close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL174347B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)174347
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
(54)
306322
(51) IntCl6:
B27L 11/00
A01G 23/00
14.12.1994
Rębarka do drewna odpadowego
(73)
(21)
Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych
S.A., Gliwice, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
24.06.1996 BUP 13/96
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.07.1998 WUP 07/98
Uprawniony z patentu:
Tw órcy wynalazku:
Janusz Wajda, Gliwice, PL
Roman Buchta, Ruda Śląska, PL
Józef Wypiór, Ruda Śląska, PL
Stanisław Hejnosz, Kędzierzyn-Koźle, PL
PL 174347 B1
(57)
Rębarka do drewna odpadowego, mająca na przejezdnej ramie z zaczepem usytuowany spalinowy silnik napędowy sprzęgnięty z zespołem zrębkującym łączącym się wylotem z zespołem odprowadzającym zrębki a na
wejściu zespołu zrębkującego znajduje się zespół podawania, znam ienna
tym, że pomiędzy spalinowym silnikiem napędowym (2) a zespołem zrębkującym (3) znajduje się przystawka napędowa (6) mająca obudowę (7) mocowaną do korpusu (8) silnika (2), a do koła zamachowego (9) silnika (2)
mocowana jest tarcza sprzęgłowa czynna (10) sprzęgnięta z tarczą sprzęgłową
bierną (11) osadzoną na wale (12), który ułożyskowany jest w kole zamachowym (9) oraz w obudowie (7), a na wystającej z tej obudowy (7) części
wału (12) znajduje się koło pasowe napędowe (13) sprzęgnięte pasami (14)
z kołem pasowym (15) zespołu zrębkującego (3), osadzonym na wale (16)
ułożyskowanym w obudowie (17), przy czym koło (15) ma dodatkowy
pas (29) napędu pompy, a na wale (16) wewnątrz obudowy (17) osadzona jest
tarcza (18), dociśnięta do odsadzenia(19) tego wału (16) za pomocą pierścienia (20) i śrub (21) a tarcza (18) ma przelotowe kieszenie (22), w obrębie
których z jednej strony mocow ane są noże (23) a z drugiej strony do
ta rc z y (1 8 ) m ocowane są łopatki (24) w ystające do komory (25)
obudowy (17), a do tej obudowy (17) od strony noży (23) w kierunku zespołu
podawania (5) zamocowana jest stalnica (26) z przeciwnożem poziomym i z
przeciwnożem pionowym (27), przy czym nóż pionowy (27) połączony z
śrubowym mechanizmem regulacyjnym (28), a ponadto walce podające,
dolny (30) i górny (31) zespołu podawania (5), wewnątrz roboczej części mają
wbudowaną przekładnię planetarną, która połączona je st poprzez sprzęgło (32) z silnikiem hydraulicznym (33), a górny walec podający (31) jest
osadzony pionowo - przesuwnie w prowadnicach (34) i dociskany jest w
kierunku walca dolnego (30) za pomocą dźwigni (35) i sprężyn (36), a na
wlocie zespołu podawania (5) znajduje się dźwigniowa obejma (37) sprzęgnięta cięgnem (38) z hydraulicznym rozdzielaczem mechanizmu napędowego
zespołu podawania (5).
Fig. 1
Rębarka do drewna odpadowego
Zastrzeżenie
patentowe
Rębarka do drewna odpadowego, mająca na przejezdnej ramie z zaczepem usytuowany
spalinowy silnik napędowy sprzęgnięty z zespołem zrębkującym łączącym się wylotem z
zespołem odprowadzającym zrębki a na wejściu zespołu zrębkującego znajduje się zespół
podawania, znamienna tym, że pomiędzy spalinowym silnikiem napędowym (2) a zespołem
zrębkującym (3) znajduje się przystawka napędowa (6) mająca obudowę (7) mocowaną do
korpusu (8) silnika (2), a do koła zamachowego (9) silnika (2) mocowana jest tarcza sprzęgłowa
czynna (10) sprzęgnięta z tarczą sprzęgłową bierną (11) osadzoną na wale (12), który ułożyskowany jest w kole zamachowym (9) oraz w obudowie (7), a na wystającej z tej obudowy (7) części
wału (12) znajduje się koło pasowe napędowe (13) sprzęgnięte pasami (14) z kołem
pasowym (15) zespołu zrębkującego (3), osadzonym na wale (16) ułożyskowanym w
obudowie (17), przy czym koło (15) ma dodatkowy pas (29) napędu pompy, a na wale (16)
wewnątrz obudowy (17) osadzona jest tarcza (18), dociśnięta do odsadzenia (19) tego wału (16)
za pomocą pierścienia (20) i śrub (21) a tarcza (18) ma przelotowe kieszenie (22), w obrębie
których z jednej strony mocowane są noże (23) a z drugiej strony do tarczy (18) mocowane są
łopatki (24) wystające do komory (25) obudowy (17), a do tej obudowy (17) od strony noży (23)
w kierunku zespołu podawania (5) zamocowana jest stalnica (26) z przeciwnożem poziomym i
z przeciwnożem pionowym (27), przy czym nóż pionowy (27) połączony z śrubowym mechanizmem regulacyjnym (28), a ponadto walce podające, dolny (30) i górny (31) zespołu
podawania (5), wewnątrz roboczej części mają wbudowaną przekładnię planetarną, która
połączona jest poprzez sprzęgło (32) z silnikiem hydraulicznym (33), a górny walec
podający (31) jest osadzony pionowo - przesuwnie w prowadnicach (34) i dociskany jest w
kierunku walca dolnego (30) za pomocą dźwigni (35) i sprężyn (36), a na wlocie zespołu
podawania (5) znajduje się dźwigniowa obejma (37) sprzęgnięta cięgnem (38) z hydraulicznym
rozdzielaczem mechanizmu napędowego zespołu podawania (5).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest rębarka do drewna odpadowego, przydatna w pracach
porządkowych w leśnictwie i zakładach zieleni miejskiej do rozdrabniania drewna pochodzącego
z wycinania gałęzi, konarów, krzewów, drzew.
Znana jest z prospektu firmy "BANDIT INDUSTRIES" rębarka do drewna odpadowego
mająca na przejezdnej ramie osadzony spalinowy silnik napędowy, zespół zrębkujący oraz
zespół odprowadzający zrębki i zespół podawania drewna odpadowego.
W rębarce tej punkt sterowania mechanizmami, w tym również mechanizm podawania,
znajduje się daleko od miejsca podawania drewna odpadowego wskutek czego ograniczona jest
możliwość szybkiego wyłączenia lub przełączenia do tyłu mechanizmu podawania, w przypadku
zaistnienia zagrożenia dla podającego drewno lub innej sytuacji awaryjnej. Stwarza to zagrożenie
dla obsługi rębarki, a także opóźnia wyłączenie mechanizmu w przypadku przeciążeń, które w
konsekwencji prowadzi do uszkodzenia jednego z mechanizmów. Ponadto silnik napędowy
wykonany jest z wałem napędowym przeznaczonym jedynie do napędu określonego zespołu
zrębkującego.
Rębarka do drewna odpadowego według wynalazku ma na przejezdnej ramie z zaczepem,
usytuowany spalinowy silnik napędowy sprzęgnięty z zespołem zrębkującym łączącym się
wylotem z zespołem odprowadzającym zrębki, a na wejściu tego zespołu zrębkującego znajduje
się zespół podawania. Charakteryzuje się tym, że pomiędzy spalinowym silnikiem napędowym
a zespołem zrębkującym znajduje się przystawka napędowa, mająca obudowę mocowaną do
korpusu silnika a do koła zamachowego silnika mocowana jest tarcza sprzęgłowa czynna
174 347
3
sprzęgnięta z tarczą sprzęgłową bierną osadzoną na wale, który ułożyskowany jest w kole
zamachowym, i w obudowie. Na wystającej, z obudowy, części wału znajduje się koło pasowe
napędowe sprzęgnięte pasami z kołem pasowym zespołu zrębkującego osadzonym na wale tego
zespołu. Koło pasowe wspomnianego zespołu ma dodatkowy pas napędu pompy a jego wał
ułożyskowany jest w obudowie a na nim, wewnątrz obudowy osadzona jest tarcza, dociśnięta
do odsadzenia tego wału za pomocą pierścienia i śrub. Tarcza ma przelotowe kieszenie w obrębie
których z jednej strony mocowane są noże a z drugiej strony do tarczy mocowane są łopatki
wystające do komory obudowy. Do tej obudowy od strony noży w kierunku zespołu podawania
zamocowana jest stalnica z przeciwnożem poziomym i z przeciwnożem pionowym połączonym
z śrubowym mechanizmem regulacyjnym. Walce podające dolny i górny zespołu podawania
mają wewnątrz roboczej części wbudowaną przekładnię planetarną, która połączona jest poprzez
sprzęgło z silnikiem hydraulicznym, a górny walec podający jest osadzony pionowo - przesuwnie
w prowadnicach i dociskany jest w kierunku walca dolnego za pomocą dźwigni i sprężyn.
Na wlocie do zespołu podawania znajduje się dźwigniowa obejma sprzęgnięta cięgnem z
hydraulicznym rozdzielaczem mechanizmu napędowego zespołu podawania.
Takie rozwiązanie, dzięki przystawce napędowej, umożliwia wykorzystanie typowego
silnika spalinowego do napędu wszystkich zespołów rębarki. Usytuowanie dźwigniowej obejmy
w obrębie nadawy zapewnia szybkie wyłączenie lub przełączenie mechanizmu podawania w
przypadku wystąpienia zagrożenia lub stanu awaryjnego. Mocowanie tarczy na wale za pomocą
pierścienia i śrub umożliwia uniknięcie uciążliwych pasowań i uzyskanie trwałego, dokładnego
osadzenia.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstaw ia schem atycznie rębarkę do drewna odpadow ego w widoku z boku,
fig. 2 - rębarkę w widoku z góry, fig. 3 - przekrój przez przystawkę napędową oznaczony literami
A-A na fig. 2, fig. 4 - przekrój przez zespół zrębkujący oznaczony literami B-B na fig. 2,
zaś fig. 5 przedstawia przekrój oznaczony literami C-C na fig. 4.
Rębarka ma na przejezdnej ramie 1 usytuowany spalinowy silnik napędowy 2 sprzęgnięty
poprzez przystawkę napędową 6 z zespołem zrębkującym 3 łączący się wylotem z zespołem
odprowadzającym zrębki 4 a na wejściu zespołu 3 znajduje się zespół podawania 5. Przystawka
napędowa 6 ma obudowę 7, mocowaną do korpusu 8 silnika 2, a do koła zamachowego 9 silnika
mocowana jest tarcza sprzęgłowa czynna 10 sprzęgnięta z tarczą sprzęgłową bierną 11 osadzoną
na wale 12, który ułożyskowany jest w kole zamachowym 9 oraz w obudowie 7. Na wystającej
z obudowy 7 części wału 12 znajduje się koło pasowe napędowe 13 sprzęgnięte pasami 14 z
kołem pasowym 15 mającym dodatkowy pas 29 napędu pompy i osadzonym na wale 16 zespołu
zrębkującego 3. Wał 16 ułożyskowany jest w obudowie 17 a na tym wale 16, wewnątrz
obudowy 17 osadzona jest tarcza 18, dociśnięta do odsadzenia 19 za pomocą pierścienia 20 i
śrub 21. Tarcza 18 ma przelotowe kieszenie 22 w obrębie których z jednej strony mocowane są
noże 23 a z drugiej strony do tarczy 18 mocowane są łopatki 24 wystające do komory 25
obudowy 17. Od strony noży 23 w kierunku zespołu podawania 5 mocowana jest do
obudowy 17 stalnica 26 z przeciwnożem poziomym i z przeciwnożem pionowym 27 połączonym z śrubowym mechanizmem regulacyjnym 28. Walce podające dolny 30 i górny 31 zespołu
podawania 5 mają, wewnątrz części roboczej, wbudowaną przekładnię planetarną, która połączona jest poprzez sprzęgło 32 z silnikiem hydraulicznym 33. Górny walec podający 31 jest
osadzony pionowo - przesuwnie w prowadnicach 34 i dociskany jest w kierunku walca
dolnego 30 za pomocą dźwigni 35 i sprężyn 36. Ponadto na wlocie zespołu podawania 5 znajduje
się dźwigniowa obejma 37 sprzęgnięta cięgnem 38 z hydraulicznym rozdzielaczem mechanizmu
napędowego zespołu podawania 5.
174 347
Fig. 5
174 347
Fig. 2
Fig. 3
174 347
Fig. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
396 Кб
Теги
pl174347b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа