close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL175397B1

код для вставкиСкачать
R ZEC ZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)175397
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia: 305592
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
AQ1J 25/11
F 1 6 J 1 5/4 6
(22) Data zgłoszenia:25.1 OJ 994
(54)Urządzenie do odcinania serwatki
z masy
( 73)
(43)
(51) IntC6 :
serwatkowo-serowej
Uprawniony z patentu:
Tebel-MKT B.V., Leeuwarden, NL
Zgłoszenie ogłoszono:
29.04.1996 B U P 09/96
(72)
Twórca wynalazku:
Frank Schouten, Donkerbroek, NL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.12.1998 W U P 12/98
(74)
Pełnomocnik:
PL 175397
B1
Słomińska-Dziubek Anna, POLSEFW ICE
1. Urządzenie do odciągania serwatki z masy
serwatkowo-serowej, zawierające kolumnę, w której jest umieszczony co najmniej jeden, usytuowany
współosiowo wewnętrzny i zewnętrzny cylinder, a
pomiędzy nimi jest osadzona co najmniej jedna
uszczelka, która zawiera giętki elem ent bez końca,
współpracujący z jednym z cylindrów zewnętrznym
i wewnętrznym, zaś co najmniej część obrzeża giętkiego elem entu bez końca jest ruchoma i jest ułożona w styku ze ścianami wewnętrzną i zewnętrzną
odpowiednio cylindra wewnętrznego i zewnętrznego, przy czym z giętkim elem entem bez końca jest
połączony kołnierz ustalający, zamocowany do
cylindra usytuowanego od wewnątrz kolumny, znam ienne tym, że kołnierz ustalający (20) jest usytuowany w obszarze (39) pomiędzy ścianami zewnętrzną
(11) cylindra wewnętrznego (35) i wewnętrzną (1)
cylindra zewnętrznego (34), a na jego zewnętrznym
obrzeżu jest uformowana wnęka (24), której kształt
jest dopasowany do kształtu giętkiego elementu
bez końca (23), zaś od wewnątrz z wnęką (24) jest
połączona szczelina (27) doprowadzająca czynnik
wzrostu ciśnienia (8).
FIG. 2
Urządzenie do odciągania serwatki
z masy serwatkowo-serowej
Zastrzeżenia
patentowe
1. Urządzenie do odciągania serwatki z masy serwatkowo-serowej, zawierające kolumnę, w której jest umieszczony co najmniej jeden, usytuowany współosiowo wewnętrzny i
zewnętrzny cylinder, a pomiędzy nimi jest osadzona co najmniej jedna uszczelka, która
zawiera giętki element bez końca, współpracujący z jednym z cylindrów zewnętrznym i
wewnętrznym, zaś co najmniej część obrzeża giętkiego elementu bez końca jest ruchoma i
jest ułożona w styku ze ścianami wewnętrzną i zewnętrzną odpowiednio cylindra wewnętrznego i zewnętrznego, przy czym z giętkim elementem bez końca jest połączony kołnierz
ustalający, zamocowany do cylindra usytuowanego od wewnątrz kolumny, znamienne tym,
że kołnierz ustalający (20) jest usytuowany w obszarze (39) pomiędzy ścianami zewnętrzną
(11) cylindra wewnętrznego (3S) i wewnętrzną (1) cylindra zewnętrznego (34), a na jego
zewnętrznym obrzeżu jest uformowana wnęka (24), której kształt jest dopasowany do
kształtu giętkiego elementu bez końca (23), zaś od wewnątrz z wnęką (24) jest połączona
szczelina (27) doprowadzająca czynnik wzrostu ciśnienia (8).
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że ugięcie elementu bez końca (23),
pod wpływem czynnika wzrostu ciśnienia (8) jest mniejsze niż połowa jego szerokości.
3. Urządzenie według zastrz. 2, znamiennie tym, że element bez końca (23) ma kształt
pierścieniowy.
4. Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że element bez końca (23) jest z
kauczuku lub giętkiego tworzywa sztucznego.
5. Urządzenie według zastrz. 4, znamienne tym, że element bez końca (23) jest z litego
materiału.
6. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że element bez końca (23) ma okrągły
przekrój poprzeczny.
7. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że element bez końca (23) jest
całkowicie osadzony we wnęce (24) w stanie wstępnie naprężonym.
8. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że element bez końca (23) jest
całkowicie osadzony we wnęce (24) w stanie nie naprężonym.
9. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że szczelina (27) doprowadzająca
czynnik wzrostu ciśnienia (8) jest połączona z co najmniej jednym kanałem doprowadzającym (25, 26) przewodu zasilającego (42).
10. Urządzenie według zastrz. 9, znamienne tym, że kanały doprowadzające (25,26)
przewodu zasilającego (42) i szczelina (27) stanowią kanały do doprowadzania substancji
powodującej wzrost ciśnienia.
11. Urządzenie według zastrz. 9, znamienne tym, że kanały doprowadzające (25,26)
przewodu zasilającego (42) i szczelina (27) stanowią kanały doprowadzania wody.
12. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że z kołnierzem ustalającym (20) są
połączone przewody odprowadzające substancję powodującą wzrost ciśnienia.
13. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że w obszarze (39) pomiędzy
ścianami zewnętrzną (11) cylindra wewnętrznego (35) i wewnętrzną (1) cylindra zewnętrznego (34) jest usytuowany co najmniej jeden przewód dla substancji powodującej wzrost
ciśnienia, połączony z co najmniej jedną uszczelką (40,41).
175 397
3
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do odciągania serwatki z masy serwatkowo-serowej.
Z opisu patentowego USA nr 39 82 480 znane jest urządzenie do odciągania serwatki
z masy serwatkowo-serowej i przedstawione na załączonej fig. 3, zawierające kolumnę,
w której jest umieszczona co najmniej jedna, usytuowana współosiowo wewnętrzna i
zewnętrzna cylindryczna komora 1, 11. Pomiędzy komorami jest osadzona co najmniej
jedna uszczelka, która zawiera giętki element 3, współpracujący z jedną z komór 1,11.
Co najmniej część giętkiego elementu 3 jest ruchoma. Giętki element 3 jest usytuowany
w kołnierzu ustalającym 2, zamocowanym do komory 1.
Giętki element 3 połączony jest z zespołem zasilającym 7, doprowadzającym powietrze. Podczas nadmuchiwania elementu 3 za pomocą zespołu 7, jego obrzeże przemieszcza
się na zewnątrz, tj. w kierunku komory 11, i styka się z występem 2’ zamocowanym do ściany
komory 11, w wyniku czego następuje uszczelnienie obu komór 1 i 11 względem siebie.
Na rysunku wyraźnie zaznaczono specjalny profil i kształt elementu 3, który korzystnie
może być rurką.
Przestrzeń pomiędzy komorami jest podzielona za pomocą przegród na kilka dodatkowych komór, odciętych od siebie uszczelkami. Utworzone w ten sposób dodatkowe
komory nazywane komorami przeciwciśnieniowymi, są połączone z rurą odciągającą serwatkę z masy serwatkowo-serowej. Komory przeciwciśnieniowe łącznie z rurami odciągającymi regulują odciąganie serwatki poprzez zwiększanie przeciwciśnienia.
Giętki element 3 ma specjalny profil i kształt, dzięki czemu podczas nadmuchiwania
może przesuwać się tylko jego obrzeże zewnętrzne. Natomiast pozostała jego część przytrzymywana w miejscu, za pomocą rowka uformowanego w kołnierzu ustalającym 2.
W związku ze specjalnym profilem i kształtem, koszt produkcji elementu uszczelniającego jest bardzo wysoki. Ponadto wadą rozwiązania tego typu jest konieczność specjalnej
produkcji i bardzo dokładnego wykonania, co wiąże się z długim czasem realizacji zamówienia. Inną wadą elementu uszczelniającego tego typu jest trudność jego wymiany. W
związku z tym koszty stosowania znanych elementów uszczelniających są wysolde.
Kolejną wadą rozwiązania tego typu jest stosowanie powietrza jako czynnika powodującego wzrost ciśnienia. W razie nieszczelności, powietrze to styka się z serwatką, co jest
niekorzystne z higienicznego, a także ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ serwatka
kwaśnieje, a wartość rynkowa kwaśnej serwatki jest niska. W razie nieszczelności powietrze
może również dojść do masy serowej, co również jest niepożądane.
Urządzenie do odciągania serwatki z masy serwatkowo-serowej, według wynalazku,
charakteryzuje się tym, że kołnierz ustalający jest usytuowany w obszarze pomiędzy
ścianami zewnętrzną cylindra wewnętrznego i wewnętrzną cylindra zewnętrznego, a na
jego zewnętrznym obrzeżu jest uformowana wnęka, której kształt jest dopasowany do
umieszczania giętkiego elementu bez końca, zaś od wewnątrz z wnęką jest połączona
szczelina doprowadzająca czynnik wzrostu ciśnienia.
Korzystnym jest, gdy ugięcie elementu bez końca, pod wpływem czynnika wzrostu
ciśnienia jest mniejsze niż połowa jego szerokości.
Korzystnym jest, gdy element bez końca ma kształt pierścieniowy oraz gdy jest z,
kauczuku lub giętkiego tworzywa sztucznego, zwłaszcza gdy jest z litego materiału, a jeszcze
bardziej korzystne jest, gdy ma okrągły przekrój poprzeczny.
Korzystnym jest, gdy element bez końca jest całkowicie osadzony we wnęce w stanie
wstępnie naprężonym.
Korzystnym jest, gdy element bez końca jest całkowicie osadzony we wnęce w stanie
nienaprężonym.
Korzystnym jest, gdy szczelina doprowadzająca czynnik wzrostu ciśnienia jest połączona z co najmniej jednym kanałem doprowadzającym przewodu zasilającego, a ponadto
kanały doprowadzające przewodu zasilającego stanowią kanały do doprowadzania substancji powodującej wzrost ciśnienia, w szczególności stanowią kanały doprowadzania wody.
Korzystnym jest, gdy z kołnierzem ustalającym są połączone przewody odprowadzające substancję powodującą wzrost ciśnienia.
4
175 397
Korzystnym jest, gdy w obszarze pomiędzy ścianami zewnętrzną cylindra wewnętrznego
i wewnętrzną cylindra zewnętrznego jest usytuowany co najmniej jeden przewód dla substancji powodującej wzrost ciśnienia, połączony z co najmniej jedną uszczelką.
Zaletą urządzenia według wynalazku jest to, że zawiera uszczelkę, którą można
wykonać z materiałów powszechnie dostępnych. Ponadto element bez końca jest prosty w
produkcji, można go na przykład wycinać jako prostoliniowy element odpowiedniej długości, a następnie łączyć oba końce ze sobą spawając lub sklejając, albo w dowolny inny sposób.
Dzięki temu koszty jego produkcji są stosunkowo niskie w porównaniu z kosztami znanych
opasek nadmuchiwanych.
Bardzo prosty jest również jego demontaż i wymiana, które to czynności można
przeprowadzić bez żadnych pomocniczych narzędzi.
Ponadto uszczelka jest powtarzana tyle samo razy na cylindrze wewnętrznym, ile jest
cylindrów wewnętrznych używanych wraz z cylindrem zewnętrznym, ale konstrukcja
uszczelki jest prostsza, a stosowane w nich części są tańsze.
Przedmiot wynalazku przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia schematycznie urządzenie do odciągania serwatki z masy
serwatkowo-serowej, fig. 2 -uszczelkę urządzenia do odciągania serwatki.
Przedstawione na fig. 1 urządzenie 30 zawiera przewód doprowadzający 31 mieszankę
serwatkowo-serową połączony z zespołem doprowadzającym 32 usytuowanym w górnej
części kolumny 33. Kolumna 33 zawiera cylinder zewnętrzny 34 i koncentrycznie z nim
osadzony, perforowany cylinder wewnętrzny 35. W dolnej części kolumny 33 osadzony
jest zespół oddzielania i usuwania 36 bloków masy serowej z kolumny 33. W zespole
oddzielania 36 jest usytuowany przewód odprowadzający 37 serwatkę.
Kolumna 33 posiada również szereg przewodów odprowadzających 38 serwatkę z
obszaru 39 zawartego pomiędzy cylindrem wewnętrznym 35 i zewnętrznym 34.
Obszar 39 pomiędzy cylindrem wewnętrznym 35 i zewnętrznym 39 jest podzielony na
pierścieniowe komory za pomocą uszczelek 40, 41. W przedstawionym przykładzie
wykonania urządzenie 30 zawiera dwie uszczelki 40, 41, dzielące kolumnę 33 na trzy
oddzielne komory. Przewód zasilający 42 w postaci węża lub rury jest połączony z
dwoma uszczelkami 40, 41. Przewodem zasilającym 42 doprowadza się substancję powodującą wzrost ciśnienia. Oczywistym jest, że możliwe jest zasilanie każdej uszczelki 40, 41
oddzielnym przewodem, co ułatwia sterowanie siłą uszczelniającą każdej uszczelki 40, 41.
Przedstawiona na fig. 2, uszczelka 40, 41 jest usytuowana pomiędzy ścianami 1, 11
cylindra wewnętrznego 35 i zewnętrznego 34.
Uszczelka 40,41 posiada kołnierz ustalający 20, w którego zewnętrznym obrzeżu jest
ukształtowany rowek 21. W rowku 21 jest umieszczony szczelnie element bez końca 23.
Element bez końca 23 jest korzystnie lekko zgniatany w chwili wkładania do rowka 21, co
zapewnia dobre uszczelnienie. Rowek 21 ma ukształtowaną wnękę 24 usytuowaną za
elementem bez końca 23. Wnęka 24 jest połączona szczeliną 27 z kanałami 25,26 przewodu
zasilającego 42, którym jest doprowadzana substancja powodująca wzrost ciśnienia zwana
czynnikiem 8 wzrostu ciśnienia. Na skutek doprowadzania czynnika 8 kanałami 25, 26 i
szczeliną 27 wzrasta ciśnienie we wnęce 24. Pod działaniem czynnika 8 element bez
końca 23 napręża się i przemieszcza na zewnątrz, w wyniku czego styka się z powierzchnią wewnętrzną 29 ścianki zewnętrznej 1 cylindra zewnętrznego 34. Położenie elementu
bez końca 23 w stanie naprężonym, pod działaniem czynnika na fig. 2 oznaczono linią
przerywaną 23’. Element bez końca 23 lekko odkształca się w miejscu, w którym styka się
z gładką powierzchnią wewnętrzną 29 ścianki zewnętrznej 1, co zwiększa powierzchnię
styku, a zatem i skuteczność uszczelnienia.
Korzystnie uszczelka 40, 41 jest wykonana z kauczuku lub sprężystego tworzywa
sztucznego, co zapewnia łatwe dopasowanie do rowka 21. Korzystne jest wykonanie tego
elementu z kauczuku neoprenowego.
Z higienicznego punktu widzenia, uszczelka 40, 41 ma konstrukcję litą. Oczywistym
jest, że uszczelka 40, 41 może mieć inny kształt niż kołowy, na przykład kwadratowy lub
prostokątny.
175 397
5
Uszczelkę 40,41 wkłada się do rowka 21 w stanie wstępnie sprężonym, w wyniku czego
bez działającego ciśnienia całkowicie się w nim chowa. Rozwiązanie tego typu znacznie
ułatwia wyjmowanie cylindra wewnętrznego 35 z cylindra zewnętrznego 34.
W innym przykładzie uszczelkę 40, 41 wkłada się do rowka 21 w położeniu innym niż
uszczelniające, po czym działa się na nią podciśnieniem, w wnyku czego wciąga się ją do
rowka 21. Oczywistym jest, że substancją powodującą wzrost ciśnienia może być woda, która
w razie nieszczelności nie niszczy wyrobów, w odróżnieniu od powietrza, które działa
szkodliwie na serwatkę i masę serową.
Możliwe jest również dla dalszej poprawy szczelności, nie stosowanie kołnierza
ustalającego 20. W tym przypadku wewnętrzna ścianka 1 cylindra zewnętrznego 34 ma
gładką powierzchnię. W położeniu uszczelniającym uszczelka 40, 41 lekko odkształca się
pod działaniem ciśnienia sprężonego czynnika 8, w wyniku czego rośnie powierzchnia
styku uszczelki 40, 41 z wewnętrzną ścianką 1 cylindra zewnętrznego 34. Jeżeli wewnętrzna ścianka 1 cylindra zewnętrznego 34 jest gładka, to oba cylindry wewnętrzny i
zewnętrzny 35, 34 łatwo wchodzą jeden w drugi i nie ma potrzeby odpowiedniego
ustalania położenia uszczelki 40, 41 w celu zapewnienia usytuowania odpowiedniego
tych cylindrów względem siebie oraz ich uszczelniania.
Urządzenie może zawierać przewody odprowadzające czynnik 8 wzrostu ciśnienia.
Ułatwia to regulację ciśnienia w sytuacji, gdy uszczelka 40, 41 nie musi być w położeniu
roboczym. Dzięki proponowanej konstrukcji możliwe jest również umieszczenie płynu
do mycia samego elementu uszczelniającego we wnęce 24. Dzięki łatwości demontażu
uszczelki istnieje również możliwość mycia go z zewnątrz.
175 397
175 397
FIG. 3
175 397
FIG. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
416 Кб
Теги
pl175397b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа