close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL172621B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA (12)PIS PATENTOWY (19) PL
POLSKA
(11) 172621
(13) B1
(2 1 ) N
um
erzgłoszenia302671
51)IntCl6:
(
A61K6/04
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
18.03.1994
)Proszek do wypełnień stomatologicznych
4
(5
i sposób otrzymywania proszku do wypełnień stomatologicznych
(7 3 )
(43)
Uprawniony z patentu:
Instytut Metali N ieżelaznych, Gliwice, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
02.10.1995 BUP 20/95
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.10.1997 WUP 10/97
PL 172621 B1
(57)
Twórcy wynalazku:
Marian Sadow ski, Katowice, PL
Kazimierz Jo sz t, Gliwice, PL
Stanisław Stolarz, Bytom, PL
Ja n u sz Dziemianko, Zabrze, PL
Ja n Botor, Gliwice, PL
1. Proszek do wypełnień stomatologicznych, zawierający srebro, cynę i miedź, znamienny tym, że zawiera wagowo co najmniej 60% srebra, 12 ÷ 32% cyny, 8 ÷ 28% miedzi
oraz dodatkowo do 0 , 1 % boru.
5. Sposób otrzymywania proszku do wypełnień stomatologicznych, zawierającego wagowo
co najmniej 60% srebra, 12 ÷ 32% cyny, 8 ÷ 28% miedzi oraz dodatkowo do 0,1% boru,
polegający na rozpylaniu ciekłych stopów w strumieniu gazów obojętnych, znamienny tym,
że z ciekłych stopów srebro-cyna-miedź i srebro-miedź-bor wytwarza się proszki srebro-cyna-miedź i srebro-miedź-bor poprzez rozpylanie tych stopów w strumieniu gazów obojętnych
lub wodą w atmosferze gazów obojętnych, a tak otrzymane i przesiane proszki miesza się, po
czym otrzymaną mieszaninę poddaje się aktywowaniu powierzchni ziarn poprzez wygrzanie
w temperaturze 150 ÷ 300°C przez co najmniej 1 godzinę w atmosferze mieszaniny azotu 1
wodoru w stosunku 1,5 : 1 do 3 : 1.
Proszek do wypełnień stomatologicznych
i sposób otrzymywania proszku do wypełnień stomatologicznych
Zastrzeżenia
patentowe
1. Proszek do wypełnień stomatologicznych, zawierający srebro, cynę i miedź, znamienny
tym, że zawiera wagowo co najmniej 60% srebra, 12 ÷ 32% cyny, 8 ÷ 28% miedzi oraz
dodatkowo do 0 , 1 % boru.
2. Proszek według zastrz. 1, znamienny tym, że korzystnie zawiera wagowo 65 ÷ 75% srebra.
3. Proszek według zastrz. 1, znamienny tym, że korzystnie zawiera wagowo 15 ÷ 20% cyny.
4. Proszek według zastrz. 1, znamienny tym, że korzystnie zawiera 10 ÷ 15% miedzi.
5. Sposób otrzymywania proszku do wypełnień stomatologicznych, zawierającego wagow o
c o
n a j m n i e j
6 0 %
s r e b r a ,
1 2
÷
3 2 %
c y n y ,
8
÷
2 8 %
m i e d z i
o r a z
d o d a t k o w o
d o
0 , 1 %
b o r u ,
polegający na rozpylaniu ciekłych stopów w strumieniu gazów obojętnych, znamienny tym, że
z ciekłych stopów srebro-cyna-miedź i srebro-miedź-bor wytwarza się proszki srebro-cynamiedź i srebro-miedź-bor poprzez rozpylanie tych stopów w strumieniu gazów obojętnych lub
wodą w atmosferze gazów obojętnych, a tak otrzymane i przesiane proszki miesza się, po czym
otrzymaną mieszaninę poddaje się aktywowaniu powierzchni ziarn poprzez wygrzanie w temperaturze 150 ÷
300°C przez co najmniej 1 godzinę w atmosferze mieszaniny azotu i wodoru w
stosunku 1,5 : 1 do 3 : 1.
6 . Sposób według zastrz. 5, znamienny tym, że temperatura wygrzania korzystnie wynosi
180 ÷ 240°C.
7. Sposób według zastrz. 5, znamienny tym, że stosunek azotu do wodoru korzystnie
wynosi 1,8 : 1 do 2,5 : 1.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest proszek do wypełnień stomatologicznych ze stopu srebra,
posiadający wysoką wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na pełzanie i korozję jego
amalgamatów, przeznaczonych na wypełnienia stomatologiczne, a także sposób wytwarzania
tego proszku.
Na proszki, do tych celów, najszersze zastosowanie znalazły stopy srebra, których skład
chemiczny według normy ISO-1559 wynosi wagowo: minimum 40% srebra, maksimum 32%
cyny, maksimum 30% miedzi, maksimum 2% cynku, maksimum 3% rtęci i dopuszczalne
zanieczyszczenia w ilości do 0 , 1 %, z wyjątkiem metali szlachetnych.
Stopy te topi się i wykonuje z nich proszki znanymi sposobami, a po amalgamowaniu rtęcią
wykonuje wypełnienia stomatologiczne.
Również do tych celów, znane są z artykułu W. Kraft, G. Petzow, F. Aldinger - Beitrag
zur Konstitution Kupferreicher Dentalamalgame, Zeitschrift für Metallkunde, tom 71, zeszyt 11,
1980 r., s. 699 -s- 703, stopy zawierające wagowo: 25,5% srebra, 40% miedzi i 34,5% cyny oraz
45% srebra, 24% miedzi i 31% cyny, a także 55% srebra, 15% miedzi i 30% cyny.
Z artykułu D.R. Miller - Tin - a vital component of dental amalgam, Tin and its uses nr 160,
1989 r., s. 8 10, znany jest stop zawierający wagowo: 60% srebra, 27% cyny i 13% miedzi.
Znany z opisu patentowego USA nr 3 841 860 proszek do amalgamacji jest mieszaniną
dwóch proszków zawierających odpowiednio wagowo: 60 ÷ 80% srebra, 15 ÷ 30% miedzi
i 2 ÷ 15% cyny oraz 68 ÷ 72% srebra, 22 ÷ 28% cyny i 1 8 % miedzi.
Znany jest także z francuskiego opisu patentowego nr 2 336 490 stop zawierający wagowo:
18 ÷
55% srebra, 11 ÷ 16% cyny, 6 ÷ 15% miedzi, 1÷5% indu.
Z polskiego opisu patentowego nr 115 614 znany jest sposób wytwarzania proszku
metalowego przez rozpylanie roztopionego metalu sprężonym gazem. Podobnie, z polskiego
172 621
3
opisu patentowego nr 143 335, znane jest wytwarzanie proszku metalowego przez rozpylanie
ciekłego metalu w gazie, korzystnie w gazie obojętnym.
Amalgamaty wytwarzane z wszystkich wymienionych stopów znanymi dotychczas sposobami charakteryzują się bądź to długim czasem twardnienia, bądź niezbyt wysokimi własnościami mechanicznymi niewiele przekraczającymi wymagania normy ISO, bądź charakteryzują
się obniżoną odpornością na korozję wskutek powstawania fazy Sn7Hg podczas amalgamacji.
Istotą wynalazku jest najkorzystniejszy skład proszku zapewniający uzyskanie wysokich
własności mechanicznych i bardzo dobrej odporności na korozję oraz sposób jego otrzymywania.
Proszek według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera wagowo co najmniej 60%
srebra, 12 ÷ 32% cyny, 8 ÷ 28% miedzi oraz do 0,1% boru.
Korzystnie stop według wynalazku zawiera wagowo 65 ÷ 75% srebra.
Także korzystnie stop ten zawiera 15 ÷ 20% cyny.
Również korzystnie stop zawiera 10 ÷ 15% miedzi.
Sposób otrzymywania proszku do wypełnień stomatologicznych, zawierającego co najmniej 60% srebra, 12 ÷ 32% cyny, 8 ÷
28% miedzi oraz do 0,1 % boru, według wynalazku polega
na tym, że z ciekłych stopów srebro-cyna-miedź i srebro-miedź-bor wytwarza się proszki
srebro-cyna-miedź i srebro-miedź-bor poprzez rozpylanie tych stopów w strumieniu gazów
obojętnych lub wodą w atmosferze gazów obojętnych, a tak otrzymane przesiane proszki miesza
się, po czym otrzymaną mieszaninę poddaje się aktywowaniu powierzchni ziarn poprzez
wygrzanie w temperaturze 150 ÷ 300°C przez co najmniej 1 godzinę w atmosferze mieszaniny
azotu i wodoru w stosunku 1,5: 1 do 3 : 1.
Korzystnie temperatura tej obróbki mieści się w zakresie 180 ÷ 240°C.
Również korzystnie stosunek azotu do wodoru mieści się w zakresie 1,8 : 1 do 2,5 : 1
odpowiednio.
Ta obróbka cieplna ułatwia i znacznie przyspiesza procesy zachodzące podczas amalgamacji oraz polepsza właściwości, szczególnie twardość i wytrzymałość na ściskanie, wypełnień
stomatologicznych wykonanych z tego proszku.
Poniżej podano przykład proszku i sposobu jego wytwarzania według wynalazku.
P r z y k ł a d . W elektrycznym piecu indukcyjnym topi się stop srebro-cyna-miedź, a
następnie stop ten rozpyla się w strumieniu gazów obojętnych. Następnie topi się stop srebromiedź-bor i podobnie rozpyla. Oba proszki przesiewa się i miesza otrzymując proszek o składzie
15% miedzi, 16% cyny, 0,08% boru, reszta srebro i zanieczyszczenia. Tak otrzymany proszek
wygrzewa się przez 2 godziny przy temperaturze 210°C w atmosferze zawierającej 19 części
azotu na 10 części wodoru. Amalgamat wykonany z takiego proszku wykazuje następujące
właściwości:
wytrzymałość na ściskanie:
po 1 godzinie
-153 MPa
po 24 godzinach
-418 MPa
pełzanie:
po 7 dniach
- 0,69%
zmiany wymiarowe podczas twardnienia:
- 0,034%
172 621
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
443 Кб
Теги
pl172621b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа