close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL172844B1

код для вставкиСкачать
RZECZPO
SPO
LITAPO
LSKA(12)
OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172844
(13) B1
302507
(21) Numer zgłoszenia:
(5 1) IntCl6:
E 21D 9/12
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(43)
(22) Data zgłoszenia:
07.03.1994
Złącze kombajnu chodnikowego z przenośnikiem podwieszonym
(73)
Zgłoszenie ogłoszono:
Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia
Węgla Kamiennego "STASZIC'',
Katowice, PL
18.09.1995 BUP 19/95
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.12.1997 WUP 12/97
PL 172844
B1
(57)
1. Złącze kombajnu chodnikowego z przenośnikiem podwieszonym, zwłaszcza kombajnu gąsienicowego do urabiania górotworu o wytrzymałości na
ściskanie do 100 MPa z przenośnikiem zgrzebłowym
podwieszonym do wózków osadzonych na szynie jezdnej zamocowanej do stropu obudowy wyrobiska chodnikowego, mające kątowo względem siebie usytuowane
łączniki, z których pierwszy znajduje się pod zwrotnią
przenośnika podwieszonego, a drugi usytuowany jest
od strony kombajnu, znamienne tym, że pierwszy
łącznik (1) na swej roboczej stronie ma obrotnik (7),
a zwrotnia (19) podwieszonego przenośnika (20) umieszczona jest na podstawie (13) usytuowanej nad obrotnikiem oraz połączonej z nim przegubowo oraz, że
drugi łącznik (2) zamocowany jest do ramy (23) podwozia chodnikowego kombajnu (24).
Uprawniony z patentu:
(72)
Twórcy wynalazku:
Fryderyk Radomski, Katowice, PL
Jerzy Krzan, Katowice, PL
Piotr Mazur, Katowice, PL
Fig. 1
Złącze kombajnu chodnikowego
z przenośnikiem podwieszonym
Zastrzeżenia
patentowe
1. Złącze kombajnu chodnikowego z przenośnikiem podwieszonym, zwłaszcza kombajnu gąsienicowego do urabiania górotworu o wytrzymałości na ściskanie do 100 MPa z przenośnikiem zgrzebłowym podwieszonym do wózków osadzonych na szynie jezdnej zamocowanej
do stropu obudowy wyrobiska chodnikowego, mające kątowo względem siebie usytuowane
łączniki, z których pierwszy znajduje się pod zwrotnią przenośnika podwieszonego, a drugi
usytuowany jest od strony kombajnu, znamienne tym, że pierwszy łącznik (1) na swej roboczej
stronie ma obrotnik (7), a zwrotnia (19) podwieszonego przenośnika (20) umieszczona jest na
podstawie (13) usytuowanej nad obrotnikiem oraz połączonej z nim przegubowo oraz, że drugi
łącznik (2) zamocowany jest do ramy (23) podwozia chodnikowego kombajnu (24).
2. Złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że pierwszy łącznik (1) stanowi płyta o
kształcie odcinka koła.
3. Złącze według zastrz. 2, znamienne tym, że pierwszy łącznik (1) ma przelotowy
otwór (5).
4. Złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że obrotnik (7) ma przelotowy otwór (8)
odpowiadający przelotowemu otworowi (5) pierwszego łącznika (1).
5. Złącze według zastrz. 4, znamienne tym, że obrotnik (7) stanowi płaski element,
mający korzystnie postać listwy.
6. Złącze według zastrz. 5, znamienne tym, że obrotnik (7) ma ucha (9).
7. Złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że podstawa (13) wyposażona jest w ucha (15).
8. Złącze według zastrz. 7, znamienne tym, że ucha (15) podstawy (13) usytuowane są
po zewnętrznej stronie uch (9) obrotnika (7).
9. Złącze według zastrz. 7, znamienne tym, że podstawa (13) wyposażona jest w
przelotowe otwory (14) do zamocowania zwrotni (19) podwieszonego przenośnika (20).
10. Złącze według zastrz. 7, znamienne tym, że podstawa (13) wyposażona jest w
stabilizatory (18) usytuowania zwrotni (19).
11. Złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że pomiędzy pierwszym łącznikiem (1) a
obrotnikiem (7) znajduje się dystansowy element (12).
12. Złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że drugi łącznik (2) ma przelotowe, mocujące
otwory (6).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest złącze kombajnu chodnikowego z przenośnikiem podwieszonym, zwłaszcza kombajnu gąsienicowego do urabiania górotworu o wytrzymałości na
ściskanie do 100 MPa z przenośnikiem zgrzebłowym podwieszonym do wózków osadzonych
na szynie jezdnej zamocowanej do stropu obudowy wyrobiska chodnikowego.
Z książki Andrzeja Broena pod tytułem "Kombajny chodnikowe", strona 60 do 86 oraz
120 do 122 rysunek 35, 88, 90 opublikowanej w roku 1980 przez Wydawnictwo "Śląsk", znany
jest kombajn chodnikowy mający oznaczenie AM-50 przeznaczony do drążenia chodników w
węglu i skałach o wytrzymałości na ściskanie do 100 MPa. Kombajn umożliwia wykonanie
wyrobiska chodnikowego o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego przez frezowanie za
pomocą organu urabiającego umieszczonego na wysięgniku. Znany kombajn wyposażony jest
w podwozie zawierające ramę główną oraz prawy i lewy wózek gąsienicowy, przy czym rama
w tylnej części wyposażona jest we wspornik wysięgnik podawarki stanowiącej integralną część
kombajnu chodnikowego. Podawarkę stanowi krótki przenośnik, którego wyposażony w zgrzeb-
172 844
3
ła łańcuch przeznaczony jest do napędu ładowarki urobku oraz do przemieszczania tego urobku
na krótki, zgrzebłowy przenośnik mostowy usytuowany za kombajnem. Przenośnik mostowy
pracuje jako podwieszony w ten sposób, że usytuowana na jednym jego końcu zwrotnia
połączona jest z wysięgnikiem podawarki kombajnu, a wysyp przenośnika - w zależności od
przyjętego układu - podwieszony jest przesuwnie na szynie zamocowanej do obudowy chodnika,
albo osadzony jest przesuwnie na przenośniku do dalszej odstawy chodnikowej.
Złącze przenośnika mostowego z kombajnem chodnikowym zawiera dwa, prostopadle do
siebie usytuowane łączniki, z których pierwszy, usytuowany poziomo, wyposażony jest w
przegub kulowy oraz zamocowany jest za pomocą śrub do dolnej części zwrotni przenośnika
mostowego, stanowiąc jego bezpośrednią podporę. Drugi łącznik złącza usytuowany pionowo,
ma postać obejmy o konstrukcji ramowej zamocowanej do górnej części wysięgnika podawarki
kombajnu.
Znane złącze, pomimo swych licznych zalet, ma jednak tę niedogodność, że jest nietrwałe
eksploatacyjnie, gdyż po stosunkowo krótkim okresie używania przegub kulisty ulega znacznym
odkształceniom plastycznym na skutek przeciążenia, a następnie szybkiemu zatarciu mechanicznemu zwłaszcza, gdy pomiędzy współpracujące ze sobą powierzchnie przenikną okruchy
górotworu zawierającego krzemionkę. Niesprawny przegub kulowy jest bardzo podatny na
awaryjne zniszczenie, zwłaszcza podczas wykonywania ruchów manewrowych kombajnem w
wyrobisku chodnikowym, przy obciążonym urobkiem przenośniku mostowym.
Natomiast zamocowanie pionowego łącznika złącza do wysięgnika podawarki kombajnu
ma tę niedogodność, że jej zwrotnia musi przenosić duże, zwłaszcza przy obciążonym przenośniku mostowym siły zewnętrzne działające na nią w sposób zbliżony do udarowego podczas
ruchów manewrowych kombajnu - co ma bardzo niekorzystny wpływ na jej niezawodność,
zwłaszcza na mechanizm napinania jej łańcucha zgrzebłowego transportującego urobek oraz
napędzającego ładowarkę kombajnu. Dlatego w przypadku uszkodzenia przegubu kulowego
zachodzi konieczność zdemontowania całego złącza, a następnie zmontowanie nowego z fabrycznie wykonanych elementów. Czynności te w warunkach dołowych kopalni są uciążliwe i
czasochłonne , wymagają przerwania pracy kombajnu oraz dezorganizują inne prace w wyrobisku chodnikowym.
W praktyce w celu doraźnego skrócenia przerwy w pracy kombajnu lub w przypadku braku
fabrycznie wykonanych elementów złącza, wykonuje się złącze zastępcze, które stanowią cięgna
łańcuchowe zamocowane do uch usytuowanych w kadłubie zwrotni przenośnika mostowego
oraz do uch usytuowanych na wysięgniku podawarki kombajnu chodnikowego. Złącze w postaci
cięgien łańcuchowych oraz uch ma tę bardzo istotną niedogodność, że jest giętkie we wszystkich
kierunkach, co podczas manewrowania kombajnem wywołuje niekontrolowaną zmianę położenia końcówki przenośnika mostowego względem wysięgnika podawarki, powodując wysypywanie się urobku na spąg wyrobiska.
Ponadto w wyniku działania dużych sił bezwładności, powstających w momencie rozpoczęcia, a następnie zakończenia manewru kombajnem, w złączu powstają duże obciążenia
dynamiczne przenoszące się na zwrotnię przenośnika mostowego oraz na wysięgnik podawarki,
przy czym wywołane tymi siłami poprzeczne, niekontrolowane przemieszczenie się całego
przenośnika mostowego stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu znajdującego się w wyrobisku chodnikowym, zwłaszcza o małej szerokości.
W przypadku, gdy długość trasy odstawy urobku od przodku wyrobiska chodnikowego
do miejsca przeznaczenia, na przykład do miejsca załadunku wozów lub do miejsca przesypu
na inny przenośnik umieszczony w tym wyrobisku wynosi kilkadziesiąt metrów, stosuje się
najczęściej, zamiast znanego przenośnika mostowego, lekki przenośnik zgrzebłowy typu Skat,
znany na przykład z książki pod tytułem "Poradnik górnika", tom 3 strona 477 do 480 opublikowanej
w roku 1974 przez Wydawnictwo "Śląsk". Znany przenośnik o nominalnej długości 80 do 150
metrów jest w całości podwieszony, za pomocą cięgien łańcuchowych do wózków osadzonych
na szynie jezdnej zamocowanej do stropu obudowy wyrobiska chodnikowego. Zwrotnia tego
przenośnika połączona jest w wysięgnikiem podawarki kombajnu chodnikowego, za pomocą
cięgien łańcuchowych oraz uch. Złącze to ma wszystkie niedogodności złącza giętkiego, o
4
172 844
którym już wspomniano wcześniej, przy czym z uwagi na znacznie większą długość przenośnika
Skat niż przenośnika mostowego, czynności manewrowe kombajnem stwarzają znacznie większe niebezpieczeństwo dla personelu, w wyniku niekontrolowanych ruchów poprzecznych
całego przenośnika w wyrobisku chodnikowym.
W praktyce podejmowano próby wykorzystania tego znanego, sztywnego złącza zawierającego przegub kulowy - jednak rezultat okazał się negatywny z powodu małej trwałości
eksploatacyjnej oraz wysokiej awaryjności złącza, gdyż musiało ono przenosić znacznie większe
obciążenia statyczne oraz dynamiczne, niż w przenośniku mostowym.
Zagadnieniem technicznym wymagającym rozwiązania jest zmodyfikowanie konstrukcji
znanego złącza zawierającego kątowo względem siebie usytuowane łączniki tak, aby nie
zawierało przegubu kulowego oraz, aby podczas manewrowania kombajnem chodnikowym
umożliwiało ograniczenie wychyleń bocznych podwieszonego przenośnika.
Istota wynalazku polega na tym, że pierwszy łącznik, znajdujący się pod zwrotnią podwieszonego przenośnika, na swej roboczej stronie ma obrotnik, a zwrotnia umieszczona jest na
podstawie usytuowanej nad obrotnikiem oraz połączonej z nim przegubowo, natomiast drugi
łącznik zamocowany jest do ramy podwozia kombajnu chodnikowego. Pierwszy łącznik złącza
stanowi płyta o kształcie odcinka koła mająca przelotowy otwór. Obrotnik ma przelotowy otwór
odpowiadający przelotowemu otworowi pierwszego łącznika, stanowi go płaski element, korzystnie w postaci listwy, wyposażony w ucha. Podstawa wyposażona jest w ucha usytuowane po
zewnętrznej stronie uch obrotnika, zawiera przelotowe otwory, do zamocowania zwrotni przenośnika oraz wyposażona jest w stabilizatory jej usytuowania. Ponadto pomiędzy pierwszym
łącznikiem a obrotnikiem znajduje się dystansowy element, a drugi łącznik ma przelotowe,
mocujące otwory.
Złącze według wynalazku jest tanie oraz dogodne w wykonawstwie, gdyż w zasadniczej
swej postaci może być realizowane jako konstrukcja spawana. Badania przeprowadzone w
rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych kopalni wykazały, że złącze jest bardzo trwałe i
wysoce niezawodne w użytkowaniu. Nadaje się do efektywnego zastosowania w odniesieniu do
podwieszonego przenośnika mostowego, współpracującego z dalszym środkiem transportu
chodnikowego oraz dla podwieszonego przenośnika zgrzebłowego o większej niż przenośnik
mostowy długości.
Złącze według wynalazku nadaje się także dla podwieszonego przenośnika taśmowego
mogącego bezpośrednio współpracować z kombajnem chodnikowym. Złącze może przenosić
kilkunastokrotne większe niż znane złącze zawierające przegub kulowy, obciążenia statyczne
oraz dynamiczne w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, nie ulega przy tym odkształceniom
plastycznym oraz m a złożoną sztywność eksploatacyjną w tych kierunkach, skutecznie ograniczając wielkość wychyleń bocznych przenośnika. Dzięki temu, że drugi łącznik złącza zamocowany jest do ramy podwozia kombajnu, możliwe stało się zwiększenie trwałości oraz niezawodności
działania podawarki oraz ładowarki kombajnu, przy czym jednocześnie zoptymalizowany został
układ sił działających na zwrotnię podwieszonego przenośnika. Wynika to stąd, że siła pociągowa kombajnu działa wówczas wzdłuż prostej przechodzącej w pobliżu środka jego ciężkości
i usytuowana jest w przybliżeniu współosiowo z przenośnikiem, co w zasadniczy sposób ułatwia
manewrowanie kombajnem, zwłaszcza podczas cofania, a następnie jazdy do przodu, gdy
przenośnik jest obciążony urobkiem na całej swej długości. Zoptymalizowanie układu sił
pozwala także na zasadnicze zmniejszenie wielkości wychyleń bocznych przenośnika w wyrobisku chodnikowym, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy personelu.
Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia schematycznie złącze w widoku z boku; fig. 2 - to samo złącze w widoku z
góry; fig. 3 - złącze w widoku A zaznaczonym na fig. 1, a fig. 4 przedstawia złącze w pozycji
roboczej.
Złącze zawiera poziomy, mający postać płyty o kształcie odcinka koła, pierwszy łącznik
1 oraz pionowy, mający postać prostokątnej płyty drugi łącznik 2. Pierwszy łącznik połączony
jest z drugim łącznikiem za pomocą spoiny 3 oraz żebra 4, przy czym pierwszy łącznik w swej
środkowej części ma przelotowy otwór 5, a drugi łącznik w pobliżu górnej krawędzi ma
172 844
5
przelotowe, mocujące otwory 6. Na roboczej stronie pierwszego łącznika znajduje się listwowy
obrotnik 7, który w środkowej części ma przelotowy otwór 8 usytuowany współosiowo z
odpowiadającym mu przelotowym otworem 5 w tym łączniku, a na każdym ze swych końców
ma ucho 9. W otworze 5 pierwszego łącznika oraz w otworze 8 obrotnika 7 znajduje się
połączeniowy bolec 10 mający na jednym końcu łeb, a na drugim gwint, na którym osadzona
jest nakrętka 11, przy czym na bolcu umieszczony jest pierścieniowy, dystansowy element 12
usytuowany pomiędzy pierwszym łącznikiem a obrotnikiem. Nad obrotnikiem znajduje się
mająca postać płyty podstawa 13 wyposażona w przelotowe, mocujące otwory 14 oraz w ucha
15 usytuowane po zewnętrznej stronie uch 9 obrotnika, przy czym ucha 9, 15 obrotnika oraz
podstawy są ze sobą połączone za pomocą bolca 16 wyposażonego w nakrętkę 17. Podstawa 13
po obu stronach wyposażona jest w listwowe stabilizatory 18 stykające się oporowo z bocznymi
powierzchniami umieszczonej na niej zwrotni 19 znanego, zgrzebłowego przenośnika 20 typu
Skat podwieszonego na swej długości za pomocą cięgien łańcuchowych, do wózków umieszczonych na szynie jezdnej zamocowanej do stropu obudowy wyrobiska chodnikowego - na
rysunku nie pokazanych, przy czym zwrotnia 19 zamocowana jest rozłącznie do podstawy 13,
za pośrednictwem otworów 14 i bolców 21.
Natomiast drugi łącznik 2 złącza, za pośrednictwem otworów 6 oraz bolców 22 z nakrętkami, zamocowany jest do tylnej części ramy 23 gąsienicowego podwozia chodnikowego
kombajnu 24 wyposażonego w podawarkę 25 urobku przemieszczanego na zgrzebłowy przenośnik 20 typu Skat.
Na podstawie 13 złącza może być umieszczona zwrotnia innego przenośnika podwieszonego, na przykład znanego przenośnika mostowego lub przenośnika taśmowego - w miejsce
zwrotni 19 zgrzebłowego przenośnika 20 typu Skat.
Złącze przedstawione w przykładzie wykonania montuje się następująco. Pierwszy łącznik 1
łączy się z obrotnikiem 7, za pomocą bolca 10 wyposażonego w nakrętkę 11, po czym ucha 9
obrotnika łączy się z uchami 15 podstawy 13. Do tylnej części ramy 23 podwozia chodnikowego
kombajnu 24 zamocowuje się drugi łącznik 2 za pośrednictwem istniejących w tej ramie
otworów, w których umieszcza się bolce 22 wyposażone w nakrętki. Dokręca się nakrętkę 11
na bolcu 10 znajdującym się w otworze 5, 8 pierwszego łącznika 1 i obrotnika 7 oraz nakrętki 17 na
bolcach 16 w uchach 9, 15 obrotnika i podstawy 13 tak, aby elementy te mogły swobodnie
względem siebie przemieszczać się obrotowo, przy czym za pomocą nakrętek 11,17 likwiduje
się wewnętrzny luz montażowy, a w późniejszym czasie także ewentualny luz eksploatacyjny
powstały w złączu. Do podstawy 13 zamocowuje się, za pomocą bolców 21 wyposażonych w
nakrętki zwrotnię 19 podwieszonego przenośnika 20, przy czym zwrotnię usytuowuje się
pomiędzy stabilizatorami 18. Uruchamia się kombajn 24 i wykonuje się nim manewry robocze
oraz podnosi się i opuszcza na spąg 26 tylną część kombajnu, za pośrednictwem jego stabilizującej stopy 27 zamocowanej do ramy 23 podwozia, sprawdzając podczas tych czynności
poprawność działania złącza, zwłaszcza obrotnika 7 w płaszczyźnie poziomej oraz ruchy
podstawy 13 w płaszczyźnie pionowej. Po wykonaniu tych czynności i dokonaniu ewentualnej
regulacji, złącze jest gotowe do normalnej eksploatacji.
172 844
Fig.2
172 844
Fig.3
Fig.4
172 844
Fig. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
506 Кб
Теги
pl172844b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа