close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL174004B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 174004
(13) B1
(2 1 ) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
302904
(51) IntCl6:
06.04.1994
C23C 18/10
B23P 15/28
Sposób powlekania narzędzia warstwą tlenku oraz narzędzie powleczone warstwą tlenku
(73)
Upraw niony z patentu:
Sandvik AB, Sandviken, SE
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
16.10.1995 BUP 21/95
(72)
T w órcy wynalazku:
Björn Ljungberg, Enskede, SE
Anders Lenander, Tyresö, SE
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
29.05.1998 WUP 05/98
(74)
Pełnomocnik:
Sierpińska Urszula, PATPOL Spółka z o.o.
PL 174004
B1
(57)
1. Sposób powlekania narzędzia warstwą tlenku, korzystnie alfa-tlenkiem glinowym, zgodnie z którym narzędzie styka się z wodorowym gazem nośnym, zawierającym
jeden lub kilka halogenków glinu i hydrolizujący oraz utleniający czynnik przy wysokiej
temperaturze, znamienne tym, że wodorowy gaz nośny doprowadza się do stanu, w
którym utleniający potencjał wodorowego gazu nośnego jest mniejszy niż 20 części na
milion, a najkorzystniej mniej niż 5 części na milion H2O przed nukleacją Al2O 3, przy
czym nukleację Al2O 3 rozpoczyna się przy ustaleniu kolejności gazów substratu reakcji
w następującym porządku: CO2 , CO i Al2Cl3 oraz, że temperatura podczas nukleacji jest
rzędu 1000°C.
Sposób powlekania narzędzia warstwą tlenku
oraz urządzenie powlekane warstwą tlenku
Zastrzeżenia patentowe
1. Sposób powlekania narzędzia warstwą tlenku, korzystnie alfa-tlenkiem glinowym,
zgodnie z którym narzędzie styka się z wodorowym gazem nośnym, zawierającym jeden lub
kilka halogenków glinu i hydrolizujący oraz utleniający czynnik przy wysokiej temperaturze,
znamienne tym, że wodorowy gaz nośny doprowadza się do stanu, w którym utleniający
potencjał wodorowego gazu nośnego jest mniejszy niż 20 części na milion, a najkorzystniej mniej
niż 5 części na milion H2O przed nukleacją Al2O3, przy czym nukleację Al2O3 rozpoczyna się
przy ustaleniu kolejności gazów substratu reakcji w następującym porządku: CO2 , CO i Al2Cl3
oraz, że temperatura podczas nukleacji jest rzędu 1000°C.
2. Narzędzie powleczone warstwą tlenku, przy czym jest ono pokryte co najmniej częściowo i jest jedna lub więcej powłok ogniotrwałych, z których jedną co najmniej powłoką jest tlenek
glinowy, znamienny tym, że warstwa tlenku glinowego ma grubość (d) od 0,5 μm do 25 μm i
składa się z jednofazowej struktury α o wielkości ziarna (s): 0,5 μm < s < 1 μm dla 0,5 μm < d
< 2,5 μm oraz 0,5 μm < s < 3 μm dla 2,5 μm < d < 25 μm.
3. Narzędzie według zastrz. 2, znamienne tym, że chropowatość powierzchni (Ra) powłoki
ogniotrwałej jest mniejsza niż 0,3 μm na mierzonej długości równej 0,25 mm.
4. Narzędzie według zastrz. 2 albo 3, znamienne tym, że warstwa tlenku glinowego ma
współczynnik tekstury większy niż 1,3, a korzystnie większy niż 1,5 dla kierunku wzrostu (012)
równoważnych płaszczyzn krystalograficznych, określany ze wzoru:
gdzie: I(hkl) = mierzone natężenie odbicia (hkl);
Io(hkl) = znormalizowane natężenie danych dyfrakcji proszku znormalizowanego zgodnie
z normą Amerykańskiego Stowarzyszenia dla Badań i Materiałów (ASTM);
n = liczba odbić wykorzystana w obliczeniach, odbicia(hkl) stanowią (012), (104), (110),
(113), (024), (116).
5. Narzędzie według zastrz. 2, znamienne tym, że warstwa tlenku glinowego jest warstwą
zewnętrzną.
6. Narzędzie według zastrz. 4, znamienne tym, że warstwa tlenku glinowego styka się z
warstwą TiCxNyOz.
7. Narzędzie według zastrz. 6, znamienne tym, że warstwa TiCxNyOz jest najgłębszą
warstwą powłoki.
8. Narzędzie według zastrz. 2, znamienne tym, że jest ono wkładką narzędzia skrawającego z węglika spiekanego, węglikoazotku na podstawie tytanu korzystnie z ceramiki.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest sposób powlekania narzędzia warstwą tlenku oraz narzędzie
powleczone warstwą tlenku, zwłaszcza do kształtowania wióra w obróbce wiórowej.
Osadzanie chemiczne warstw z fazy gazowej (CVD lub Chemical Vapour Deposition)
tlenku glinowego lub korundu już od ponad 15 lat stanowi przemysłową metodę powlekania
noży do obróbki skrawaniem. Własności ścieralne Al2O3 i innych materiałów ogniotrwałych
omawia się wszechstronnie w literaturze przedmiotu.
174 004
3
Metoda osadzania chemicznego z fazy gazowej (CVD) była też wykorzystywana do
powlekania innych tlenków metali, węglików i azotków, przy czym wybiera się metal z
pierwiastków przejściowych grup IVB, YB oraz VIB układu okresowego pierwiastków. Liczne
takie związki chemiczne znalazły zastosowanie, jako powłoki ochronne na ścieranie, lecz tylko
niewiele z nich zwróciło na siebie taką uwagę, jak TiC, TiN i Al2O3.
Noże z węglików spiekanych, powlekane różnymi odmianami powłok Al 2O3, np. czystym
K-Al2O3, mieszaninami K-Al2O3 oraz OC-Al2O3 i bardzo gruboziarnistego OC-Al2O3, są od dawna
na rynku. Żaden z tych wyrobów powleczonych tlenkiem nie wykazał odpowiednich własności
tnących, gdy był stosowany do obróbki żeliwa sferoidalnego. Żeliwo sferoidalne jest materiałem
trudnym do obrabiania skrawaniem, bo przylega do ostrza noża, przy czym doprowadza do
stopniowego i szybkiego usuwania powłoki z tego ostrza, wobec czego następuje zmniejszenie
trwałości wkładki tnącej.
Al2O3 krystalizuje w postaci kilku różnych faz, a mianowicie: a, K, Ɣ, ß i tak dalej. W metodzie
osadzania chemicznego z fazy gazowej (CVD) dwiema najczęściej występującymi fazami
powłok Al2O3, odpornych na ścieranie, są termodynamicznie stabilna heksagonalna faza α i
metastabilna faza K. Zwykle, faza K jest drobnoziarnista o rozmiarze ziaren od 0,5 μm do 2,0
μm i często ma słupkową morfologię powłoki. Ponadto, powłoki K -Al2O3 nie mają żadnych
defektów krystalograficznych, jak również nie występują żadne pustki lub mikroporowatość.
Ziarna OC-Al2O3 są zwykle większe od 1 μm do 6 μm, zależnie od warunków osadzenia.
Porowatość i defekty krystalograficzne są w tym wypadku częstsze.
Często występują obydwie fazy a i K w powłoce tlenku glinowego, uzyskanego metodą
osadzania chemicznego z fazy gazowej (CVD), gdy osadzanie dokonuje się na nożu do obróbki
wiórowej. W tych nożach, nakłada się Al2O3 na podłożach ceramicznych lub węglikowych
powleczonych warstewką TiC tak np. jak przedstawiono w amerykańskim patencie Nr 3 837 896,
obecnie ponowienie publikacji amerykańskiego patentu Nr 29 420 i dlatego chemiczne reakcje
międzypowierzchniowe między powierzchnią TiC a powłoką tlenku glinowego mają szczególnie istotne znaczenie. W tym kontekście, warstwa TiC powinna być pojmowana w ten sposób,
że zawiera warstwy według wzoru TiCxNyOz, w którym węgiel warstwy TiC jest częściowo lub
całkowicie podstawiony tlenem i/lub azotem.
Praktyka powlekania noży węglikowych tlenkami, aby dodatkowo zwiększać odporność
na ścieranie sama w sobie jest znana z ponownej publikacji amerykańskiego patentu Nr 29 420
oraz amerykańskich patentów 4 399 168,4 018 631,4 490 191 oraz 4 463 033.
Patenty te omawiają korpusy powleczone tlenkiem, jak również to, iż różne wstępne
czynności obrabiania, np. wstępna obróbka węglika o powłoce TiC, zwiększają przyczepność
warstwy tlenku, która jest następnie osadzana. Mimo, że opisane sposoby umożliwiają dokładne
i przyczepnie wykonane wiązania warstw tlenku glinu do korpusu weglikowego lub do warstwy
materiału ogniotrwałego, na przykład TiC obok węglika spiekanego, nie doprowadzają one w
wyniku do szczególnego α-polimorfu Al2O3, takiego jak opisuje się w niniejszym wynalazku.
Korpusy powlekane tlenkiem glinu są dodatkowo przedstawiane w amerykańskim patencie Nr 3 736 107 i europejskim patencie Nr 0 403 461 oraz N 0 408 535, w których warstwy
Al2O3 zawierają kombinacje faz α , K lub α/K. Patenty te nie opisują jednak potrzebnej
mikrostruktury i tekstury krystalograficznej a-polimorfii, który jest przedmiotem wynalazku.
Sposób powlekania narzędzia warstwą tlenku, korzystnie alfa-tlenkiem glinowym, zgodnie z którym narzędzie styka się z wodorowym gazem nośnym, zawierającym jeden lub kilka
halogenków glinu i hydrolizujący oraz utleniający czynnik przy wysokiej temperaturze według
wynalazku charakteryzuje się tym, że wodorowy gaz nośny doprowadza się do stanu, w którym
utleniający potencjał wodorowego gazu nośnego jest mniejszy niż 20 części na milion, a
najkorzystniej mniej niż 5 części na milion H2O przed nukleacją Al2O3, przy czym nukleację
Al2O3 rozpoczyna się przy ustaleniu kolejności gazów substratu reakcji w następującym porządku: CO2, CO i AlCl3 oraz, że temperatura podczas nukleacji jest rzędu 1000°C.
Przedmiotem wynalazku jest również narzędzie powleczone warstwą tlenku, przy czym
jest ono pokryte co najmniej częściowo i jest jedna lub więcej powłok ogniotrwałych, z których
jedną co najmniej powłoką jest tlenek glinowy charakteryzuje się tym, że warstwa tlenku
4
174 004
glinowego ma grubość od 0,5 μm do 25 μm i składa się z jednofazowej struktury α o wielkości
ziarna: 0,5 μm < s < 1 μm dla 0,5 μm < d < 2,5 μm oraz 0,5 urn < s < 3 μm dla 2,5 μm < d < 25 μm.
Korzystne jest, że chropowatość powierzchni powłoki ogniotrwałej jest mniejsza niż
0,3 fim na mierzonej długości równej 0,25 μm.
Korzystne jest także, że warstwa tlenku glinowego ma współczynnik tekstury większy niż
1,3 a korzystnie większy niż 1,5 dla kierunku wzrostu (012) równoważnych płaszczyzn krystalograficznych, określany ze wzoru:
gdzie: ((hkl) = mierzone natężenie odbicia (hkl);
Io(hkl) = znormalizowane natężenie danych dyfrakcji proszku znormalizowanego zgodnie
z normą Amerykańskiego Stowarzyszenia dla Badań i Materiałów (ASTM);
n = liczba odbić wykorzystana w obliczeniach, odbicia(hkl) stanowią (012), (104), (110),
(113), (024), (116).
Korzystne jest również, że warstwa tlenku glinowego jest warstwą zewnętrzną oraz, że
warstwa tlenku glinowego styka się z warstwą TiCxNyOz.
Korzystne jest ponadto, że warstwa TiCxNyOzjest najgłębszą warstwą powłoki.
Korzystne jest, że narzędzie stanowi wkładkę narzędzia skrawającego z węglika spiekanego, węglikoazotku na podstawie tytanu korzystnie z ceramiki.
Przedmiot wynalazku w postaci naniesionej przykładowej powłoki uwidoczniony został
na rysunku, na którym przedstawiono mikrografię skaningowego mikroskopu elektronowego w
widoku z góry o powiększeniu 2000x typowej powłoki Al2O3.
Nóż według wynalazku ma korpus z twardego stopu, na który osadza się powłokę odporną
na ścieranie. Powłoka zawiera jedną lub kilka warstw ogniotrwałych, z których co najmniej jedna
warstwa jest gęstą, drobnoziarnistą i korzystnie teksturową warstwą A l 2 O 3 polimorfu α .
Powlekany nóż według wynalazku ma dobre właściwości wiązkości i ścierania w porównaniu do znanych narzędzi tnących, gdy jest on zastosowany do obróbki stali lub żeliwa,
zwłaszcza gdy jego powierzchnia została dodatkowo wygładzona za pomocą wygłaszania
strumieniowo-ściemego.
Powlekane narzędzie zawiera podłoże spiekanego korpusu węglika, cementu, tj. spieku
ceramiczno-metalowego lub korpusu ceramicznego, korzystnie co najmniej z jednometalowego
węglika w fazie spoiwa metalu. Indywidualne warstwy w strukturze powłoki mogą mieć TiC
lub pokrewny węglik, azotek, węglikoazotek, tlenowęglik i tlenkowęglikoazotek metalu, wybieranego z grupy obejmującej metale grup IVB, VB i VIB układu okresowego pierwiastków B,
Al i Si oraz/lub/ ich mieszanin. Co najmniej jedna ze wspomnianych warstw styka się z podłożem.
Co najmniej jednak jedna z warstw w strukturze powłoki zawiera drobnoziarnistą, korzystnie
teksturowaną warstwę pojedynczej warstwy fazowej CX-Al2O3 o grubości d= od 0,5 μm do 25 μm
i rozmiarze ziaren (s) odpowiednio
0,5 μm < s < 1 μm dla 0,5 μm < d < 2,5 μm oraz
0,5 μm < 3 μm dla 2,5 μm < d < 25 μm.
Drobnoziarnista mikrostruktura zawiera wąski rozkład granulometryczny. Najczęściej
80% ziaren Al2O3 ma wielkość ziarna ± 50% średniej wielkości ziaren.
Wielkość ziarna powłoki Al 2O3 określa się za pomocą mikrografii w widoku z góry w
powiększeniu 5000x, uzyskanej skaningowym mikroskopem elektronowym. Za pomocą kreślenia trzech linii prostych w dowolnych kierunkach, średnie odległości między granicami ziarna
wzdłuż tych linii przyjmuje się za miarę wielkości ziarna.
Warstwa Al2O3 według wynalazku ma korzystne ukierunkowanie wzrostu kryształu w
kierunku (012), co wyznacza się pomiarami dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD).
Współczynnik tekstury TC można określać następująco:
174 004
5
gdzie: I(hkl) = mierzone natężenie odbicia (hkl);
I0(hkl) = standardowe natężenie danych dyfrakcji obrazu proszku znormalizowanego
zgodnie z normą Amerykańskiego Stowarzyszenia dla Badań i Materiałów (ASTM);
n = liczba odbić wykorzystana w obliczeniach, odbicia(hkl) są następujące: (012), (104),
(110), (113), (024), (116).
Według wynalazku, TC dla kompletu płaszczyzny kryształu (012) jest większy niż 1,3, a
korzystnie większy niż 1,5.
Powleczony korpus według wynalazku wyróżnia się dodatkowo tym, że ma chropowatość
powierzchni (Ra) powłoki ogniotrwałej mniejszą niż 0,3 μm na mierzonej długości 0,25 mm.
Korzystnie, warstwą zewnętrzną jest warstwa Al2O3.
Teksturowaną powłokę Al2O3 według wynalazku otrzymuje się przez staranną kontrolę
potencjału utleniającego wodorowego gazu nośnego, korzystnie mniej niż 20 części na milion,
lecz najkorzystniej mniej niż 5 części na milion H2O, przed nukleacją Al2O3. Nukleacja Al2O3
rozpoczyna się przy utrzymaniu kolejności gazów substratu reakcji w porządku następującym: CO2, CO i AlCl3. Korzystnie temperatura ma w przybliżeniu wartość 1000°C podczas
nukleacji. Jednak dokładne warunki uzależnia się w pewnym stopniu od budowy urządzeń, które
zastosowano. Wykwalifikowany rzemieślnik określa zgodnie ze swoim zasięgiem widzenia to,
czy otrzymano konieczną teksturę i koryguje warunki osadzania według obecnych danych
technicznych, gdy to potrzebne, aby powodować stopień tekstury.
Powłoki α-Al2O 3 według wynalazku są gęste, bez mikroporowatości i bez zaburzeń lub
defektów krystalograficznych. Odróżnia się to od treści poprzednich sprawozdań, dotyczących
powłoki α -A l 2 O 3 .
P r z y k ł a d la. Tnące lub skrawające wkładki węglika spiekanego o składzie 5,5% Co,
8,5% węglików regularnych oraz WC - pozostałą ilość pokryto warstwą TiCN o grubości 5 μm.
W następnych czynnościach procesu i w tym samym cyklu powlekania osadzano warstwę
OC-Al2O3 o grubości 7 μm, drobnoziarnistą o wielkości ziaren od 1 μm do 2 μm. Potencjał
utleniający wodorowego gazu nośnego, tj. stężenie pary wodnej, wyraźnie nastawiono na
stosunkowo niski poziom wynoszący 10 części na milion przed i podczas nukleacji Al2O3. Jest
to też opisane w amerykańskim patencie Nr 5 071 696.
Dodawano kolejno gazową mieszaninę reakcji, zawierającą CO2, CO i AlCI3 do wodorowego gazu nośnego w danym porządku. Mieszaniny gazowe i inne warunki procesu podczas
czynności osadzania Al2O3 obejmowały:
1.
CO2
A1C13
CO
H2
Ciśnienie procesu:
Temperatura
Czas
2.
4%
4%
2%
pozostała ilość
65 milibarów
1000°C
1 godzina
CO2
Al Cl 3
H2S
H2
Ciśnienie procesu
Temperatura
Czas
4%
4%
0 ,2 %
pozostała ilości
65 milibarów
1030°C
5,5 godzin
Dyfrakcyjna analiza rentgenowska (XRD) pokazała, że współczynnik tekstury TC (012)
jest równy 2,1 płaszczyzny (012) w pojedynczej fazie α powłoki Al2O3. Powłoka Al2O3 miała
chropowatość powierzchni równą 0,2 μm na długości równej 0,25 mm.
P r z y k ł a d 1b. Podłoże węglika z przykładu 1a zostało powleczone warstwą TiCN
równą 5 μm i Al2O3 równą 7 μm, tak jak podano w przykładzie 1a z wyjątkiem, że proces Al2O3
wykonywano znanym sposobem
, co doprowadziło do otrzymania mieszaniny grubych ziaren
α -Al2O3 i drobnych K-Al2O3 w tej powłoce.
6
174 004
P r z y k ł a d 1c. Wkładki narzędziowe z tej samej kompozycji podłoża i powłoki i grubości
powłoki, jak w przykładzie 1a, z wyjątkiem tego, że powłoka Al2O3 zawiera pojedynczą fazę
polimorfu K uzyskaną znanym sposobem.
Powleczone wkładki narzędziowe z przykładów 1a, 1b i 1c były wygładzane sposobem
strumieniowo-ściemym za pomocą proszku Al2O3, numer sita 150, tj. 150 oczek sita na jeden
cel długości, aby powierzchnia powłoki została wygładzona.
Następnie poddano wkładki skrawające badaniu odnośnie do łuszczenia linii ostrza i
powierzchni czołowej natarcia przy obróbce powierzchni czołowych w żeliwie sferoidalnym,
odpowiadającemu normom AISI60-4-18 lub DIN GGG40. Kształt obrabianego przedmiotu był
taki, aby linia skrawania dwukrotnie była przerywana podczas każdego obrotu.
Dane skrawania: prędkość 150 m/min, głębokość skrawania 2,0 mm oraz posuw równy
0,1 mm na jeden obrót.
Przesuwano wkładki jednym przecięciem na czołowej powierzchni przedmiotu obrabianego.
Podaje się wyniku w tabeli niżej, jako procent łuszczenia linii ostrza w przecięciu, które
miało łuszczenie, oraz obszaru czołowej powierzchni natarcia, poddanej łuszczeniu odnośnie do
całkowitego obszaru styku między czołem natarcia a wiórem przedmiotu obrabianego.
Łuszczenie, %
Linia ostrza
Czoło natarcia
1. α-Al203 według wynalazku teksturowany, jednofazowy
0
0
1b. α/K-Al2O3
40
5
1c. K-Al2O3
15
45
P r z y k ł a d 2. Powleczone wkładki z przykładu 1a zostały zbadane w operacji skrawania,
obejmującej zewnętrzną obróbkę zgrubną z przerywanymi przejściami skrawania. Próbę wykonano u końcowego użytkownika noży skrawających, a obrabiana część była piastą różnicową z
żeliwa sferoidalnego, odpowiadającego normom AISI 60-40-18 lub DIN GGG 40.
Dane skrawania: prędkość od 270 do 290 m/min, głębokość skrawania 2 mm oraz posuw
od 0,4 do 0,55 mm na obrót.
Sprzedawany nóż węglikowy o identycznej kompozycji węglikowej, jak w przykładzie
1a, dodatkowo zawiera powłokę z 2 μm TIC i 8 μm Al2O3, zastosowano w celu porównywania
przy próbie skrawania. Osadzono warstwę AI2O3 znanym sposobem, przy czym w wyniku
otrzymano mieszaninę grubych ziaren α-Al2O3 i drobnych ziaren K-Al2O3 w tej powłoce.
Wspomniana wkładka narzędziowa jest często stosowana w obróbce wiórowej żeliwa
sferoidalnego.
Wszystkie wkładki zastosowane w powyższej próbie obróbki skrawaniem frezu różnicowego były wygładzane sposobem strumieniowo-ściemym za pomocą proszku Al2O3, numer sita
150.
Po obróbce 20 elementów, handlowa wkładka narzędziowa o powłoce α/K miała nadmierne łuszczenie przy utracie powłoki na ponad 70% linii ostrza przy frezowaniu. Powleczone
wkładki z przykładu 1a według wynalazku obrabiały 40 elementów przy mniej niż 10% linii
ostrza przy frezowaniu, mających łuszczenie.
P r z y k ł a d 3a. Wkładki z węglików spiekanych o składzie 6,5% Co, 8 ,8 % węglików
regularnych i WC równowagi pokryto, tak jak opisano w przykładzie la. Otrzymano drobnoziarnistą, gęstą powłokę α-Al2O3 teksturowaną w kierunku (012).
P r z y k ł a d 3b. Podłoże węglikowe z przykładu 3a otrzymało powłokę, tak jak w
przykładzie 1b. Otrzymano powłokę tlenku glinu, zawierającą mieszaninę grubych ziaren
K-Al2O3.
7
174 004
Powleczone wkładki narzędziowe z przykładów 3a i 3b były wygładzane sposobem
strumieniowo-ściemym za pomocą proszku Al2O3, numer sita 150, aby wygładzić powierzchnię
powłoki.
Następnie badano te wkładki skrawające odnośnie do łuszczenia linii ostrza przy operacji
toczenia poprzecznego w stali stopowej, odpowiadającej normie AISI 1518, W-no. 1 0580.
Kształt przedmiotu obrabianego był taki, że linia skrawania jest przerywana trzykrotnie na jeden
obrót.
Dane skrawania: prędkość od 130 do 220 m/min, głębokość skrawania 2 mm oraz posuw
0,2 mm na jeden obrót. Wkładki przesuwano jednym skrawaniem po powierzchni przedmiotu
obrabianego.
Niżej podaje się wynik, jako procent linii ostrza przy frezowaniu, w którym otrzymano
łuszczenie.
Łuszczenie, %
Linia ostrza
3a.
3b.
jednofazowy, teksturowany α-Al2O3 według wynalazku
α/K-Al2O3
0
40
P r z y k ł a d 4a. Wkładki z węglików spiekanych o składzie 6,5% Co, 8,5% węglików
regularnych i WC-reszta, pokryto tak jak podano w przykładzie 1a. Otrzymano drobnoziarnistą,
gęstą powłokę α-Al2O3 o grubości 6 μm, teksturowaną w kierunku (0 1 2 ).
P r z y k ł a d 4b. Podłoże węglikowe z przykładu 4a zostało pokryte, tak jak podano w
przykładzie 1b. Powłoka tlenku glinu, która zawierała mieszaninę grubych ziaren α-Al2O3 i
drobnych ziaren K-Al2O3 została uzyskana tym sposobem.
Powleczone wkładki narzędziowe z przykładów 4a i 4b były wygładzane sposobem
strumieniowo-ściemym za pomocą proszku Al2 O3, numer sita 150, aby wygładzić powierzchnie
powłoki.
Następnie badano te wkładki skrawające odnośnie do łuszczenia powierzchni natarcia przy
operacji toczenia w nierdzewnej stali austenitycznej, odpowiadającej normom AISI 304L, W-nc.
1 4306. Kształt obrabianego przedmiotu był rurowy, a wkładki przesuwano dwoma skrawaniami
po czołowej powierzchni przedmiotu.
Dane skrawania: prędkość 140 m/min, głębokość skrawania od zero do 3 mm oraz posuw
0,36 na jeden obrót.
Niżej podaje się wynik, jako procent obszaru na powierzchni natarcia poddanej łuszczeniu
odnośnie do całkowitego obszaru styku między wiórem a powierzchnią natarcia wkładki.
Łuszczenie, %
powierzchnia natarcia
4a.
4b.
jednofazowy, teksturowany α-Al2O3 według wynalazku
α/K-Al2O3
25
65
P r z y k ł a d 5a. Wkładki z węglików spiekanych o składzie 6,5% Co, 8,5% węglików
regularnych i WC - reszta, zostały pokryte powłoką, tak jak podano w przykładzie 4a. Otrzymano
drobnoziarnistą, gęstą powłokę α-Al2O 3 o grubości 6 μm, teksturowaną w kierunku (012).
P r z y k ł a d 5b. Podłoże węglikowe z przykładu 5a zostało pokryte powłoką, tak jak
podano w przykładzie 4b. Otrzymano powłokę tlenku glinu, zawierającą mieszaninę grubych
ziaren α-Al2O3 i drobnych ziaren K-Al2O3.
Powleczone wkładki narzędziowe z przykładów 5a i b były wygładzane sposobem strumieniowo-ściemym za pomocą proszku Al2 O3, numer sita 150, aby wygładzić powierzchnię
powłoki.
174 004
8
Następnie badano te wkładki skrawające odnośnie do łuszczenia linii ostrza w operacji
toczenia w stali kutej na zimno, odpowiadającej normom AISI5015, W-no. 1 7015. Obrabianym
przedmiotem było koło zębate, a wkładki przesuwano 16 skrawaniami na powierzchni przedmiotu.
Dane skrawania: prędkość 180 m/min, głębokość skrawania 1,5 mm oraz posuw 0,25 mm
na jeden obrót.
Niżej podaje się wynik, jako procent linii ostrza przy frezowaniu, w którym otrzymano
łuszczenie zgodnie z poprzednimi przykładami.
Łuszczenie, %
Linia ostrza
5a.
5b.
jednofazowy, teksturowany α-Al2O3 według wynalazku
α/K-Al2O3
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
0
55
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
720 Кб
Теги
pl174004b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа