close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL173250B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
P O L SK A
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 173250
(13) B1
( 21 ) Numer zgłoszenia:
302954
( 5 1) IntCl6:
E21D 23/16
U rząd Patentow y
R zeczypospolitej Polskiej
( 5
(30)
4
)
(2 2 ) Data zgłoszenia:
08.04.1994
Przyrząd sterowania głównego do hydraulicznej obudowy kroczącej
Pierwszeństwo:
(73)
DBT Deutsche Bergbau-Technik GmbH,
Wuppertal, DE
10.04.1993,DE,P4311887.9
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
17.10.1994 BUP 21/94
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
27.02.1998 WUP 02/98
57)1.
( Przyrząd sterow an ia g łó w n eg o do hyraulicznej obudow y k roczącej, w którego bloku
zaw orow ym są u m ie szc zo n e otw ory przyjm ujące
do sterow anych ciśn ien io w o zaw orów 3/2-drogow ych, które są sterow ane p rzez p rzew ód w ielow ę ż o w y od z a w o r ó w p ilo t o w y c h p rzy rzą d u
sterow ania w stęp n ego, u m ie szc zo n y ch w są sied nich obudow ach 1 które p row adzą środek c iśn ien io w y z p rze w o d u w y s o k o c iś n ie n io w e g o do
p ojed yn czych siło w n ik ó w ro b oczych , przy czym
przew ód w ielo w ę żo w y je st p rzyłączon y do płyty
rozd zielczej, p ołączonej z b lok iem zaw orow ym w
zesp ó ł konstrukcyjny, znam ienny tym, że płyta
ro zd zielcza (2) p osiad a w d w óch , ró w n o leg ły ch
leżą cy ch jed en nad drugim , szeregach , u m ieszczo n e z b ocznym w zajem nym przestaw ien iem i
p rzebiegające prostopadle do otw orów przyjm ujący ch (8), kanały w zd łu żn e (1 0 ), do których na
czo ło w y m przyłączu d o ch od zą ży ły (5) przew odu
w ielow ężow ego (4) i, że zaw ory 3/2-drogow ych (7)
są p o łączon e z k anałem w zd łu żn ym (10 ) przez
otw ór p ionow y (14), otw ór p o zio m y (13) i otwór
ślepy (14) w bloku zaw orow ym (1) oraz przez do
n iego p rzyłączon y otw ór śle p y (11) w p ły c ie rozdzielczej (2).
Uprawniony z patentu:
(72)
(74)
Twórca wynalazku:
Werner Reinelt, Bochum, DE
Pełnomocnik:
Nowakowski Janusz, PATROL Spółka z o.o.
PL 173250 B1
d
F ig. 4
Przyrząd sterowania głównego do hydraulicznej obudowy kroczącej
Zastrzeżenia
patentowe
1. Przyrząd sterowania głównego do hydraulicznej obudowy kroczącej, w którego bloku
zaworowym są umieszczone otwory przyjmujące do sterowanych ciśnieniowo zaworów 3/2-dro
gowych, które są sterowane przez przewód wielowężowy od zaworów pilotowych przyrządu
sterowania wstępnego, umieszczonych w sąsiednich obudowach i które prowadzą środek ciśnieniowy z przewodu wysokociśnieniowego do pojedynczych siłowników roboczych, przy czym
przewód wielowężowy jest przyłączony do płyty rozdzielczej, połączonej z blokiem zaworowym
w zespół konstrukcyjny, znam ienny tym , że płyta rozdzielcza (2) posiada w dwóch, równoległych leżących jeden nad drugim, szeregach, umieszczone z bocznym wzajemnym przestawieniem i przebiegające prostopadle do otworów przyjmujących (8), kanały wzdłużne (10), do
których na czołowym przyłączu dochodzą żyły (5) przewodu wielowężowego (4) i, że zawory
3/2-drogowych (7) są połączone z kanałem wzdłużnym (10) przez otwór pionowy (14), otwór
poziomy (13) i otwór ślepy (14) w bloku zaworowym (1) oraz przez do niego przyłączony otwór
ślepy (11) w płycie rozdzielczej (2).
2. Przyrząd według zastrz. 1, znam ienny tym , że otwory przyjmujące (8) dla zaworów
3/2-drogowych (7) w bloku zaworowym (1) są umieszczone z bocznym wzajemnym przestawieniem, w dwóch równoległych, leżących jeden nad drugim szeregach, skierowanych jednakowo do otworów poziomych (13), które leżą obok siebie w jednej płaszczyźnie.
3. Przyrząd według zastrz. 2, znam ienny tym , że kanały wzdłużne (10) dolnego szeregu
są połączone z otworami przyjmującymi (8) górnego szeregu, a kanały wzdłużne (10) górnego
szeregu z otworami przyjmującymi (8) dolnego szeregu.
4. Przyrząd według zastrz. 3, znam ienny tym , że otwory pionowe (14), wchodzące do
otworów przyjmujących (8) leżą w szeregu obok siebie.
5. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tym, że płyta rozdzielcza (2) i blok zaworowy (1) są
zestawione jednakowo dużymi powierzchniami podstawy i tworzą zwarty element konstrukcyjny.
6. Przyrząd według zastrz. 1, znam ienny tym , że pojedyncze kanały wzdłużne (10) są
połączone pośrednio przez otwory ślepe (11 , 12) i otwory poprzeczne (17) w bloku zaworowym (1)
ze złączkami przyłączeniowymi (16) siłownika roboczego.
7. Przyrząd według zastrz. 1, znam ienny tym , że przewód wieloprzewodowy (4) jest
zaopatrzony w płasko ukształtowaną wtyczkę (3), która posiada złączki wtykowe (6), umieszczone w dwóch równoległych, leżących jeden nad drugim rzędach, z bocznym wzajemnym
przestawieniem, których rozmieszczenie odpowiada obrazowi otworów kanałów wzdłużnych (10)
na stronie czołowej przyłącza płyty rozdzielczej (2).
8. Przyrząd według zastrz. 7, znam ienny tym , że wtyczka (3) posiada tarczę osiującą (20)
dla złączki wtykowej (6), dopasowaną do obrazu otworów kanałów wzdłużnych (10).
*
*
*
W ynalazek dotyczy przyrządu sterowania głównego do hydraulicznej obudowy kroczącej.
Sterowanie hydraulicznymi obudowami kroczącymi odbywa się za pomocą zaworów
pilotowych, umieszczonych w przyrządzie sterowania wstępnego, gdy sterowane funkcje ze
względów bezpieczeństwa powinny być uruchomione z obudowy sąsiedniej. Za pomocą zaworów pilotowych w przyrządzie sterowania wstępnego są wywoływane hydrauliczne impulsy
ciśnieniowe i przez przewód wielowężowy z przyrządu sterowania głównego są kierowane dalej
do sterowanej obudowy kroczącej. Impulsy ciśnieniowe uruchamiają tłok włączający zaworu
3/2-drogowego, umieszczonego w przyrządzie sterowania głównego, za pomocą którego ciecz
ciśnieniowa z przyłączonego przewodu wysokiego ciśnienia, jako przewodu zasilania ciśnieniowego, jest doprowadzana do pojedynczych siłowników roboczych w sterowanych obudowach
173 250
3
kroczących. Przy wielostronnym działaniu w obudowie duża ilość siłowników roboczych po
obu stronach tłoka jest sterowana niezależnie od siebie. Odpowiednio duża jest ilość żył
umieszczonych w przewodzie wieloprzewodowym, których złączki wtykowe za pomocą wtyku
są przyłączone do płyty rozdzielczej przyrządu sterowania głównego. Złączki wtykowe w
znanych wykonaniach są umieszczone kołowo we wtyku i łączą się z kołami wzdłużnymi, które
również w kołowym układzie są wyprowadzone z płyty rozdzielczej. Stąd przewody sterujące
dla impulsów ciśnieniowych są poprowadzone do zaworów 3/2-drogowych, które również są
umieszczone w przyłączonym kołnierzowo bloku zaworowym. Jeżeli aż do dwudziestu przewodów sterujących i dzięki temu także otworów przyjmujących i odgałęzień do zaworów
3/2-drogowych oraz ich przewodów doprowadzających ciśnienie i odprowadzających w płycie
rozdzielczej i w bloku zaworowym przyrządu sterowania głównego są umieszczone i połączone
między sobą prawidłowo, to powstaje bardzo nakładczy przestrzenny podział na większe ilości
oddzielnie prowadzonych przewodów sterujących. Dla każdego przewodu sterującego jest
potrzebnych szereg otworów pojedynczych, przebiegających z przestawieniem wobec siebie w
postaci kątowej, które od zewnątrz są umieszczone na płycie rozdzielczej i w bloku zaworowym
i które także w większej części są zamknięte od zewnątrz. Odnosi się to zwłaszcza do otworów
sterujących, które odchodzą od kanałów wzdłużnych, umieszczonych kołowo w płycie rozdzielczej (opis wzoru użytkowego DE nr 8 002 197, 8 204 830, opis patentowy DE nr 3 014 927).
Prowadzenie otworów wymaga zatem elementu konstrukcyjnego o względnie dużej objętości,
nie tylko dla płyty rozdzielczej ale także dla bloku sterowania przyrządu sterowania głównego
oraz bardzo nakładczej pracy skrawania dla szeregu otworów, wytwarzanych z różnym przebiegiem.
Zadaniem leżącym u podstaw wynalazku jest ulepszenie układu i podziału otworów
sterujących w płycie rozdzielczej i w bloku sterowania przyrządu sterowania głównego, aby
zmniejszyć objętość konstrukcyjną i koszty wytwarzania.
Zadanie to zostało rozwiązane cechami znamiennymi zastrzeżenia 1. Korzystnie ukształtowanie wynalazku jest przedmiotem zastrzeżeń zależnych.
Przyrząd sterowania głównego odznacza się korzystnym, oszczędnym przestrzennie rozmieszczeniem otworów sterujących wewnątrz płyty rozdzielczej i bloku zaworowego, połączonych dzięki temu w jeden zespół konstrukcyjny. Wszystkie kanały wzdłużne, wychodzące z
przewodów wielowężowych są proste, to znaczy bez drogi obejściowej są połączone z otworami
przyjmującymi dla zaworu 3/2-drogowego w bloku zaworowym. Przez celowe, bezpośrednio
skierowane prowadzenie otworów jest znacznie zredukowana ilość otworów pojedynczych,
umieszczonych w płycie rozdzielczej i w bloku zaworowym i połączony z tym nakład na
wykonanie. Dzięki mniejszym otworom jest zmniejszona objętość konstrukcyjna. Przyrząd
sterowania głównego otrzymuje dzięki temu płaski kształt, który jest korzystny przestrzennie
dla umieszczenia w obudowach kroczących, a prowadzenie węży jest bezpośrednie do pojedynczych siłowników roboczych w obudowie kroczącej.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia przyrząd sterowania głównego, zestawiony z bloku zaworowego i płyty
rozdzielczej, w widoku z boku, fig. 2 - przyrząd z fig. 1 w widoku od czoła, fig. 3 - przekrój
poprzeczny według linii III-III na fig. 1, fig. 4 - przekrój poprzeczny według linii IV-IV na lig. 1,
fig. 5 - przekrój poprzeczny według linii VI-VI na fig. 1, a fig. 6 - widok od czoła wtyku przewodu
wielowężowego, przyłączanego do płyty rozdzielczej.
Przyrząd sterowania głównego dla podziemnych obudów kroczących, umieszczonych w
ścianie obok siebie, składa się z kwadratowego bloku zaworowego 1 i płaskiej płyty rozdzielczej 2 z
płaską powierzchnią podstawy, przyłączonej do strony dolnej, które razem tworzą zamknięty
zespół konstrukcyjny. Do płyty rozdzielczej 2 jest przyłączony od strony czołowej wtyk 3
przewodu wielowężowego 4, którego żyły 5 są wyprowadzone do nieprzedstawionego przyrządu
sterowania wstępnego, który jest umieszczony w sąsiedniej obudowie. Żyły 5 przewodu wielowężowego 4 kończą się w złączkach wtykowych 6 wtyku 3. W bloku zaworowym 1 są
wykonane kanały przewodu wysokociśnieniowego P i przewodu powrotnego T.
W przyrządzie sterowania wstępnego znajdują się zawory pilotowe, za pomocą których są
wyzwalane impulsy ciśnieniowe. Impulsy ciśnieniowe są kierowane przez żyły 5 przewodu
4
173 250
wielo wężowego 4 do niewidocznych tłoków włączających zaworów 3/2-drogowych 7, które są
umieszczone w otworach przyjmujących 8 bloku zaworowego 1. W ten sposób sterowane
ciśnieniowo zawory 3/2-drogowe 7 kierują ciecz ciśnieniową z przewodu wysokociśnieniowego
P do nieprzedstawionych siłowników roboczych w obudowach kroczących, które wykonują
odpowiednie ruchy. Na fig. 1, na przedniej stronie wzdłużnej bloku zaworowego 1 jest widocznych ogółem dziewięć otworów przyjmujących 8, które są umieszczone w dwóch równoległych
szeregach i są przestawione wzajemnie o pół odstępu otworu. Od strony zewnętrznej otwory
przejmujące 8 są uszczelnione przez korki zamykające 9.
Płyta rozdzielcza 2 jest płasko ukształtowanym elementem konstrukcyjnym o prostokątnej
powierzchni podstawy. W kierunku wzdłużnym płyty rozdzielczej 2 przebiega ogółem 16
kanałów wzdłużnych 10, umieszczonych prostopadle do otworów przyjmujących 8, które na
swoim końcu są zamknięte. W dwóch równoległych, leżących jeden nad drugim, szeregach
znajduje się osiem dolnych i osiem górnych kanałów wzdłużnych 10, bocznie przestawionych
wzajemnie o pół odstępu. Kanały wzdłużne 10 dolnego szeregu są stale połączone z otworami
przyjmującymi 8 górnego szeregu, podczas gdy kanały wzdłużne 10 górnego szeregu z otworami
przyjmującymi 8 dolnego szeregu.
Na fig. 3 i 4 są widoczne połączenia kanałów wzdłużnych 10 płyty rozdzielczej 2 z
otworami przyjmującymi 8 w bloku zaworowym I . Od kanałów wzdłużnych 10, umieszczonych
ze wzajemnym przestawieniem, dolnego i górnego szeregu odchodzą w płycie rozdzielczej 2
krótkie otwory ślepe 11, które w bloku zaworowym 1 są wyprowadzone dalej poprzez otwory
ślepe 12 do równoległych, leżących obok siebie otworów poziomych 13 poniżej otworów
przyjmujących 8. Do ich połączenia są przewidziane otwory pionowe 14, które w nieoznaczonej
przestrzeni ciśnieniowej wchodzą przed przyporządkowanym zaworem 3/2-drogowym 7. Otwory poziome 13 i otwory pionowe 14 są każdorazowo umieszczone obok siebie w jednej
płaszczyźnie.
Sterowany, zasilany ciśnieniowo zawór 3/2-drogowy 7 otwiera się w kierunku do przewodu wysokociśnieniowego P. W pływająca ciecz ciśnieniowa dociera przez kanał wylotowy 15,
prowadzący dalej do przedłużenia otworu przyjmującego 8, do złączki przyłączeniowej 16 na
tylnym boku wzdłużnym bloku zaworowego 1 i przez nieprzedstawiony wąż pojedynczy do
siłownika roboczego w obudowie kroczącej.
Przedstawiony przyrząd sterowania głównego posiada dziewięć zaworów 3/2-drogowych 7, z
których dwa w górnym szeregu, po lewej stronie są połączone między sobą przez nieoznaczony
przewód poprzeczny, aby zapewnić wysokie zapotrzebowanie środka ciśnieniowego dla stojaka.
Ogółem przez zawory pilotowe w przyrządzie sterowania wstępnego jest pośrednio
sterowanych osiem funkcji siłownika roboczego, dla których jest przewidzianych osiem z
ogólnej liczby szesnastu kanałów wzdłużnych 10 w płycie rozdzielczej 2. Dwa dalsze kanały
wzdłużne 10 są przewidziane dla przewodów P i T do zasilania środkiem ciśnieniowym zaworów
pilotowych w przyrządzie sterowania wstępnego. Sześć pozostałych kanałów wzdłużnych 10
prowadzi, jak przedstawiono na fig. 5, przez otwór poprzeczny 17, przyłączony do otworów
ślepych 11 i 12, bezpośrednio do złączki przyłączeniowej 16 tak, że środek ciśnieniowy,
doprowadzany od odnośnego zaworu pilotowego przez żyły 5 przewodu wielowężowego 4
dociera bezpośrednio do siłowników roboczych. W ten sposób środek ciśnieniowy jest doprowadzany bezpośrednio do zaworów pilotowych do siłowników roboczych z nieznacznym
zapotrzebowaniem środka ciśnieniowego na jednostkę czasu, przykładowo do siłowników
roboczych stropnicy wysięgnikowej, przy czym inne zawory 3/2-drogowe nie pracują.
Wtyk 3 przewodu wielowężowego 4 jest osiowany i utrzymywany w płycie rozdzielczej 2 za
pomocą śrub odległościowych 18, które wchodzą w bocznie umieszczone otwory przelotowe 19.
Złączki wtyczkowe 6 na końcach żył 5 we wtyku 3 są umieszczone, odpowiednio do rozmieszczenia kanałów wzdłużnych 10, w dwóch równoległych, leżących jeden nad drugim szeregach,
z bocznym wzajemnym przestawieniem. Wtyk 3 przewodu wielowężowego 4 posiada zatem
płaski, prostokątny kształt z tarczą osiującą 20, dopasowaną do obrazu otworów kanałów
wzdłużnych 10, do przyjęcia złączek wtyczkowych 6.
Fig. 5
Fig .6
173 250
Fig.1
Fig. 3
Fig. 2
Fig. 4
173 250
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
574 Кб
Теги
pl173250b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа