close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL174922B1

код для вставкиСкачать
R ZEC ZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
(21) Numer zgłoszenia:
305370
(11) 174922
(13)B1
(51) IntCl6:
H01B 1/22
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(43)
(22) Data zgłoszenia.
06.10.1994
Kompozycja przewodząca i sposób wykonania warstwy przewodzącej
Z głoszenie ogłoszono:
(73)
O u d ziele n iu p a te n tu ogłoszono:
30.10.1998 WUP 10/98
PL 174922
B1
(57)
U p ra w n io n y z p a te n tu :
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów,
Kraków, PL
15.04.1996 BUP 08/96
(45)
C23C 26/00
(72)
T w ó rc a w y n a la z k u :
Andrzej Łukasik, Kraków, PL
1. Kompozycja przewodząca, składająca się ze spoiwa i wypełniacza, znamienna tym,
że ma stosunek ilości suchej masy spoiwa do ilości wypełniacza wyrażony w proporcjach
objętościowych w granicach od 1,5 do 1 w dolnej granicy do 1:1,5 w górnej granicy, przy
czym spoiwem jest termoutwardzalny lakier elektroizolacyjny, zaś wypełniaczem jest mieszanina proszku miedzianego o uziarnieniu poniżej 40 μm oraz węgla koloidalnego o
uziarnieniu poniżej 40 nm i powierzchni właściwej powyżej 200 m2/g, przy czym stosunek
objętościowy proszku miedzianego do węgla koloidalnego zawiera się w granicach od
1:1 do 9:1.
3. Sposób wykonania warstwy przewodzącej, polegający na naniesieniu kompozycji
przewodzącej na podłoże, znamienny tym, że utwardza się kompozycję przewodzącą podczerwienią lub/i konwekcyjnie w temperaturze od 423K do 573K, przy czym czas utwardzania zawiera się w granicach od 1 min do 5 godzin.
Kompozycja przewodząca
i sposób wykonania warstwy przewodzącej
Zastrzeżenia
patentowe
1. Kompozycja przewodząca, składająca się ze spoiwa i wypełniacza, znamienna tym, że
ma stosunek ilości suchej masy spoiwa do ilości wypełniacza wyrażony w proporcjach objętościowych w granicach od 1,5 do 1 w dolnej granicy do 1:1,5 w górnej granicy, przy czym
spoiwem jest termoutwardzalny lakier elektroizolacyjny, zaś wypełniaczem jest mieszanina
proszku miedzianego o uziarnieniu poniżej 40 μ m oraz węgla koloidalnego o uziarnieniu poniżej
40 nm i powierzchni właściwej powyżej 200 m2/g, przy czym stosunek objętościowy proszku
miedzianego do węgla koloidalnego zawiera się w granicach od 1:1 do 9:1.
2. Kompozycja przewodząca według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera węgiel
koloidalny korzystnie w postaci sadzy.
3. Sposób wykonania warstwy przewodzącej, polegający na naniesieniu kompozycji
przewodzącej na podłoże, znamienny tym, że utwardza się kompozycję przewodzącą podczerwienią lub/i konwekcyjnie w temperaturze od 423K do 573K, przy czym czas utwardzania
zawiera się w granicach od 1 min do 5 godzin.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest kompozycja przewodząca i sposób wykonania warstwy
przewodzącej stosowanej w układach elektronicznych.
Znana jest z polskiego opisu patentowego nr 124 277 lutowna pasta elektroprzewodząca
składająca się z żywicy termoutwardzalnej w ilości od 4,0 do 5,7 części wagowych, żywicy
termoplastycznej w ilości od 1,0 do 2,3 części wagowych, sproszkowanego elektroprzewodzącego proszku metalu lub metali srebra, miedzi, niklu lub ich stopów w ilości od 82,0 do 92,0 części
wagowych oraz rozpuszczalnika, korzystnie eteru butylowego, glikolu etylenowego lub terpineolu w ilości od 7,0 do 14,0 części wagowych.
Znany sposób wykonania warstwy przewodzącej polega na naniesieniu pasty przewodzącej metodą sitodruku na podłoże i utwardzeniu jej w piecu w temperaturze od 273K do 473K w
czasie od 5 do 30 minut.
Kompozycja przewodząca według wynalazku ma stosunek ilości suchej masy spoiwa do
ilości wypełniacza wyrażony w proporcjach objętościowych w granicach od 1,5 do 1 w dolnej
granicy do 1:1,5 w górnej granicy. Spoiwem jest termoutwardzalny lakier elektroizolacyjny, zaś
wypełniaczem jest mieszanina proszku miedzianego o uziarnieniu poniżej 40 μm oraz węgla
koloidalnego o uziarnieniu poniżej 40 nm i powierzchni właściwej powyżej 200 m2/g, przy czym
stosunek objętościowy proszku miedzianego do węgla koloidalnego zawiera się w granicach
od 1:1 w dolnej granicy do 9:1 w górnej granicy.
Węgiel koloidalny występuje korzystnie w postaci sadzy.
Istotą sposobu wykonania warstwy przewodzącej jest utwardzanie naniesionej pasty
przewodzącej, wykonanej z kompozycji przewodzącej, podczerwienią lub/i konwekcyjnie w
temperaturze od 423K do 573K. Czas utwardzania zawiera się w granicach od 1 minuty do 5
godzin.
Kompozycja według wynalazku przeznaczona jest do nanoszenia na podłoża elektroizolacyjne. Zaletą warstwy przewodzącej wykonanej z kompozycji przewodzącej jest stabilność
parametrów elektrycznych oraz szeroki zakres rezystywności od 0,05 Ω/ □ (0,5 μΩ m) do
50 Ω /□ (500 μΩ m). O wartości rezystywności decyduje proporcja ilościowa miedzi i węgla w
kompozycji, rodzaj zastosowanego spoiwa oraz temperatura utwardzania warstwy przewodzącej.
174 922
3
Przykład wykonania I.
Lakier alkidowo-ftalowo-fenolowy o zawartości suchej masy 50%
100 cz. objęt.
Proszek miedziany o uziarnieniu poniżej 40 μm
40 cz. objęt.
Sadza o uziarnieniu poniżej 40 nm i pow. wł. powyżej 200 m2/g
10 cz. objęt.
Kompozycję nanosi się na podłoże elektroizolacyjne metodą sitodruku, następnie utwardza
się ją podczerwienią w temperaturze 450K w czasie 10 min.
Przykład wykonania II.
Lakier poliestrowo-epoksydowo-fenolowy
o zawartości suchej masy 50%
100 cz. objęt.
45 cz. objęt.
Proszek miedziany o uziarnieniu poniżej 40 μm
Sadza o uziarnieniu poniżej 40 nm
5 cz. objęt.
i powierzchni właściwej powyżej 200 m2/g
Kompozycję nanosi się na podłoże elektroizolacyjne metodą sitodruku, następnie utwardza
się w temperaturze 483K w czasie 40 minut.
174 922
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
319 Кб
Теги
pl174922b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа