close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL174278B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)174278
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia: 311223
(22) Data zgłoszenia:
15.04.1994
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
15.04.1994, PCT/DE94/00421
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(5 4 )
10.11.1994,W094/25738,
PCT Gazette nr 25/94
Układ uszczelniający do przeprowadzenia wału przez stałą obudowę
Pierwszeństwo:
27.04.1993,DE,P4313805.5
(73)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
05.02.1996 BUP 03/96
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.07.1998 WUP 07/98
(74)
PL 174278 B1
(57)
F01D 11/04
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
(30)
(45)
(5 1) IntCl6:
1. Układ uszczelniający do przeprowadzenia wału przez stałą obudowę, która zawiera
zasilaną płynem komorę wewnętrzną, z której wychodzi, mający oś, wał, z otaczającą
wał, opatrzoną wzdłuż osi po obu stronach
uszczelkami i zasilaną płynem przez przynajmniej jedną z uszczelek komorą rozprężania,
otwartą na zewnątrz, znamienny tym, że komora rozprężania (7) jest dodatkowo połączona z urządzeniem ssącym (8), zaś między
urządzeniem ssącym (8) i komorą rozprężania (7) wstawiony jest zawór regulacyjny (10).
Uprawniony z patentu:
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Monachium, DE
Twórcy wynalazku:
Wolfgang Lehmann, Görlitz, DE
Detlef Friebe, Görlitz, DE
Pełnomocnik:
Szafruga Anna, POLSERVICE
Układ uszczelniający
do przeprowadzenia wału przez stałą obudowę
Zastrzeżenia
patentowe
1. Układ uszczelniający do przeprowadzenia wału przez stałą obudowę, która zawiera
zasilaną płynem komorę wewnętrzną, z której wychodzi, mający oś, wał, z otaczającą wał,
opatrzoną wzdłuż osi po obu stronach uszczelkami i zasilaną płynem przez przynajmniej jedną
z uszczelek komorą rozprężania, otwartą na zewnątrz, znamienny tym, że komora rozprężania (7)
jest dodatkowo połączona z urządzeniem ssącym (8), zaś między urządzeniem ssącym (8) i
komorą rozprężania (7) wstawiony jest zawór regulacyjny (10).
2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że komora rozprężania (7) jest za pośrednictwem rury rozprężającej (9) połączona z otoczeniem, a urządzenie ssące (8) jest podłączone do
rury rozprężającej (9).
3. Układ według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że urządzeniem ssącym (8) jest pompa
strumieniowa (8), która w celu doprowadzania służącego jako substancja robocza płynu jest
połączona z komorą wewnętrzną (5).
4. Układ według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że między komorą rozprężania (7) i
komorą wewnętrzną (5) umieszczona jest otaczająca pierścieniem wał (3), opatrzona wzdłuż osi (2)
po obu stronach uszczelkami (6) komora odcinająca (11), do której za pośrednictwem przypisanego jej doprowadzenia (12) doprowadzany jest płyn.
5. Układ według zastrz. 4, znamienny tym, że doprowadzenie (12) jest podłączone do
komory wewnętrznej (5).
6. Układ według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że między komorą rozprężania (7) i
komorą wewnętrzną (5) umieszczona jest otaczająca pierścieniem wał (3), opatrzona wzdłuż osi (2)
po obu stronach uszczelkami (6) komora przeciekowa (13), z której za pośrednictwem przypisanego jej odprowadzenia (14) odprowadzany jest płyn.
7. Układ według zastrz. 6, znamienny tym, że odprowadzenie (14) jest podłączone do
kondensatora przecieków (15).
8. Układ według zastrz. 4, znamienny tym, że wał (3) ma dwa przeprowadzenia (1) przez
obudowę (4), z których każde zawiera połączoną z urządzeniem ssącym (8) komorę rozprężania (7).
9. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że urządzenie ssące (8) poprzedza wstawiony
przed każdą z komór rozprężania (7) zawór regulacyjny (10).
10. Układ według zastrz. 8, znamienny tym, że obudowa (4) otacza turbinę parową (16),
która wprawia wał (3) w ruch obrotowy.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest układ uszczelniający do przeprowadzenia wału przez stałą
obudowę.
Znane są układy uszczelniające do przeprowadzenia wału przez stałą obudowę, która
zawiera zasilaną płynem komorę wewnętrzną, z której wychodzi mający oś wał, z otaczającą
wał, opatrzoną wzdłuż osi po obu stronach uszczelkami i zasilaną płynem przez przynajmniej
jedną z uszczelek komorą rozprężania, otwartą na zewnątrz. Taki układ uszczelniający jest znany
przykładowo z opisu patentowego DE-PS-576 969.
Wynalazek odnosi się zwłaszcza do układu uszczelniającego, stosowanego w turbinie
parowej, by uszczelnić wyprowadzenie wału obrotowego z obudowy turbiny parowej. Para,
która poprzez uszczelkę wydostaje się wzdłuż wału z obudowy, jest zbierana w komorze
rozprężania i wypuszczana do otoczenia. W wyniku kondensacji para ulega przemianie w mgłę,
w związku z czym jest widoczna na układzie uszczelniającym w postaci "chorągiewki parowej".
174 278
3
Umożliwia to łatwą kontrolę funkcjonowania układu uszczelniającego. Taka prosta kontrola
funkcjonowaniajest szczególnie interesująca i pożądana w przypadku turbin parowych dla celów
przemysłowych, których moc leży zwykle w przedziale między 1 i 50 MW; w tego rodzaju
turbinach parowych obciążenie środowiska w wyniku obecności chorągiewki parowej mieści
się z reguły w dających się zaakceptować granicach.
W ramach stanu techniki znanych z wielu rozwiązań w zakresie układów uszczelniających
do przeprowadzenia wałów; zwłaszcza zaś istnieje duża liczba możliwości wykonania poszczególnych elementów układów uszczelniających, głównie samych uszczelek. Układy uszczelniające do stosowania w turbinach parowych zostały przedstawione w opisach DE 26 43 484 Al i
DE 33 33 530 A l. W publikacjach tych opisano również różne możliwości wykonania elementów układów uszczelniających. Również w dokumencie nr EP 0463 532 A 1 przedstawiono układ
uszczelniający, przy czym opis ten dotyczy usuwania pary, wychodzącej z układu uszczelniającego. Para ta jest kondensowana w tzw. "układzie parowego kondensatora rozprężnego".
Głównym przedmiotem tej publikacji jest wykonanie samego kondensatora rozprężnego. Jest
on w szczególności wykonany jako bezciśnieniowy wymiennik ciepła, co oznacza, że kondensacja rozprężanej pary odbywa się w nim w zasadzie przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Rozprężana para nie jest tu wypuszczana do otoczenia, lecz podlega całkowitej
kondensacji.
GB-PS 1 267 548 również dotyczy układu uszczelniającego w turbinie parowej w rodzaju
tej, która została opisana w EP 0 463 532 A l. Należy stworzyć możliwość zastosowania układu
uszczelniającego nie tylko do przeprowadzania wału obrotowego, lecz także do przeprowadzania
przesuwnego wzdłuż osi wału i niekoniecznie obrotowego wrzeciona zaworu. W tym sensie
pojęcie "wału" powinno być tak sformułowane, by obejmowało wały obrotowe i przesuwne
wrzeciona.
Zasada działania i wykonanie uszczelek do wspomnianych powyżej układów uszczelniających zostały opisane w książce "Termische Turbomaschinen", W. Traupel, Springer-Verlag,
Berlin 1977, T. 1,rozdz. 10. Szczegółowo opisano tutaj zwłaszcza uszczelki w rodzaju uszczelek
labiryntowych; inne uszczelki, a mianowicie uszczelki dławnicowe z pierścieniami węglowymi,
zostały wspomniane jedynie na marginesie i określone jako niekorzystne dla turbin parowych w
elektrowniach. Uwaga ta nie odnosi się jednak wyraźnie do zastosowania uszczelek dławnicowych i/lub pierścieni węglowych w uszczelkach do turbin parowych, przeznaczonych do celów
przemysłowych; jak wynika z DE 26 43 484 Al i DE 33 33 530 A l, stosowanie uszczelek z
pierścieniami węglowymi w takich turbinach parowych jest bardzo rozpowszechnione.
Układ uszczelniający najbliższy wobec niniejszego rozwiązania został przedstawiony w
opisie patentowym nr DE-PS 567 969. W opisanym tam urządzeniu przewidziano dodatkowo
zasilanie kilku komór rozprężania w różnych układach uszczelniających płynem, mianowicie
parą, z jednego źródła. Powinno to przynieść w efekcie zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska rozprężaną parą, ponieważ do zapewnienia wystarczającego nadciśnienia w każdej z
komór rozprężania potrzeba jedynie, by płyn wypłynął tylko z jednego układu uszczelniającego,
a mianowicie z tego układu uszczelniającego, w którym płyn napotyka na najmniejszy opór
między komorą rozprężania i kominem, przez który jest wydmuchiwany.
DE-PS 451 680 dotyczy inaczej wykonanego układu uszczelniającego. Ten układ uszczelniający charakteryzuje się tym, że w otaczającej wał komorze, która wzdłuż wału położona jest
najbardziej na zewnątrz, utrzymywane jest podciśnienie, powodujące, że wzdłuż wału do komory
zasysane jest powietrze. Wskutek tego para w ogóle nie powinna przedostawać się do otoczenia.
Podciśnienie jest wytwarzane przez odpowiednio dobrane urządzenie odsysające, które utworzoną w komorze mieszaninę powietrza i pary odprowadza do komina Iub urządzenia uzdatniającego.
W układach uszczelniających znanych u stanu techniki następuje znaczne zanieczyszczenie środowiska rozprężaną parą, która w pewnych okolicznościach może spowodować konieczność użycia specjalnych układów oczyszczania powietrza. Ponadto skuteczność kontroli
funkcjonowania urządzenia na podstawie chorągiewki parowej jest dość ograniczona, ponieważ
mniejsze zmiany są trudne do wychwycenia. Kontrola funkcjonowania musi się w związku z
tym ograniczyć w zasadzie do stwierdzenia, czy układ uszczelniający został już uszkodzony, czy
4
174 278
też nie. Nie jest natomiast możliwe postawienie właściwej diagnozy w zakresie jakościowej
oceny wydolności układu uszczelniającego i rozpoznanie uszkodzenia już w jego stadium
początkowym.
Celem wynalazku jest zaproponowanie układu uszczelniającego, który umożliwiałby
zarówno ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, jak również postawienie właściwej diagnozy, zwłaszcza zaś stwierdzenia, że powstało uszkodzenie.
Układ uszczelniający do przeprowadzenia wału przez stałą obudowę, która zawiera
zasilaną płynem komorę wewnętrzną, z której wychodzi, mający oś, wał, z otaczającą wał,
opatrzoną wzdłuż osi po obu stronach uszczelkami i zasilaną płynem przez przynajmniej jedną
z uszczelek komorą rozprężania, otwartą na zewnątrz, według wynalazku charakteryzuje się tym,
że komora rozprężania jest dodatkowo połączona z urządzeniem ssącym, zaś między urządzeniem ssącym i komorą rozprężania wstawiony jest zawór regulacyjny.
Korzystnie, komora rozprężania jest za pośrednictwem rury rozprężającej połączona z
otoczeniem, a urządzenie ssące jest podłączone do rury rozprężającej.
Korzystnie, urządzeniem ssącym jest pompa strumienicowa, która w celu doprowadzenia
służącego jako substancja robocza płynu jest połączona z komorą wewnętrzną.
Korzystnie, między komorą rozprężania i komorą wewnętrzną umieszczona jest otaczająca
pierścieniem wał, opatrzona wzdłuż osi po obu stronach uszczelkami komora odcinająca, do
której za pośrednictwem przypisanego jej doprowadzenia doprowadzany jest płyn.
Korzystnie, doprowadzenie jest podłączone do komory wewnętrznej.
Korzystnie, między komorą rozprężania i komorą wewnętrzną umieszczona jest otaczająca
pierścieniem wał, opatrzona wzdłuż osi po obu stronach uszczelkami komora przeciekowa, z
której za pośrednictwem przypisanego jej odprowadzenia odprowadzany jest płyn.
Korzystnie, odprowadzenie jest podłączone do kondensatora przecieków.
Korzystnie, wał ma dwa przeprowadzenia przez obudowę, z których każde zawiera
połączoną z urządzeniem ssącym komorę rozprężania.
Korzystnie, urządzenie ssące poprzedza wstawiony przed każdą z komór rozprężania
zawór regulacyjny.
Korzystnie, obudowa otacza turbinę parową, która wprawia wał w ruch obrotowy.
Urządzenie ssące umożliwia częściowo odsysanie płynu z komory rozprężnej, a w związku
z tym redukcję zanieczyszczenia otoczenia. Odpowiednie wykonanie i ustawienie urządzenia
ssącego sprawia, że z doprowadzanego do komory rozprężania płynu odsysana jest określona,
w zasadzie stała część, w efekcie czego wahania w dopływie płynu przez uszczelkę oddziałują
jedynie na pozostałość, wypuszczaną do otoczenia. Wskutek tego małe wahania w dopływie
płynu do komory rozprężenia powodują duże wahania w wypływie płynu do otoczenia, które to
wahania można wykryć bez problemu, przy pomocy najprostszych środków, zwłaszcza na
podstawie oględzin. Umożliwia to czułą kontrolę dopływu płynu do komory rozprężania, a zatem
czułą kontrolę uszczelniającego działania układu uszczelniającego. W szczególności zaleca się
połączenie komory rozprężania za pośrednictwem rury rozprężającej z otoczeniem i podłączenie
urządzenia ssącego do rury rozprężającej. W ten sposób zwrotne oddziaływanie urządzenia
ssącego na przepływ płynu w uszczelkach i komorze rozprężania jest utrzymywane na nieznacznym poziomie, a jednocześnie poprawia się skuteczność działania układu uszczelniającego.
Jako urządzenie ssące wchodzi w grę zwłaszcza pompa strumienicowa w rodzaju parowej
pompy strumienicowej, w której płyn, kierowany do obudowy, służy jako substancja robocza i
jest zazwyczaj doprowadzany z wewnętrznej komory obudowy. Skonstruowany w ten sposób
układ uszczelniający pracuje w dużej mierze autonomicznie poza obudową i umieszczonym w
obudowie urządzeniem, co znacznie poprawia niezawodność jego eksploatacji.
W celu dokładnego ustawienia wytworzonej przy pomocy urządzenia ssącego równowagi
przepływu przed urządzeniem ssącym umieszczony jest zawór regulacyjny, który umożliwia
regulację ssania.
Ponadto zaleca się umieszczenie w układzie uszczelniającym między komorą rozprężania
i komorą wewnętrzną otaczającej wał, opatrzonej z obu stron wzdłuż osi uszczelkami komory
odcinającej, do której odpowiednim przewodem doprowadzany jest płyn. Taka komora odcinająca może spełniać wiele funkcji: może ona służyć do tego, by przed komorą rozprężania,
174 278
5
niezależnie od warunków w komorze wewnętrznej, stworzyć określone warunki termodynamiczne i w ten sposób zapewnić w dużej mierze niezależne od parametrów eksploatacji
obciążenie uszczelki, prowadzącej do komory rozprężania. Poza tym, odpowiednie ustawienie
ciśnienia w komorze odcinającej zapobiega wnikaniu powietrza do komory wewnętrznej. W tym
celu w komorze odcinającej należy ustawić odpowiednie nadciśnienie. Przypisane komorze
odcinającej doprowadzenie jest podłączone do komory wewnętrznej, najlepiej do obszaru
komory, w którym panuje ciśnienie, ustawione w komorze odcinającej. Należy zwrócić uwagę
na to, że w wewnętrznej komorze obudowy pracującej turbiny parowej panuje stale spadek
ciśnienia, wywołany rozprężaniem pary wzdłuż turbiny. Odpowiednio do danych założeń
doprowadzenie można podłączyć do wlotu, wylotu lub do zaczepu turbiny parowej.
Szczególnie zalecane, zwłaszcza w połączeniu z opisaną powyżej komorą odcinania, jest
umieszczenie, między komorą rozprężania i komorą wewnętrzną, otaczającej wał, opatrzonej po
obu stronach wzdłuż osi uszczelkami, komory przeciekowej, z której poprzez odpowiednie
odprowadzenie odprowadzany jest płyn. Odprowadzenie to można podłączyć zwłaszcza do
kondensatora przecieków, w którym odprowadzany płyn podlega kondensacji. Ten kondensator
przecieków jest zwykle dostosowany do kondensacji płynu pod ciśnieniem, odpowiadającym w
przybliżeniu ciśnieniu atmosferycznemu. Komora przeciekowa może służyć do wytwarzania
określonego spadku ciśnienia wzdłuż układu uszczelniającego w ten sposób, że w komorze
przeciekowej utrzymuje się zadane, odpowiadające wymaganiom ciśnienie. Ustawienie ciśnienia w komorze przeciekowej umożliwia ponadto oddziaływanie na strumień płynu, kierowany
do komory rozprężania. Ma to znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy układ uszczelniający podlega
działaniu bardzo wysokiego ciśnienia ze strony wewnętrznej komory obudowy, co może mieć
miejsce np. w obszarze wlotowym turbiny parowej.
Szczególne zalety ma dostosowanie układu uszczelniającego do jednoczesnego uszczelnienia dwóch przeprowadzeń, przy czym każde przeprowadzenie zawiera połączoną z urządzeniem ssącym komorę rozprężania. W ten sposób można przy użyciu prostych środków osiągnąć
wyjątkowo dobre uszczelnienie na każdym przeprowadzeniu. Między każdą z komór rozprężania
i urządzeniem ssącym znajduje się zawór regulacyjny, umożliwiający indywidualne ustawienie
ssania dla każdej komory rozprężania; pozwala to przede wszystkim wyrównać różnice w
zasilaniu przeprowadzeń z komory wewnętrznej. Istnieje również możliwość kompensacji
różnic, wynikających z procesu technologicznego. Większe różnice w funkcjonowaniu są
zwykle kompensowane przy pomocy odpowiednich komór odcinających i/lub przeciekowych.
Eksploatacja układu uszczelniającego odbywa się w ten sposób, że płyn jest odsysany z
komory rozprężania aż do pozostania w niej reszty płynu, którą odprowadza się do otoczenia.
Korzystne jest przy tym, jeżeli z kierowanego do komory rozprężania płynu odsysa się zadaną
na wstępie, stałą część płynu, co umożliwia przeniesienie wahań dochodzącego do komory
rozprężania strumienia płynu na wypuszczaną do otoczenia pozostałość, a zatem na chorągiewkę
parową. Pozostałość ta, która przy zmianach w układzie uszczelniającym może podlegać silnym
wahaniom, jest łatwa do obserwacji przy użyciu najprostszych środków i stwarza doskonałą
możliwość kontroli działania układu. Ograniczona jest ponadto ilość tej pozostałości, dzięki
czemu zanieczyszcza ona środowisko jedynie w nieznacznym stopniu.
Szczególnie korzystne jest zastosowanie układu uszczelniającego w przypadku, gdy płyn
jest parą, zwłaszcza parą wodną. Przede wszystkim wówczas, gdy płyn jest parą wodną,
wychodzącą z układu uszczelniającego pozostałość jest widoczna w postaci obłoku mgły,
nazywanego "chorągiewką parową". Podlega ona bezpośrednio kontroli wzrokowej; zmiana
wielkości obłoku mgły jest bezpośrednim wskaźnikiem, zwykle niekorzystnej, zmiany wewnątrz
układu uszczelniającego.
Szczególnie istotna jest możliwość zastosowania dowolnego wykonania układu uszczelniającego w turbinie parowej, która jest zamknięta obudową i wprawia wał w ruch obrotowy.
Zwłaszcza w przypadku turbiny parowej do celów przemysłowych, w której wał obraca się z
bardzo dużą częstotliwością, kontrola silnie obciążonego układu uszczelniającego ma szczególne
znaczenie. W związku z tym duże znaczenie ma również to, że zgodny z wynalazkiem układ
uszczelniający można zrealizować przy użyciu niezbyt kosztownej aparatury, zwłaszcza zaś nie
6
174 278
wymaga on kosztownej aparatury do celów diagnostycznych; w ten sposób wynalazek wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom cenowym, dotyczących turbin parowych do celów przemysłowych.
Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na
którym pojedyncza figura przedstawia schemat turbiny parowej 16, która znajduje się w komorze
wewnętrznej 5 obudowy 4. Za pośrednictwem doprowadzenia 21 do turbiny parowej 16
doprowadzana jest para, a para rozprężona w turbinie parowej 16 jest odprowadzana przez
przewód odparowujący 22. Rozprężanie pary wprawia wał 3 turbiny parowej 16 w ruch obrotowy
wokół jego osi 2. Wał 3 jest wyprowadzony z obudowy 4 dwoma przeprowadzeniami 1. W celu
objaśnienia cech wynalazku oba przeprowadzenia 1 oznaczono wspólnym odnośnikiem. Każde
przeprowadzenie 1 zawiera komorę rozprężania 7, która otacza wał 3 i jest po obu stronach
wzdłuż osi 2 opatrzona dwiema uszczelkami 6. Do tej komory rozprężania 7 dopływa wzdłuż
wału 3 para, odprowadzana z niej przez rurą rozprężającą 9. Z rury rozprężającej 9 para wydostaje
się do otoczenia, gdzie podlega kondensacji i jest widoczna w postaci mgły jako tzw. "chorągiewka parowa". Do każdej rury rozprężającej 9 dołączony jest przewód ssący 17, który prowadzi
do urządzenia ssącego 8, a mianowicie pompy strumienicowej. Przy pomocy tej pompy strumienicowej czyli urządzenia ssącego 8 z rury rozprężającej 9 odsysa się część pary. Poza zmniejszeniem zanieczyszczenia środowiska uzyskuje się w ten sposób bardzo wrażliwy wskaźnik
stanu przeprowadzenia 1, ponieważ nawet małe wahania w dopływie pary do komory rozprężania 7 stają się natychmiast widoczne w postaci dużych zmian wielkości chorągiewki parowej.
Umożliwia to odpowiednio wczesne wykrywanie zakłóceń w działaniu uszczelek 6, zanim
jeszcze rozwiną się one w poważne uszkodzenia. W każdym przewodzie ssącym 17 wmontowany jest zawór regulacyjny 10, umożliwiający dokładną regulację części pary, odsysanej z rury
rozprężającej 9. W przypadku niezbyt wysokich wymagań co do układu uszczelniającego i
możliwości jego kontroli można to rozwiązanie uprościć, stosując w miejsce zaworu regulacyjnego 10 ustawiony na stałe dławik, np. przesłonę.
Między każdą z komór rozprężania 7 i komorą wewnętrzną 5 w przeprowadzeniu 1
zainstalowano komorę przeciekową 13, która również otacza pierścieniem wał 3 i jest wzdłuż
niego opatrzona uszczelkami 6. Para, która wzdłuż wału 3 przechodzi przez uszczelki 6 do
komory przeciekowej 13, jest częściowo odprowadzana przez odpowiednie odprowadzenie 14
i kierowana do kondensatora przecieków 15. Dobór ciśnienia pary w kondensatorze przecieków 15
umożliwia ustalenie ciśnienia pary w komorze przeciekowej 13; możliwe jest zwłaszcza również
ustawienie dopływu do komory rozprężania 7. Nie zawsze istnieje konieczność instalowania
komór przeciekowych 13 i kondensatora przecieków 15. Zwłaszcza wówczas, gdy ciśnienie pary
w obudowie 4 pozostaje stosunkowo małe, można zrezygnować z kondensatora przecieków 15;
w tym przypadku para byłaby odprowadzana z istniejącej komory przecieków 13 poprzez
przewód odparowujący 22.
Lewe przeprowadzenie 1jest podłączone do obudowy w pobliżu doprowadzenia pary 21,
w związku z czym przeprowadzenie to jest zasilane parą z komory wewnętrznej 5, w której
panuje bardzo wysokie ciśnienie. Aby to ciśnienie przynajmniej częściowo skompensować, za
uszczelką 6, wychodząc z komory wewnętrznej 5, przewidziano otaczającą wał 3 komorę
odcinającą 11, która poprzez doprowadzenie 12 jest połączona z przewodem odparowującym 22, a
poprzez niego z obszarem komory wewnętrznej 5, w którym panuje stosunkowo niskie ciśnienie.
Zmniejsza to obciążenie pozostałych elementów lewego przeprowadzenia 1, a mianowicie
komory przeciekowej 13 i komory rozprężania 7, i przynajmniej częściowo wyrównuje je do
poziomu obciążenia elementów prawego przeprowadzenia 1, które jest podłączone do obudowy 4 w
obszarze przewodu odparowującego 22, a co za tym idzie, jest odpowiednio mniej
obciążone. Z tego powodu przy prawym przeprowadzeniu 1 nie przewidziano komory odcinającej.
Pompa strumienicowa stanowiąca urządzenie ssące 8, która poprzez przewody ssące 17
zasysa parę z rur rozprężających 9, jest napędzana parą, która za pośrednictwem części przewodu
odparowującego 22 i doprowadzenia 12 jest pobierana z komory wewnętrznej 5. W przedstawionym przykładzie zostało to przewidziane przy założeniu, że turbina parowa 16 jest tzw.
turbiną przeciwprężną, z której para jest wypuszczana pod stosunkowo wysokim ciśnieniem.
Takie turbiny przeciwprężne są często stosowane w przemyśle. Jeżeli w innym przypadku
ciśnienie w przewodzie odparowującym 22 nie jest dostatecznie wysokie odpowiednio do
174 278
7
wykonania turbiny 16, wówczas parę dla pompy strumienicowej czyli urządzenia ssącego 8
można pobierać z innego miejsca, zwłaszcza z wlotu lub zaczepu turbiny 16. Za pośrednictwem
przewodu substancji roboczej 18 i zaworu regulacyjnego 19 służąca jako substancja robocza
para przechodzi do pompy strumienicowej czyli urządzenia ssącego 8, gdzie wchłania ona parę
zasysaną z rur rozprężających 9 i skąd jest odprowadzana przez odprowadzenie 20; to odprowadzenie prowadzi w przedstawionym przypadku do kondensatora przecieków 15.
Opisany układ uszczelniający umożliwia prostą kontrolę działania przeprowadzenia wału,
powodując jednocześnie wyraźne zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Nadaje się on
szczególnie do zastosowania w turbinie parowej, zwłaszcza w turbinie parowej do celów
przemysłowych o wydatku mocy między około 1 MW i 40 MW.
174 278
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
554 Кб
Теги
pl174278b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа