close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL175692B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY
(21) Numer zgłoszenia:
(19)PL (11) 175692
(13) B1
305494
(51) IntCl6:
C10 L 5/04
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
Lepiszcze do
17.10.1994
brykietowania i sposób jego wytwarzania
(73)
(43)
Kossakowski Andrzej, Opole, PL
Latocha Czesław, Opole, PL
Idzik Jerzy, Opole, PL
Spisak Wojciech, Opole, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
29.04.1996 BUP 09/96
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
29.01.1999 WUP 01/99
PL 175692
B1
(57)
Uprawniony z patentu:
Twórcy wynalazku:
Andrzej Kossakowski, Opole, PL
Czesław Latocha, Opole, PL
Jerzy Idzik, Opole, PL
Wojciech Spisak, Opole, PL
Jerzy Franek, Czechowice-Dziedzice, PL
1. Lepiszcze do brykietowania zawierające pak żywiczny lub kalafonię zdyspergowane
w formie wodnej emulsji, znamienne tym, że na 1 część paku żywicznego lub kalafonii zawiera 0,001 do 2 części paku węglowego lub paku naftowego, zawieszonego w formie zawiesiny ciała stałego w emulsji.
2. Sposób wytwarzania lepiszcza do brykietowania, w którym pak żywiczny korzystnie
uzyskany jako produkt uboczny produkcji celulozy metodą siarczanową emulguje się w wodzie z dodatkiem emulgatora korzystnie soli sodowej, znamienny tym, że jako emulgator stosuje się również monoester kwasu sulfobursztynowego i oksyetylowanego nonylofenolu, w
czasie od 1 -15 godzin, w temperaturze od 70:100°C pod ciśnieniem od 0,1 do 0,2 MPa, a następnie do schłodzonej do temperatury 20 : 30°C emulsji dodaje się pył ze zmielonych paków
węglowych i petrochemicznych.
Lepiszcze do brykietowania i sposób jego wytwarzania
Zastrzeżenia patentowe
1. Lepiszcze do brykietowania zawierające pak żywiczny lub kalafonię zdyspergowane w
formie wodnej emulsji, znamienne tym, że na 1 część paku żywicznego lub kalafonii zawiera
0,001 do 2 części paku węglowego lub paku naftowego, zawieszonego w formie zawiesiny ciała
stałego w emulsji.
2. Sposób wytwarzania lepiszcza do brykietowania, w którym pak żywiczny korzystnie
uzyskany jako produkt uboczny produkcji celulozy metodąsiarczanową emulguje się w wodzie z
dodatkiem emulgatora korzystnie soli sodowej, znamienny tym, że jako emulgator stosuje się
również monoester kwasu sulfobursztynowego i oksyetylowanego nonylofenolu, w czasie
od 1 -15 godzin, w temperaturze od 7 0 : 100°C pod ciśnieniem od 0,1 do 0,2 MPa, a następnie do
schłodzonej do temperatury 20 : 30°C emulsji dodaje się pył ze zmielonych paków węglowych i
petrochemicznych.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest lepiszcze do brykietowania i sposób jego wytwarzania.
Cały szereg substancji wykorzystywany jest jako lepiszcze do brykietowania. Stosowane
dotychczas substancje to np: ługi posiarczynowe lub posiarczanowe z przemysłu papierniczego,
klej mocznikowy, melasa, zwietrzelina bazaltowa, lepiszcze skrobiowe i inne. Najlepsze własności użytkowe posiadają brykiety spajane ługami posiarczynowymi. Lepiszcze to obarczone jest
jednak bardzo istotną wadą jaką jest duża zawartość siarki. Emisja dwutlenku siarki w trakcie
spalania brykietów z ługami posiarczynowymi powoduje, że opracowano lepiszcza bezsiarkowe
(np.: melasa, lepiszcze skrobiowe, substancje naftopochodne i inne). Brykiety wytwarzane w
oparciu o opisane dotychczas lepiszcza bezsiarkowe nie posiadają jednak dostatecznej wytrzymałości mechanicznej i termicznej - stąd konieczność poszukiwania nowych lepiszczy.
Znany jest z polskiego zgłoszenia wynalazku P 292724 sposób wytwarzania lepiszcza do
brykietowania. Sposób polega na tym, że:
Materiał organiczny zawierający minimum 50% skrobi zmielony do ziarnistości poniżej
0,1 mm poddaje się działaniu mieszaniny wodorotlenku metali alkalicznych, korzystnie mieszaniny wodorotlenku sodowego z nadtlenkiem wodoru w stosunku do 10 : 1, przy czym proces ten
prowadzi się w czasie 0,5 - 2 godzin w temperaturze 70 - 120°C stosując na 100 części wagowych
materiału organicznego 50 - 10 części wagowych mieszaniny wodorotlenku metali alkalicznych
z utleniaczem.
Następnie ciągle mieszając dodaje się w częściach wagowych, 0-2 tlenku wapniowego,
1-5 węglanu sodowego, 1-3 krzemianu sodowego lub potasowego, 0,001 - 0,1 tlenku względnie
soli miedzi i całość homogenizuje w temperaturze 90 - 120°C w czasie 0,5 - 1 godziny.
Znane jest również z polskiego zgłoszenia patentowego nr P 300 366 "Lepiszcze do brykietowania i sposób jego wytwarzania".
Lepiszcze według tego zgłoszenia zawiera 3 części wagowe drzewnego materiału organicznego w postaci kory, trocin, pyłu, zrębów drewna iglastego lub liściastego, od 0,1 do 3 części
wagowych wodorotlenku metali alkalicznych, korzystnie wodorotlenku sodu i od 1 do 20 części
wagowych sody.
Sposób według tego zgłoszenia polega na tym, że materiał organiczny w postaci kory, trocin,
pyłu, zrębów drewna iglastego lub liściastego, poddaje się działaniu wodorotlenku metali alkalicznych i wody korzystnie wodorotlenku sodowego w czasie od 2 - 15 godzin, w temperaturze od 120°
do 230°C pod ciśnieniem od 0,3 do 1,0 MPa.
175 692
3
W zgłoszeniu patentowym P 302 799 przedstawiono skład i sposób wytwarzania lepiszcza
bezsiarkowego w formie emulsji. Lepiszcze to zawiera na 1 część wagowąpaku żywicznego lub
kalafonii od 0,1 do 1 części wagowych parafiny. Pak żywiczny jest dyspergowany w wodzie z
użyciem emulgatora, korzystnie soli sodowej wyższego alkoholu tłuszczowego w czasie od
1- 15 godzin, w temperaturze od 7 do 130°C pod ciśnieniem od 0,1 do 0,3 MPa.
Celem opracowania wynalazku jest ustalenie składu lepiszcza i sposobu jego wytwarzania,
tak aby wytwarzane przy jego użyciu brykiety osiągały pełną wytrzymałość bezpośrednio po
brykietowaniu, bez konieczności sezonowania jak to ma miejsce w przypadku znanych receptur,
a także aby otrzymane brykiety nie uległy rozkładowi termicznemu w czasie suszenia.
Istotą lepiszczową do brykietowania według wynalazku jest to, że zawiera ono na 1 część
wagowąpaku żywicznego lub kalafonii zdyspergowanych w formie wodnej emulsji, od 0,001 do
2 części paku węglowego lub paku naftowego, zawieszonego w formie zawiesiny ciała stałego w
emulsji.
Istotą sposobu otrzymania lepiszcza do brykietowania według wynalazku jest to, że pak
żywiczny korzystnie uzyskany jako produkt uboczny produkcji celulozy metodą siarczanową
emulguje się w wodzie z dodatkiem emulgatora, korzystnie soli sodowej, monoestru kwasu
sulfobursztynowego i oksyetylowanego nonylofenolu w czasie od 1 -15 godzin, w temperaturze
od 70 do 100°C pod ciśnieniem od 0,1 do 0,2 MPa i następnie do schłodzonej do temperatury
20 - 30°C emulsji dodaje się pył ze zmielonych paków węglowych i petrochemicznych.
Stosowanie lepiszcza według wynalazku rozwiązuje skutecznie problem brykietowania,
zwłaszcza surowca w procesie hutniczym wytwarzania miedzi. Sposób wytwarzania lepiszcza i
jego skład surowcowy pozwalają na wykorzystanie odpadu występującego w procesie wytwarzania wyrobu w przemysłach papierniczym, drzewnym, petrochemicznym i karbochemicznym.
Przykład
Przykład dotyczy wytwarzania lepiszcza do brykietowania koncentratu rudy miedzi.
Lepiszcze wytwarzane jest w oparciu o pak żywicy otrzymywany przy destylacji oleju talowego, pak karbochemiczny i pak petrochemiczny.
Stopiony pak żywiczny poddaje się procesowi emulgowania, przy czym proces ten prowadzi się w czasie 1-15 godzin w temperaturze 70 - 100°C i pod ciśnieniem 0,1-0,2 MPa, stosując
na 1 część wagową suchego paku żywicznego od 0,5 do 20 części wagowych wody. Otrzymaną
emulsję schładza się do temperatury 20 - 30°C i dodaje od 0,001 do 2 części wagowych paku karbochemicznego i od 0,001 do 1 części wagowych palcu petrochemicznego na każdą część emulsji
paku żywicznego. Trójfazową mieszaninę poddaje się ponownemu miksowaniu z dodatkiem dyspergatora.
175 692
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
365 Кб
Теги
pl175692b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа