close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL173123B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
PO LSK A
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 173123
( 2 1) N um er zgłoszenia:
(13) B1
310991
(22) Data zgłoszenia: 30.03.1994
D ata i num er zgłoszenia m iędzynarodow ego.
30.03.1994, PCT/F194/00124
U rz ą d P ate n to w y
R z ec zy p o sp o lite j P o lsk ie j
(87)
(5 1 ) In tC l6.
E04B 2/02
Data 1 num er publikacji zgłoszenia
m iędzynarodow ego.
13.10.1994, WO94/23144,
PCT Gazette nr 23/94
(54)Konstrukcja ściany dla obiektów budowlanych
(30)
(43)
Pierwszeństwo:
06.04.1993.FL,931561
(73)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
TUOMO HAVAS OY, Helsinki, FI
B1
PL 173123
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.01,1998 WUP 01/98
(57)
1. Konstrukcja ściany dla obiektów
budowlanych, zawierająca ścianę zewnętrzną i wewnętrzną, które są ułożone
względem siebie z odstępem, znamienna
tym, że ścianę zewnętrzną (1) i ścianę wewnętrzną (2) stanowią nałożone na siebie
elementy konstrukcyjne (4), które są połączone ze sobą co najmniej jednym łącznikiem (5), przy czym na górnym boku (6)
elementu konstrukcyjnego (4) i co najmniej na jego dolnym boku (7) oraz na co
najmniej jednym boku łącznika (5), usytuowanym na przeciwko elementu konstrukcyjnego (4) jest ukształtowany co najmniej
jeden karb (8, 9,10,11).
Twórca wynalazku:
Ukko-Tuomo Havas, Helsinki, FI
22.01.1996 BUP 02/96
(45)
U prawniony z patentu:
(74)
Pełnomocnik:
Słomińska-Dziubek Anna, POLSERVICE
Konstrukcja ściany dla obiektów budowlanych
Zastrzeżenia
patentowe
1. Konstrukcja ściany dla obiektów budowlanych, zawierająca ścianę zewnętrzną
i wewnętrzną, które są ułożone względem siebie z odstępem, znamienna tym, że
ścianę zewnętrzną (1) i ścianę wewnętrzną (2) stanowią nałożone na siebie elementy
konstrukcyjne (4), które są połączone ze sobą co najmniej jednym łącznikiem (5),
przy czym na górnym boku (6) elementu konstrukcyjnego (4) i co najmniej na
jego dolnym boku (7) oraz na co najmniej jednym boku łącznika (5), usytuowanym
na przeciwko elementu konstrukcyjnego (4) jest ukształtowany co najmniej jeden
karb (8, 9, 10, 11).
2. Konstrukcja ściany według zastrz. 1, znamienna tym, że elementy konstrukcyjne (4), w kierunku wzdłużnym, są ułożone co najmniej częściowo jeden na
drugim, zaś co najmniej jeden łącznik (5) ma kształt dopasowany do nakładania
na elementy konstrukcyjne (4) w miejscu przedłużenia ściany.
3. Konstrukcja ściany według zastrz. 2, znamienna tym, że elementy konstrukcyjne (4) i łączniki (5) mają takie same wymiary.
4. Konstrukcja ściany według zastrz. 1, znamienna tym, że głębokość karbów
(8, 9, 10, 11) odpowiednio w każdym elemencie konstrukcyjnym (4) i łączniku (5)
korzystnie ma wymiar równy 1/4 grubości odpowiednio elementu konstrukcyjnego
(4) i łącznika (5).
5. Konstrukcja ściany według zastrz. 4, znamienna tym, że elementy konstrukcyjne (4) i łączniki (5) mają wysokość (h) i szerokość (d) mieszczącą się w
zakresie od 30 do 60 mm, korzystnie 50 mm.
6. Konstrukcja ściany według zastrz. 1, znamienna tym, że elementy konstrukcyjne (4) ściany zewnętrznej (1) i wewnętrznej (2) stanowią podłogę i/lub sufit
obiektu budowlanego.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja ściany dla obiektów budowlanych.
Znane są obiekty budowlane, których ściany zewnętrzne i wewnętrzne są wykonane
z drewna, w których do budowy ścian wykorzystywane są dłużyce uzyskiwane z wysuszonych pni drzew, mające średnicę większą niż 15 cm. Ten powszechnie znany montaż
budynków jest drogi i zawsze wymaga dużej ilości materiału drzewnego oraz wykorzystuje
ciężki sprzęt montażowy.
Konstrukcja ściany dla obiektów budowlanych, według wynalazku charakteryzuje
się tym, ze ścianę zewnętrzną i ścianę wewnętrzną stanowią nałożone na siebie elementy
konstrukcyjne, które są połączone ze sobą co najmniej jednym łącznikiem, przy czym
na górnym boku elementu konstrukcyjnego i co najmniej na jego dolnym boku oraz
na co najmniej jednym boku łącznika, usytuowanym na przeciwko elementu konstrukcyjnego jest ukształtowany co najmniej jeden karb.
Elementy konstrukcyjne, korzystnie w kierunku wzdłużnym, są ułożone co najmniej
częściowo jeden na drugim, zaś co najmniej jeden łącznik ma kształt dopasowany do
nakładania na elementy konstrukcyjne w miejscu, przedłużenia ściany.
Korzystnie elementy konstrukcyjne i łączniki mają takie same wymiary.
Głębokość karbów odpowiednio w każdym elemencie konstrukcyjnym i łączniku,
korzystnie ma wymiar równy 1/4 grubości odpowiednio elementu konstrukcyjnego
i łącznika.
173 123
3
Korzystnie elementy konstrukcyjne i łączniki mają wysokość i szerokość mieszczącą
się w zakresie od 30 do 60 mm, korzystnie 50 mm.
E l e m e n t y
s t a n o w i ą
k o n s t r u k c y j n e
ś c i a n y
z e w n ę t r z n e j
i
p o d ł o g ę
i / l u b
s u f i t
o b i e k t u
b u d o w l a n e g o .
w e w n ę t r z n e j
Rozwiązanie według wynalazku zapewnia szybki i niedrogi montaż budowli mieszkalnych i innego typu, do których wykorzystuje się drewno o małych średnicach, używane na przykład do produkcji papierówki z miazgi drzewnej oraz stosowne w przemyśle
papierniczym krótkie pnie drzew, stanowiące cienkie wierzchołki drzew.
Wynalazek wykorzystuje jako elementy konstrukcyjne krótkie bale drewniane o
standardowych wymiarach, stanowiące moduły dla różnego rodzaju form budowlanych.
Konstrukcja według wynalazku daje możliwość budowy dużej liczby budynków o
ustalonym, nie wysokim standardzie wyposażenia. Taki program zawiera budowę np.
tymczasowych pomieszczeń lub obejmuje budowę wiejskich zabudowań związanych z
rozwojem wsi. Wynalazek dalej może być wykorzystany przy budowie pomieszczeń magazynowych, domów myśliwskich i w budownictwie rekreacyjnym.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku,
na którym fig. 1 przedstawia fragment konstrukcji ściany w widoku z góry, fig. 2 przedstawia element konstrukcyjny ściany w widoku perspektywicznym, fig. 3 - widok z góry
połączenia przedłużającego i połączenia narożnego zastosowanego w konstrukcji ściany,
fig. 4 jest widokiem z boku połączenia przedłużającego i narożnego konstrukcji ściany,
fig. 5 - widok perspektywiczny połączenia przedłużającego, fig. 6 - widok perspektywiczny
połączenia narożnego konstrukcji ściany.
Jak przedstawiono na fig. 1 konstrukcja -ściany zawiera ścianę zewnętrzną 1 i
ścianę wewnętrzną 2, które są ułożone z odstępem względem siebie, zaś przestrzeń 3 zawarta
pomiędzy nimi jest przeznaczona do wypełniania izolacją. Ściana zewnętrzna i wewnętrzna 2 są ukształtowane z elementów konstrukcyjnych 4 poprzez ułożenie ich obok
siebie i odpowiednie połączenie. Ściana zewnętrzna 1 i wewnętrzna 2 są połączone
za pośrednictwem łączników 5, które są ułożone pomiędzy elementami konstrukcyjnymi 4
jak to uwidoczniono na fig. 4. Na fig. 2 przedstawiono element konstrukcyjny 4 według
wynalazku. Górny bok 6 i/lub dolny bok 7 elementu konstrukcyjnego 4 pracują poprzecznie do wzdłużnej osi elementu i mają karby 8 i 9 ułożone wzdłuż całej szerokości
elementu 4. Element konstrukcyjny 4 ma jeden lub więcej karbów w zależności od
typu budynku i położenia elementu konstrukcyjnego 4 w konstrukcji ściany. Element
konstrukcyjny 4 i łącznik 5 są wykonane z drewna mającego korzystnie wymiary w
zakresie od 80 do 150 mm. Tak więc, do wykonania konstrukcji ściany korzystnie są
użyte krótkie pnie drzew po przepiłowaniu i małe kłody, mające w przekroju poprzecznym wymiary h x d, korzystnie 50 x 50 mm, podczas gdy długość I bloków może
być różna. Szerokość karbów 8, 9 w elemencie konstrukcyjnym 4 jest korzystnie równa
szerokości łącznika 5 lub innego elementu przeznaczonego do łączenia. Głębokość karbów 8, 9 korzystnie wynosi 1/4 grubości elementu konstrukcyjnego 4, Alternatywne
ułożenie elementu konstrukcyjnego 4 i łączników 5 stanowi konstrukcję żebrowaną.
Ponieważ dokładność wymiarów produkowanych elementów konstrukcyjnych i łączników
jest rzeczą podstawową, elementy są korzystnie heblowane, aby uzyskać standardowy
wymiar przekroju poprzecznego.
Jeśli jest to konieczne głębokość wycięć na elementach może być różna od wymienionej powyżej.
Jak przedstawiono na fig. 3 elementy konstrukcyjne 4 są sukcesywnie łączone i
są korzystnie przedłużane na skutek nakładania ich warstwami obok siebie, podczas
gdy co najmniej jeden łącznik 5 jest korzystnie dopasowany do połączenia przedłużającego tej konstrukcji ściany w miejsci, w którym elementy konstrukcyjne 4 są łączone.
Dla łączników 5, karby 10, 11 są zazębione w odpowiednich karbach 8, 9 elementów
konstrukcyjnych 4 o długości łączników 5 jest równa szerokości dwóch elementów
4
173 123
konstrukcyjnych 4 ułożonych obok siebie ( fig. 5). Fig. 6 przedstawia połączenie narożne
elementów konstrukcyjnych 4 ułożonych jeden na drugim.
Fieura 4 iest widokiem z boku tych połaczeń.
Jak to przedstawiono na fig. 5 elementy konstrukcyjne 4 zewnętrznej ściany 1
i wewnętrznej ściany 2 są gotowe do ułożenia w połączenie przedłużone. Karby 8, 9
we wzdłużnie ułożonych elementach konstrukcyjnych 4 stanowią szeregi karbów ułożonych jeden nad drugim, zaś karby 10, 11 łączników 5 są umieszczone w karbach
8, 9. Dla krótkich segmentów ściennych pojedynczy łącznik 5 jest wystarczający, podczas
gdy dla długich sekcji i w innych przypadkach wymagających dużej sztywności, w przedłużonym połączeniu są użyte dwa łączniki 5. Po nałożeniu łączników 5 układ się na
nie kolejną warstwę w postaci następnego elementu konstrukcyjnego 4, aż do uzyskania
pożądanej wysokości ściany.
Na figurze 6 przedstawiono połączenie narożne ukształtowane poprzez prostokątny
element konstrukcyjny 4. Elementy te są układane warstwa na warstwie, aż do zamknięcia układanych elementów konstrukcyjnych w wycięciach warstwy spodniej.
W korzystnym przykładzie wykonania element konstrukcyjny ma wymiary modułowe h x d x I wynoszące 50 x 50 x 2400 mm. Do konstrukcji ściany może być
użyte drewno o średnicy od 80 do 150 mm i długości 2,5 m i 4,9 m, jak również 3,1 m,
korzystnie elementy łączące mogą mieć długość 400 mm, a krótki element może mieć
długość 700 mm. Takie krótkie elementy są wymagane dla otworów drzwiowych i okiennych.
W korzystnym przykładzie wykonania elementy konstrukcyjne są użyte w następujący sposób. Fundament budynku jest wykonany w znany sposób. Na podstawie
fundamentowej są umieszczone legary podłogowe, z bali o wymiarach korzystnie
100 x 100 mm. Legary podłogowe są korzystnie zamocowane do fundamentu za pomocą
na przykład śrub kotwiących. Warstwa ślepej podłogi jest wykonana z elementów konstrukcyjnych 4, które są przymocowane do podłogi za pomocą gwoździ.
Ustawienie konstrukcji ściennej korzystnie zaczyna się od wspomnianej najniższej
warstwy podłogi. Konstrukcja ściany jest układana warstwa po warstwie, podczas gdy
rozpoczęcie wyrównywania łączących się ścian, przecinających się za pomocą złączy
narożnych jest zastąpione przez różnicę poziomu, która korzystnie jest połową wysokości
elementu konstrukcyjnego 4. Łączniki ułożone w narożu i przedłużanym połączeniu
dają poziomą sztywność elementów konstrukcyjnych 4, Zakończona konstrukcja ściany
jest ściągnięta za pomocą pionowych elementów zaciskowych np. śrub. Po osiągnięciu
żądanej wysokości na konstrukcji ściany jest umieszczona kratownica, na której jest
budowany sufit. Najwyższy poziom sufitu jest wykonany z elementów konstrukcyjnych 4,
które są przymocowane do złączy sufitowych za pomocą śrub w ten sam sposób jak
ślepa podłoga jest mocowana do fundamentu. Następnie na suficie i ścianach kładziona
jest izolacja. Konstrukcja dachu jest wykonana w sposób powszechnie znany.
173 123
Fig.3
Fig. 4
173 123
Fig.5
Fig.6
173 123
Fig.1
Fig.2
D epartam ent Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
455 Кб
Теги
pl173123b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа