close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL174134B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174134
(13)B1
303318
Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
Pierwszeństwo:
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(5
)4
O udzieleniu patentu ogłoszono:
PL 174134 B1
E03F 5/02
E02D 29/12
04.05.1994
Konstrukcja z elementów betonowych
(30)
(57)
(51) IntCl6:
04.05.1993,DK,0508
28.11.1994 BUP 24/94
30.06.1998 WUP 06/98
1. K onstrukcja z elementów betonowych w postaci
komory, składającej się ze stanow iących jej dno i ściany
boczne, prostokątnych elem entów betonowych oraz
umieszczonego pomiędzy nimi m ateriału uszczelniającego, znam ienna tym , że m ateriał uszczelniający m a
postać zamocowanej n a bocznym elemencie betonowym
(1, 2, 3, 4), ciągłej listwy uszczelniającej (6, 7, 8, 9),
która przebiega poziomo, począwszy od wolnego końca
n a jednej bocznej powierzchni bocznego elem entu betonowego (1, 2 ,3 , 4), wzdłuż dolnej krawędzi tego elem entu, następnie je s t zagięta pod kątem prostym, po czym
przebiega pionowo wzdłuz drugiej krawędzi bocznej tego
bocznego elem entu betonowego (1, 2, 3, 4), przy czym
boczne elementy betonowe (1, 2, 3, 4) przylegają do
pionowych boków dennego elem entu betonowego (5) i
s ą uszczelnione względem nich za pom ocą poziomych
odcinków listew uszczelniających (6, 7, 8, 9), ponadto
każdy z bocznych elementów betonowych (1, 2, 3, 4)
styka się powierzchnią, n a której znajduje się wolny
koniec poziomego odcinka listwy uszczelniającej (6, 7,
8, 9), z zaopatrzoną w listwę uszczelniającą powierzchn ią prostopadłego doń bocznego elem entu betonowego,
przy czym wolny koniec listwy uszczelniającej jednego
bocznego elem entu betonowego styka się z listwą u szczelniającą drugiego bocznego elem entu betonowego w
m iejscu zagięcia tej listwy pod kątem prostym.
(7
)
3
Uprawniony z patentu:
(72)
Twórca wynalazku:
(7
)
4
Pełnomocnik:
UNICON BETON l/S, Roskilde, DK
Niels P. Andersen, Roskilde, DK
Dziamowska Monika, POLSERVICE
FIG 1
Konstrukcja z elementów betonowych
Zastrzeżenia patentowe
1. Konstrukcja z elementów betonowych w postaci komory, składającej się ze stanowiących jej dno i ściany boczne, prostokątnych elementów betonowych oraz umieszczonego
pomiędzy nimi materiału uszczelniającego, znamienna tym, że materiał uszczelniający ma
postać zamocowanej na bocznym elemencie betonowym (1, 2, 3, 4), ciągłej listwy uszczelniającej (6, 7, 8, 9), która przebiega poziomo, począwszy od wolnego końca na jednej bocznej
powierzchni bocznego elementu betonowego (1,2,3,4), wzdłuż dolnej krawędzi tego elementu,
następnie jest zagięta pod kątem prostym, po czym przebiega pionowo wzdłuż drugiej krawędzi
bocznej tego bocznego elementu betonowego (1,2,3,4), przy czym boczne elementy betonowe
(1 ,2 ,3 ,4 ) przylegają do pionowych boków dennego elementu betonowego (5) i są uszczelnione
względem nich za pomocą poziomych odcinków listew uszczelniających (6, 7, 8, 9), ponadto
każdy z bocznych elementów betonowych (1,2,3, 4) styka się powierzchnią, na której znajduje
się wolny koniec poziomego odcinka listwy uszczelniającej (6, 7, 8, 9), z zaopatrzoną w listwę
uszczelniającą powierzchnią prostopadłego doń bocznego elementu betonowego, przy czym
wolny koniec listwy uszczelniającej jednego bocznego elementu betonowego styka się z listwą
uszczelniającą drugiego bocznego elementu betonowego w miejscu zagięcia tej listwy pod kątem
prostym.
2. Konstrukcja według zastrz. 1, znamienna tym, że listwa uszczelniająca (6, 7, 8, 9) jest
zamocowana na bocznym elemencie betonowym (1,2,3,4) za pomocą płetw (12), wczepionych
w rowek (13) w bocznym elemencie betonowym (1, 2, 3, 4).
3. Konstrukcja według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że denny element betonowy (5)
jest na pionowych powierzchniach bocznych zaopatrzony w wystające części, które stanowią
elementy prowadzące dla bocznych elementów betonowych (1, 2, 3, 4).
4. Konstrukcja według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że co najmniej jeden z bocznych
elementów betonowych (1, 2, 3, 4) jest zaopatrzony w otwór do przeprowadzenia względnie
przyłączenia rur.
5. Konstrukcja według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że elementy betonowe (1, 2, 3,
4, 5) są połączone za pomocą trzpieni, przeprowadzonych przez otwory w jednym elemencie i
wkręconych w elementy gwintowane, zabetonowane w sąsiednim elemencie.
6. Konstrukcja według zastrz. 5, znamienna tym, że otwory w elementach betonowych
(1, 2, 3, 4, 5) mają średnicę maksymalnie 2,5-krotnie większą niż średnica trzpienia.
7. Konstrukcja według zastrz. 6, znamienna tym, że komora pierścieniowa, otaczająca
trzpień zamontowany w elemencie betonowym (1,2,3,4), jest wypełniona płynną i utwardzalną
substancją, korzystnie klejem dwuskładnikowym.
8. Konstrukcja według zastrz. 5, znamienna tym, że pomiędzy elementami betonowymi
(1, 2, 3, 4) wstawione są elementy dystansowe.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja z elementów betonowych.
Konstrukcje z elementów betonowych, składające się z dna i ścian bocznych w postaci
prostokątnych elementów betonowych oraz umieszczonego pomiędzy nimi materiału uszczelniającego są, jako konstrukcje nieprzepuszczalne dla cieczy, stosowane na przykład jako
studzienki instalacji ciepłowniczych, izolacyjnych i temu podobnych, których wkopywanie
wymaga uszczelnienia przed wnikaniem lub wypływem cieczy, na przykład wody.
Znane konstrukcje z elementów betonowych są tak zmontowane, że dwa elementy boczne
są zamocowane pomiędzy dwoma następnymi elementami bocznymi, zaś element denny jest
zamocowany pomiędzy elementami bocznymi. Materiał uszczelniający jest zatem umieszczony
174 134
3
pomiędzy końcową powierzchnią jednego elementu bocznego i boczną powierzchnią elementu
przyległego oraz pomiędzy elementem bocznym i dennym. Oznacza to, że poziomy odcinek
materiału uszczelniającego zachodzi na pionowy odcinek materiału uszczelniającego, wskutek
czego w węzłach konstrukcji istnieje wiele wolnych końców. W miejscach zachodzenia na siebie
materiału uszczelniającego lub w węzłach konstrukcji powstaje zatem możliwość przecieków.
Ponadto zachowanie szczelności w stosunku do cieczy wymaga, aby taka konstrukcja z
elementów betonowych była wykonana z zachowaniem bardzo wąskich tolerancji. Oznacza to
duże wymagania w zakresie zarówno procesu produkcyjnego, jak też procesu montażowego, co
wiąże się z dużą czasochłonnością.
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji z elementów betonowych, która jest prosta
i szybka w montażu, a jednocześnie gwarantuje skuteczne uszczelnienie przed wnikaniem lub
wypływem cieczy.
Konstrukcja z elementów betonowych w postaci komory, składającej się ze stanowiących
jej dno i ściany boczne, prostokątnych elementów betonowych oraz umieszczonego pomiędzy
nimi materiału uszczelniającego, według wynalazku charakteryzuje się tym, że materiał uszczelniający ma postać zamocowanej na bocznym elemencie betonowym, ciągłej listwy uszczelniającej, która biegnie poziomo, począwszy od wolnego końca na jednej bocznej powierzchni
bocznego elementu betonowego, wzdłuż dolnej krawędzi tego elementu, następnie jest zagięta
pod kątem prostym, po czym biegnie pionowo wzdłuż drugiej krawędzi bocznej tego bocznego
elementu betonowego, przy czym boczne elementy betonowe przylegają do pionowych boków
dennego elementu betonowego i są uszczelnione względem nich za pomocą poziomych odcinków listew uszczelniających, ponadto każdy z bocznych elementów betonowych styka się
powierzchnią, na której znajduje się wolny koniec poziomego odcinka listwy uszczelniającej, z
zaopatrzoną w listwę uszczelniającą powierzchnią prostopadłego doń bocznego elementu betonowego, przy czym wolny koniec listwy uszczelniającej jednego bocznego elementu betonowego styka się z listwą uszczelniającą drugiego bocznego elementu betonowego w miejscu zagięcia
tej listwy pod kątem prostym.
Korzystnie listwa uszczelniająca jest zamocowana na bocznym elemencie betonowym za
pomocą płetw, wczepionych w rowek w bocznym elemencie betonowym.
Korzystnie denny element betonowy jest na pionowych powierzchniach bocznych zaopatrzony w wystające części, które stanowią elementy prowadzące dla bocznych elementów
betonowych.
Korzystnie co najmniej jeden z bocznych elementów betonowych jest zaopatrzony w otwór
do przeprowadzenia względnie przyłączenia rur.
Korzystnie elementy betonowe są połączone za pomocą trzpieni, przeprowadzonych przez
otwory w jednym elemencie i wkręconych w elementy gwintowane, zabetonowane w sąsiednim
elemencie.
Korzystnie otwory w elementach betonowych mają średnicę maksymalnie 2,5-krotnie
większą niż średnica trzpienia.
Korzystnie komora pierścieniowa, otaczająca trzpień zamontowany w elemencie betonowym, jest wypełniona płynną i utwardzalną substancją, korzystnie klejem dwuskładnikowym.
Korzystnie pomiędzy elementami betonowymi wstawione są elementy dystansowe.
Konstrukcja z elementów betonowych według wynalazku umożliwia szybki i efektywny
montaż, ponieważ nie występują tu, jak to ma miejsce w znanych konstrukcjach, wysokie
wymagania odnośnie tolerancji wykonawczych elementów betonowych, zaś listwy uszczelniające mają niewiele wspólnych miejsc styku. Zwłaszcza w obrębie miast, w których rury
kanalizacyjne i ciepłownicze biegną wzdłuż ulic, szybki i efektywny montaż jest bardzo ważny,
ponieważ ruch ulega znacznemu zakłóceniu wskutek prowadzenia wykopów.
Listwa uszczelniająca jest korzystnie wytwarzana w procesie wyciskania z elastycznego
tworzywa sztucznego, na przykład gumy syntetycznej. Szczególnie korzystne jest wytwarzanie
listwy uszczelniającej jako elastycznego elementu, zaopatrzonego po stronie zewnętrznej w
urządzenia do wczepienia w rowek elementu betonowego. Urządzenia te mogą mieć postać płetw
lub haków oporowych, ułatwiających wprowadzenie listwy w rowek, a jednocześnie zabezpieczających ją przed wyciągnięciem.
4
174 134
Elementy boczne są połączone ze sobą i z elementem dennym poprzez dociąganie. Końce
elementów bocznych, a także pionowe boki elementów dennych mogą być zaopatrzone w
zabetonowane elementy gwintowane, natomiast nasadzany na nie element sąsiedni jest wówczas
zaopatrzony w otwory pod trzpienie. Otwory pod trzpienie mogą mieć średnicę nieco większą
niż średnica trzpienia, aby umożliwić większe tolerancje przy wytwarzaniu elementów betonowych i ich montażu. Pomiędzy elementami betonowymi można podczas montażu umieścić
elementy dystansowe, aby zapobiec uszkodzeniu listew uszczelniających wskutek zbyt ścisłego
dociągnięcia elementów.
Pierścieniową przestrzeń, powstałą po zmontowaniu elementów pomiędzy trzpieniem i
ścianką otworu, można ewentualnie wypełnić materiałem izolacyjnym, zapobiegając wystąpieniu problemów korozyjnych.
Element denny można zaopatrzyć na pionowych powierzchniach bocznych w wystające
części, które wchodzą w wybrania w odpowiednich krawędziach elementów bocznych. Wystające części stanowią przy montażu bocznych ścianek elementy prowadzące, ułatwiające dodatkowo montaż.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia częściowo zmontowaną konstrukcję z elementów betonowych, fig. 2 - naroże
konstrukcji z elementów betonowych, zaś fig. 3A i 3B - listwę uszczelniającą w stanie nie
zamontowanym i w stanie zamontowanym, w przekroju poprzecznym.
Figura 1 ukazuje konstrukcję, składającą się z czterech bocznych elementów betonowych
1, 2, 3,4 oraz dennego elementu betonowego 5. Każdy z bocznych elementów betonowych 1,
2, 3,4 ma na powierzchni skierowanej do wnętrza komory listwę uszczelniającą 6, 7, 8, 9, która
jest zamontowana poziomo, równolegle do dolnej krawędzi bocznego elementu betonowego 1,
2, 3, 4 i w pewnej odległości od niej, w obszarze określonym przez grubość dennego elementu
betonowego 5, oraz prostopadle do dolnej krawędzi bocznego elementu betonowego 1, 2, 3, 4 i
w pewnej odległości od niej, w obszarze określonym przez grubość sąsiedniego elementu
betonowego.
Figura 2 ukazuje bardziej szczegółowo naroże konstrukcji z elementów betonowych,
przedstawionych na fig. 1.
Figura 3A przedstawia korzystny przykład wykonania listwy uszczelniającej 6, 7, 8, 9.
Listwa uszczelniająca zawiera tutaj w przybliżeniu okrągłą część 10, od której odchodi część
mocująca 11, która zawiera ostro zakończone i wystające na boki, giętkie płetwy 12. Figura 3B
ukazuje listwę uszczelniającą 6, 7, 8, 9, zamocowaną w rowku 13 elementu betonowego 1, 2,
3, 4. Przy wprowadzaniu listwy uszczelniającej 6, 7, 8, 9 do rowka 13 płetwy 12 są zaginane na
wejściu rowka 13, zabezpieczając tym samym listwę uszczelniającą 6, 7, 8, 9 przed wyciągnięciem z elementu betonowego 1, 2, 3,4.
Przy montażu elementów pierwszy boczny element betonowy 1 jest przystawiany do
elementu dennego 5, wskutek czego poziomy odcinek listwy uszczelniającej 6 przylega do
elementu dennego 5, zaś końcowa powierzchnia bocznego elementu betonowego, na której
znajduje się wolny koniec poziomego odcinka listwy uszczelniającej, styka się z odpowiednią
boczną powierzchnią elementu dennego.
Końcowa powierzchnia bocznego elementu betonowego, leząca naprzeciw powierzchni
końcowej, na której znajduje się wolny koniec poziomego odcinka listwy uszczelniającej, zostaje
wówczas umieszczona w odstępie od elementu dennego, odpowiadającym w przybliżeniu
grubości sąsiedniego bocznego elementu betonowego. Drugi boczny element betonowy przystawia się do powierzchni końcowej, która zawiera wolny koniec poziomego odcinka listwy
uszczelniającej, wskutek czego pionowy odcinek listwy uszczelniającej drugiego bocznego
elementu betonowego przylega do końcowej powierzchni pierwszego elementu tak, że wolny
koniec poziomego odcinka listwy uszczelniającej pierwszego elementu betonowego styka się z
listwą uszczelniającą drugiego elementu betonowego.
Trzeci boczny element betonowy jest mocowany analogicznie do powyższego w połączeniu z drugim elementem, zaś czwarty boczny element betonowy jest mocowany jednocześnie w
połączeniu z trzecim i pierwszym elementem.
174 134
5
Każdy z bocznych elementów betonowych jest połączony z elementem dennym 5 i
sąsiednimi elementami bocznymi 1 poprzez dociągnięcie za pomocą trzpieni. W związku z tym
wszystkie elementy boczne są zaopatrzone w zabetonowane elementy gwintowane i otwory do
przeprowadzenia trzpieni, co nie jest ukazane na rysunku. Otwory w elementach mogą mieć
stosunkowo dużą średnicę, aby zapewnić łatwe i niezależne od tolerancji wymiarowych dociągnięcie elementów betonowych. Pomiędzy elementy betonowe można wstawić elementy dystansowe, chroniące listwy uszczelniające przed uszkodzeniami. Pierścieniową przestrzeń, jaka
powstaje wokół trzpieni po dociągnięciu elementów betonowych, można wypełnić płynnym i
utwardzalnym środkiem, na przykład klejem dwuskładnikowym, zabezpieczając trzpienie przed
korozją.
Konstrukcja z elementów betonowych może być wyposażona w pokrywę znanego typu.
Przy zastosowaniu konstrukcji z elementów betonowych według wynalazku jako studzienki w instalacjach ciepłowniczych lub izolacyjnych elementy boczne są zaopatrzone w
otwory do przeprowadzenia względnie przyłączenia rur.
FIG 3A
FIG 2
FIG 3B
174 134
FIG.1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
458 Кб
Теги
pl174134b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа