close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL173247B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 173247
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
301730
(51) IntCl6:
F26B 23/10
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(
5
4
)
(2 2) Data zgłoszenia:
30.12.1993
Kanał powietrzny wylotowy suszarni komorowej
(73)
(43)
Uprawniony z patentu:
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Suszarnictwa Płodów Rolnych "SUPROL",
Rogoźno Wlkp., PL
Zgłoszenie ogłoszono:
10.07.1995 BUP 14/95
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
27.02.1998 WUP 02/98
PL 173247
B1
(57)
Kanał powietrzny wylotowy suszami komorowej transportujący odprowadzany
czynnik suszący, znamienny tym, że mając
postać daszka, w roboczym położeniu jego
dolne krawędzie (1, 1') bocznych ścian (2)
przebiegają w płaszczyźnie poziomej, które
przegięte są rozwarcie od szczytowej krawędzi (4) ku dołowi i mają przy tym wtórne
przegięcia o krawędziach (3) biegnące na
odległość od połowy ku końcowi kanału rozbieżnie w kierunku (K) przepływu czynnika
suszącego, w płaszczyźnie równoległej do
szczytowej krawędzi (4) mającej przebieg
rozbieżny w kierunku (K) przepływu czynnika suszącego.
Twórcy wynalazku:
Tadeusz Domagalski, Rogoźno Wlkp., PL
Stefan Feder, Poznań, PL
Hieronim Kaźmierczak, Rogoźno Wlkp., PL
Mieczysław Górecki, Rogoźno Wlkp., PL
Witalis Polcyn, Rogoźno Wlkp., PL
Jan Rachwalski, Wągrowiec, PL
Konstanty Ziółkowski, Wągrowiec, PL
Fig. 4
Kanał powietrzny wylotowy suszami komorowej
Zastrzeżenie patentowe
Kanał powietrzny wylotowy suszami komorowej transportujący odprowadzany czynnik
suszący, znamienny tym, że mając postać daszka, w roboczym położeniu jego dolne krawędzie
(1 , 1') bocznych ścian (2) przebiegają w płaszczyźnie poziomej, które przegięte są rozwarcie od
szczytowej krawędzi (4) ku dołowi i mają przy tym wtórne przegięcia o krawędziach (3) biegnące
na odległość od połowy ku końcowi kanału rozbieżnie w kierunku (K) przepływu czynnika
suszącego, w płaszczyźnie równoległej do szczytowej krawędzi (4) mającej przebieg rozbieżny
w kierunku (K) przepływu czynnika suszącego.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest kanał powietrzny wylotowy suszami komorowej transportujący odprowadzany czynnik suszący.
Znanym jest, że w suszarniach do suszenia, zwłaszcza ziarna zbóż podstawowymi zespołami są umieszczone pionowo komory suszące zaopatrzone w wiele przesuniętych w rzędach
kanałów w kształcie daszków doprowadzających i odprowadzających ciepły czynnik suszący,
którym jest ogrzane czyste powietrze.
Znane są kanały mające przegięte rozwarcie ku dołowi ściany boczne z wtórnymi przegięciami, których krawędź szczytowa i krawędzie dolne mają w położeniu roboczym przebiegi
równoległe w płaszczyźnie poziomej.
Znane są także kanały mające w położeniu roboczym krawędź szczytową przebiegającą
w płaszczyźnie poziomej a krawędzie dolne mają przebieg zbieżny w kierunku przepływu
czynnika suszącego, zaś ściany boczne są przegięte rozwarcie ku dołowi mające w przekroju
poprzecznym zarysy łukowe.
Znane są także kanały z przegiętymi rozwarcie ku dołowi ścianami bocznymi z wtórnymi
przegięciami, które w położeniu roboczym mają krawędź szczytową i krawędzie dolne ścian
bocznych o przebiegu zbieżnym w kierunku przepływu czynnika suszącego.
Wymienione kanały posiadają wady do których w zależności od rozwiązania zaliczyć
należy występowanie spadku temperatury czynnika suszącego na długości kanału, nieokreśloność kierunków rozchodzenia się czynnika suszącego, która uzależniona jest od jednorodności
suszonego ziarna, albo odległości pomiędzy ścianami bocznymi kanałów w rzędach są mniejsze
aniżeli odległość pomiędzy krawędziami sąsiednich kanałów w rzędzie co hamuje grawitacyjne
opadanie ziarna w kierunku wylotu z suszami oraz występowanie ewidentnego zakłócenia
procesu suszenia w strefie połączenia sąsiednich komór poprzez znaczny w tej strefie wzrost
grubości warstwy suszonego ziarna, której powstanie wiąże się z tym, że aby stworzyć efektywne
wypełnienie komory kanałami koniecznym jest takie ich lokowanie, że górne krawędzie kanałów
w niżej położonym rzędzie, są rozłożone powyżej dolnych krawędzi kanałów znajdujących się
w rzędzie wyższym.
Kolejną wadą cechującą niektóre rozwiązania jest z uwagi na rozbieżność dolnych krawędzi w kierunku przepływu czynnika suszącego występowanie efektu staczania się ziarna w tym
kierunku.
Istotą rozwiązania jest nadanie takiego kształtu kanałowi, że w roboczym położeniu jego
dolne krawędzie przebiegają w płaszczyźnie poziomej, zaś jego szczytowa krawędź ma przebieg
rozbieżny w kierunku przepływu czynnika suszącego.
Kanał posiada przegięte rozwarcie ku dołowi ściany boczne mające wtórne przegięcia,
które od połowy długości kanału przebiegają ku końcowi rozbieżnie w kierunku przepływu
czynnika suszącego w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny szczytowej krawędzi.
173 247
3
Zaletą rozwiązania według wynalazku jest brak efektu staczania się ziarna pod wpływem
strumienia czynnika suszącego a także uzyskanie w strefach połączenia kolejnych komór, przy
uzyskaniu lepszej efektywności wypełnienia komór kanałami, grubości warstw ziarna w tych
strefach odpowiadających grubościom warstw pomiędzy kanałami wewnątrz komory.
Dzieje się to dlatego, że krawędzie górne kanałów rozłożonych w rzędzie poniżej nie
przechodzą ponad dolne krawędzie kanałów położonych w rzędzie powyżej lecz lokują się
bardzo blisko siebie a górna krawędź kanałów rozłożonych w rzędzie poniżej jest na całej
długości nieznacznie poniżej dolnej krawędzi kanałów rozłożonych w rzędzie powyżej.
Przedmiot wynalazku został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia kanał w widoku z boku, fig. 2 przedstawia kanał w widoku od czoła
w kierunku przepływu czynnika suszącego, fig. 3 przedstawia zarys dna kanału w widoku od
spodu, a fig. 4 przedstawia schematycznie kanał we współudziale funkcjonalnym z kanałem
sąsiednich rzędów w komorze suszami.
Podczas suszenia ziarna w suszami opada ono grawitacyjnie w komorach ku wylotowi,
gdy czynnik suszący kanałami wlotowymi wprowadzany jest do wnętrza komór skąd usuwany
jest po spełnieniu funkcji suszenia kanałami wylotowymi.
Czynnik suszący od strony wlotu, z kanału wlotowego przenika z odcinka od początku do
połowy długości tego kanału poprzez warstwę ziarna współprądowo czyli zgodnie z kierunkiem
opadania ziarna do kanału wylotowego, którym opuszcza komorę.
Odpowiadająca tej części kanału wlotowego część kanału wylotowego od czoła zamknięta
jest ścianą komory.
Z kolei na długości kanału wylotowego od jego środka ku końcowi, który stanowi jego
wylot czynnik suszący trafia doń z kierunku przeciwnego do kierunku opadania ziarna z części
od połowy długości ku końcowi zakończonemu ślepo w ściance czołowej komory kanału
wlotowego ulokowanego w rzędzie poniżej kanału wylotowego.
Ta część czynnika suszącego w przepływie przeciwprądowym spełnia swą funkcję suszącą.
W strefie środkowej, to znaczy w okolicy połowy długości kanału przepływ czynnika
suszącego jest mieszany i zależny od jednorodności ziarna.
Kanał wylotowy na zakończeniach posiada nieuwidocznione na rysunku półkowe obrzeża
umożliwiające jego montaż do ścian komory suszącej.
Kanał wylotowy według wynalazku znajduje zastosowanie w efektywnej materiałowo i
energetycznie zabudowie komory suszami komorowej do suszenia ziarna zbóż.
173 247
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
418 Кб
Теги
pl173247b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа