close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL173511B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
PO LSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
304924
(21) Numer zgłoszenia:
(11) 173511
(13) B1
(51) IntCl6
B23B 23/00
U rząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54 )
(22) Data zgłoszenia:
05.09.1994
Przekładnia o zmiennym przełożeniu
(73)
(43)
Uprawniony z patentu:
Politechnika Warszawska, Warszawa, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
18.03.1996 BUP 06/96
( 72)
Twórca wynalazku:
Maciej Szafarczyk, W arszawa, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.03.1998 WUP 03/98
(74)
Pełnomocnik:
Kwiatkowski Stanisław M.
PL 173511 B1
(57)
1. Przekładnia o zmiennym przełożeniu,
wyposażona w ruchomo osadzony w korpusie element roboczy i nieruchomy korpus
oraz zespół napędowy z łącznikiem zespołu
napędowego osadzonym w korpusie, znamienna tym, że posiada obustronnie gwintowany wałek (1) o różnych skokach gwintu
oraz współpracującą pierwszą nakrętkę (2)
połączoną z elementem roboczym (0.1) i drugą nakrętkę (3) osadzoną obrotowo i przesuwnie w korpusie (0) oraz sprzężona z
zespołem napędowym (4), przy czym nakrętka (2) o mniejszym skoku gwintu posiada
rowek (2.1) współpracujący z podpartą sprężyście zapadką (5.1) umieszczoną w tarczy (5), osadzonej trwale na gwintowanym
wałku (1).
F ig 1
Przekładnia o zmiennym przełożeniu
Zastrzeżenia
patentowe
1. Przekładnia o zmiennym przełożeniu, wyposażona w ruchomo osadzony w korpusie
element roboczy i nieruchomy korpus oraz zespół napędowy z łącznikiem zespołu napędowego
osadzonym w korpusie, znamienna tym, że posiada obustronnie gwintowany wałek (1) o
różnych skokach gwintu oraz współpracującą pierwszą nakrętkę (2) połączoną z elementem
roboczym (0.1) i drugą nakrętkę (3) osadzoną obrotowo i przesuwnie w korpusie (0) oraz
sprzężona z zespołem napędowym (4), przy czym nakrętka (2) o mniejszym skoku gwintu
posiada rowek (2.1) współpracujący z podpartą sprężyście zapadką (5.1) umieszczoną w
tarczy (5), osadzonej trwale na gwintowanym wałku (1).
2. Przekładnia według zastrz. 1, znamienna tym, że nakrętka (3) osadzona obrotowo i
przesuwnie w korpusie (0), podparta jest pierwszą sprężyną (6) w uchwycie pośredniczącym (7)
pomiędzy korpusem (0) i nakrętką (3).
3. Przekładnia według zastrz. 1, znamienna tym, że zapadka (5.1) osadzona jest we
wgłębieniu (5.2) tarczy (5) i podparta drugą sprężyną (5.3).
4. Przekładnia według zastrz. 2, znamienna tym, że w torze ruchu nakrętki (3) osadzonej
w korpusie (0) umieszczony jest element sterujący (8).
5. Przekładnia według zastrz. 4, znamienna tym, że element sterujący stanowi łącznik
drogowy.
6. Przekładnia według zastrz. 4, znamienna tym, że element sterujący (8) stanowi czujnik
pomiaru położenia.
7. Przekładnia o zmiennym przełożeniu, wyposażona w ruchomo osadzony w korpusie
element roboczy i nieruchomy korpus oraz zespół napędowy z łącznikiem zespołu napędowego
osadzonym w korpusie, znamienna tym, że posiada obustronnie gwintowany wałek (1) o
różnych skokach gwintu oraz współpracującą pierwszą nakrętkę (2a) połączoną z elementem
roboczym (0.1) i drugą nakrętkę (3) osadzoną obrotowo i przesuwnie w korpusie (0) oraz
sprzężoną z zespołem napędowym (4), przy czym nakrętka (2a) o mniejszym skoku gwintu
wyposażona jest w zatrzask (9) współpracujący z elementem oporowym (1.1) osadzonym na
gwintowanym wałku (1).
8. Przekładnia według zastrz. 7, znamienna tym, że nakrętka (3) osadzona obrotowo i
przesuwnie w korpusie (0), podparta jest pierwszą sprężyną (6) w uchwycie pośredniczącym (7)
pomiędzy korpusem (0) i nakrętką (3).
9. Przekładnia według zastrz. 8, znamienna tym, że w torze ruchu nakrętki (3) osadzonej
w korpusie (0) umieszczony jest element sterujący (8).
10. Przekładnia według zastrz. 9, znamienna tym, że element sterujący stanowi łącznik
drogowy.
11. Przekładnia według zastrz. 9, znamienna tym, że element sterujący (8) stanowi czujnik
pomiaru położenia.
12. Przekładnia według zastrz. 7, znamienna tym, że zatrzask (9) stanowi dwuramienna
dźwignia osadzona obrotowo w nakrętce (2a), zaopatrzony w zaczep (10) usytuowany w
obszarze mechanizmu zatrzaskowego (11).
13. Przekładnia według zastrz. 12, znamienna tym, że mechanizm zatrzaskowy (11)
wyposażony jest w element regulacyjny (12).
* * *
Przedmiotem wynalazku jest przekładnia o zmiennym przełożeniu, stosowana zwłaszcza
przy dosuwaniu i docisku tulei konika tokarskiego.
Znane są tokarki z układem hydraulicznym, w których wykorzystuje się do wysuwu tulei
konika tokarskiego olej pod ciśnieniem.
173 511
3
Znane są również tokarki z napędem elektrycznym, w których do wysuwu tulei konika
tokarskiego stosowane są przekładnie o stałym przełożeniu, co wymaga stosowania silnika
elektrycznego o dużej mocy dla uzyskania dostatecznej prędkości ruchu tulei i dużej siły zacisku
przedmiotu obrabianego w kłach.
Znany z polskiego opisu patentowego nr 134 665 konik tokarski zawiera przekładnię
dwustopniową i złożony mechanizm wyposażony w sprzęgła cierne do automatycznej zmiany
przełożenia gdy, po zetknięciu kła z mocowanym przedmiotem, wzrasta siła potrzebna do ruchu
tulei. Rozwiązanie to posiada również łącznik drogowy oraz współpracujące z nim otwory
umieszczone w kole zębatym, do włączania i wyłączania silnika osadzanego w korpusie
przekładni.
Przekładnia według wynalazku, wyróżnia się tym, że posiada obustronnie gwintowany
wałek o różnych skokach gwintu oraz współpracującą pierwszą nakrętkę połączoną z elementem
roboczym i drugą nakrętkę osadzoną obrotowo i przesuwnie w korpusie oraz sprzężoną z
zespołem napędowym. Nakrętka o mniejszym skoku gwintu posiada rowek współpracujący z
podpartą sprężyście zapadką umieszczoną w tarczy, osadzonej trwale na gwintowanym wałku.
Korzystnie jest jeśli nakrętka osadzona obrotowo i przesuwnie w korpusie, podparta jest
pierwszą sprężyną w uchwycie pośredniczącym pomiędzy korpusem i nakrętką oraz jeśli
zapadka osadzona jest we wgłębieniu tarczy i podparta drugą sprężyną.
Inna przekładnia według wynalazku, wyróżnia się tym, że posiada obustronnie gwintowany wałek o różnych skokach gwintu oraz współpracującą pierwszą nakrętkę połączoną z
elementem roboczym i drugą nakrętkę osadzoną obrotowo i przesuwnie w korpusie oraz
sprzężoną z zespołem napędowym. Nakrętka o mniejszym skoku gwintu wyposażona jest w
zatrzask współpracujący z elementem oporowym osadzonym na gwintowanym wałku.
Korzystnie jest jeśli nakrętka osadzona obrotowo i przesuwnie w korpusie podparta jest
pierwszą sprężyną w uchwycie pośredniczącym pomiędzy korpusem i nakrętką oraz jeśli
zatrzask stanowi dwuramienna dźwignia osadzona obrotowo w nakrętce, zaopatrzony w zaczep
usytuowany w obszarze mechanizmu zatrzaskowego i mechanizm zatrzaskowy wyposażony jest
w element regulacyjny.
Ponadto korzystne jest w wynalazku i innym wynalazku, jeśli w torze ruchu nakrętki
osadzonej w korpusie, umieszczony jest element sterujący, stanowiący łącznik drogowy lub
czujnik pomiaru położenia.
Zgodnie z wynalazkiem, przekładnia ma prostą konstrukcję i jest pewna w działaniu.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia przekładnię o zmiennym przełożeniu konika tokarskiego w przekroju osiowym, a fig. 2 - fragment B przekładni konika ze sprzęgłem przeciążeniowym w przekroju
osiowym, zaś fig. 3 - fragment B przekładni konika w widoku z góry, natomiast fig. 4 przedstawia
inną przekładnię konika tokarskiego w przekroju osiowym, a fig. 5a - fragment B 1 innej
przekładni konika ze sprzęgłem przeciążeniowym w przekroju osiowym z nakrętką o mniejszym
skoku gwintu z zatrzaskiem w położeniu unieruchamiającym wałek, a fig. 5b przedstawia
położenie zatrzasku, w którym wałek jest zwolniony, zaś fig. 5c - przekrój A-A, zatrzasku z
fig. 5a, w widoku z góry, natomiast fig. 5d przedstawia widok zatrzasku w przekroju poprzecznym.
Przekładnia pokazana na fig. 1, fig. 2 i fig. 3 rysunku wyposażona jest w ruchomo osadzony
w korpusie 0 element roboczy 0.1, stanowiący tuleję konika tokarskiego i nieruchomy korpus 0
oraz posiada obustronnie gwintowany wałek 1 o różnych skokach gwintu na jednym końcu
którego umieszczona jest nakrętka 2 połączoną z elementem roboczym 0.1, zaś na drugim końcu
umieszczona jest nakrętka 3 osadzona obrotowo i przesuwnie w korpusie 0 oraz sprzężona za
pośrednictwem przekładni 4.1 z zespołem napędowym 4. Nakrętka 2 jest o mniejszym skoku
gwintu i posiada rowek 2.1 współpracujący z podpartą sprężyście zapadką 5.1 umieszczoną w
tarczy 5, osadzonej trwale na gwintowanym wałku 1. Nakrętka 3 osadzona obrotowo i przesuwnie w korpusie 0, podparta jest sprężyną 6 w uchwycie pośredniczącym 7 pomiędzy korpusem 0
i nakrętką 3. Zapadka 5.1 osadzona jest we wgłębieniu 5.2 tarczy 5 i podparta sprężyną 5.3. W torze ruchu nakrętki 3 osadzonej w korpusie 0 umieszczone są elementy sterujące 8.8a, stanowiące
łączniki drogowe lub czujnik pomiaru położenia.
4
173 511
Przekładnia według wynalazku działa w sposób niżej opisany. Podczas szybkiego dosuwu
elementu roboczego 0.1, stanowiącego tuleję konika tokarskiego, do przedmiotu obrabianego,
zapadka 5.1 znajduje się w rowku 2.1 i uniemożliwia obrót wałka 1, względem nakrętki 2.
Nakrętka 3 obracana jest względem nieruchomego wałka 1 i element roboczy 0.1 wysuwany jest
z prędkością wynikającą z większego skoku gwintu wałka 1. Podczas docisku elementu roboczego 0.1 za pomocą kła konika do przedmiotu obrabianego wzrasta moment obrotowy przenoszony na wałek 1 do wartości przy której zapadka 5.1 wysuwa się z rowka 2.1. Po zwolnieniu
zapadki 5.1, wałek 1 obracany jest względem nakrętki 2 z powodu mniejszego nachylenia linii
śrubowej gwintu o mniejszym skoku gwintu wałka 1. W wyniku, uzyskano zmianę przełożenia
przekładni i przy tym samym momencie obrotowym silnika zespołu napędowego 4, uzyskano
większą siłę F zamocowania przedmiotu obrabianego w kłach. W miarę narastania siły F,
nakrętka 3 przesuwana jest w korpusie 0 uginając sprężynę 6 do położenia nakrętki 3 ograniczonego elementem sterującym 8 i odpowiadającemu żądanej sile F zamocowania przedmiotu, po
czym wyłączany jest zespół napędowy 4.
Dla zwolnienia przedmiotu obrabianego, zespół napędowy 4 podaje obroty w kierunku
przeciwnym. Ruch obrotowy przekazywany przez nakrętkę 3 na wałek 1, powoduje wkręcanie
w nakrętkę 2, ponieważ przekładnia o mniejszym skoku gwintu wymaga mniejszego momentu
obrotowego. Po dojściu zapadki 5.1 do rowka 2.1 unieruchamiany jest wałek 1 względem
nakrętki 2. Dalszy obrót nakrętki 3 powoduje wkręcanie się wałka 1 w nakrętkę 3 i szybkie
wycofywanie elementu roboczego 0.1 stanowiącego tuleję konika, aż do położenia w którym
czoło wałka 1 oddziaływując na element sterujący 8a, stanowiący łącznik drogowy, powoduje
wyłączenie zespołu napędowego 4 i zatrzymanie elementu 0.1 w pozycji całkowicie odsuniętej
od przedmiotu obrabianego.
Inna przekładnia pokazana na fig. 4, rysunku wyposażona jest w ruchomo osadzony w
korpusie 0 element roboczy 0.1 stanowiący tuleję konika tokarskiego wysuwany wałkiem 1 z
obustronnym gwintem o różnych skokach gwintu na jego końcach współpracujących z nakrętką 2a połączoną z elementem roboczym 0.1 i nakrętką 3 osadzoną obrotowo i przesuwnie w
korpusie 0 sprzężoną poprzez przekładnię 4.1 z zespołem napędowym 4, stanowiącym silnik
elektryczny o stałej prędkości obrotowej. Nakrętka 2a o mniejszym skoku gwintu wyposażona
jest w zatrzask 9 współpracujący z elementem oporowym 1.1 osadzonym na gwintowanym
wałku 1. Nakrętka 3 osadzona obrotowo i przesuwnie w korpusie 0, podparta jest sprężyną 6 w
uchwycie pośredniczącym 7 pomiędzy korpusem 0 i nakrętką 3, która wykorzystywana jest do
ustalenia siły docisku F mocującej przedmiot obrabiany w kłach tokarki i wykorzystywana do
sterowania zespołem napędowym 4. W torze ruchu nakrętki 3 osadzonej w korpusie 0 umieszczone są elementy sterujące 8, 8a zamocowane w korpusie 0 stanowiące łączniki drogowe lub
czujniki pomiaru położenia.
Zatrzask 9 pokazany na fig. 5a, fig. 5b, fig. 5c i fig. 5d rysunku, stanowi dwuramienna
dźwignia osadzona obrotowo w nakrętce 2a, zaopatrzona w zaczep 10 usytuowany w obszarze
mechanizmu zatrzaskowego 11, który posiada element regulacyjny 12, stanowiący śrubę regulacyjną.
Inna przekładnia działa w sposób niżej opisany. Podczas mocowania przedmiotu obrabianego w kłach, następuje szybki dosuw elementu roboczego 0.1 stanowiącego tuleję konika,
wówczas zatrzask 9 jest w pozycji pokazanej na fig. 5a rysunku i uniemożliwia obrót wałka 1
względem nakrętki 2a. Nakrętka 3 obracana jest względem nieruchomego wałka 1 i element 0.1
wysuwany jest z prędkością wynikającą z większego skoku gwintu wałka 1. Przy dociśnięciu
kła elementu 0.1 do przedmiotu obrabianego, wzrasta moment obrotowy, przenoszony na
wałek 1 do wartości przy której następuje zwolnienie zatrzasku 9. Po zwolnieniu zatrzasku 9,
dźwignia dwuramienna przestawiana jest w położenie pokazane na fig. 5b rysunku i wałek 1
obraca się względem nakrętki 2a, ze względu na mniejsze pochylenie linii śrubowej gwintu o
mniejszym skoku wałka 1. Wówczas przy tym samym momencie obrotowym silnika zespołu 4
uzyskano większą siłę F zamocowania przedmiotu obrabianego w kłach. W miarę wzrastania
siły F, nakrętka 3 przesuwana jest w korpusie 0 uginając sprężynę 6 w położenie nakrętki 3
ograniczone elementem sterującym 8 i odpowiadające żądanej sile F mocowania przedmiotu i
wyłączany jest zespół napędowy 4.
173 511
5
Zwolnienie przedmiotu obrabianego według innej przekładni, polega na podaniu obrotów
o przeciwnym kierunku, wówczas ruch obrotowy przekazywany przez nakrętkę 3 na wałek 1,
powoduje wkręcanie wałka 1 w nakrętkę 2a, ponieważ przekładnia śrubowa o mniejszym skoku
gwintu wymaga mniejszego momentu obrotowego. Po dojściu elementu oporowego 1.1 do
zatrzasku 9, dźwignia dwuramienna jest obracana i powraca do położenia pokazanego na fig. 5a
rysunku, unieruchamiając wałek 1 względem nakrętki 2a. Dalszy obrót nakrętki 3 powoduje
wkręcanie wałka 1 w nakrętkę 3 i szybsze wycofywanie elementu 0.1, aż do położenia w której
czoło wałka 1 oddziaływując na element sterujący 8a powoduje wyłączenie zespołu napędowego 4 i zatrzymanie elementu 0.1 w pozycji całkowicie odsuniętej od przedmiotu obrabianego.
Fig 2
Fig. 3
173 511
F ig . 4
173 511
Fig.5c
Fig. 5a
F ig . 5d
Fig. 5b
173 511
Fig. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
459 Кб
Теги
pl173511b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа