numeru telefonicznego
abonenta przed korzystaniem z jego aparatu lub z jego linii abonenckiej przez osoby
nieuprawnione.
Częściowa możliwość takiego zabezpieczenia istnieje tylko w aparatach telefonicznych bezprzewodowych, posiadających przydzielony kanał radiowy z określoną częstotliwością. W tym przypadku podawany sygnał wysokiej częstotliwości jest dekodowany i po jego
sprawdzeniu następuje wysłanie sygnału z tak zwanego aparatu matki.
Koder numerów telefonicznych, według wynalazku, zawiera przekaźnik pierwszy
zasilany napięciem - 50V oraz przekaźnik drugi połączony z pierwszym wejściem licznika
impulsów oraz z pierwszym wejściem układu zasilającego, którego drugie wejście jest
dołączone do napięcia - 50V, a jego wyjście jest połączone z wejściem licznika impulsów,
komparatora i licznika cyfr. Z kolei wyjścia BCD licznika impulsów są połączone z wejściami
komparatora, do którego kolejnych wejść dołączone są wyjścia BCD zespołu nastawnika,
przy czym wyjście przesuwające i blokujące komparatora są połączone z odpowiednimi
wejściami licznika cyfr. Wyjścia od 1 do n-1 licznika cyfr połączone są z wejściami zespołu
nastawnika, a wyjścia n-tej cyfry tego licznika jest połączone, poprzez sumator, z układem
sterującym przekaźnika pierwszego. Drugie wejście sumatora jest połączone z wyjściem
sterującym układu pomiarowego, którego wyjście jest połączone ze stykami przekaźnika
pierwszego.
Koder według wynalazku wykonany na płytce drukowanej umieszczonej w kasecie
zainstalowanej w centrali telefonicznej lub w biurze badań uniemożliwia skorzystanie z
telefonu lub podłączenie się do sieci osobom, które nie znają numeru kodowego. Kod
zawiera od trzech do siedmiu cyfr, które należy wybrać na tarczy numerowej aparatu
telefonicznego przed wybraniem żądanego numeru. W jednej kasecie można umieścić
kodery dla 40 abonentów.
Koder może znaleźć wiele innych zastosowań, na przykład do selektywnego wywołania
CB-radio. Ponadto trzycyfrowe numery alarmowe lub inne numery telefonów, na życzenie
abonenta mogą być zapamiętane przez aparat telefoniczny z pamięcią numerów wraz z
172 089
3
poprzedzającym je numerem kodowym. Połączenia przychodzące do abonenta podłączonego do kodera odbywają się jak do abonenta zwykłego. Prosta budowa i niezawodność
działania kodera to dodatkowe jego zalety.
Przedmiot wynalazku jest bliżej objaśniony na przykładzie jego wykonania przedstawionym na rysunku zawierającym schemat blokowy kodera w powiązaniu z centralą telefoniczną i aparatem telefonicznym abonenta.
W koderze numerów telefonicznych cewka przekaźnika P1 połączona jest jednym
końcem z napięciem zasilającym - 50V, a drugim końcem przez styk S2 normalnie zwarty i
poprzez linię 12 z jednym końcem aparatu telefonicznego abonenta AT. Drugi koniec tego
aparatu połączony jest przez linię l1 i styk S1 przekaźnika P1 z napięciem zasilającym +50V
lub z masą układu kodera. Z kolei styk S3 przekaźnika P2 jest połączony z pierwszym
wejściem licznika impulsów Li oraz z pierwszym wejściem układu zasilającego UZ, którego
drugie wejście jest dołączone do napięcia zasilającego -50V, a jego wyjście jest połączone z
wejściami licznika impulsów Li, komparatora K i licznika cyfr LC. Wyjścia BCD licznika
impulsów Li są połączone z wejściami komparatora K, do którego kolejnych wejść dołączone są wyjścia BCD zespołu nastawnika ZN, natomiast wyjście przesuwające i blokujące
komparatora K jest połączone z odpowiednimi wejściami licznika cyfr LC. Z kolei wyjścia
licznika cyfr LC od 1 do n-1 połączone są z wejściami zespołu nastawnika ZN, zaś wyjście
n-tej cyfry tego licznika jest połączone poprzez sumator S z układem sterującym
przekaźnika P1, natomiast drugie wejście sumatora S jest połączone z wyjściem sterującym
układu pomiarowego UP, do którego wejścia dołączone jest wyjście z centrali telefonicznej
CT, a jego wyjścia są połączone stykami S1 i S2 przekaźnika P 1.
Zasada działania kodera jest następująca: aby uzyskać połączenie należy podnieść
słuchawkę aparatu telefonicznego AT, wybrać na ciszy zakodowany numer, a po usłyszeniu
sygnału wybrać żądany numer abonenta. Wysłanie prądu dzwonienia przez centralę telefoniczną CT do abonenta powoduje pojawienie się na wyjściu układu pomiarowego UP
sygnału zadziałania, co pociąga za sobą zadziałanie przekaźnika P 1. Przekaźnik ten P1
podłącza aparat telefoniczny AT do centrali telefonicznej CT i uruchamia w nim sygnał
dzwonienia. W chwili podniesienia słuchawki zostaje zamknięty obwód dla prądu stałego i
podtrzymanie przekaźnika P1. Po zakończeniu rozmowy i odłożeniu słuchawki zostaje
przerwany obwód, zanika sygnał w układzie pomiarowym UP, a przekaźnik P 1 podłącza
aparat AT do układu przekaźnika P2. Przy zwolnionym przekaźniku P 1 aparat telefoniczny
AT jest połączony szeregowo z przekaźnikiem P2, który powtarza impulsy wysyłane z
aparatu telefonicznego AT oraz zabezpiecza przed przepięciami powstającymi na linii
telefonicznej. Z kolei po podniesieniu słuchawki przekaźnik P2 przyciąga jego kotwicę, co
powoduje podanie sygnału na układ zasilający UZ, wyzerowanie licznika impulsów Li i
licznika cyfr LC i podanie pierwszej cyfry do sprawdzenia na komparator K. Po wykręceniu
pierwszej cyfry licznik impulsów Li zlicza ciąg impulsów z tarczy numerowej i podaje na
komparator K. Jeżeli ilość impulsów zgadza się z zaprogramowaną pierwszą cyfrą, komparator K generuje impuls, który zmienia stan licznika cyfr LC i podstawia drugą cyfrę do
sprawdzenia. W przypadku niezgodności komparator K wysyła impuls blokujący licznik cyfr
LC, przy czym zostaje on odblokowany dopiero po odłożeniu słuchawki i kolejnym jej
podniesieniu. Po sprawdzeniu ostatniej cyfry n-1 i jej zgodności z zaprogramowaną, licznik
cyfr LC wysyła impuls, który uruchamia przekaźnik P1, a jego zadziałanie powoduje
podłączenie aparatu telefonicznego AT do centrali telefonicznej CT (uzyskanie sygnału) i
podtrzymanie przekaźnika P 1. Wówczas przekaźnik P2 zwalnia jego kotwicę, co powoduje
odcięcie zasilania od układu pomiarowego.
172 089
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
418 Кб
Теги
pl172089b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа