close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL173362B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)173362
R ZEC ZPO SPO LITA
POLSKA
(2)D ata zgłoszenia:
(13) B1
310328
( 2 1) Numer zgłoszenia:
15.02.1994
(51) IntCl6:
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
A61C 17/02
F16L 19/08
15.02.1994, PCT/US94/01685
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego.
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(
5
(30)
Pierwszeństwo:
16.02.1993,US,08/017770
01.02.1994,US,08/189801
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
11.12.1995 BUP 25/95
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
27.02.1998 WUP 02/98
PL 173362 B1
(57)
4
01.09.1994, WO94/18904,
PCT Gazette nr 20/94
)
Zespół strzykawki dentystycznej
1. Zespół strzykawki dentystycznej zawierający korpus rękojeści dentystycznej, i zespół zamykający końcówki strzykawki w korpusie rękojeści
dentystycznej, który zawiera elem ent pośredni
przymocowany do korpusu rękojeści, który to element pośredni zawiera wydrążoną część korpusu
mającą zewnętrzne gwinty i stożkowy elem ent zamocowany wewnątrz wydrążonej części korpusu,
znamienny tym, że obejm uje ponadto środki do
naciągania końcówki strzykawki (14) na stożkowy
element (21) zaciskający końcówkę strzykawki na
stożkowym elemencie (21), które to środki zawierają człon zaciskowy (40) zawierający zasadniczo
wydrążony rurowy korpus podzielony na liczne palce (41), przy czym każdy palec (41) jest odseparowany od przyległego palca (41) wzdłużną szczeliną,
i nasadkę zamykającą (30) zawierającą zasadniczo
wydrążony korpusu wyposażony w wewnętrzne
gwinty (39), przy czym człon zaciskowy (40) zamocowany jest wewnątrz nasadki zamykającej (30) nakręconej na element pośredni (20).
©
Uprawniony z patentu:
Davis W arren, Las Vegas, US
Wasserman David, Las Vegas, US
©
Twórcy wynalazku:
Warren Davis, Las Vegas, US
David W asserman, Las Vegas, US
Richard R. Matthews, Huntington Park, US
(74)
Pełnomocnik:
Misztak Irena, PATPOL Spółka z o.o.
F IG . 2
Zespół strzykawki dentystycznej
Zastrzeżenia patentowe
1. Zespół strzykawki dentystycznej zawierający korpus rękojeści dentystycznej, i
zespół zamykający końcówki strzykawki w korpusie rękojeści dentystycznej, który zawiera
element pośredni przymocowany do korpusu rękojeści, który to element pośredni zawiera wydrążoną część korpusu mającą zewnętrzne gwinty i stożkowy element zamocowany wewnątrz wydrążonej części korpusu, znamienny tym, że obejmuje ponadto
środki do naciągania końcówki strzykawki (14) na stożkowy element (21) zaciskający
końcówkę strzykawki na stożkowym elemencie (21), które to środki zawierają człon
zaciskowy (40) zawierający zasadniczo wydrążony rurowy korpus podzielony na liczne
palce (41), przy czym każdy palec (41) jest odseparowany od przyległego palca (41)
wzdłużną szczeliną, i nasadkę zamykającą (30) zawierającą zasadniczo wydrążony korpusu wyposażony w wewnętrzne gwinty (39), przy czym człon zaciskowy (40) zamocowany jest wewnątrz nasadki zamykającej (30) nakręconej na element pośredni (20).
2. Z espół strzykawki dentystycznej według zastrz. 1. znam ienny tym , że
nasadka zamykająca (30) ma wewnętrzny otwór (38) wewnątrz wydrążonego k o rpusu, a każdy palec (41) ma kołnierz końcowy (47), który jest umieszczony w
wewnętrznym otworze (38).
3. Zespół strzykawki dentystycznej według zastrz. 2, znamienny tym, że w zaokrąglonej wewnętrznej części wnętrza części wnętrza wydrążonego elementu nasadki
zamykającej (30) przy wewnętrznym otworze (38) znajduje się uszczelka pierścieniowa (48), zaciskana kołnierzem końcowym (47) na każdym palcu (41) wokół końcówki
strzykawki (14), w pozycji, gdy nasadka zamykająca jest nakręcona na element pośredni (20).
4. Zespół strzykawki dentystycznej według zastrz. 1, znamienny tym, że każdy
palec (41) ma kołnierz zaciskowy (58) zaciskający końcówkę strzykawki (14), w pozycji,
gdy końcówka strzykawki (14) jest zamknięta w elemencie pośrednim.
5. Zespół strzykawki dentystycznej według zastrz. 1, znamienny tym, że każdy
palec (41) zawiera mniejszą prostą część (52), centralną część stożkową (54) i większą
prostą część (56) a każda z mniejszych części (52) palców (41) zaciskających jest połączona razem z pozostałymi przy łączniku końcowym (49).
6. Zespół strzykawki dentystycznej według zastrz. 1, znamienny tym, że nasadka
zamykająca (30) ma zasadniczo okrągły przekrój poprzeczny a jeden koniec (33) nasadki
zamykającej (30) jest wyposażony w otwór (34) o przekroju poprzecznym zbliżonym
do końcówki strzykawki (14), a otwór (34) jest wyposażony w zaokrągloną krawędź.
7. Zespół strzykawki dentystycznej według zastrz. 6, znamienny tym, że nasadka
zamykająca (30) jest wyposażona w zewnętrzny kanał (36), a uszczelka pierścieniowa
jest umocowana w zewnętrznym kanale (36).
8. Zespół strzykawki dentystycznej według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera
końcówkę strzykawki (14) umocowaną w elemencie pośrednim (20) i zamkniętą w nim
przez zespół zamykający (15).
9. Zespół strzykawki dentystycznej według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera
ponadto uniesioną krawędź (128) biegnącą obwodowo i zewnętrznie wokół otwartego
końca (127) elementu pośredniego (120), oraz uniesioną krawędź (146) biegnącą obwodowo i wewnętrznie wokół otwartego końca elementu pośredniego (120) przy czym
otwarty koniec członu zaciskowego (140) zamontowany jest na otwartym końcu wydrążonego korpusu elementu pośredniego (120).
10. Zespół strzykawki dentystycznej według zastrz. 9, znamienny tym, że wewnątrz
wydrążonego korpusu członu zaciskowego (140), zamocowana jest uszczelka pierście-
173 362
3
niowa (148) zaciskana wokół końcówki strzykawki (114) za pomocą palca (141) w
pozycji, gdy nasadka zamykająca (130) jest nakręcona na element pośredni.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest zespół strzykawki dentystycznej. Szczególnie, wynalazek dotyczy zespołu strzykawki zamkniętej w zespole potrójnie rozgałęzionej rękojeści
dentystycznej.
W amerykańskim patencie nr 5,049,071 przedstawiono końcówkę jednorazowej
strzykawki dentystycznej wykonaną z materiału plastycznego. Patent ten obejmuje również różne elementy pośrednie, które mogą być użyte do połączenia końcówki jednorazowej strzykawki dentystycznej do rękojeści potrójnie rozgałęzionego zespołu
strzykawki dentystycznej. Ponadto, amerykańskie zgłoszenie nr 07/596,987, złożone 11
października 1990, pod tytułem "Końcówka strzykawki dentystycznej i element pośredni",
zawiera dodatkowy opis dotyczący elementów pośrednich używanych w potrójnie rozgałęzionych zespołach strzykawek dentystycznych.
Użycie jednorazowych plastikowych końcówek strzykawek znalazło szerokie zastosowanie w świetle poważnego niebezpieczeństwa zwiększonego narażenia na choroby
zakaźne takie, jak żółtaczka albo AIDS. Dentyści podejmują szczególne środki ostrożności dla powstrzymywania przenoszenia zarazków (wirusowych albo bakterii) między
pacjentami. W przypadku konwencjonalnych metalowych końcówek strzykawek konieczne było czyszczenie i sterylizowanie końcówki po każdym użyciu. W tym kontekście,
czyszczenie oznacza całkowite usunięcie wszystkich zanieczyszczeń i ciał obcych z zewnątrz i z wnętrza końcówki strzykawki. Czyszczenie musi być przeprowadzane najpierw,
ponieważ możliwe jest czyszczenie przedmiotu bez sterylizowania go, jednak nie jest
możliwe sterylizowanie przedmiotu bez wcześniejszego dokładnego oczyszczenia. Amerykańskie Stowarzyszenie Dentystyczne zaleca, by wszystkie resztki i płyny ustrojowe
pochodzące od pacjenta zostały usunięte z instrumentów i powierzchni przed sterylizacją
i dezynfekcją.
Standardowo wykonana metalowa końcówka strzykawki obejmuje dwie metalowe
rurki, centralną metalową rurkę całkowicie otoczoną przez zewnętrzną metalową rurkę.
Wytwarzanie konwencjonalnej metalowej końcówki powoduje powstanie defektów
powierzchniowych w miejscu złącza, gdzie dwie rurki są łączone ze sobą. Metalem
użytym w tych końcówkach jest mosiądz, który jest następnie chromowany na powierzchni zewnętrznej. Mosiądz jest wyjątkowo wrażliwy na korozję. Chropowate powierzchnie wewnętrzne powodują osadzanie się bakterii i zarazków. Badania uniwersyteckie
wykazały, że pozornie jest niemożliwe wyczyszczenie wewnętrznych powierzchni
końcówki metalowej. Takie założenie przyjęto w technice sterylizacji, "jeśli nie można
oczyścić to nie można wysterylizować". Obróbka końcówek metalowych w warunkach
dentystycznych powoduje, że ich obecne użycie daje niedostateczną odpowiedź na problemy kontroli infekcji. Jednorazowa plastikowa końcówka jest najpewniejszym sposobem uniknięcia zakażenia jednego pacjenta przez drugiego.
Analogiczne sytuacje wystąpiły w przypadku igieł podskórnych, Igły podskórne
były rutynowo sterylizowane aż do wczesnych lat 1950-tych. Epidemia żółtaczki, pochodząca od zakażonych igieł podskórnych, przyspieszyła rozwój igieł jednorazowych.
Ponieważ niemożliwe było wstępne usunięcie knvi i innych płynów z wewnętrznej powierzchni igły podskórnej, potrzeba rozwinięcia taniej jednorazowej igły stała się krytyczna. To samo dotyczy przewodów powietrza/wody w końcówkach strzykawek.
Obecnie, ponieważ jednorazowe końcówki są dostępne dla strzykawek powietrznych/wodnych, staną się one standardem, a zatem wyeliminują możliwość zakażenia
jednego pacjenta przez drugiego.
4
173 362
Plastikowa końcówka strzykawki przyjmuje powietrze i wodę pod ciśnieniem. Konieczne jest bezpieczne utrzymywanie plastikowej końcówki strzykawki w odpowiednim
elemencie przejściowym. Jak pokazano na fig. 8 amerykańskiego patentu nr 5,049,071,
koniec końcówki strzykawki jest wciśnięty na stożkowy element wchodzący do wewnątrz.
W wyniku niezgodności i tolerancji procesu wytłaczania, końcówka strzykawki może
się częściowo odłączyć od elementu przejściowego. Daje to niepożądaną przypadkową
mieszaninę powietrza i wody.
Przedmiotem wynalazku jest zespół strzykawki dentystycznej zawierający korpus
rękojeści dentystycznej, i zespół zamykający końcówka strzykawki w korpusie rękojeści
dentystycznej. Zespół zamykający zawiera element pośredni przymocowany do korpusu
rękojeści, który to element pośredni zawiera wydrążoną część korpusu mająca zewnętrzne
gwinty i stożkowy element zamocowany wewnątrz wydrążonej części korpusu.
Istota przedmiotowego wynalazku polega na tym, że zespół obejmuje ponadto
środki do naciągania końcówki strzykawki na stożkowy element zaciskający końcówkę
strzykawki na stożkowym elemencie, które to środki zawierają człon zaciskowy zawierający zasadniczo wydrążony rurowy korpusu podzielony na liczne palce. Każdy palec
jest odseparowany od przyległego palca wzdłużną szczeliną. Poza tym zespół zawiera
nasadkę zamykającą zawierającą zasadniczo wydrążony korpus wyposażony w wewnętrzne gwinty. Człon zaciskowy zamocowany jest wewnątrz nasadki zamykającej nakręconej na element pośredni.
Korzystnie, nasadka zamykająca ma wewnętrzny otwór usytuowany wewnątrz wydrążonego korpusu, a każdy palec ma kołnierz końcowy, który jest umieszczony w
wewnętrznym otworze.
W zaokrąglonej wewnętrznej części wnętrza wydrążonego elementu nasadki zamykającej przy wewnętrznym otworze, znajduje się uszczelka pierścieniowa, zaciskana
kołnierzem końcowym, na każdym palcu wokół końcówki strzykawki, w pozycji, gdy
nasadka zamykająca jest nakręcona na element pośredni.
Każdy palec ma kołnierz zaciskowy zaciskający końcówkę strzykawki, w pozycji,
gdy końcówka strzykawki jest zamknięta w elemencie pośrednim, przy czym każdy palec
zawiera mniejszą prostą część, centralną prostą część i większą prostą część, a każda
z mniejszych części tych palców zaciskających jest połączona razem z pozostałymi przy
łączniku końcowym.
Nasadka zamykająca ma zasadniczo okrągły przekrój poprzeczny, a jeden koniec
nasadki zamykającej jest wyposażony w otwór o przekroju poprzecznym zbliżonym do
końcówki strzykawki, przy czym otwór ten jest wyposażony w zaokrągloną krawędź.
Nasadka zamykająca jest wyposażona w zewnętrzny kanał, a uszczelka pierścieniowa jest umocowana w zewnętrznym kanale.
Korzystnie zespół zawiera końcówkę strzykawki umocowaną w elemencie pośrednim i zamkniętą w nim przez zespół zamykający.
Ponadto zespół zawiera uniesioną krawędź biegnącą obwodowo i zewnętrznie wokół otwartego końca elementu pośredniego, oraz drugą uniesioną krawędź, biegnąca
obwodowo i wewnętrznie wokół otwartego końca elementu pośredniego, przy czym
otwarty koniec członu zaciskowego zamontowany jest na otwartym końcu wydrążonego
korpusu elementu pośredniego.
Wewnątrz wydrążonego korpusu członu zaciskowego, zamocowana jest uszczelka
pierścieniowa, zaciskana wokół końcówki strzykawki za pomocą palca w pozycji, gdy
nasadka zamykająca jest nakręcona na element pośredni.
Zaletą wynalazku, jest to, że plastikowa końcówka strzykawki jest mocno utrzymywana w miejscu w elemencie pośrednim tak, że powietrze i woda będą jednocześnie
doprowadzane przez odpowiednie przewody w końcówce strzykawki aby powstrzymać
przypadkowe poluzowanie końcówki strzykawki względem elementu pośredniego i zabezpieczyć końcówkę strzykawki przed przemieszczeniem z rękojeści
173 362
5
Przedmiot wynalazku został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku,
na którym fig. 1 przedstawia widok rozłożonego zespołu strzykawki dentystycznej zawierający elementy wynalazku, fig. 2 - widok rozłożonego elementu pośredniego, członu
zaciskowego i nasadki zamykającej, która zawiera zespół zamykający końcówkę strzykawki z wynalazku, fig. 3 - przekrój poprzeczny zespołu zamykającego końcówkę strzykawki z wynalazku z końcówką strzykawki zamontowaną z nim w położeniu nie
zamkniętym, fig. 4 - przekrój poprzeczny zespołu zamykającego końcówkę strzykawki
z wynalazku z końcówką strzykawki zamontowaną z nim w położeniu zamkniętym,
fig. 5 - widok rozłożonej, alternatywnej nasadki zamykającej, która zawiera alternatywny
zespół zamykający końcówkę strzykawki z wynalazku, fig. 6 przedstawia przekrój poprzeczny alternatywnego zespołu zamykającego końcówkę strzykawki pokazanego na
fig. 5 z końcówką strzykawki zamontowaną w nim w położeniu zamkniętym, fig. 7
przedstawia widok izometryczny innego alternatywnego członu zaciskowego używanego
w wynalazku.
Figura 1 przedstawia pod numerem 10 podstawowe elementy zespołu strzykawki
dentystycznej według wynalazku. Korpus rękojeścil2 ma na swoim górnym końcu gwintowany otwór 13, do którego może być wkręcony element pośredni 20 przy użyciu
pierwszych gwintów elementu pośredniego 22. Pierwsza uszczelka pierścieniowa 18 uszczelnia koniec elementu pośredniego względem wnętrza rękojeści 12. Środek elementu
pośredniego 20 jest wyposażony w centralną szcześciokątną głowicę 16, do której można
przyłożyć klucz w celu szczelnego dokręcenia elementu pośredniego 20 do korpusu
rękojeści 12. Druga uszczelka pierścieniowa 19 jest zastosowana przy pierwszych gwintach elementu pośredniego 22 a trzecia uszczelka pierścieniowa 26 jest zastosowana
przy drugich gwintach elementu pośredniego 24 na elemencie przejściowym 20 dla
zabezpieczenia uszczelnienia dla powietrza.
W korzystnym wykonaniu, korpus rękojeści może być standardowym wyborem
dostarczanym przez Dental Components, Inc., 305 N. Springbrook Road, Newberry,
Oregon 97132, chociaż element pośredni 20 użyty w wynalazku może być zmodyfikowany
tak, by pasował do dowolnej rękojeści.
Końcówka strzykawki 14 jest wydłużonym członem cylindrycznym wykonanym z
materiału plastycznego. Końcówka strzykawki 14 jest wyposażona w zagięcie 17, korzystnie pod kątem około 30 stopni, dla ułatwienia dostępu do dowolnej części ust
pacjenta podczas używania zespołu strzykawki i dla umożliwienia użycia końcówki strzykawki 14 również jako retraktora podczas operacji dentystycznych. Końcówka strzykawki
14 jest wsuwana na stożkowy człon 21 elementu pośredniego 20. Końcówka strzykawki
14 jest przystosowana do wymiany po pojedynczym użyciu. Materiał końcówki jest wytwarzany w jednostopniowym procese wytłaczania,i składa się zwykle z dowolnego sztywnego przezroczystego tworzywa sztucznego. Sztywne tworzywo sztuczne powinno
umożliwiać użycie końcówki do ciągłej retrakcji ust i języka przez dentystę.
Element pośredni 20 (pokazany w szczegółach na fig 3 i 4), korzystnie wykonany
z metalu, dalej zawiera ogólnie wydrążoną część korpusu 25. We wnętrzu pustego
korpusu 25, znajduje się przegroda 23 i integralnie połączony z przegrodą 23 wydłużony
stożkowy element 21. Osiowy otwór (nie pokazany) biegnie prze przegrodę 23 jak i
stożkowy element 21 dla umożliwienia przepływu wody z korpusu rękojeści 12 do końcówki strzykawki 14.
Figura 2 przedstawia widok rozłożonego zespołu zamykającego 15 służącego do
mocnego trzymania końcówki strzykawki 14 w korpusie rękojeście 12 dla zapobieżenia
przypadkowemu poluzowaniu końcówki strzykawki tak, by powietrze i woda były cały
czas doprowadzane przez końcówkę strzykawki i dla powstrzymania końcówki strzykawki
przed odłączeniem od elementu pośredniego. Zespół zamykający zwykle zawiera element pośredni 20, człon zaciskowy 40, który pasuje do wnętrza elementu pośredniego
20 i do stożkowego elementu 21, oraz nasadkę zamykającą 30, nakręconą na element
pośredni 20 i otaczającą człon zaciskowy 40.
6
173 362
Nasadka zamykająca 30 jest generalnie pustą częścią i ma główny korpus 31,
który zawiera wiele elementów zaciskowych 32, dzięki którym użytkownik może łatwo
chwycić i obrócić nasadkę zamykającą 30 w celu nakręcenia nasadki zamykającej 30
na element pośredni 20. Jak pokazano, elementy zaciskowe 32 mogą być częściami
naciętymi, chociaż można wykorzystać dowolne konwencjonalne elementy zaciskowe
takie, jak karbowane albo szorstkie powierzchnie głównego korpusu 31. Jeden koniec
nasadki zamykającej 30 ma wąski stożkowy koniec 33 z otworem 34 do odbierania
jednego końca końcówki strzykawki 14. Drugi koniec nasadki zamykającej 30 ma szeroki
koniec 35, który zawiera kanał 36 do odbioru czwartej uszczelki pierścieniowej 37.
Czwarta uszczelka pierścieniowa 37, zapewnia uszczelnienie dla powietrza przenikającego z zespołu, oraz barierę dla brudu powstrzymującą zanieczyszczenia przed wniknięciem do wnętrza zespołu.
Jak pokazano szczegółowo na fig 3 i 4, wnętrze nasadki zamykającej 30 ma nagwintowaną część 39, która jest zwymiarowana tak, by pasowała do drugich gwintów
elementu pośredniego 24 na elemencie pośrednim 20. W stronę wąskiego końca 33
nasadki zamykającej 30 i przy nagwintowanej części 39 znajduje się wewnętrzny
otwór 38, w którym umocowano kołnierz końcowy 47 członu zaciskowego 40. Także
we wnętrzu nasadki zamykającej 30 przyległej do wewnętrznego otworu 38 znajduje
się zaokrąglona wnęka, która przyjmuje piątą uszczelkę pierścieniową 48.
Pokazany szczegółowo na fig. 2, człon zaciskowy 40 jest generalnie pustym elementem i zawiera wiele palców 41 oddzielonych przez wzdłużne szczeliny 45. Każdy
palec 41 ma trzy części - mniejszą prostą część 52, centralną stożkową część 54 i
większą prostą część 56. Końce mniejszej prostej części 52 łączą się w końcowym
łączniku 49. Końce większej prostej części 56 mają skierowane na zewnątrz kołnierze
końcowe 47, które pasują do wewnętrznych otworów 38 we wnętrzu nasadki zamykającej 30. Konfigurację tę luźno utrzymuje i ogranicza człon zaciskowy 40 w
wewnętrznym otworze 38 nasadki zamykającej 30 tak, że te dwie części nie rozłączają
się podczas używania przez dentystę
Po wewnętrznej stronie każdego palca 41 znajduje się kołnierz zaciskowy 58. Gdy
człon zaciskowy 40 jest wciskany na końcówkę strzykawki 14, kołnierz zaciskowy 58
wejdzie w plastyczny materiał końcówki strzykawki 14 i pomoże w zaciśnięciu końcówki
strzykawki 14 przez człon zaciskowy 40.
Figura 3 przedstawia zespół zamykający według wynalazku w położeniu nie zamkniętym. Dentysta bierze nową końcówkę strzykawki 14 i wsuwa ją do otworu 34
nasadki zamykającej 30 i do dołu do wnętrza nasadki zamykającej 30 do momentu
gdy koniec końcówki strzykawki 14 oprze się o mniejszą prostą część 52 członu zaciskowego 40. Dentysta następnie ściska nasadkę zaciskową 30 i nakręca ją na drugi
gwint elementu pośredniego 24 elementu pośredniego 20.
Jak pokazano na fig. 4, gdy nasadka 30 przesuwa się wzdłuż drugiego gwintu
elementu pośredniego 24, każdy z palców 41 zaciska się wokół końca końcówki strzykawki 14. Koniec 27 pustego korpusu 25 elementu pośredniego 20 ślizga się wzdłuż
zewnętrznej strony centralnej stożkowej części 54 każdego z palców 41 i dociska
palec 41 tak, by się wychylił w stronę końcówki strzykawki 14. Wzdłużne szczeliny 45
zapewniają przestrzeń dla palców 41 tak, by mogły się wychylić w stronę końcówki
strzykawki 14.
Ciągłe nakręcanie nasadki zamykającej 30 na drugie gwinty elem entu pośredniego 24 również powoduje wciągnięcie końca końcówki strzykawki na stożkowy
element 21. Połączenie zacisku końcówki strzykawki 14 palce 41 i naciąganie końcówki
strzykawki 14 na stożkowy element zapewnia najwyższą pewność i całkiem szczelne
dopasowanie końcówki strzykawki 14 do elementu pośredniego 20. To szczelne dopasowanie zapobiega przesuwaniu albo poluzowaniu końcówki strzykawki 14 względem
elementu pośredniego 20 podczas wprowadzania powietrza i wody z korpusu rękojeści 12 podczas użycia przez dentystę.
173 362
7
Ruch nasadki zamykającej 30 na drugim gwincie 24 również powoduje dociśnięcie
kołnierzy końcowych 47 na członie zaciskowym 40 do piątej uszczelki pierścieniowej 48. Ruch ten powoduje ściśnięcie piątej uszczelki pierścieniowej 48 wokół
końcówki strzykawki 14 jak pokazano na fig 4 oraz pomaga w mocnym trzymaniu
końcówki strzykawki 14 na stożkowym elemencie 21 elementu pośredniego 20.
Wymiana zużytej końcówki strzykawki 14 na nową jest całkiem prosta. Dentysta
luzuje nasadkę zamykającą 30 od elementu pośredniego 20 przez odkręcenie nasadki
zamykającej 30. Zwalnia to zacisk palców 41 wokół końcówki strzykawki 14 i umożliwia
odłączenie końcówki strzykawki 14 od stożkowego elementu 21. Zużyta końcówka strzykawki 14 jest usuwana z nasadki zamykającej 30 i zmieniana na nową końcówkę strzykawki 14 dla następnego pacjenta.
Figura 5 przedstawia widok rozłożonego innego wykonania zespołu zamykającego 115 do ścisłego utrzymywania końcówki strzykawki w korpusie rękojeści dla
zapobiegania przypadkowemu poluzowaniu końcówki strzykawki tak, by powietrze i
woda były przez cały czas dostarczane przez końcówkę strzykawki, oraz dla zabezpieczenia końcówki strzykawki przed oddzieleniem od elementu pośredniego. Zespół
zamykający 115 zawiera ogólnie element pośredni 120, człon zaciskowy 140, który
jest dopasowany do zewnętrznej części końca elementu pośredniego 120 oraz nasadkę zamykającą 130, która jest nakręcana na element pośredni 120 i otacza człon
zaciskowy 140.
Element pośredni 120 (pokazany na fig. 5 i 6) zawiera zasadniczo pusty element
korpusu 125 a wewnątrz pustego korpusu 125 znajduje się przegroda 123 a integralnie
z przegrodą 123 wykonano podłużny element 121. Osiowy otwór (nie pokazany) biegnie
przez przegrodę 123 i stożkowy element 121 umożliwiając przepływ wody z korpusu
rękojeści (nie pokazany) do końcówki strzykawki. Element pośredni 120 jest przykręcany
do korpusu rękojeści (nie pokazano) przy użyciu pierwszego gwintu elementu pośredniego 122. Pierwsza uszczelka pierścieniowa (nie pokazana) uszczelnia koniec elementu
pośredniego względem wnętrza rękojeści 12. Druga uszczelka pierścieniowa (nie pokazana) znajduje się przy pierwszym gwincie elementu pośredniego 122 a trzecia uszczelka pierścieniowa 126 znajduje się przy drugim gwincie elementu pośredniego 124
na elemencie pośrednim 120 dla uszczelnienia powietrznego. Dalsze szczegóły elementu
pośredniego przedstawiono w Patencie Amerykańskim nr 5,049,071 (Davis et al.), który
został tu zawarty przez odniesienie.
Podniesiona końcówka 128 odchodzi od otoczenia całego obwodu na zewnątrz
otwartego końca 127 elementu pośredniego 120 umieszczonego przy drugim gwincie
elementu pośredniego 124. Podniesiona końcówka 128 współpracuje w podobną końcówką na członie zaciskowym 140, co zostanie wyjaśnione, dla utrzymywania członu
zaciskowego 140 na elemencie pośrednim 120 podczas użycia.
Nasadka zamykająca 130 jest zasadniczo pustą częścią i ma główny korpus 131,
który zawiera wiele rowków albo elementów zaciskowych 132 dzięki którym użytkownik
może łatwo chwycić i obracać nasadkę zamykającą 130 w celu nakręcenia nasadki
zamykającej na element pośredni 120. Jak pokazano na fig. 5, w tym wykonaniu osiem
równo rozłożonych rowków 132 rozmieszczono dookoła obwodu nasadki zamykającej,
chociaż można zastosować dowolną ilość rowków 132 a także inne konwencjonalne
elementy zaciskowe, jak nacięte albo szorstkie powierzchnie na głównym korpusie 131.
Jeden koniec nasadki zamykającej 130 ma wąski, okrągły, stożkowy koniec 133 z
otworem 134 do przyjmowania jednego końca końcówki strzykawki 114.
Jak pokazano szczegółowo na fig. 6, wnętrze nasadki zamykającej 130 ma stożkowy
wewnętrzny otwór 138, który współdziała z członem zaciskowym 140 i nagwintowaną
część 139, która jest zwymiarowana tak, by pasowała do drugiego gwintu elementu
pośredniego 124 na elemencie pośrednim 120.
Szczegółowo pokazany na fig. 5 i 6, człon zaciskowy 140 jest zasadniczo pustym
elementem i zawiera wiele palców 141 odseparowanych przez podłużne szczeliny 145.
8
173 362
Jeden koniec każdego z palców 141 jest przyłączony do podstawy 149. We wnętrzu
podstawy 149 członu zaciskowego 140, zastosowano końcówkę 146, która odchodzi od
otoczenia całego wewnętrznego obwodu członu zaciskowego 140. Czwarta uszczelka pierścieniowa 148 jest umieszczona we w nętrzu pustego elem entu wewnątrz palców 141.
W tym korzystnym wykonaniu wynalazku, człon zaciskowy 140 jest wykonany z
materiału nieznacznie gnącego się pod naciskiem, ale powracającego do pierwotnego
kształtu po usunięciu nacisku, na przykład tworzywa sztucznego jak polisulfon, nylon
albo Delrin lub metalu jak stal sprężynowa. Ta zdolność materiału umożliwia nasunięcie
podstawy 149 członu zaciskowego 140 na końcówkę 128 elementu pośredniego. Obwodowa końcówka 146 we wnętrzu członu zaciskowego 140 będzie się ślizgać względem
podniesionej końcówki 127 na zewnątrz końca 127 elementu pośredniego 120, jak
pokazano na fig. 6. Ta konfiguracja luźno utrzymuje i ogranicza człon zaciskowy 140
wokół końca 127 elementu pośredniego 128 tak, by obie części nie oddzieliły się od
siebie podczas użycia przez dentystę.
Końce palców 141 pasują do wnętrza nasadki zaciskowej 130, gdy nasadka zaciskowa jest nakręcona na element pośredni 120. Jak pokazano na fig. 6, gdy nasadka
zaciskowa 130 jest nakręcona na drugi gwint elementu pośredniego 124, każdy z
palców 141 zaciska się wokół końca końcówki strzykawki 114. W zdłużne szczeliny 145 zapew niają przestrzeń dla palców 141 tak, by mogły się odchylić w stronę
końcówki strzykawki 114. Czwarte uszczelnienie 148 jest ściskane, co łącznie z efektem
ściskania palców 141 umożliwia szczelne utrzymywanie końcówki strzykawki 114 i
naciągnięcie jej na stożkowy człon 123.
Figura 7 przedstawia inne alternatywne wykonanie wynalazku. Wykonanie to obejmuje alternatywny człon zaciskowy 240, który również może być wciśnięty na podniesioną
końcówkę 128 na otwartym końcu 127 elementu pośredniego 120 pokazanego na
fig. 5 i 6. Ten alternatywny człon zaciskowy 240 jest zasadniczo pusty i zawiera wiele
palców 241 oddzielonych przez wzdłużne szczeliny 245. Jeden koniec każdego z
palców 241 jest przyłączony do podstawy 249. We wnętrzu łącznika 249 członu zaciskowego 240, znajduje się końcówka (nie pokazana, ale podobna do końcówki 126
pokazanej na fig. 6), która odchodzi od otoczenia całego wewnętrznego obwodu członu
zaciskowego 240. Czwarta uszczelka pierścieniowa (nie pokazana) jest umieszczona
we wnętrzu pustego elementu wewnątrz palców 241.
Jeśli człon zaciskowy 240 wykonano z materiału (takiego jak mosiądz), który nie
ma odpowiedniej giętkości, wówczas podstawa 249 członu zaciskowego 240 jest wyposażona w wiele drugich wzdłużnych szczelin 243, które umożliwiają rozszerzenie
podstawy 249 wystarczające do tego, by umożliwić proste zatrzaśnięcie elem entu
zatrzaskow ego podniesionej końcówki 128 na otwartym końcu 127 elementu pośredniego 120.
173 362
173 362
FIG. 2
173362
FIG. 3
173 362
FIG. 4
173 362
FIG. 5
173 362
FIG. 6
173 362
FIG. 7
173 362
FIG. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 4,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
697 Кб
Теги
pl173362b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа