close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL174203B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)174203
(13)B1
(21) Numer zgłoszenia:
306458
(51) IntCl6:
B23H 5/08
Urząd Patentowy ( 2 2 )
Rzeczypospolitej Polskiej
(5 4 )
Datazgłoszenia:
20.12.1994
Ściernica do szlifowania elektroerozyjnego
(73)
(43)
Uprawniony z patentu:
Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
24.06.1996 BUP 13/96
(72)
Twórca wynalazku:
Stanisław Zaborski, Wrocław, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.06.1998 WUP 06/98
(74)
Pełnomocnik:
Rozmus Bogusław,
Politechnika Wrocławska
PL 174203
B1
(57)
Ściernica do szlifowania elektroerozyjnego, skła
dająca się z metalowego korpusu w kształcie tarczy,
znamienna tym, że w rowku teowym usytuowanym
w środkowej części obwodowej powierzchni korpusu
(1) umieszczony jest pierścień (3) metalowego spoiwa, w którym osadzone są metalowe pręciki (4), korzystnie ze stali sprężynującej, przy czym na pochylonej
pod kątem (α)=2-5° obwodowej powierzchni metalowego korpusu (1) leżącej po jednej stronie teowego
rowka zamocowana jest jedna ścierna okładzina (5) o
spoiwie metalowym, a na pochylonej pod kątem
(α) =2-5° obwodowej powierzchni metalowego korpusu (1) leżącej po drugiej stronie teowego rowka
zamocowana jest druga ścierna okładzina (6) o spoiwie metalowym.
Fig. 2
Ściernica do szlifowania elektroerozyjnego
Zastrzeżenie
patentowe
Ściernica do szlifowania elektroerozyjnego, składająca się z metalowego korpusu w
kształcie tarczy, znamienna tym, że w rowku teowym usytuowanym w środkowej części
obwodowej powierzchni korpusu (1) umieszczony jest pierścień (3) metalowego spoiwa, w
którym osadzone są metalowe pręciki (4), korzystnie ze stali sprężynującej, przy czym na
pochylonej pod kątem (α )=2-5° obwodowej powierzchni metalowego korpusu (1) leżącej po
jednej stronie teowego rowka zamocowana jest jedna ścierna okładzina (5) o spoiwie metalowym, a na pochylonej pod kątem (α)=2-5° obwodowej powierzchni metalowego korpusu (1)
leżącej po drugiej stronie teowego rowka zamocowana jest druga ścierna okładzina (6) o spoiwie
metalowym.
*
**
Przedmiotem wynalazku jest ściernica do szlifowania elektroerozyjnego powierzchni
płaskich i walcowych, zwłaszcza do obwodowego szlifowania materiałów trudno obrabialnych.
Z opisu polskiego prawa ochronnego nr 50 858 znana jest ściernica do szlifowania
elektroerozyjnego składająca się z metalowego korpusu w kształcie tarczy, na którego obwodzie
zamocowane są na sztywno ścierniczki o małych wymiarach oraz elastycznie grafitowe wkładki.
Zasadnicze niedogodności wynikające ze stosowania tej ściernicy to kontakt powierzchniowy grafitowej wkładki z powierzchnią obrabianą, mała powierzchnia styku grafitowej wkładki z
powierzchnią obrabianą, duże zużycie grafitowych wkładek oraz duże straty prądowe.
Istota wynalazku polega na tym, że w rowku teowym usytuowanym w środkowej części
obwodowej powierzchni korpusu umieszczony jest pierścień metalowego spoiwa, w którym
osadzone są metalowe pręciki, korzystnie ze stali sprężynującej, przy czym na pochylonej pod
kątem α =2-5° obwodowej powierzchni metalowego korpusu leżącej po jednej stronie teowego
rowka zamocowana jest jedna ścierna okładzina o spoiwie metalowym, a na pochylonej pod
kątem α =2-5° obwodowej powierzchni metalowego korpusu leżącej po drugiej stronie teowego
rowka zamocowana jest druga ścierna okładzina o spoiwie metalowym.
Zasadnicze zalety wynikające ze stosowania ściernicy według wynalazku to jej kontakt
wielopunktowy z powierzchnią obrabianą, duża powierzchnia styku (wielopunktowa) z powierzchnią obrabianą, minimalne zużycie metalowych pręcików oraz minimalne straty prądowe.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania i na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia ćwiartkę ściernicy do szlifowania elektroerozyjnego w widoku z boku,
a fig. 2 - półprzekrój tej samej ściernicy.
Ściernica do szlifowania elektroerozyjnego składa się z metalowego korpusu 1 w kształcie
tarczy, na którego obwodowej powierzchni wykonane jest jednostronne pierścieniowe wybranie
z podtoczeniem, oraz z mocującego pierścienia 2, którego powierzchnia czołowa jest dwustopniowa. Jednostronne pierścieniowe wybranie korpusu 1 i dwustopniowa powierzchnia czołowa
mocującego pierścienia 2 tworzą pierścieniowy rowek teowy. W rowku teowym umieszczony
jest pierścień 3 metalowego spoiwa w postaci twardego lutu, w którym osadzone są metalowe
pręciki 4 ze stali sprężynującej o średnicy 0,5-2 mm. Na pochylonej pod kątem α =3° obwodowej
powierzchni metalowego korpusu 1 zamocowana jest jedna ścierna okładzina 5 o spoiwie
metalowym, a na pochylonej pod kątem α =3° obwodowej powierzchni mocującego pierścienia 2
zamocowana jest druga ścierna okładzina 6 o spoiwie metalowym. Na bocznej płaszczyźnie
korpusu 1 wykonany jest pierścieniowy rowek w kształcie tak zwanego jaskółczego ogona.
W rowku tym umieszczone są ciężarki 7 służące do wyważania ściernicy. Ciężarki 7 zaopatrzone
są we wkręty 8 służące do ustalania położenia ciężarków 7. Mocujący pierścień 2 przymocowany
174 203
3
jest trzema śrubami 9. Ilość metalowych pręcików 4 dobiera się w zależności od średnicy
ściernicy i średnicy metalowych pręcików 4, przy czym minimalna ilość metalowych pręcików 4
wynosi co najmniej 10 na 1 cm2.
Elektroerozyjne szlifowanie za pomocą ściernicy według wynalazku ma następujący
przebieg. Korpus 1 ściernicy podłącza się do ujemnego bieguna prądu stałego, a przedmiot
obrabiany do dodatniego bieguna prądu stałego. Przy takim podłączeniu ściernica stanowi
katodę, a materiał obrabiany anodę. Zasilanie tych elektrod następuje z generatora prądu stałego
przy użyciu napięcia impulsowego. Następnie do strefy styku ściernicy z materiałem obrabianym
podaje się elektrolit. W momencie dotknięcia metalowych pręcików 4 ściernicy do materiału
obrabianego występują wyładowania elektryczne, które powodują erozyjny ubytek warstwy
wierzchniej materiału obrabianego, natomiast ścierne okładziny 5 i 6 powodują mikroskrawanie
powodujące wygładzenie powierzchni.
174 203
Fig. 1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
352 Кб
Теги
pl174203b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа