close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL172735B1

код для вставкиСкачать
R ZECZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172735
(13) B1
301651
(21) N u m e r z g ł o s z e n i a :
(
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
( 2 ) Data zgłoszenia
(5 4 )
(30)
5
Pierwszeństwo:
Zgłoszenie ogłoszono:
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.11.1997 WUP 11/97
PL 172735 B1
(57)
A47C 17/04
Mebel do siedzenia i leżenia
11.07.1994 BUP 14/94
(45)
)IntCl6:
27.12.1993
(73)
30.12.1992, AT, A2600/92
(43)
1
1. Mebel do siedzenia i leżenia, w którym oparcie tylne jest połączone w jeden
zespół z wyściełanym siedzeniem i zwłaszcza z jedną poręczą pod rękę, i który jest
łożyskowany odchylnie ku górze na skrzyni
tworzącej pomieszczenie na pościel, przy
czym na zespół działa wspomagacz podnoszenia. znamienny tym, że zespół siedzeniowo oparciowy (1) jest odchylny względem
osi (7), która jest umieszczona na wystającym ze skrzyni (5) stojaku (6), lub tym podobnym, w pobliżu górnej krawędzi oparcia
względnie poręczy.
Uprawniony z patentu:
H o d ry M e ta llw a re n fa b rik R. Hoppe
Ges.m.b.H. u.Co.KG, Wiedeń, AT
(72)
Twórca wynalazku:
Heinz Premer, Wiedeń, AT
(74)
Pełnomocnik:
POLSERVICE
FIG. 1
M ebel do siedzenia i leżenia
Zastrzeżenia
patentowe
1. Mebel do siedzenia i leżenia, w którym oparcie tylne jest połączone w jeden zespół z
wyściełanym siedzeniem i zwłaszcza z jedną poręczą pod rękę, i który jest łożyskowany
odchylnie ku górze na skrzyni tworzącej pomieszczenie na pościel, przy czym na zespół działa
wspomagacz podnoszenia, znamienny tym, że zespół siedzeniowo oparciowy (1) jest odchylny
względem osi (7), która jest umieszczona na wystającym ze skrzyni (5) stojaku (6), lub tym
podobnym, w pobliżu górnej krawędzi oparcia względnie poręczy.
2. Mebel według zastrz. 1, znamienny tym, że wspomagacz podnoszenia (8, 10,11) jest
z jednej strony wsparty na oparciu tylnym względnie na poręczy pod rękę (3, 4), a z drugiej
strony na tylnej części skrzyni (5).
3. Mebel według zastrz. 2, znamienny tym, że wspomagacz podnoszenia (8, 10,11) jest
umieszczony w środku belki (9) przebiegającej poprzecznie w tyinej części skrzyni (5).
4. Mebel według zastrz. 2 albo 3, znamienny tym, że wspomagacz podnoszenia jest
ukształtowany jako gazowy element sprężysty (8).
5. Mebel według zastrz. 1 albo 3, znamienny tym, że wspomagacz podnoszenia ma dwa
wzajemnie względem siebie obrotowo połączone ramiona (10, 11; 13 ,14), z których jedno z
ramion (10,13) wsparte jest na zespole siedzeniowo oparciowym (1), a drugie z ramion (11,14)
wsparte jest na skrzyni (5), przy czym za jedno z ramion (10,14) jest zaczepiona sprężyna (12,16),
która napina je w kierunku położenia rozciągniętego obydwu ramion (10,11; 13,14).
* *
Przedmiotem wynalazku jest mebel do siedzenia i leżenia, w którym oparcie tylne jest
połączone w jeden zespół z wyściełanym siedzeniem i zwłaszcza z co najmniej jedną poręczą
pod rękę, przy czym oparcie tylne i siedzenie są ułożyskowane odchylnie ku górze na skrzyni
tworzącej pomieszczenie na pościel, a ponadto zespół, składający się z oparcia tylnego i
siedzenia, jest wyposażony w wspomagacz podnoszenia.
W znanych meblach tego rodzaju wspomagacz podnoszenia jest ukształtowany jako tak
zwane okucie otwierające skokowo, to znaczy na bocznych ścianach skrzyni na pościel są
ułożyskowane jedne końce dźwigni niejednakowej długości, a drugie końce tych dźwigni
wspierają się na ramie wyściełanego siedzenia. Przez to osiąga się, przy podnoszeniu zespołu,
oparcie tylne, lub poręcz pod rękę, znajdujące się w pobliżu ściany, zostają od tej ściany
odsunięte. Rozwiązanie takie jest stosunkowo skomplikowane.
Zadaniem w ynalazku je st utworzenie m ebla w ym ienionego powyżej typu, ukształtowanego w ten sposób, że unoszenie zespołu będzie mogło odbywać się prostszymi
środkami, a mimo to nie będzie trzeba obawiać się ocierania oparcia tylnego lub poręczy pod
rękę o ścianę pomieszczenia.
Zgodnie z wynalazkiem, zadanie to zostało rozwiązane dzięki temu, że zespół jest
odchylny blisko górnej krawędzi oparcia tylnego lub poręczy pod rękę, względem osi, która jest
umieszczona na wystającym ze skrzyni stojaku, łub temu podobnym. W meblu zgodnym z
wynalazkiem, wychyla się więc cały zespół wokół osi znajdującej w obszarze górnego końca
tego zespołu. Osie takie można zrealizować w prosty sposób za pomocą zwykłych zawiasów,
a do podnoszenia wystarczy okucie, które musi tylko realizować samo podnoszenie, a nie
odsuwanie od ściany pomieszczenia.
W zalecanym przykładzie wykonania wynalazku, wspomagacz podnoszenia jest z jednej
strony wsparty na oparciu tylnym względnie na poręczy pod rękę, a z drugiej strony na tylnej
części skrzyni. Osiąga się w ten sposób, że pomieszczenie na pościel ma boki wolne od
poruszających się ramion, sprężyn itp., które mogłyby zakleszczyć lub uszkodzić umieszczoną
172 735
3
w nim pościel. Przy tej postaci wykonania wynalazku, wspomagacz podnoszenia jest umieszczony w takim obszarze skrzyni, do którego w normalnym wypadku pościel nie dostaje się.
Dalsze uproszczenie uzyskuje się leżeli wspomagacz jest umieszczony w tylnej części
skrzyni, na środku przebiegającej w poprzek belki. W ten sposób nie tylko zmniejsza się do
połowy koszt wykonania wspomagacza podnoszenia, ale również unika się naprężeń spowodowanych nierównomierną pracą dwóch wspomagaczy podnoszenia.
Celowe jest ukształtowanie wspomagacza podnoszenia jako gazowego elementu sprężystego. Okazało się, że przy takim układzie zespół siedzeniowo oparciowy może być utrzymywany w każdym położeniu, przy czym potrzebny jest tylko niewielki nakład siły, aby uzyskać
inne położenie.
W ramach wynalazku jest również możliwe aby wspomagacz podnoszenia miał dwa,
wzajemnie ze sobą obrotowo połączone ramiona, z których jedno opiera się na zespole siedzeniowe oparciowym, a drugie na skrzyni, przy czym na jedno ramię działa sprężyna, która je
ciśnie w kierunku zbliżonym do położenia rozciągniętego obu ramion.
Przedmiot wynalazku jest bliżej objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku, na
s i e kd tzóer ny imo wf iog .o 1p ap rr cz ieod ws t ya wj ei as t mw e bp eo lł, okżteó nr ei ug op oz ed snpi óe łs i o n y m
opuszczonym, w przekroju pionowym, fig. 2 - mebel z fig. 1, którego zespół siedzeniowo
oparciowy jest w położeniu podniesionym do góry, w przekroju pionowym, fig. 3 - mebel z fig. 2
lecz w przekroju prostopadłym do przekroju na fig. 2, fig. 4 - mebel w innym przykładzie
wykonania lecz w takim samym przekroju jak na fig. 3, fig. 5 - mebel w dalszym przykładzie
wykonania z opuszczonym zespołem siedzeniowo oparciowym w przekroju pionowym i fig. 6 - mebel
z fig. 5 z podniesionym do góry zespołem siedzeniowo oparciowym w przekroju pionowym.
Zgodnie z fig. 1 do 3, mebel do siedzenia i do leżenia ma zespół 1, który składa się z
wyściełanego siedzenia 2, oparcia tylnego 3, poręczy pod rękę 4. Zespół 1 według fig. 1 leży na
skrzyni 5, która tworzy pomieszczenie na pościel.
Z tej skrzyni wystaje stojak 6, który ma na swym górnym końcu oś 7 utworzoną przez
zawias. Zespół siedzeniowo oparciowy 1, jak to widać zwłaszcza z fig. 2, może być względem
tej osi 7 uniesiony do góry, ponieważ druga część zawiasu jest umocowana na poręczy pod rękę 4.
Aby ułatwić podniesienie zespołu siedzeniowo oparciowego 1 lub górze i zespół ten
utrzymywać w położeniu podniesionym do góry, umieszczony jest wspomagacz podnoszenia
ukształtowany jako gazowy element sprężysty 8, którego jeden koniec wspiera się w tylnej części
skrzyni 5, a drugi koniec - na oparciu tylnym, względnie na ramie poręczy pod rękę 4.
Jak widać zwłaszcza z fig. 3 gazowy element sprężysty 8 jest zamocowany przechylnie na
środku belki 9 przebiegającej poprzecznie w tylnej części skrzyni 5.
Przy unoszeniu zespołu siedzeniowo oparciowego 1 gazowy element sprężysty wspomaga
więc ten ruch i utrzymuje również ten zespół w położeniu przedstawionym na fig. 2 i fig. 3.
Wystarczy nieznaczna siła, aby przy opuszczaniu zespołu siedzeniowo oparciowego 1 osiągnąć
położenie według fig. 1.
Jak wykazały próby, wystarczy umieszczenie jednego gazowego elementu sprężystego po
środku, aby skutecznie wspierać ruch zespołu siedzeniowo oparciowego 1. Nie występują żadne
naprężenia i nie są potrzebne żadne połączenia pomiędzy poszczególnymi wspomagaczami
podnoszenia dla uniknięcia takich naprężeń.
Przykład wykonania według fig. 4 różni się od tych na fig. 1 do 3 tym, że zamiast gazowego
elementu sprężystego 8 jest umieszczony wspomagacz podnoszenia, który ma dwa wzajemnie
obrotowo połączone ramiona 10 i 11, przy czym ramię 10 jest ułożyskowane obrotowo na
poręczy pod rękę 4, a ramię 1 i na belce 9. Sprężyna 12 działa na przedłużeniu ramienia 10' 10
i popycha je w położenie zbliżone do położenia rozciągniętego obydwu ramion 10 i 11, przy
czym położenie końcowe przy podniesionym zespole siedzeniowo oparciowym 1 jest określone
za pomocą zderzaka 18 ramienia 11.
Przykład wykonania według fig. 5 i 6 nie ma co prawda zalet poprzednio opisanych
przykładów wykonania, ale w swej budowie jest i tak jeszcze prostsza niż meble do siedzenia i
leżenia należące do obecnego stanu techniki.
Przy tym ostatnim przykładzie wykonania wynalazku dwa wspomagacze podnoszenia są
umieszczone z boku na ścianach skrzyni 5, które to podobnie ja k jeden wspomagacz podnoszenia
4
172 735
według fig. 4, mają po dwa ramiona 13 i 14 połączone wzajemnie ze sobą obrotowo. Ramię 13
wspiera dolną stronę wyściełanego siedzenia 2, a ramię 14 - żeberko 15 przyśrubowane do ściany
skrzyni. Na żeberku 15 jest zawieszony koniec jednej lub kilku sprężyn 16, których drugi koniec,
za pomocą łącznika 17 działa na ramię 14, Ramię 14 jest ponadto zaopatrzone w zderzak 15,
który ogranicza położenie obydwu ramion 13 i 14 odpowiednio do podniesionego do góry
położenia według fig. 6.
Również w tym przykładzie wykonania, przez zastosowanie prostego zawiasu, względnie
osi 7 na wystającej części 6 skrzyni 5 uniknięto stosunkowo skomplikowanego okucia otwierającego skokowo.
W ramach możliwości wynalazku są przewidziane różne odmiany. I tak na przykład, w
przykładzie wykonania według fig. 5 i 6 mogą być zastosowane gazowe elementy sprężyste jako
wspomagacze podnoszenia. Również oś 7, zamiast na poręczy pod rękę 4 mogłaby być
przewidziana na oparciu tylnym.
FIG. 3
FIG. 4
172 735
FIG. 5
FIG. 6
172 735
FIG. 1
FIG. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
413 Кб
Теги
pl172735b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа