close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL172423B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 172423
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia: 304795
(22) Data zgłoszenia:
30.09.1993
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
30.09.1993,PCT/DE93/00932
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(30)
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
07.07.1994,WO94/15054,
PCT Gazette nr 15/94
Pierwszeństwo:
(73)
Zgłoszenie ogłoszono:
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.09.1997 WUP 09/97
PL 172423
B1
(57)
E05F 15/14
E06B 3/90
1. Napęd do rozsuwanych drzwi łukowych,
posiadających lewe i prawe skrzydło drzwiowe, z
których każde ma kształt łuku koła i ułożyskowane
jest przy nadbudowie oraz przesuwane za pomocą
silnika, przy czym połączenie skrzydeł drzwiowych
z napędem elektrycznym wykonane jest za pomocą
co najmniej jednego pasa zębatego przeprowadzonego przez krążek, znamienny tym, ze dla każdych
skrzydeł drzwiowych (1) i (3) zastosowany jest jeden otwarty pas napędowy (2) i (4), przy czym jeden
koniec (23) pasa napędowego (2) umocowany jest
przegubowo w obszarze przedniej krawędzi (10)
lewego skrzydła drzwiowego (3), a drugi koniec
pasa napędowego (2) umocowany jest w obszarze
tylnej krawędzi (12) prawego skrzydła drzwiowego
(1), natomiast drugi pas napędowy (4) jednym końcem umocowany jest w obszarze tylnej krawędzi
(13) lewego skrzydła drzwiowego (3), a swym drugim końcem (26) umocowany jest w obszarze przedniej krawędzi (11) prawego skrzydła drzwiowego
(1), przy czym pasy napędowe (2) i (4) zmieniają
kierunek na krążkach zwrotnych (5, 6 ) i (8 ).
Uprawniony z patentu:
DORMA GmbH + Co.KG, Ennepetal, DE
(72)
Twórca wynalazku:
Ulrich Theile, Haga, DE
09.01.1995 BUP 01/95
(45)
E05F 17/00
Napęd do rozsuwanych drzwi łukowych
18.12.1992,DE,P4242937.4
(43)
(51) IntCl6
(74)
Pełnomocnik:
Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL
Spółka z o.o.
Fig.
1
Napęd do rozsuwanych drzwi łukowych
Zastrzeżenia patentowe
1. Napęd do rozsuwanych drzwi łukowych, posiadających lewe i prawe skrzydło
drzwiowe, z których każde ma kształt łuku koła i ułożyskowane jest przy nadbudowie oraz
przesuwane za pomocą silnika, przy czym połączenie skrzydeł drzwiowych z napędem
elektrycznym wykonane jest za pomocą co najmniej jednego pasa zębatego przeprowadzonego przez krążek, znamienny tym, że dla każdych skrzydeł drzwiowych (1) i (3) zastosowany jest jeden otwarty pas napędowy (2) i (4), przy czym jeden koniec (23) pasa
napędowego (2) umocowany jest przegubowo w obszarze przedniej krawędzi (10) lewego
skrzydła drzwiowego (3), a drugi koniec pasa napędowego (2) umocowany jest w obszarze
tylnej krawędzi (12) prawego skrzydła drzwiowego (1), natomiast drugi pas napędowy (4)
jednym końcem umocowany jest w obszarze tylnej krawędzi (13) lewego skrzydła drzwiowego (3), a swym drugim końcem (26) umocowany jest w obszarze przedniej krawędzi (11)
prawego skrzydła drzwiowego (1), przy czym pasy napędowe (2) i (4) zmieniają kierunek
na krążkach zwrotnych (5, 6) i (8).
2. Napęd według zastrz. 1, znamienny tym, że w punkcie środkowym (15) segmentu
kołowego (14) ułożyskowane są krążki zwrotne (6) i (8) osadzone oddzielnie na wspólnej
osi, przy czym pas napędowy (2) przechodzi przez krążek zwrotny (6), a pas napędowy (4)
przechodzi przez krążek zwrotny (8).
3. Napęd według zastrz. 1, znamienny tym, że w jednym z obszarów końcowych
segm entu kołowego (14) ma umieszczony dodatkowo krążek zwrotny (5) do prowadzenia pasa napędowego (4), a w drugim obszarze końcowym znajduje się krążek
napędowy (14) dla pasa napędowego (2), który połączony jest siłowo i kształtowo z
silnikiem napędowym (7).
4. Napęd według zastrz. 1, znamienny tym, że pasy napędowe (2) i (4) przeprowadzone są przez krążki napędowe (17) i (18).
5. Napęd według zastrz. 1, znamienny tym, że pasy napędowe (2) i (4) umieszczone są na różnych wysokościach.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest napęd do rozsuwanych drzwi łukowych, w których dwa
ruchome przesuwne skrzydła poruszane są za pomocą napędu silnikowego po torze łukowym. Napęd wprawiany jest w ruch przez sygnał pochodzący z czujnika, a skrzydła drzwi
rozsuwają się tak, że tworzy się otwarte przejście. Zależnie od wyboru mogą one posiadać
zarys łukowy, półkolisty lub kolisty, a przez wielkopowierzchniowe oszklenie stwarzają
możliwie największą przejrzystość i przenikanie światła. Stosowane z reguły sterowanie
mikroprocesorowe zapewnia szeroki zakres funkcji oraz samoregulację i samokontrolę
przebiegów ruchu zapewniając prawidłową pracę tego rodzaju drzwi. Z reguły powyżej
nieruchomych części ze szkła oraz obu rozsuwanych skrzydeł znajduje się nadbudowa
tworząca łukowe połączenie z budynkiem. W tej nadbudowie mogą być umieszczone środki
napędowe zapewniające beztarciową pracę rozsuwanych drzwi łukowych.
Rozsuwane drzwi łukowe tego rodzaju znane są z DE 39 28 911 A 1, przy czym skrzydła
drzwiowe w kształcie łuku koła przemieszczane są w położenie otwarte względnie zamknięte za pomocą jednego pasa bez końca. W tym celu pas bez końca przełożony jest wokół
tarczy napędowej i tarczy napędzanej, przy czym oba skrzydła drzwiowe są trwale połączone
z pasem bez końca. Przy uruchomieniu silnika napędowego oba skrzydła drzwiowe, wzdłuż
lewej względnie prawej szyny prowadzącej rozsuwają się w przeciwnych kierunkach. Taki
172 423
3
rodzaj napędu jest jednak bardzo kłopotliwy, gdyż oprócz zewnętrznych krążków prowadzących konieczne są również wewnętrzne krążki prowadzące, aby pewnie prowadzić pas
zębaty obracany o kąt 180°.
Z opisu patentowego US 3 353 299 znany jest napęd do drzwi, w którym silnik
elektryczny napędza pas obiegowy, przy czym do pasa umocowane jest urządzenie, w
którym znajdują się linki prowadzone przegubowo na rolkach, które poruszają skrzydła
drzwiowe.
Inny napęd do rozsuwanych drzwi za pomocą linek, opisany jest w opisie patentowym
US 1 602 717.
Przedmiotem wynalazku jest napęd do rozsuwanych drzwi łukowych, posiadających
lewe i prawe skrzydło drzwiowe, z których każde ma kształt łuku koła i ułożyskowane jest
przy nadbudowie. Skrzydła drzwi przesuwane są za pomocą silnika, przy czym połączenie
skrzydeł z napędem elektrycznym wykonane jest za pomocą co najmniej jednego pasa
zębatego przeprowadzonego przez krążek. Napęd charakteryzuje się tym, że dla każdych
skrzydeł drzwiowych zastosowany jest jeden otwarty pas napędowy, przy czym jeden koniec
pasa napędowego umocowany jest przegubowo w obszarze przedniej krawędzi lewego
skrzydła drzwiowego, a drugi koniec tego pasa umocowany jest w obszarze tylnej krawędzi
prawego skrzydła drzwiowego. Drugi pas napędowy jednym końcem umocowany jest w
obszarze tylnej krawędzi lewego skrzydła drzwiowego, a swym drugim końcem umocowany
jest w obszarze przedniej krawędzi prawego skrzydła drzwiowego. Pasy napędowe zmieniają kierunek na krążkach zwrotnych.
Korzystnie, w punkcie środkowym segmentu kołowego ułożyskowane są krążki zwrotne osadzone oddzielnie na wspólnej osi, przy czym każdy z pasów napędowych przechodzi
przez inny krążek zwrotny.
W jednym z obszarów końcowych segmentu kołowego umieszczony jest dodatkowy
krążek zwrotny służący do prowadzenia jednego pasa napędowego, a w drugim obszarze
końcowym znajduje się inny krążek napędowy dla drugiego pasa napędowego, który połączony jest siłowo i kształtowo z silnikiem napędowym.
Pasy napędowe przeprowadzone są przez krążki napędowe umieszczone na różnych
wysokościach.
Rozwiązanie według wynalazku zapewnia, że przy otwieraniu jednego skrzydła
drzwiowego otwiera się również drugie skrzydło i to tak, że oba skrzydła odsuwają się od
siebie. Pasy, które mogą być również wykonane jako pasy zębate, mają zawsze te samą
długość tak, że nie ma potrzeby umieszczania między pasami członu elastycznego. Również
podczas przebiegu ruchu długość pasów pozostaje zawsze jednakowa. W stosunku do stanu
techniki przedmiot wynalazku ma tę zaletę, że unika się dużych strat powodowanych przez
dodatkowe krążki.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia rozsuwane drzwi łukowe w widoku z góry, fig. 2 - układ pasa
napędowego, fig. 3 - przykład wykonania z dodatkowym krążkiem zwrotnym.
Przykład wykonania przedstawiony na fig. 1 przedstawia rozsuwane drzwi łukowe ze
skrzydłami drzwiowymi 1 i 3, które poruszają się na łukowym segmencie koła 14. Prawe
skrzydło drzwiowe 1, poruszające się po segmencie kołowym, przylega do stałej części
bocznej 19. W ten sam sposób umieszczone jest skrzydło drzwiowe 3 po lewej stronie,
przylegając do stałej części bocznej 20. Rozsuwane drzwi łukowe tego rodzaju, instalowane
są z reguły w obszarze wejściowym budynków i przeznaczone są do tego, aby stanowiły
zamknięcie budynku.
Gdy w niewidocznym czujniku ruchu wyzwolony zostanie impuls, który aktywizuje
napęd rozsuwanych drzwi łukowych, to uruchomiony zostaje znajdujący się z boku silnik
napędowy 7, a pas napędowy 2 nałożony na krążek napędowy 16, zostaje przesunięty.
Pas napędowy 2 jest pasem nie zamkniętym, korzystnie pasem zębatym, który umocowany jest zarówno do lewego skrzydła 3, jak i do prawego skrzydła drzwiowego 1. Zamocowanie to jest tak wykonane, że jeden koniec pasa napędowego 2 umocowany jest do
4
172 423
prawej tylnej krawędzi 12 skrzydeł drzwiowych 1. Odcinek napędu pasowego 21 przechodzi
teraz do silnika napędowego 7 z jego krążkiem napędowym 16, wokół którego nałożony jest
pas napędowy 2. Dalszy odcinek napędu pasowego 22 prowadzi do krążka zwrotnego 6,
który ułożyskowany jest obrotowo w punkcie środkowym 15 segmentu kołowego 14. Krążek
zwrotny 6 umiejscowiony jest tak daleko na zewnętrznym okręgu segmentu kołowego 14,
na ile to jest tylko możliwe. Odcinek 22 napędu pasowego pasa napędowego 2 przeprowadzony jest na krążku zwrotnym tak, że koniec 23 pasa napędowego 2 przymocowany jest do
przedniej krawędzi 10 lewego skrzydła drzwiowego 3. Łożyskowane krążka zwrotnego 6
wykonane jest tak, że na osi 9 osadzony jest drugi krążek zwrotny 8. Oba krążki zwrotne 6
i 8 są tak umieszczone, że każdy z nich może prowadzić jeden pas, gdyż umieszczone są
jeden nad drugim, to znaczy w dwóch płaszczyznach. Krążki zwrotne 6 i 8 obracające się
swobodnie na wspólnej osi 9 nie są połączone ze sobą ani siłowo ani kształtowo. Do przedniej
krawędzi 11 prawego skrzydła drzwiowego 1 umocowany jest koniec 26 pasa napędowego 4. Ten odcinek 24 napędu pasowego przeprowadzony jest przez krążek zwrotny 8, a
następnie doprowadzony jest do krążka zwrotnego 5 umieszczonego przy końcu stałej
części 20 drzwi. Inny odcinek 25 napędu pasowego, który odchodzi od krążka zwrotnego 5
pasa napędowego 4, umocowany jest do tylnej krawędzi 13 lewego skrzydła drzwiowego.
Tak więc tylko jeden z obu pasów napędowych 2 i 4 połączony jest bezpośrednio z
silnikiem 7. Przez centryczne ułożyskowane krążków zwrotnych 6 i 8 zapewnione jest, że
za pomocą tylko jednego napędzanego pasa drugi pas będzie się również z całą pewnością
poruszał w opisany sposób. Wskutek tego również drugie skrzydło drzwiowe znajdujące się
przy nim, będzie się również razem poruszało i to tak, że będzie wykonywać ten sam ruch
co skrzydło drzwiowe napędzane.
Jeżeli na przykład odcinek 21 napędu pasowego będzie ciągnięty w kierunku do silnika
napędowego umieszczonego również na końcu stałej części 19 bocznej, to ciągnięte będzie
również powiązanie pasa napędowego 4 w odcinku 24 napędu pasowego przechodzącym
przez krążek zwrotny 8, a tym samym jednocześnie i skrzydło drzwiowe 3 ciągnięte będzie
na zewnątrz, to znaczy w kierunku otwierania. Ze względu na taki wielokątny naciąg
pośrednio ze sobą połączonych obu pasów napędowych 2 i 4, zapewniony jest napęd obu
skrzydeł drzwiowych 1 i 3, bez dodatkowych, a tym samym obniżających sprawność, krążków
zwrotnych. Przy ruchu, przy którym silnik napędowy 7 obraca się w drugą stronę, oba
skrzydła drzwiowe 1, 3 dosuwają się do siebie. Dokonuje się to również przez wymuszone
powiązanie skrzydeł. Dlatego też, w tego rodzaju napędzie oba skrzydła drzwiowe 1 i 3 mogą
się poruszać za pomocą tylko jednego silnika, co jest bardzo tanim rodzajem napędu dla
rozsuwanych drzwi łukowych.
Wszystkie znane dotychczas na rynku systemy realizowane są za pomocą kłopotliwych
dźwigniowych układów mechanicznych i wózków jezdnych, które wykazują bardzo złą
sprawność a tym samym duże straty.
Możliwym jest również według wynalazku, jak to widać z fig. 3, wyposażenie napędu
w dodatkowe krążki zwrotne 17 i 18, gdy jest to konieczne ze względu na miejscowe warunki,
to znaczy gdy w obudowie sufitu są elementy oświetleniowe.
172 423
172 423
Fig.
2
172 423
Fig.
3
172 423
F
ig
.
1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
448 Кб
Теги
pl172423b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа