close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL173236B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 173236
(13) B 1
R Z E C Z PO SPO LITA
POLSKA
305503
(21 ) Numer zgłoszenia:
(51) IntCl6:
B21C 25/02
Urząd Paten tó w
Rzeczypospolitej Polskiej
(
5
4
)
(22) Data zgłoszenia:
18.10.1994
Matryca do wyciskania metali i stopów
(73)
(43)
Uprawniony z patentu:
Akademia Górniczo-Hutnicza
im.Stanisława Staszica, Kraków, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
29.04.1996 BUP 09/96
(72)
Twórcy wynalazku:
Józef Zasadziński, Kraków, PL
Wojciech Libura, Kraków, PL
Jan Richert, Kraków, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
27.02.1998 WUP 02/98
(74)
Pełnomocnik:
A d a m e k -O b łą k o w s k a M aria, A kadem ia
Górniczo-Hutnicza im . Stanisława Staszica
PL 173236 B1
(57)
Matryca do wyciskania metali i stopów,
jedno lub dwuczęściowa, a której powierzchnia czołowa części środkowej jest wyższa od
powierzchni czołowej części zewnętrznej,
znamienna tym, że część zewnętrzna (1)
matrycy ma powierzchnię czołową nachyloną do kierunku wyciskania pod kątem (α)
większym od 90°, a środkowa część (2) matrycy ma powierzchnię czołową wyższą od
powierzchni czołowej zewnętrznej części (1)
matrycy o wysokość (h), najkorzystniej mieszczącą się w zakresie od 0,1 do 15 mm, przy
czym powierzchnia boczna wystającej środkowej części (2) matrycy jest nachylona pod
kątem (P) większym od 100°.
Fig. 1
Matryca do wyciskania metali i stopów
Zastrzeżenie
patentowe
Matryca do wyciskania metali i stopów, jedno lub dwuczęściowa, a której powierzchnia
czołowa części środkowej jest wyższa od powierzchni czołowej części zewnętrznej, znamienna
tym, że część zewnętrzna (1) matrycy ma powierzchnię czołową nachyloną do kierunku
wyciskania pod kątem (α) większym od 90°, a środkowa część (2) matrycy ma powierzchnię
czołową wyższą od powierzchni czołowej zewnętrznej części (1) matrycy o wysokość (h),
najkorzystniej mieszczącą się w zakresie od 0,1 do 15 mm, przy czym powierzchnia boczna
wystającej środkowej części (2) matrycy jest nachylona pod kątem (β) większym od 100°.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest matryca do wyciskania metali i stopów w postaci prętów, rur
i kształtowników i może ona pracować na poziomych i pionowych prasach, zwłaszcza hydraulicznych.
Znane są matryce o różnym kształcie powierzchni czołowej, od której zależy równomierność płynięcia metalu. Z polskiego opisu patentowego nr 99 964 znana jest matryca wypukła,
która ma na powierzchni czołowej umieszczoną nakładkę profilową z otworem, wykonanym
współśrodkowo z otworem matrycy. Powierzchnia czołowa nakładki zwrócona jest wypukłością
w kierunku przeciwnym do kierunku wyciskanego metalu, wpływającego do otworu matrycy.
Odmianę stanowi matryca wraz z nakładką, wykonaną z litego materiału, tworząc z nią jedną
całość. Taki kształt matryc ma na celu wyrównanie prędkości płynięcia metalu, jednak nie zawsze
wykazuje wystarczającą skuteczność działania.
Celem wynalazku jest skonstruowanie matrycy pozwalającej zwiększyć skuteczność w
wyrównaniu prędkości metalu w otworze matrycy.
Istota wynalazku polega na tym, że oprawa zewnętrzna matrycy jedno lub dwuczęściowej
ma powierzchnię czołową nachyloną do kierunku wyciskania pod kątem a większym od 90°.
Środkowa część matrycy ma powierzchnię czołową wyższą od powierzchni czołowej zewnętrznej części matrycy o wysokość h, najkorzystniej mieszczącą się w zakresie od 0,1 do 15 mm.
Powierzchnia boczna wystającej środkowej części matrycy jest nachylona pod kątem β większym od 100°.
Nachylenie zewnętrznej części matrycy zapobiega promieniowemu przemieszczaniu się
strefy martwej do otworu matrycy, a wystająca część środkowa matrycy całkowicie stabilizuje
położenie i kształt strefy martwej. Dzięki temu nie tworzy się warstwa powierzchniowa o innej
strukturze. Środki smarujące nie są wciągane pod powierzchnię wyciskanych wyrobów a tym
samym nie tworzą się podpowierzchniowe pęcherze gazowe. Stabilność odkształcania metalu
wpływa korzystnie na wyrównanie prędkości płynięcia. Zapobiega to pękaniu warstw powierzchniowych wyrobów wyciskanych z trudnoodkształcalnych stopów metali i umożliwia zwiększenie prędkości wyciskania. Dzięki matrycy możliwe jest zwiększenie skuteczności w
wyrównywaniu prędkości metalu w jej otworze wypływowym i to niezależnie od rodzaju
wyciskanego metalu, łatwo czy trudnoodkształcalnego.
Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia matrycę dwuczęściową w przekroju osiowo - wzdłużnym, a fig. 2 - matrycę
jednoczęściową w przekroju osiowo - wzdłużnym.
Matryca składa się z dwóch części: części zewnętrznej 1 i części środkowej 2 w postaci
wkładki matrycowej. Powierzchnia czołowa oprawy zewnętrznej 1 jest wypukła i jej kąt
nachylenia do kierunku wyciskania wynosi α = 100°. Część środkową 2 matrycy stanowi
osadzona na wcisk wkładka matrycowa z materiału spiekanego. Jej powierzchnia czołowa
wystaje z części zewnętrznej 1 na wysokość h = 1 mm. Boczna powierzchnia wystającej części
173 236
3
wkładki matrycowej, jest nachylona do kierunku wyciskania pod kątem β = 150°. W matrycy
jednoczęściowej część zewnętrzna 1 jest również wypukła, ale powierzchnię czołową ma
nachyloną do kierunku wyciskania pod kątem α = 95°. Powierzchnia czołowa środkowej części 2
matrycy jest wyższa o wysokość h = 4 mm w stosunku do powierzchni czołowej zewnętrznej
części 1 matrycy. Boczna powierzchnia środkowej części 2 matrycy jest nachylona do kierunku
wyciskania pod kątem β = 165°.
Matryca, według wynalazku, przeznaczona jest do wyciskania wyrobów i półwyrobów na
gorąco z różnych metali i stopów, na przykład matryca dwuczęściowa - głównie do wyciskania
miedzi i jej stopów, a matryca jednoczęściowa - głównie do wyciskania trudnoodkształcalnych
stopów aluminium oraz innych metali lekkich. Matryca może współpracować z różnymi dodatkowymi elementami narzędziowymi, na przykład z mostkami przedmatrycowymi, umożliwiającymi wykonanie rur i innych wyrobów z otworami profilowymi.
173 236
Fig. 1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
415 Кб
Теги
pl173236b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа