close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL176648B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
(21) Numer zgłoszenia:
(22) Data zgłoszenia:
314423
(54)
(51) IntCl6:
Pielucha jednorazowa z mankietem nogawkowym
Pierwszeństwo:
15.11.1993,SE,9303748-9
©
Zgłoszenie ogłoszono:
02.09.1996 BUP 18/96
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.07.1999 WUP 07/99
B1
PL 176648
A61F 13/15
A61F 13/56
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
26.05.1995, WO95/13772,
PCT Gazette nr 22/95
(30)
(57)
(13)B1
14.11.1994
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
14.11.1994, PCT/SE94/01066
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(11) 176648
1. Pielucha jednorazowa z mankietem noga
wkowym, zawierająca rdzeń chłonny umieszczony
pomiędzy wierzchnią i spodnią warstwą pieluchy,
mająca kształt klepsydry, zawierającej wąski obszar
krokowy oraz przednią część taliową, usytuowaną
na jednym, poprzecznym końcu obszaru krokowego i tylną część taliową usytuowaną na drugim,
poprzecznym końcu obszaru krokowego, przy czym
części taliowe przednia i tylna są szersze od obszaru krokowego i posiadają elementy mocujące
pieluchę wokół talii użytkownika, zaś mankiet no
gawkowy zawiera wstępnie rozciągnięte sprężyste
elementy, usytuowane wzdłuż wzdłużnych części
jego krawędzi, znamienny tym, że sprężyste elementy (24) są ułożone na całej długości wzdłużnych krawędzi (25) mankieta nogawkowego (40),
od elementów łączących (30), umieszczonych na
przedniej części taliowej (20) do elementów
mocujących (32), usytuowanych w tylnej części
taliowej (22).
(73)
Uprawniony z patentu:
MÖLNLYCKE AB, Göteborg, SE
(72)
Twórcy wynalazku:
Peter Rönnberg, Mölndal, SE
Robert Kling, Skene, SE
(74)
Pełnomocnik:
Słomińska-Dziubek Anna, POLSERVICE
Fig.1
Pielucha jednorazowa z mankietem nogawkowym
Zastrzeżenia patentowe
1. Pielucha jednorazowa z mankietem nogawkowym, zawierająca rdzeń chłonny
umieszczony pomiędzy wierzchnią i spodnią warstwą pieluchy, mająca kształt klepsydry,
zawierającej wąski obszar krokowy oraz przednią część taliową, usytuowaną na jednym,
poprzecznym końcu obszaru krokowego i tylną część taliową usytuowaną na drugim,
poprzecznym końcu obszaru krokowego, przy czym części taliowe przednia i tylna są
szersze od obszaru krokowego i posiadają elementy mocujące pieluchę wokół talii
użytkownika, zaś mankiet nogawkowy zawiera wstępnie rozciągnięte sprężyste elementy,
usytuowane wzdłuż wzdłużnych części jego krawędzi, znamienny tym, że sprężyste
elementy (24) są ułożone na całej długości wzdłużnych krawędzi (25) mankieta noga
wkowego (40), od elementów łą c z ą c y c h (30), umieszczonych na przedniej części
taliowej (20) do elementów mocujących (32), usytuowanych w tylnej części taliowej (22).
2. Pielucha według zastrz. 1, znamienna tym, że sprężyste elementy (24) mankieta
nogawkowego (40) mają postać sprężystej taśmy.
3. Pielucha według zastrz. 1, znamienna tym, że elementy mocujące (30) przedniej
części taliowej (20) wystają prostopadle z wzdłużnych krawędzi (25) mankieta nogawkowego (40), przy czym elementy mocujące (30) mają określoną z góry szerokość o
wielkości (a).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest pielucha jednorazowa z mankietem nogawkowym.
Tego typu pieluchy, wytwarzane w różnych rozmiarach, są przeznaczone zwłaszcza
dla noworodków, ossesków, niemowląt oraz dla dorosłych, cierpiących z powodu niemożności utrzymania moczu.
Z opisu zgłoszeniowego WO 90/09159 znana jest pielucha jednorazowa, zawierająca rdzeń chłonny umieszczony pomiędzy wierzchnią i spodnią warstwą. Pielucha
zawiera wąski obszar krokowy oraz przednią część taliową, usytuowaną na jednym, poprzecznym końcu obszaru krokowego. Jej tylna część taliowa jest usytuowana na drugim,
poprzecznym końcu obszaru krokowego. Obie części taliowe są szersze od obszaru
krokowego. Wzdłuż bocznych krawędzi pieluchy są usytuowane sprężyste taśmy.
Z opisu patentowego USA 4050462 znana jest pielucha jednorazowa, zawierająca
rdzeń chłonny umieszczony pomiędzy wierzchnią i spodnią warstwą pieluchy, mająca
kształt klepsydry. Pielucha zawiera wąski obszar krokowy oraz przednią i tylną część
taliową, które są usytuowane na końcach obszaru krokowego. Obie części taliowe
przednia i tylna są szersze od obszaru krokowego i posiadają elementy mocujące pieluchę
wokół talii użytkownika. Wzdłuż krawędzi obrzeża pieluchy, w części krokowej, jest
umieszczona taśm a sprężysta.
W opisie patentowym USA 4904251 ujawniona jest pielucha jednorazowa z mankietem krokowym, która również zawiera rdzeń chłonny umieszczony pomiędzy wierzchnią i
spodnią warstwą oraz wąski obszar krokowy mający umieszczone na obu jego końcach
części taliowe, szersze od obszaru krokowego. Na częściach taliowych są zamocowane
elementy mocujące pieluchę wokół talii użytkownika w postaci rzepów. Mankiet nogawkowy jest wielowarstwowy, przy czym warstwy są ze sobą połączone na stałe na całej
długości mankieta i stanowią przedłużenie odpowiednio spodniej i wierzchniej warstwy
pieluchy. W strefie oddzielającej mankiet od pozostałej części pieluchy jest ukształtowana fałda, w której są umieszczone wstępnie rozciągnięte, sprężyste elementy.
176 648
3
Pielucha jednorazowa z mankietem nogawkowym, według wynalazku, zawierająca
rdzeń chłonny umieszczony pomiędzy wierzchnią i spodnią warstwą pieluchy, mająca kształt
klepsydry, zawierającej wąski obszar krokowy oraz przednią część taliową, usytuowaną na
jednym, poprzecznym końcu obszaru krokowego i tylną część taliową usytuowaną na
drugim, poprzecznym końcu obszaru krokowego, przy czym części taliowe przednia i tylna
są szersze od obszaru krokowego i posiadają elementy mocujące pieluchę wokół talii
użytkownika, zaś mankiety nogawkowe zawierają wstępnie rozciągnięte sprężyste elementy, usytuowane wzdłuż wzdłużnych części ich krawędzi, charakteryzuje się tym, że sprężyste
elementy są ułożone na całej długości wzdłużnych krawędzi mankietów nogawkowych od
elementów łączących, umieszczonych na przedniej części taliowej do elementów mocujących, usytuowanych w tylnej części taliowej.
Korzystnym jest, gdy sprężyste elementy mankietów nogawkowych mają postać sprężystej taśmy, a w szczególności gdy elementy mocujące przedniej części taliowej wystają
prostopadle z wzdłużnych krawędzi mankieta nogawkowego, przy czym elementy mocujące
mają określoną z góry szerokość o wielkości "a".
Zaletą pieluchy jest jej dobre dopasowanie do ciała użytkownika poprzez zastosowanie dodatkowych elementów sprężystych umieszczonych w mankietach nogawkowych. Wyposażenie pieluchy w ułożone na całej długości wzdłużnych krawędzi mankieta
nogawkowego elementy sprężyste, które współpracują z elementami mocującymi, zapewnia uzyskanie pieluchy, która dopasowuje się do użytkowników o różnym kształcie ciała i
wymiarze.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia pieluchę z mankietem nogawkowym w widoku z góry, fig. 2 - fragment pieluchy w widoku perspektywicznym, w przekroju wzdłuż linii II-II.
Przedstawiona na fig. 1 jednorazowa pielucha 10 z mankietem nogawkowym 40 ma
obszar ograniczony liniami 12, na którym jest umieszczona na przykład warstwa kleju.
Korzystnie obszar ten jest połączony na gorąco. Po sklejeniu wzdłuż linii 12 formuje się w
znany sposób parę wewnętrznych fałd 14 (fig. 2) poprzez które przechodzi cięciwa 16. Z powodu połączenia linii 12 pielucha ma kształt klepsydry z centralnym, wąskim obszarem
krokowym 18 i szerokim przodem oraz przednimi i tylnymi częściami 20, 22 taliowymi
stanowiącymi poprzecznie usytuowane końce obszaru krokowego.
Mankiety nogawkowe 40 pieluchy 10 są wyposażone w sprężyste elementy 24, ułożone
wzdłuż jego wzdłużnych krawędzi 25. Korzystnie, części taliowe przednia i tylna 20, 22 są
wyposażone w sprężyste, poprzeczne elementy 26,28.
Pielucha 10 jest wyposażona w elementy łączące 30 przeznaczone do mocowania jej
wokół talii użytkownika. Jak to przedstawiono na fig. 1 przednia część taliowa 20, która
zazwyczaj jest usytuowana z przodu użytkownika, korzystnie zawiera parę elementów
łączących 30, z których każdy jest usytuowany prostopadle do wzdłużnych obrzeży 25
mankieta nogawkowego 40 pieluchy 10. Prostopadle od tylnej części taliowej 22, są usytuowane elementy mocujące 32 korzystnie w postaci pasa, który jest ułożony podczas noszenia
pieluchy 10, z tyłu użytkownika. Jak to przedstawiono na fig. 1 pas zawiera dwie części, z
których każda jest ułożona po przeciwnych stronach wzdłużnych krawędzi 25 mankieta
nogawkowego 40 pieluchy 10. Dwie połowy pasa są przeznaczone do umieszczenia wokół
talii użytkownika i są łączone ze sobą z przodu użytkownika, za pomocą znanych łączników
na przykład rzepów. Korzystnie, pas jest wykonany z materiału nietkanego, który stanowi
część haczykową rzepa stanowiącego element łączący 30.
Konstrukcja pieluchy 10 z fig. 1 jest bardziej przejrzyście ukazana na fig. 2, gdzie
przedstawiono przekrój poprzez obszar krokowy 18. Według wynalazku, pielucha 10 ma
kształt przypominający klepsydrę i zawiera warstwę wierzchnią 34, warstwę spodnią 36 i
rdzeń chłonny 38, ułożony pomiędzy warstwami wierzchnią i spodnią 34, 36. Specyficzne
składniki użyte do wykonania pieluchy 10, przedstawionej na figurach są powszechnie znane
i stosowane dla tego typu artykułów. Na przykład warstwę wierzchnią 34, korzystnie stanowi
delikatny, sprężysty materiał, przepuszczający płyny, taki jak materiał z nietkanych włókien
mających podstawową wagę około 20 g/m. Warstwa spodnia 36 jest wykonana z nieprze-
4
176 648
puszczalnego materiału w postaci cienkiej folii (o grubości 20µm) z tworzywa sztucznego
takiego jak polyetylen, polypropylen, polichlorek winylu i tym podobne. Rdzeń chłonny 38
korzystnie zawiera celulozę, bibułę włóknistą, różnego rodzaju materiał superabsorpcyjny
i tym podobne.
Na fig. 2 sprężyste elementy 24 mankieta nogawkowego 40 mają kształt wydłużonej wstęgi. Sprężysta wstęga ma szerokość zawartą pomiędzy 1 cm i 2 cm, korzystnie
około 1,5 cm w celu zm niejszenia dążenia m ankieta nogawkowego do uciskania
użytkownika.
Według wynalazku, sprężyste elementy 24 są ułożone całkowicie wzdłuż długości
wzdłużnych krawędzi 25 mankieta, pomiędzy elementami łączącymi 30 przedniej i tylnej
części talii 20, 22. Gdy pielucha jest zamocowana do ciała użytkownika, wywierana siła
rozciągająca na elementy łączące 30, podczas czynności mocowania z przodu talii 20,
będzie bezpośrednio powodować rozszerzanie elementów sprężystych 24 mankieta
nogawkowego 40 w ceiu zapewnienia naprężonego zamocowania nogawki wokół nogi
użytkownika.
W celu zapewnienia użytkownikowi odpowiedniego komfortu w noszeniu, korzystnie
pas, umieszczony na części tylnej talii 22 ma odpowiednio dużą powierzchnię zaczepową
dla elementów mocujących umieszczonych na przedniej części taliowej 20. Tak więc elementy łączące 30 na przedniej części taliowej wystają prostopadle z wzdłużnych krawędzi 25
mankietów pieluchy. Elementy łączące 30 mają założoną z góry szerokość a. Podobnie, pas
usytuowany na tylniej części talii 22 wystaje prostopadle z części wzdłużnej krawędzi 25
mankieta pieluchy 40, i razem z elementami łączącymi 30 ma określoną z góry szerokość b.
Procentowy udział szerokości a elementów łączących 30 do szerokości b pasa, korzystnie
zawarty jest w przedziale od około 10% i około 30%, albo około 25%.
Elementy łączące 30 usytuowane na przedniej części taliowej 20 zawierające parę
przeciwległych, mocujących części haczykowych rzepa, mają szerokość a zawartą pomiędzy
około 15 mm i około 45 mm, korzystnie około 30 mm.
Pas usytuowany na,tylnej części 22 talii jest podzielony na parę przeciwległych części,
które mają postać pętelkowych rzepów, o szerokości b zawartej pomiędzy około 50 mm i
około 150 mm, korzystnie około 120 mm. Korzystnie pas jest z nietkanego materiału, lub
może zawierać obszar części haczykowych przymocowany do lub zawierający w sobie
materiał tylnej części taliowej 22.
Gdy pielucha jest zamocowana wokół ciała użytkownika, naprężenia są przyłożone
do elementów łączących 30 na przedniej części taliowej 20 i działają do chwili aż
element sprężysty 24 mankieta nogawkowego 40 będzie wystarczająco napięty. Elementy łączące 30 korzystnie są zamocowane do pasa na tylnej części taliowej 22. Naprężenia
są z łatwością regulowane poprzez przemieszczenie elementów łączących 30 na szerokości pasa usytuowanego na tylnej części taliowej 22. Zrozumiałym jest, że określenie
pielucha odnosi się do artykułu chłonnego przeznaczonego do noszenia przez niemowlęta
i dorosłych. Określenie przednia część i tylnia część talii odnosi się do pozycji tych części
zajmowanej przez pieluchę podczas noszenia przez użytkownika. Oczywistym jest, że mogą
one być zamienione, a poszczególne części rzepa mogą być umieszczone albo na przedniej
albo na tylnej części.
176 648
Fig.
2
176 648
Fig.1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
498 Кб
Теги
pl176648b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа