close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL172161B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z PO SPO L IT A
PO LSK A
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL
(11) 172161
(13) B1
301138
(21) N um er zgłoszenia:
(51) In t.C l.6
A01L 7/00
Urząd Patentow y
R zeczypospolitej Polskiej
(54)
(2 2) D ata zgłoszenia
22.11.1993
Urządzenie do pomiaru charakterystyk termostymulujących aparatów udojowych
(73)
(43)
B01L 7/00
G01K 13/00
Uprawniony z patentu:
W yższa Szkoła R olniczo-Pedagogiczna,
Siedlce, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
29.05.1995 BUP 11/95
(72)
Twórca wynalazku:
Józef Gołębiowski, Siedlce, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
29.08.1997 WUP 08/97
(74)
Pełnomocnik:
Siwek Tadeusz, W yzsza Szkoła RolniczoPedagogiczna
PL 172161 B1
(5 7 )
Urządzenie do pomiaru charakterystyk
termostymulujących aparatów udojowych
umieszczone na statywie, wyposażone w element grzewczy oraz termometr kontaktowy i
włączoną w obwód lampkę sygnalizacyjną,
znamienne tym, że posiada model ćwiartki
gruczołu mlecznego (28) wewnątrz którego
umieszczony jest element grzewczy (23) i
termometr kontaktowy (22) połączony poprzez stabilizator napięcia (1) z siecią prądu
zmiennego, a elementy grzewcze (21) kubków udojowych połączone są z wielozakre
sowym p o ten cjo m etrem (27) p o p rzez
przekaźniki połączone z regulatorem prądu.
Urządzenie do pomiaru charakterystyk termostymulujących
aparatów udojowych
Zastrzeżenie
patentowe
Urządzenie do pomiaru charakterystyk termostymulujących aparatów udojowych umieszczone na statywie, wyposażone w element grzewczy oraz termometr kontaktowy i włączoną w
obwód lampkę sygnalizacyjną, znamienne tym, że posiada model ćwiartki gruczołu mlecznego
(28) wewnątrz którego umieszczony jest element grzewczy (23) i termometr kontaktowy (22)
połączony poprzez stabilizator napięcia (1) z siecią prądu zmiennego, a elementy grzewcze (21)
kubków udojowych połączone są z wielozakresowym potencjometrem (27) poprzez przekaźniki
połączone z regulatorem prądu.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru charakterystyk termostymulujących
aparatów udojowych.
W publikacji "Regulacja i regulatory temperatury w elektrycznych urządzeniach grzejnych" - B. Sochor, J. Luciński, L. Michalski PWT 1960 opisana jest cieplarka z płaszczem
wodnym oraz ultratermostat. Regulator temperatury steruje za pomocą przekaźnika elementy
grzejne. Przekaźnik w układzie biernym powoduje przerwanie obwodu roboczego na skutek
włączenia prądu w obwód sterujący. Stan pracy regulatora jest sygnalizowany lampką sygnalizacyjną. Termometr stykowy steruje zadaną temperaturę w układzie.
Znane urządzenia do diagnostyki aparatury udojowej umożliwiają pomiar mechanicznych
charakterystyk aparatów udojowych. Jest to niewystarczające w przypadku termostymulujących
aparatów udojowych, gdzie ze względu na konieczność określania ich elektrocieplnych charakterystyk trzeba określić optymalne wartości, adekwatne fizjologicznie.
Urządzenie do pomiaru charakterystyk termostymulujących aparatów udojowych według
wynalazku umieszczone na statywie wyposażone w element grzewczy oraz termometr kontaktowy i włączoną w obwód lampkę sygnalizacyjną charakteryzuje się tym, że posiada model
ćwiartki gruczołu mlecznego wewnątrz którego umieszczony jest element grzewczy i termometr
kontaktowy połączony poprzez stabilizator napięcia z siecią prądu zmiennego a elementy
grzewcze kubków udojowych połączone są z wielozakresowym potencjometrem poprzez
przekaźniki z regulatorem prądu.
Urządzenie do pomiaru charakterystyk termostymulujących aparatów udojowych jest
bliżej przedstawione schematycznie w przykładzie wykonania na rysunku.
P r z y k ł a d .
Urządzenie do pomiaru charakterystyk termostymulujących aparatów udojowych jest
wyposażone w model ćwiartki gruczołu mlecznego 28 wewnątrz którego umieszczony jest
element grzewczy 23 i termometr kontaktowy 22, połączone poprzez wzmacniacz 24, bezpiecznik przeciążeniowy 25, wyłącznik 26 ze stabilizatorem napięcia 1 i z siecią prądu zmiennego
220 V. Elementy grzewcze 21 termostymulujących kubków udojowych zasilane są z sieci prądu
zmiennego 220 V poprzez stabilizator napięcia 1, przewody napięciowe 30, bezpiecznik przeciążeniowy 2, wielostopniowy transformator Tr z wielopołożeniowym przełącznikiem 3, połączonym z wyłącznikiem 29. W yłącznik 29 połączony jest z lampką kontrolną LK,
amperomierzem A i woltomierzem V poprzez rozetkę 4 i wtyczkę 5 z elementami grzewczymi
21 termostymulujących kubków udojowych. Elementy grzewcze 21 termostymulujących kubków udojowych połączone są z wielozakresowym potencjometrem 27.
1 7 2 161
3
Urządzenie do pomiaru charakterystyk termostymulujących aparatów udojowych działa
w następujący sposób.
Komory podstrzykowe trzech spośród czterech, będących obiektem badań, zamocowane
w uchwytach statywu 18 termostymulujących kubków udojowych, zamyka się korkami gumowymi 19. Następnie włącza się agregat podciśnienia 10. Wytworzone przez agregat 10 podciśnienie poprzez zawór bezpieczeństwa 11 dociera do zbiornika podciśnienia 12, gdzie jest
akumulowane. Ze zbiornika podciśnienia 12 poprzez regulator podciśnienia 13, wakuometr 14,
rurociągiem podciśnienia z odstojnikiem 16 poprzez zawór stanowiskowy 15, konew 6, kolektor
17, pulsator 7 stały i pulsujący, strumienie podciśnienia przewodami 8 i 9 docierają odpowiednio
do komór podstrzykowych i powietrznych badanych kubków i oddziaływując na ich gumy
strzykowe 20 imitują proces doju mechanicznego. Eksploatacyjne podciśnienie w układzie
aparatu udojowego ustala się za pomocą regulatora podciśnienia 13, korzystając z wakuometru
14. Okresowo korzystając z odstojnika 16 usuwa się z rurociągu podciśnienia wilgoć.
Równolegle do wyżej podanych czynności, w komorze podstrzykowej, jednego z czterech
termostymulujących kubków udojowych, umieszcza się uprzednio nagrzany do temperatury
ciała strzyk modelu ćwiartki gruczołu mlecznego. Przegrzanie modelu ćwiartki gruczołu mlecznego i utrzymanie jego temperatury na poziomie temperatury ciała zapewniają element grzewczy
23 z termometrem kontaktowym 22, które poprzez urządzenie wzmacniające 24, bezpiecznik
przeciążeniowy 25, wyłącznik 26 przewody napięciowe 30 i stabilizator napięcia 1 są połączone
z siecią prądu zmiennego 220 V. Różny poziom nagrzania gum strzykowych 20 i cylindrów
termostymulujących kubków udojowych zapewniają wkomponowane w ich konstrukcję elementy grzewcze 21, które zasilane są z wielozakresowego transformatora Tr poprzez wyłącznik
3, gniazdo 4, wtyczkę 5 i przewody napięciowe 30. Wielozakresowy transformator Tr umożliwia
uzyskanie napięcia roboczego od 1 do 12 V. Ustalenie wymaganej wielkości napięcia roboczego
umożliwia wielopołożeniowy przełącznik 5. Obciążenie transformatora Tr sygnalizuje lampka
kontrolna LK, zaś wielkość napięcia i natężenia prądu zasilającego elementy grzewcze 21
kontroluje się za pomocą amperomierza A i woltomierza V. Charakterystyki cieplne i dynamiczne termostymulujących kubków udojowych mierzy się za pomocą wyposażonego w zestaw
termopar automatycznego, rejestrującego, wielozakresowego potencjometru 27.
172 161
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
319 Кб
Теги
pl172161b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа