close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL173953B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173953
(13) B1
(2 1 ) Numer zgłoszenia: 309988
(2 2 ) Data zgłoszenia:
10.10.1994
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
10.10.1994, PCT/EP94/03339
U rząd Patentow y
R zeczypospolitej Polskiej
(51) IntCl6:
B60R 11/04
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
01.06.1995, WO95/14591,
PCT Gazette nr 23/95
(
(30)
5
4
)
Urządzenie do zamocowania kamery
Pierwszeństwo:
(73)
Steinheil Optronik GmbH, Ismaning, DE
26.11.1993,DE,G9318170.1
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
PL 173953 B1
(57 )
O udzieleniu patentu ogłoszono:
29.05.1998 WUP 05/98
1. Urządzenie do zamocowania kamery w
położeniu roboczym ponad poziomem dachu
pojazdu, znamienne tym, że kamera (8) jest
zamocowana przy końcu (9) sztywnej ramy
(10), która swoim drugim końcem (11) zamocowana jest obrotowo w osadzonym w
pojeździe stojaku (12) dla wychylania kamery (8) na stabilne stanowisko poza drzwi pojazdu (1) i z powrotem, przy otwartych
drzwiach pojazdu.
Twórcy wynalazku:
Gerhard Kroker, Wessling, DE
Hellmuth Buhn, Jetzendorf, DE
13.11.1995 BUP 23/95
(45)
Uprawniony z patentu:
(74)
Pełnomocnik:
Misztak Irena, PATPOL Spółka z o.o.
Fig. 1
Urządzenie do zamocowania kamery
Zastrzeżenia patentowe
1. Urządzenie do zamocowania kamery w położeniu roboczym ponad poziomem dachu
pojazdu, znamienne tym, że kamera (8) jest zamocowana przy końcu (9) sztywnej ramy (10),
która swoim drugim końcem (11) zamocowana jest obrotowo w osadzonym w pojeździe
stojaku (12) dla wychylania kamery (8) na stabilne stanowisko poza drzwi pojazdu (1) i z
powrotem, przy otwartych drzwiach pojazdu.
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że wychylająca się rama (10) jest
połączona z napędem korbowym.
3. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że dla zrównoważenia ciężaru
kamery (8), jest przewidziany co najmniej jeden akumulator energii (17), który poprzez tłoczysko (16), połączone przegubowo z ramieniem dźwigni (15), jest połączony z ramą (10), i który
podparty jest przegubowo końcem (18) w punkcie stałym (19) w dachu pojazdu.
4. Urządzenie według zastrz. 3 znamienne tym, że akumulator energii (17) jest ciśnieniowym tłumikiem pneumatycznym, lub hydraulicznym.
5. Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że stały punkt (19) akumulatora energii (17) znajduje się na elemencie pojazdu, połączonym na stałe ze stojakiem (12).
6. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że pojazd (1) jest konwencjonalnym
pojazdem typu kombi z drzwiami tylnymi i bocznymi, i że konstrukcja nośna (7) ograniczająca
przestrzeń (7') dla kamery (8) jest rozmieszczona nad podłogą, blisko punktu ciężkości i blisko
tylnych i bocznych drzwi pojazdu.
7. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że rama (10) ma kształt kabłąkowaty, a
jej wolny koniec stanowi platforma (9), służąca do mocowania kamery (8) ponad dachem
pojazdu (4), która w położeniu zamocowania kamery (8) wewnątrz pojazdu, jest zasadniczo
równoległa do podłogi pojazdu.
8. Urządzenie według zastrz. 1 albo 7, znamienne tym, że kamera (8) w położeniu
zamocowania znajduje się w przestrzeni (7') konstrukcji nośnej (7), która jest ograniczona od
góry pokrywą (13), na której spoczywa stojak (12), przy górnym końcu którego umieszczona
jest podpora służąca do wychylania ramy (10).
9. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że rama (10) z platformą (9) służącą do
mocowania kamery (8), stojak (12) z konstrukcją nośną (7) i akumulator energii (17) ze stałym
punktem (19), są połączone w jednostkę konstrukcyjną, zakotwioną na podłodze pojazdu.
10. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że ramię dźwigni (15) stanowiące
przedłużenie ramy (10) znajduje się w pobliżu środka obrotu ramy, po przeciwnej stronie niż
kamera (8).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zamocowania kamery która w położeniu
roboczym znajduje się ponad poziomem dachu pojazdu.
Znana jest kamera umieszczona na dachu pojazdu, służąca do fotografowania okolicy,
względnie obserwacji, lub dozorowania. Zabudowa kamery na dachu pojazdu, mocowanej na z
góry określonej wysokości ponad poziomem dachu na stanowisku roboczym, jest skomplikowana konstrukcyjnie. Poza tym zabudowa kamery na dachu pojazdu jest uciążliwa i w ciemności,
przy braku oświetlenia, nie daje się przeprowadzić w sposób pewny.
Zostały już zaproponowane konstrukcje pojazdów, które mają w dachu zamykany otwór,
przez który kamera jest wysuwana teleskopowo na wysuwnej żerdzi, na określoną wysokość
obserwacji ponad dach pojazdu. Taki pojazd wraz z wysuwną żerdzią ma znacznie skomplikowaną konstrukcję.
173 953
3
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zamocowania kamery w położeniu roboczym
ponad poziomem dachu pojazdu, które charakteryzuje się tym, że kamera jest zamocowana przy
końcu sztywnej ramy, która swoim drugim końcem zamocowana jest obrotowo w osadzonym
w pojeździe stojaku, dla wychylania kamery na stabilne stanowisko poza drzwi pojazdu i z
powrotem, przy otwartych drzwiach pojazdu.
Korzystnie, wychylająca się rama jest połączona z napędem korbowym, a dla zrównoważenia ciężaru kamery, jest przewidziany co najmniej jeden akumulator energii, który poprzez
tłoczysko, połączone przegubowo z ramieniem dźwigni, jest połączony z ramą, i który podparty
jest przegubowo swoim końcem w punkcie stałym, w dachu pojazdu. Akumulator energii jest
ciśnieniowym tłumikiem pneumatycznym, lub hydraulicznym, przy czym stały punkt akumulatora energii znajduje się na elemencie pojazdu, połączonym na stałe ze stojakiem.
Pojazd jest konwencjonalnym pojazdem typu kombi z drzwiami tylnymi i bocznymi, a
konstrukcja nośna ograniczająca przestrzeń dla kamery jest rozmieszczona nad podłogą, blisko
punktu ciężkości i blisko tylnych i bocznych drzwi pojazdu.
Rama ma kształt kabłąkowaty, a jej wolny koniec stanowi platforma, służąca do mocowania kamery ponad dachem pojazdu, która w położeniu zamocowania kamery wewnątrz pojazdu,
jest zasadniczo równoległa do podłogi pojazdu.
Kamera w położeniu zamocowania znajduje się w przestrzeni ograniczonej konstrukcją
nośną, która jest ograniczona od góry pokrywą, na której spoczywa stojak, przy górnym końcu
którego umieszczona jest podpora służąca do wychylania ramy.
Rama z platformą służącą do mocowania kamery, stojak z konstrukcją nośną i akumulator
energii wraz ze stałym punktem, są połączone w jednostkę konstrukcyjną, zakotwioną na
podłodze pojazdu.
Ramię dźwigni stanowiące przedłużenie ramy, znajduje się w pobliżu środka obrotu ramy,
po przeciwnej stronie niż kamera.
Urządzenie służące do zamocowania kamery, według wynalazku, pozwala w sposób
pewny zamocować kamerę w pierwszej pozycji w pojeździe i w drugiej pozycji na z góry
określonej wysokości ponad dachem pojazdu, przy czym, przy zastosowaniu tego urządzenia
może być wykorzystany zwykły pojazd, szczególnie pojazd typu kombi, bez wprowadzenia
istotnych zmian konstrukcyjnych. Szczególnie niepożądane są zmiany konstrukcyjne tylnych
i/lub bocznych drzwi pojazdu, jak również przebicie dachu, przez które kamera może być
wysuwana na zewnątrz, na odpowiednią wysokość. Urządzenie do mocowania jest przy tym tak
zbudowane, żeby kamerę wyposażoną w mały ręczny uchwyt można również w nocy, przy braku
oświetlenia, w sposób pewny wysunąć na jej robocze stanowisko, ponad poziom dachu. Dzięki
temu pojazd z kamerą działająca na podczerwień, może być wykorzystywany przez straż
graniczną do strzeżenia granic, lub do wyszukiwania obiektów, czy śledzenia ludzi lub zwierząt
również w nocy, przy czym kamera może być wysunięta z pojazdu w nocy na swoje stanowisko
robocze szybko i dyskretnie.
Przedmiot wynalazku został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia widok urządzenia według wynalazku w pierwszym położeniu, fig. 2
- widok urządzenia według fig. 1 w drugim położeniu.
Na fig. 1 i fig. 2 tylna część pojazdu typu kombi w widoku z boku oznaczona jest cyfrą 1.
Na rysunku przedstawiono jedynie tylne koło 2 z częścią podłogi 3 i przeciwległą częścią
dachu 4. Linią przerywaną 5 oznaczono obrys tylnej części 6 pojazdu, który może mieć tylne
drzwi o znanej konstrukcji, na przykład dwuskrzydłowe.
Wewnątrz pojazdu 1, niedaleko jego tylnych drzwi, oparta jest o podłogę konstrukcja
nośna 7, która obejmuje przestrzeń 7' otwartą od czoła w kierunku tylnych drzwi, i w której jest
zamocowana nad podłogą, i w tym położeniu stabilizowana kamera 8. Przy tym kamera 8
zamocowana jest na platformie 9, która jest częścią kabłąkowatej ramy 10, tak, że stanowi
sztywną podstawę kamery 8. Rama 10 na swoim końcu 11 oddalonym od kamery 8, przy górnym
końcu stojaka 12, który ma kształt kozła, ułożyskowana jest obrotowo, tak, że opiera się na górnej
powierzchni 13 konstrukcji nośnej 7, która jest trwale związana z podłogą pojazdu. W niedużej
odległości od bocznie ułożyskowanego końca 11 ramy 10 zamocowane jest trwale krótkie ramię
dźwigni 15, tworzące machanizm korbowy 14, przy którym dla zrównoważenia relatywnie
4
173 953
dużego ciężaru kamery 8, przymocowany jest przegubowo koniec tłoczyska 16 akumulatora
energii 17, którego drugi koniec 18 jest przyłączony przegubowo do punktu stałego 19, który
przykładowo zamocowany jest w dachu pojazdu 4.
Na obudowie kamery 8 znajduje nie pokazany uchwyt służący do wychylania kamery 8
w położenie górne z położenia zamocowania przedstawionego na fig. 2. Kabłąkowata rama 10
z kamerą 8 podtrzymywana przez akumulator energii 17, po pokonaniu początkowego kąta
obrotu, zostanie samoczynnie wychylona przez otwarte tylne drzwi w położenie przedstawione
na fig. 1. Kamera 8 znajdzie się przy tym ponad dachem pojazdu, w z góry określonym położeniu
roboczym, w którym jest sterowana za pomocą znanych mechanizmów zdalnego sterowania w
dowolnym kierunku, co zostało zaznaczone przerywanymi liniami.
Przestawianie kamery 8 z położenia według fig. 1 w trwałe położenie we wnętrzu pojazdu
według fig. 2 jest dość proste, przy zastosowaniu ręcznych uchwytów, przy czym ciężar
opuszczającej się w dół kamery, jest równoważony w sposób pewny przez odpowiednio
wysunięty akumulator energii 17, tak, żeby delikatnie przenieść kamerę w położenie według
fig. 2.
Jako akumulator energii 17 może być stosowany znany ciśnieniowy tłumik pneumatyczny.
Można zastosować również mechaniczne urządzenie sprężynowe. W przykładowym wykonaniu, zarówno wolny koniec 16 tłoczyska tłumika gazowego przy ramieniu dźwigni 15, jak
przeciwległy koniec 18 cylindra pneumatycznego tłumika ciśnieniowego, są zamocowane
przegubowo w stałym punkcie 19.
Kamera 8, daje się, zgodnie z wynalazkiem zamocować w sposób pewny w zwykłym
pojeździe, szczególnie pojeździe typu kombi. Z pomocą ukrytych ręcznych uchwytów, kamera,
przy otwartych drzwiach pojazdu daje się wychylić również w nocy z ustalonego położenia
obserwacji ponad dachem pojazdu. W nocy urządzenie nie wymaga oświetlenia, przy którym
wypatrywanie ludzi i zwierząt może być utrudnione.
Wynalazek nie ogranicza się do przykładu wykonania, w którym gotowa do użytku
kamera 8 jest wychylana i chowana z powrotem wewnątrz pojazdu przy otwartych tylnych
drzwiach. I tak kamera może być wychylana i chowana do wnętrza pojazdu przez boczne drzwi
pojazdu typu kombi.
Przestrzeń potrzebna do usytuowania kamery przy drzwiach, wewnątrz pojazdu jest
relatywnie mała, tak że pozostała przestrzeń pojazdu może być wykorzystana jako przestrzeń
robocza, dla co najmniej jednej osoby obsługującej kamerę.
Wynalazek nie ogranicza się do zastosowania kabłąkowatej ramy z pomieszczeniem dla
kamery, służącej do wychylania jej w powiązaniu z akumulatorem energii. Rozwiązanie zostało
przedstawione bez dalszych, tak samo działających urządzeń alternatywnych, które mieszczą się
w ramach wynalazku.
W korzystnym wykonaniu, rama 10 z konstrukcją nośną 7, stojakiem 12 i akumulatorem
energii 17 tworzy jednostkę konstrukcyjną, którą można wnieść i ustawić na podłodze pojazdu,
przy czym jedynie na dachu musi być zainstalowany punkt stały. Jednak punkt stały może
również znajdować się na specjalnej belce, która może być przedłużeniem stojaka 12 i wraz z
nim może stanowić jednostkę konstrukcyjną. Szczególnie korzystne jest to, że po umieszczeniu
kamery w pojeździe, drzwi pojazdu mogą być zwyczajnie zamknięte, bez konieczności dokonywania istotnych zmian konstrukcyjnych. Korzystne jest również to, że kompletna jednostka
konstrukcyjna obejmująca stojak 12, konstrukcję nośną 7, ramę 10 z przyłączonym akumulatorem energii 17 może być zabudowana w odpowiednim pojeździe bez większego wysiłku,
szczególnie w pojeździe typu kombi.
Takie pojazdy łatwo jest przygotować do zamontowania w nich wyżej opisanej jednostki
konstrukcyjnej, bez wprowadzenia w obudowie pojazdu zmian, które wymagałyby dużego wysiłku.
Jasne jest, że wychylanie kamery może być również przeprowadzane przy użyciu napędu
korbowego uruchamianego ręcznie lub mechanicznie, zainstalowanego na przykład zamiast
akumulatora energii 17 współpracującego z ramieniem dźwigni 15.
173 953
173 953
Fig. 1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
445 Кб
Теги
pl173953b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа