close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL176665B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
R Z E C Z PO SP O LITA
PO LSK A
308370
(21) Numer zgłoszenia:
(11) 176665
(13) B1
(51) IntCl6:
B03C 1/14
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(5 4 )
(43)
(22) Data zgłoszenia:
24.04.1995
Wkładka magnetyczna separatora cząstek magnetycznych
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
Polechoński Władysław, Katowice, PL
Kubicki Andrzej, Katowice, PL
28.10.1996 BUP 22/96
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.07.1999 WUP 07/99
PL 176665
B1
(57)
Wkładka magnetyczna separatora cząstek
magnetycznych w postaci magnesów walcowych
um ieszczonych m iędzy dwoma rów noległym i
względem siebie ferromagnetycznymi listwami, o
długości równej odległości między tymi listwami,
znamienna tym, że wyposażona jest w umieszczoną między listwami (2) i (3), co najmniej jedną
parę ferromagnetycznych bolców (4) i (5), korzystnie o przekroju kołowym, których długość jest
mniejsza od odległości między listwami (2) i (3),
umocowanych jeden nad drugim pod kątem prostym do powierzchni tych listew, przy czym jeden
z pary bolców przymocowany jest do jednej z
listew, a drugi do listwy przeciwległej w ten sp o sób, ze podłużne osie symetrii bolców pary bolców (4) i (5) są usytuowane w jednej płaszczyźnie
zawartej w obszarze pomiędzy magnesami (1) i prostopadłej do podłużnej osi symetrii listew (2) i (3).
Uprawniony z patentu:
(72)
Twórcy wynalazku:
Władysław Polechoński, Katowice, PL
Andrzej Kubicki, Katowice, PL
Fig. 1
Wkładka magnetyczna separatora cząstek magnetycznych
Zastrzeżenie
patentowe
Wkładka magnetyczna separatora cząstek magnetycznych w postaci magnesów
walcowych umieszczonych między dwoma równoległymi względem siebie ferromagnetycznymi listwami, o długości równej odległości między tymi listwami, znamienna tym,
że wyposażona jest w umieszczoną między listwami (2) i (3), co najmniej jedną parę
ferromagnetycznych bolców (4) i (5), korzystnie o przekroju kołowym, których długość
jest mniejsza od odległości między listwami (2) i (3), umocowanych jeden nad drugim
pod kątem prostym do powierzchni tych listew, przy czym jeden z pary bolców przymocowany jest do jednej z listew, a drugi do listwy przeciwległej w ten sposób, że podłużne
osie symetrii bolców pary bolców (4) i (5) są usytuowane w jednej płaszczyźnie zawartej
w obszarze pomiędzy magnesami (1) i prostopadłej do podłużnej osi symetrii listew (2) i (3).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest wkładka magnetyczna separatora cząstek magnetycznych przeznaczona do oddzielania cząstek magnetycznych z mediów sypkich i ciekłych.
Znana jest z opisu wynalazku niemieckiego zgłoszenia wynalazku nr D E 3806340
wkładka magnetyczna separatora, która utworzona jest z prostokątnych płytek magnetycznych równolegle położonych względem siebie, oddzielonych niemagnetycznymi tulejami.
Znana jest również z opisu wynalazku europejskiego zgłoszenia wynalazku nr EP 0252190
wkładka magnetyczna separatora w postaci walców magnetycznych umieszczonych między
dwoma płytami, o długości równej odległości między tymi płytami.
Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że wkładka magnetyczna w
postaci magnesów walcowych umieszczonych między dwoma równoległymi względem
siebie ferromagnetycznymi listwami, o długości równej odległości między tymi listwami,
wyposażona jest w umieszczoną między tymi listwami, co najmniej jedną parę ferromagnetycznych bolców, korzystnie o przekroju kołowym, których długość jest mniejsza od odległości między listwami, umocowanych jeden nad drugim pod kątem prostym do powierzchni
listew, przy czym jeden z pary bolców przymocowany jest do jednej z listew, a drugi do listwy
przeciwległej w ten sposób, że podłużne osie symetrii bolców każdej pary bolców są
usytuowane wjednej płaszczyźnie, zawartej w obszarze pomiędzy magnesami i prostopadłej
do podłużnej osi symetrii listew.
Zaletą wkładki magnetycznej według wynalazku jest to, że wychwycone przez
wkładkę cząsteczki magnetyczne nie są narażone na oderwanie się pod naporem
przesypującego się lub przepływającego materiału, ponieważ lokują się one w obszarze
pomiędzy bolcami każdej pary bolców, stanowiącym strefę dużego natężenia pola
magnetycznego.
Ponadto konstrukcja wkładki tworzy moduł, którego przestrzeń aktywną, to jest
przestrzeń w której istnieje pole magnetyczne i przez którą przesypuje się poddawany
separacji materiał, można w zależności od potrzeb optymalnie kształtować zarówno pod
kątem natężenia pola magnetycznego jak i przekroju czynnego.
Łącząc ze sobą pojedyncze moduły można budować separatory o praktycznie
dowolnych wydąjnościach.
Przedmiot wynalazku został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku,
na którym fig. 1 przedstawia wkładkę w widoku z góry, a fig. 2 przedstawia wkładkę w
przekroju w płaszczyźnie A-A.
Wkładka składa się z dwóch walcowych magnesów 1 umieszczonych między dwoma
równoległymi ferromagnetycznymi listwami 2 i 3, o długości równej odległości między
176 665
3
tymi listwami oraz dwóch par walcowych bolców: pary bolców 4 i 5 oraz pary bolców 6
i 7 o długości mniejszej od odległości między listwami 2 i 3. Bolce 4 i 6 przymocowane
są do listwy 2, a bolce 5 i 7 do listwy 3. Podłużne osie symetrii każdej pary bolców
usytuowane są w płaszczyznach znajdujących się pomiędzy magnesami 1 i prostopadłych do podłużnej osi symetrii listew 2 i 3.
W związku z tym, że bolce tej samej pary reprezentują różne bieguny magnetyczne,
największe natężenie pola magnetycznego występuje między bolcami i listwami oraz
pomiędzy bolcami tej samej pary.
Podczas pracy urządzenia materiał sypki lub ciekły przemieszczany jest w przestrzeni
ograniczonej magnesami 1 i listwami 2 i 3 w kierunku prostopadłym do podłużnej osi
symetrii wkładki. Zanieczyszczenia magnetyczne wychwytywane są w obszarach największego natężenia pola magnetycznego występującego na bolcach 4, 5, 6 i 7, pomiędzy
tymi bolcami oraz pomiędzy nimi i listwami 2 i 3.
176 665
Fig. 1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
320 Кб
Теги
pl176665b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа