close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL172948B1

код для вставкиСкачать
R ZE C ZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 172948
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
300267
31.08.1993
Hełm przemysłowy, zwłaszcza górniczy
(73)
(43)
(4 5 )
(51) Int.Cl.6:
A 4 2 B 3/18
Uprawniony z patentu:
Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia
Węgla Kamiennego "Wesoła", MysłowiceWesoła, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
06.03.1995 BUP 05/95
(72)
Twórcy wynalazku:
Andrzej Bracik, Mysłowice-Wesoła, PL
Tadeusz Jurzysta, Katowice, PL
(74)
Pełnomocnik:
Raczek Jan
O udzieleniu patentu ogłoszono:
PL 172948 B1
31.12.1997 WUP 12/97
57)Hełm
(
przemysłowy, zwłaszcza górniczy zawierający obrotowo przytwierdzone ramiona kabłąka z nausznikam i, posiadający czaszę w yposażoną w
wyżłobienie i rowki teowe do zaczepów łączników
oraz zaopatrzony w monolityczną przezroczystą osłonę ochronną, w ychylnie osadzoną w przedniej
wewnętrznej części czaszy hełmu, znamienny tym,
ze osłona ochronna (21) jest umocowana do zawiesi
elastycznych (C) sworzniami przegubu (19), które są
osadzone poza obrysem czaszy hełm (2), przy czym
rowki wodzikowe (20) osłony ochronnej (21), są usytuowane ukośnie w zakresie od kąta ( β = 30°) do kąta
( β = 45°), natomiast dolna jej część posiada wybranie
noskowe (22), zaś górna część zaopatrzona jest we
wspornik ustalający (23) w kształcie trapezu równoramiennego o wysokości (h), który jest ograniczony
występem oporowym (24) o grubości (a), usytuowanym we wnętrzu czaszy hełm (2), jednocześnie wspornik ustalający (23) odpowiada wysokości od (h = 7a)
do (h = 8a) grubości (a) występu oporowego (24),
równocześnie rowki wodzikowe (20) są wykonane o
długości (1), równej co najmniej iloczynowi podwójnej grubości (1 = 2a) występu oporowego (24), a
ponadto podkładki kątowe (7) stabilizujące ramiona
kabłąków (6) posiadają wybrania kształtowe (11) 1
podstawę ukośną (10) usytuowaną w zakresie od kąta
(α = 7°) do kąta (α = 9°)
Fig 1
Hełm przemysłowy, zwłaszcza górniczy
Zastrzeżenie
patentowe
Hełm przemysłowy, zwłaszcza górniczy zawierający obrotowo przytwierdzone ramiona
kabłąka z nausznikami, posiadający czaszę wyposażoną w wyżłobienie i rowki teowe do
zaczepów łączników oraz zaopatrzony w monolityczną przezroczystą osłonę ochronną, wychylnie osadzoną w przedniej wewnętrznej części czaszy hełmu, znamienny tym, że osłona ochronna
(21) jest umocowana do zawiesi elastycznych (C) sworzniami przegubu (19), które są osadzone
poza obrysem czaszy hełm (2), przy czym rowki wodzikowe (20) osłony ochronnej (21), są
usytuowane ukośnie w zakresie od kąta ( β = 30°) do kąta ( β = 45°), natomiast dolna jej część
posiada wybranie noskowe (22), zaś górna część zaopatrzona jest we wspornik ustalający (23)
w kształcie trapezu równoramiennego o wysokości (h), który jest ograniczony występem
oporowym (24) o grubości (a), usytuowanym we wnętrzu czaszy hełm (2), jednocześnie
wspornik ustalający (23) odpowiada wysokości od (h = 7a) do (h = 8a) grubości (a) występu
oporowego (24), równocześnie rowki wodzikowe (20) są wykonane o długości (1), równej co
najmniej iloczynowi podwójnej grubości (1 = 2a) występu oporowego (24), a ponadto podkładki
kątowe (7) stabilizujące ramiona kabłąków (6) posiadają wybrania kształtowe (11) i podstawę
ukośną (10) usytuowaną w zakresie od kąta (α = 7°) do kąta (α = 9°).
**
*
Przedmiotem wynalazku jest hełm przemysłowy górniczy wielofunkcyjny, stosowany do
ochrony głowy przed urazami mechanicznymi, porażeniem prądem elektrycznym, a szczególnie
zabezpieczający twarz i oczy przed odpryskami oraz chroniący narządy słuchu przed nadmiernym natężeniem hałasu.
Znany z nicmieckicgo opisu patentowego nr DE 2 903 305 C2 kask ochronny górniczy,
składa się z powłoki wewnętrznej i zewnętrznej, tworzących zamkniętą przestrzeń do której
podłączony jest zasobnik czystego filtrowanego powietrza. W zamkniętej przestrzeni osadzony
jest przełącznik, który uruchamiany jest wizjerem. W stanie wysuniętym wizjera, przełącznik
uruchamia dopływ powietrza, natomiast przy częściowym lub całkowitym wsunięciu wizjera
następuje wyłącznie dopływ powietrza. W zamkniętej przestrzeni i w przewodzie powietrznym
usytuowane są przewody elektryczne od przełącznika do zasobnika.
Znany z amerykańskiego opisu patentowego nr US 4 432 100 hełm zawiera ochronną
przyłbicę, zaopatrzoną w górne skrzydło, osadzone pomiędzy wkładką miski a czaszą skorupy
hełmu, które przez użytkownika jest ryglowane w położeniu dolnym lub górnym. Ochronna
przyłbica zaopatrzona jest w szczeliny w których osadzone są uchwyty klinowe połączone z
klinami wzdłużnymi, przy czym ochronna przyłbica jest wykonana z przeźroczystego plastiku
o grubości 0,040 cala.
Znany z amerykańskiego opisu patentowego nr US 4 316 290 kask ochronny zawiera
ochroniacze słuchu, które zamocowane do przeciwległych boków kasku, naciskają z jednakową
siłą w obrębie uszu użytkownika. Do przeciwległych boków kasku przylegają elementy ustalające w których osadzone są ramiona podporowe, mocowane za pomocą nakrętek. Położenie
ramion podporowych regulowane jest podkładką wewnętrzną i podkładką zewnętrzną, które
osadzone są pomiędzy elementem ustalającym a nakrętką mocującą. Do ramion elastycznych
połączone są ochroniacze słuchu za pomocą pary kołków przesuwnych.
Znana z opisu wzoru użytkowego chronionego prawem ochronnym nr 38397 maska
ochronna jest połączona odchylnie z hełmem użytkownika. Składa się z obejmy dostosowanej
kształtem do kołnierza hełmu, wychylnej ramki i sprężystego napinacza. Maska zaopatrzona jest
w bolce, łączące osłonę z wychylną ramką. Maska posiada mechanizmy blokujące w postaci
karbowanej tarczy do skokowego ustalenia wybranych położeń.
172 948
3
Znana z opisu polskiego wzoru użytkowego chronionego prawem ochronnym nr Ru 40888
odchylna nahełmna maska ochronna do oczu. składa się z obejmy dostosowanej kształtem do
kołnierza hełmu i odchylnej ramki do której jest zamocowana przeźroczysta osłona. Nachełmna
maska ma wymienną listwę mocującą przeźroczystą osłonę, zaopatrzoną w co najmniej pięć
otworów. Dwa otwory są wykonane na końcach listwy, do osadzenia na zaciskach szybkozłącznych. Pozostałe trzy otwory są wykonane na jej pozostałej części, do stabilizacji osłony
na trzpieniach odchylnej ramki. Osłona ma kształt prostokąta, którego dłuższy bok jest krótszy
od obwodowej odległości, pomiędzy otworami listwy osadzonymi na zaciskach szybkozłącznych.
Znana z opisu polskiego wzoru użytkowego chronionego prawem ochronnym nr Ru 43205
odchylna nahełmna osłona oczu, zwłaszcza dla kombajnistów górniczych, składa się z
przeźroczystej przesłony, dostosowanej kształtem do kołnierza czołowej strefy hełmu i sprężystego napinacza, osadzonego na kołnierzu. Przeźroczysta przesłona ma na środku górnej krawędzi zaczep w kształcie ceownika dla jej stabilizowania bezpośrednio na kołnierzu czołowej strefy
hełmu. Ponadto przeźroczysta przesłona ma na obu końcach górnej krawędzi, otwory z zamocowanymi końcówkami sprężystego napinacza, stanowiącego elastyczny przegub do przesuwania przesłony w płaszczyźnie poziomej i pionowej.
Wadą znanych rozwiązań jest zewnętrzne usytuowanie na hełmie przysłon ochronnych,
które w skutek niekorzystnego wystawania poza obrys zewnętrzny czaszy hełmu, ogranicza jego
funkcjonalność, szczególnie na stanowiskach pracy o niewielkiej zawężonej przestrzeni. Ponadto niedogodnością znanych hełmów jest ciężar, bowiem szereg elementów przesłony jest
wykonane z metalowych części, które dodatkowo niekorzystnie zwiększają gabaryty zewnętrzne
hełmu. Nadto niedogodnością znanych konstrukcji hełmów, jest brak zintegrowanych lekkich
elementów, które zmiejszałyby uciążliwość w trudnych warunkach pracy.
Celem wynalazku jest wyeliminowanie wad i niedogodności znanych hełmów i masek
ochronnych, przez opracowanie zwartej konstrukcji hełmu, cechującego się prostą budową i
funkcjonalnym działaniem.
Istotą rozwiązania według wynalazku jest hełm górniczy zaopatrzony w osłonę ochronną
umocowaną do zawiesi elastycznych sworzniami przegubu, które są osadzone poza obrysem
czaszy hełmu. Rowki wodzikowe osłony ochronnej są usytuowane ukośnie w zakresie od kąta
trzydziestu stopni do kąta czterdziestu pięciu stopnii. Dolna część osłony ochronnej posiada
wybranie noskowe, zaś część górna zaopatrzona jest we wspornik ustalający w kształcie trapezu
równoramiennego o określonej wysokości. Wspornik ustalający ograniczony jest występem
oporowym o określonej grubości, który jest usytuowany we wnętrzu czaszy hełmu, przy czym
wspornik ustalający odpowiada wysokości w zakresie od iloczynu siedmiokrotnej grubości do
iloczynu ośmiokrotnej grubości występu oporowego. Rowki wodzikowe osłony ochronnej są
wykonane o określonej długości, równej co najmniej iloczynowi podwójnej grubości występu
oporowego, ograniczonego występem oporowym o oznaczonej grubości, usytuowanym we
wnętrzu czaszy hełmu. Wspornik ustalający odpowiada wielkości w zakresie od iloczynu
siedmiu grubości występu oporowego do iloczynu ośmiu grubości występu oporowego. Rowki
wodzikowe posiadają długość, równą co najmniej iloczynowi podwójnej grubości występu
oporowego. Podkładki kątowe stabilizujące ramiona kabłąków, posiadają wybrania kształtów i
podstawę ukośną, usytuowaną w zakresie od kąta siedmiu stopnii do kąta dziewięciu stopni.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku ukazującym: fig. 1 - hełm górniczy w widoku z boku, w częściowym przekroju, fig. 2 - osłona ochronna,
w perspektywicznym widoku z przodu, fig. 3 - osłona ochronna, w widoku z boku, fig. 4 fragment czaszy hełmu połączony z ramieniem kabłąka, fig. 5 - podkładka kątowa w przekroju
osiowym, w widoku z boku.
Hełm górniczy według wynalazku posiada wyżłobienia 1 w ścianach bocznych czaszy
hełmu 2, w których ponadto wykonane są otwory kołowe 3, usytuowane na wysokości H
centrycznie względem rowków teowych 4. W otworach kołowych 3 osadzony jest czop tulejowy 5 ramienia kabłąka 6, który jednocześnie jest usytuowany w otworze podkładki kątowej 7
oraz w otworze podkładki 8. Śruby 9 osadzone w czopach tulejowych 5, łączą w sposób obrotowy
ramiona kabłąka 6 z czaszą hełmu 2. Podkładki kątowe 7 posiadają ukośną podstawę 10
4
172 948
usytuowaną pod kątem α = 8°, oraz wybranie 11 w kształcie stożka ściętego, usytuowane
centrycznie względem otworu przelotowego 12. W rowkach 13 ramiona kabłąka 6 osadzone są
czopy stożkowe 14 nausznika 15. Osadzony we wnętrzu czaszy hełmu 2 czepiec, posiada łączniki
elastyczne 17, zaopatrzone w zawiesia C, usytuowane poza obrysem czaszy hełmu 2, nadto
łączniki elastyczne 17 osadzone w rowkach teowych 4, stanowią monolityczną całość z czepcem.
Osadzone w uszach 18 sworznie przegubu 19, usytuowane jednocześnie w rowkach wodzikowych 20. łączą osłonę ochronną 21 z czaszą hełmu 2. Osłona ochronną 21, wykonana w kształcie
stylizowanych okularów, w części dolnej posiada kształtowe wybranie noskowe 22, zaś w części
górnej zaopatrzona jest we wspornik ustalający 23, w kształcie trapezu równomiernnego o
wysokości h. Na czołowej wewnętrznej powierzchni czaszy hełmu 2, usytuowany jest występ
oporowy 24 o grubości a. Długość 1 rowków wodzikowych 20 wykonanych w ramionach osłony
ochronnej 21, odpowiada iloczynowi podwójnej grubości a występu oporowego 24; 1 = 2a, przy
czym są one usytuowane pod kątem β = 30°, względem krawędzi ramion 25. Wysokość H
osadzenia czopa tulejowego 5, odpowiada iloczynowi siedmiokrotnej grubości a: H = 7a.
W sytuacji gdy nie występuje zagrożenie odpryskami, osłona ochronna 21 jest usytuowana
w górnym położeniu w przedniej części czaszy hełmu 2, i ustalona jest wybraniem noskowym 23
osadzonym na występie oporowym 24.
Fig. 2
Fig 3
172 948
Fig. 4
Fig 5
172 948
Fig. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
442 Кб
Теги
pl172948b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа