close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL172533B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
301074
(51) IntCl6
G09B 9/00
G06G 7/80
F41G 7/22
17.11.1993
Symulator głowicy samonaprowadzającej
(7 3 )
(4 3 )
(11) 172533
U p r a w n io n y z p a te n tu :
Wojskowe Centralne Biuro KonstrukcyjnoTechnologiczne, Warszawa, PL
Z g ło szen ie o g ło sz o n o :
29.05.1995 BUP 11/95
(7 2 )
T w ó r c a w y n a la zk u :
Tadeusz Grzelec, Warszawa, PL
(4 5 )
O u d z ie le n iu p a te n tu o g ło sz o n o :
31.10.1997 WUP 10/97
(7 4 )
P e łn o m o c n ik :
Pietrucha Marian, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne
PL 172533
B1
(57
)
1. Symulator głowicy samonaprowadzającej, znamienny tym, że zawiera
obiektyw (13), płytkę pomiarową (14) kąta
wyprzedzenia, usytuowaną od obiektywu
(13) w odległości (d1) mniejszej niż ogniskowa obiektywu (13), płytkę pomiarową
(15) kąta uchwycenia, usytuowaną od obiektu
t( a1 k3 i)e jw, żoe dpl łeygt łkoaś c i ( d 2 )
(15) znajduje się w płaszczyźnie głównej
obrazowej oraz płytkę (16) elektroniki.
f i g .2
Symulator głowicy samonaprowadzającej
Zastrzeżenia patentowe
1. Symulator głowicy samonaprowadzającej, znamienny tym, że zawiera obiektyw (13),
płytkę pomiarową (14) kąta wyprzedzenia, usytuowaną od obiektywu (13) w odległości (d1)
mniejszej niż ogniskowa obiektywu (13), płytkę pomiarową (15) kąta uchwycenia, usytuowaną od obiektywu (13) w odległości (d2 ) takiej, że płytka (15) znajduje się w płaszczyźnie
głównej obrazowej oraz płytkę (16) elektroniki.
2. Symulator według zastrz. 1, znamienny tym, że płytka pomiarowa (14) kąta wyprzedzenia ma centralny otwór (17) oraz większą ilość fotodetektorów (18) rozmieszczonych na
powierzchni płytki (14) i połączonych z płytką (16) elektroniki.
3. Symulator według zastrz. 1, znamienny tym, że płytka pomiarowa (15) kąta uchwycenia ma fotodetektor (19) z diafragmą (20), usytuowany w środku płytki i połączony z
płytką (16) elektroniki.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest symulator głowicy samonaprowadzającej, zwłaszcza
urządzenia do nauki prowadzenia ognia z przeciwlotniczych zestawów rakietowych
bliskiego zasięgu.
W znanym urządzeniu do nauki prowadzenia ognia z przeciwlotniczych zestawów
rakietowych bliskiego zasięgu, zestaw szkolno-treningowy, stanowiący bojową wyrzutnię
rakietową z wymontowaną głowicą bojową, ma uzwojenie elektryczne w postaci czterech
cewek zamontowanych we wspólnej obudowie, usytuowane na zewnątrz wyrżutni. Wewnątrz wyrzutni znajduje się bojowa głowica samonaprowadzająca, posiadająca żyrokom
pas z magnesem trwałym, który wirując indukuje w uzwojeniu siłę elektromotoryczną.
Zespół ten służy do określania kąta wyprzedzania podczas treningów strzeleckich z
przeciwlotniczych zestawów rakietowych bliskiego zasięgu.
Istota wynalazku polega na tym, że symulator głowicy samonaprowadzającej zawiera
obiektyw, płytkę pomiarową kąta wyprzedzenia, usytuowaną od obiektywu w odległości
mniejszej od ogniskowej obiektywu, płytkę pomiarową kąta uchwycenia, usytuowaną od
obiektywu w odległości takiej, że płytka znajduje się w płaszczyźnie głównej obrazowej
oraz płytkę elektroniki.
Płytka pomiarowa kąta wyprzedzenia ma centralny otwór oraz większą ilość fotodetektorów rozmieszczonych na powierzchni płytki i połączonych z płytką elektroniki.
Płytka pomiarowa kąta uchwycenia ma fotodetektor z diafragmą, usytuowany w
środku płytki i połączony z płytką elektroniki.
Symulator głowicy samonaprowadzającej, zastosowany w zestawie szkolno-treningowym, pozwala na naukę prowadzenia ognia z przeciwlotniczych zestawów rakietowych
bliskiego zasięgu w warunkach zbliżonych do strzelań ze sprzętu bojowego.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia zestaw szkolno-treningowy w przekroju wzdłużnym z symulatorem
głowicy samonaprowadzającej według wynalazku, fig. 2 - symulator głowicy samonaprowadzającej według wynalazku w przekroju wzdłużnym, fig. 3 - płytkę pomiarową kąta
wyprzedzenia symulatora w widoku z przodu, a fig. 4 - płytkę pomiarową kąta uchwycenia
symulatora w widoku z przodu.
Figura 1 przedstawia zestaw szkolno-treningowy 1, który ma obudowę la, stanowiącą
korpus przenośnej, bojowej wyrzutni rakietowej. Wewnątrz obudowy la usytuowany jest
symulator 2 głowicy samonaprowadzającej, układ 3 pomiaru kąta podniesienia, układ 4
172 533
3
kontroli języka spustowego, układ 5 kontroli położenia rygla, układ 6 imitujący źródło
zasilania rakiety, układ 7 sterowania sygnalizacją optyczną, układ 8 sterowania sygnalizacją
akustyczną "w celu", układ 9 sterowania sygnalizacją akustyczną "praca" oraz układ 10
s
a
t
e
k
r
o
u
w
s
a
t
n
y
i
c
a
z
s
n
y
g
ą
n
"
a
l
s
i
t
z
a
a
c
r
j
t
ą
"
Symulator 2 głowicy samonaprowadzającej usytuowany jest w przedniej części
obudowy la w jej osi wzdłużnej.
Symulator 2 głowicy samonaprowadzającej oraz układy 3,4, 5, 6, 7, 8,9,10 połączone
są z zespołem transmisyjnym 11 i za pomocą kabla transmisyjnego 12 z zespołem sterującym
(nie pokazanym na rysunku).
Na figurze 2 przedstawiono symulator 2 głowicy samonaprowadzającej, który ma
obudowę 2a. W przedniej części obudowy 2a osadzony jest obiektyw 13. Wewnątrz
obudowy 2a osadzona jest płytka pomiarowa 14 kąta wyprzedzenia, płytka pomiarowa 15
kąta uchwycenia oraz płytka 16 elektroniki. Odległość d1 między obiektyweml3 a płytką
pomiarową 14 kąta wyprzedzenia jest mniejsza od ogniskowej obiektywu 13. Odległość d2
między obiektywem 13 a płytką pomiarową 14 kąta uchwycenia jest dobrana tak, że płytkap
.
jełzcźgób
sytn
15u
iarw
om
Przedstawiona na fig. 3 płytka pomiarowa 14 kąta wyprzedzenia mawcentralnej części
otwór 17. Na pozostałej części powierzchni płytki pomiarowej 14 usytuowana jest większa
ilość fotodetektorów 18 połączonych z płytką 16 elektroniki. Literami a, b, c oznaczone są
trzy typowe położenia plamki świetlnej, powstałej na płytce pomiarowej 14 przy odchyleniu
osi optycznej symulatora 2 głowicy samonaprowadzającej względem imitatora celu,
stanowiącego promiennik promieniowania podczerwonego (nie pokazanego na rysunku).
Średnica plamki świetlnej a, b, c zależy od średnicy obiektywu 13 oraz odległości d1
między obiektywem 13 a płytką pomiarową 14 i jest tak dobrana, że uzyskuje się w
sposób ciągły informację o kącie a odchylenia osi symulatora 2 głowicy samonaprowadzającej względem osi imitatora celu.
Na figurze 4 przedstawiono płytkę pomiarową 15 kąta uchwycenia, która zawiera
w centralnej części fotodetektor 19 z diafragmą 20. Fotodetektor 19 połączony jest z
płytką 16 elektroniki.
Działanie symulatora 2 głowicy samonaprowadzającej jest następujące: gdy imitator
celu znajduje się w punkcie A leżącym na osi optycznej symulatora 2 głowicy samonaprowadzającej i w odległości d3 od obiektywu 13, jego obraz po przejściu przez otwór 17 w płytce
pomiarowej 14 kąta wyprzedzenia, skupiany jest na fotodetektorze 19 płytki pomiarowej 15
kąta uchwycenia w punkcie A1 (fig. 2).
Przy odchyleniu osi optycznej symulatora 2 głowicy samonaprowadzającej względem
osi imitatora celu, znajdującego się na przykład w punkcie B, na płytce pomiarowej 14 kąta
wyprzedzenia powstaje plamka świetlna w punkcie B1 oświetlając fotodetektory 18.
Ponieważ wszystkie fotodetektory 18 połączone są z płytką 16 elektroniki i następnie
za pomocą zespołu transmisyjnego 11 i kabla transmisyjnego 12 z zespołem sterującym, a
wymiary oraz rozmieszczenie fotodetektorów 18 na płytce pomiarowej 14 kąta wyprzedzenia są znane, to informacje o tym, na którym fotodetektorze znajduje się plamka świetlna
a, b, c, pozwala na określenie kąta a odchylenia osi symulatora 2 głowicy samonaprowadzającej względem osi imitatora celu. Umożliwia to tym samym ocenę poprawności celowama
przy prowadzeniu treningów strzeleckich z przeciwlotniczych zestawów rakietowych bliskiego zasięgu.
172 533
fig.2
172 533
fig.3
f i g .4
172 533
Fig.1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
439 Кб
Теги
pl172533b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа